Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅRSSTÄMMA 2010 ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Svarta ladan 2010-04-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅRSSTÄMMA 2010 ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Svarta ladan 2010-04-25."— Presentationens avskrift:

1 ÅRSSTÄMMA 2010 ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Svarta ladan

2 Å RSSTÄMMA ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING $1 Mötets öppnande $2 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett $3 Val av ordförande och sekreterare till stämman $4 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar

3 Å RSSTÄMMA ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING $5 Styrelsens verksamhetsberättelse $6 Revisors verksamhetsberättelse $7 Ansvarsfrihet för styrelsen Utfall 2008Utfall 2009Budget 2009Avvikelse INTÄKTER Avgifter drift * Avgifter vatten Ränta Summa intäkter KOSTNADER Snöröjning ** Sandning o sopning Container0000 El, underhåll El förbrukning Skötsel VA anl Förbrukning Vatten Skötsel grönytor Försäkring *** Diverse Avsättning rep fond Summa kostnader Resultat Revisorn tillstyrker att resultaträkning fastställs samt att styrelsens ledamöter och kassör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret * Ängegården och Kungälvs Kommun betalar 160kr vardera, ej med i budget ** Av snöröjning avser 11125Kr föregående år, dvs 2008 *** Följer ej kalenderår

4 Å RSSTÄMMA ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING $9 Motioner från medlemmarna - Inköp av farthinder

5 Å RSSTÄMMA ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Förslag till samfällighetsavgift 2010 $8 Framställningar från styrelsen Förslag 1 innebär att samfällighetsavgiften hålls kvar på samma nivå nästa år, dvs 1980kr för ett villahushåll. Förslag 2 innebär att samfällighetsavgiften ökar med 113kr per andel, totalt 2093kr för ett villahushåll. Budget 2009Budget 2010 (1)Budget 2010 (2) INTÄKTER Avgifter drift Avgifter vatten Ränta000 Summa intäkter KOSTNADER Snöröjning Sandning o sopning Container000 El, underhåll El förbrukning Skötsel VA anl Förbrukning Vatten Skötsel grönytor Försäkring* Diverse Avsättning rep fond Summa kostnader Resultat Intäkter beräknas utifrån föregående års förbrukning 2Budget korrigeras i relation till intäkter. 3Kostnad farthinder, kompenseras över tre år via höjd avgift

6 Å RSSTÄMMA ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Vattenavläsning $8 Framställningar från styrelsen Städdag för området Vattenavläsning sker under juni genom att en styrelsemedlem går runt och samlar in aktuella mätarställningar hos hushållen. Om någon inte är hemma vid påringning lämnas ett meddelande i brevlådan med instruktioner om hur mätarställning lämnas. Städdag anordnades tidigare under dagen då gatan sopades och skräp plockades upp. Ny städdag anordnas under hösten. Utvärdering av förra årets införda trivselregler Mopedåkning på förbindelsevägarna ej tillåten. Markerade platser ska i första hand upplåtas till gäster. Uppställning och långtidsparkering av avställda bilar samt husvagnar är inte tillåten på markerade platser inom området eller på samfälld mark. Vägar, grönytor, staket, buskar, träd, lekplatsutrustning m.m. är allas vår egendom. Alla fastighetsägare skall hjälpa till med skötsel och städning under året. Dumpning av trädgårdsavfall eller andra sopor är inte tillåtet inom området eller på samfälld mark. Gemensam städning av samfälld mark sker under våren. Vid detta tillfälle bör alla närvara. Varje boende ansvarar för att entrévägen/infarten mellan hus och samfälld väg skottas och sandas. Samfälligheten ansvarar för snöröjning och sandning av körväg, dock ej parkeringsplatser. Fel och brister inom området ska anmälas till styrelsen.

7 Å RSSTÄMMA ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING $10 Ersättning till styrelsen $11 Förslag från valberedningen framställs $12 Val av styrelse, ordförande och suppleant $13 Val av revisor $14 Val av valberedning $15 Övriga frågor $16 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt $17 Mötet avslutas Förslag – inga arvoden aktuella Protokollet kommer att mailas ut till läggas upp på samt skickas till Förslag på ordförande saknas Förslag på sekreterare: Marcus Darinos, Prejelvägen 137 Förslag på kassör: Daniel Solving, Prejelvägen 133 Förslag på suppleant: Fredrik Beckerdahl, Prejelvägen 129 Förslag på revisor: Anders Lindh, Prejelvägen 111 Förslag på valberedning: Åsa Johansson, Prejelvägen 135 och Anna Bergqvist, Prejelvägen 131 Valberedningen ingår i Ängegårdens valberedning.


Ladda ner ppt "ÅRSSTÄMMA 2010 ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Svarta ladan 2010-04-25."

Liknande presentationer


Google-annonser