Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅRSSTÄMMA 2010 ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Svarta ladan 2010-04-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅRSSTÄMMA 2010 ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Svarta ladan 2010-04-25."— Presentationens avskrift:

1 ÅRSSTÄMMA 2010 ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Svarta ladan 2010-04-25

2 Å RSSTÄMMA ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING $1 Mötets öppnande $2 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett $3 Val av ordförande och sekreterare till stämman $4 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar

3 Å RSSTÄMMA ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING $5 Styrelsens verksamhetsberättelse $6 Revisors verksamhetsberättelse $7 Ansvarsfrihet för styrelsen Utfall 2008Utfall 2009Budget 2009Avvikelse INTÄKTER Avgifter drift94 74957 56857 248320 * Avgifter vatten-55 32960 000-4 671 Ränta3 4723530 Summa intäkter98 221113 250117 248-3 998 KOSTNADER Snöröjning0-33 786-15 000-18 786 ** Sandning o sopning00-3 0003 000 Container0000 El, underhåll00-1 0001 000 El förbrukning-12 308-10 098-12 0001 902 Skötsel VA anl.00-3 0003 000 Förbrukning Vatten-48 927-66 321-65 000-1 321 Skötsel grönytor0-2 000-1 000 Försäkring-1 9590-3 0003 000 *** Diverse-1 230-795-4 3603 565 Avsättning rep fond-8 000 0 Summa kostnader-72 424-121 000-115 360-5 640 Resultat25 797-7 7501 888-9 638 Revisorn tillstyrker att resultaträkning fastställs samt att styrelsens ledamöter och kassör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. * Ängegården och Kungälvs Kommun betalar 160kr vardera, ej med i budget ** Av snöröjning avser 11125Kr föregående år, dvs 2008 *** Följer ej kalenderår

4 Å RSSTÄMMA ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING $9 Motioner från medlemmarna - Inköp av farthinder

5 Å RSSTÄMMA ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Förslag till samfällighetsavgift 2010 $8 Framställningar från styrelsen Förslag 1 innebär att samfällighetsavgiften hålls kvar på samma nivå nästa år, dvs 1980kr för ett villahushåll. Förslag 2 innebär att samfällighetsavgiften ökar med 113kr per andel, totalt 2093kr för ett villahushåll. Budget 2009Budget 2010 (1)Budget 2010 (2) INTÄKTER Avgifter drift57 24857 56860 581 Avgifter vatten60 000 1 Ränta000 Summa intäkter117 248117 548120 581 KOSTNADER Snöröjning-15 000 Sandning o sopning-3 000 Container000 El, underhåll-1 000 El förbrukning-12 000 Skötsel VA anl.-3 000 Förbrukning Vatten-65 000 2 Skötsel grönytor-1 000 Försäkring*-3 000 Diverse-4 360 -14 360 3 Avsättning rep fond-8 000 Summa kostnader-115 360 -125 360 Resultat1 8882 208-4 779 1Intäkter beräknas utifrån föregående års förbrukning 2Budget korrigeras i relation till intäkter. 3Kostnad farthinder, kompenseras över tre år via höjd avgift

6 Å RSSTÄMMA ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Vattenavläsning $8 Framställningar från styrelsen Städdag för området Vattenavläsning sker under juni genom att en styrelsemedlem går runt och samlar in aktuella mätarställningar hos hushållen. Om någon inte är hemma vid påringning lämnas ett meddelande i brevlådan med instruktioner om hur mätarställning lämnas. Städdag anordnades tidigare under dagen då gatan sopades och skräp plockades upp. Ny städdag anordnas under hösten. Utvärdering av förra årets införda trivselregler Mopedåkning på förbindelsevägarna ej tillåten. Markerade platser ska i första hand upplåtas till gäster. Uppställning och långtidsparkering av avställda bilar samt husvagnar är inte tillåten på markerade platser inom området eller på samfälld mark. Vägar, grönytor, staket, buskar, träd, lekplatsutrustning m.m. är allas vår egendom. Alla fastighetsägare skall hjälpa till med skötsel och städning under året. Dumpning av trädgårdsavfall eller andra sopor är inte tillåtet inom området eller på samfälld mark. Gemensam städning av samfälld mark sker under våren. Vid detta tillfälle bör alla närvara. Varje boende ansvarar för att entrévägen/infarten mellan hus och samfälld väg skottas och sandas. Samfälligheten ansvarar för snöröjning och sandning av körväg, dock ej parkeringsplatser. Fel och brister inom området ska anmälas till styrelsen.

7 Å RSSTÄMMA ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING $10 Ersättning till styrelsen $11 Förslag från valberedningen framställs $12 Val av styrelse, ordförande och suppleant $13 Val av revisor $14 Val av valberedning $15 Övriga frågor $16 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt $17 Mötet avslutas Förslag – inga arvoden aktuella Protokollet kommer att mailas ut till boende@askegarden.se, läggas upp på http://www.askegarden.se samt skickas till Kungälvsbostäder.boende@askegarden.sehttp://www.askegarden.se Förslag på ordförande saknas Förslag på sekreterare: Marcus Darinos, Prejelvägen 137 Förslag på kassör: Daniel Solving, Prejelvägen 133 Förslag på suppleant: Fredrik Beckerdahl, Prejelvägen 129 Förslag på revisor: Anders Lindh, Prejelvägen 111 Förslag på valberedning: Åsa Johansson, Prejelvägen 135 och Anna Bergqvist, Prejelvägen 131 Valberedningen ingår i Ängegårdens valberedning.


Ladda ner ppt "ÅRSSTÄMMA 2010 ASKEGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Svarta ladan 2010-04-25."

Liknande presentationer


Google-annonser