Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skoldialogen - samverkan för bästa skola Växjökonferensen den 27 januari 2016 Marie Sedvall Bergsten, Undervisningsråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skoldialogen - samverkan för bästa skola Växjökonferensen den 27 januari 2016 Marie Sedvall Bergsten, Undervisningsråd."— Presentationens avskrift:

1 Skoldialogen - samverkan för bästa skola Växjökonferensen den 27 januari 2016 Marie Sedvall Bergsten, Undervisningsråd

2 Samverkan för bästa skola Skolverket ska i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. (Regeringsuppdrag U2015/3357/S, 2015-06-04) Skoldialogen samverkan för bästa skola

3 Samverkan för bästa skola Insatserna ska riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller med hög andel elever som inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. (Regeringsuppdrag U2015/3357/S, 2015-06-04) Skoldialogen samverkan för bästa skola

4 Samverkan för bästa skola Omfattar grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasie- och gymnasiesärskolan Urval av skolor baseras främst på underlag från Skolinspektionen Skoldialogen samverkan för bästa skola ( Regeringsuppdrag U2015/3357/S, 2015-06-04)

5 Samverkan för bästa skola I samverkan med varje berörd huvudman ska Skolverket identifiera insatser som kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen så att kunskapsresultaten i de utvalda skolorna höjs och likvärdigheten inom och mellan skolorna ökar. Skoldialogen samverkan för bästa skola (Regeringsuppdrag U2015/3357/S, 2015-06-04)

6 Samverkan för bästa skola Överenskommelse mellan Skolverket och huvudmannen om hur insatserna ska utformas och genomföras Skolverkets och huvudmannens respektive ansvar och åtaganden ska klargöras Skolverket fattar beslut om att genomföra insatserna Skoldialogen samverkan för bästa skola (Regeringsuppdrag U2015/3357/S, 2015-06-04)

7 Urval Urval utifrån underlag från Skolinspektionen Ca 10 huvudmän väljs ut varje halvår I genomsnitt 3 skolor per huvudman Samverkan med varje huvudman i 2-3 år Skoldialogen samverkan för bästa skola

8 Metoden Skoldialogen Staten förenar krav på måluppfyllelse med erbjudande om stöd. Staten initierar ett samtal med skolhuvudman och rektor om skolans resultat och utvecklingsmöjligheter Processtöd om nulägesanalys, identifiering av utvecklingsbehov och relevanta utvecklingsinsatser Förhållningssätt : Lyhördhet Respekt Öppenhet Stöd Lyhördhet Respekt Öppenhet Stöd Tydliggörande Pådrivande Möjliggörande Utmanande Tydliggörande Pådrivande Möjliggörande Utmanande Skoldialogen samverkan för bästa skola

9 Processen från urval till uppföljning Urval Dialog inleds med huvudman och rektor Nuläges- analys och åtgärdsplan tas fram Skolverket beslutar om insatser Överens- kommelse Genomför- ande av insatser, uppföljning och utvärdering Underlag från Skol- inspektionen Ur- valsprocess Beslut Underlag från Skol- inspektionen Ur- valsprocess Beslut Erbjudande om processtöd Första möte ÖK om samverkan och processtöd Erbjudande om processtöd Första möte ÖK om samverkan och processtöd Fortsatt dialog och processtöd Cirka 3 månaders arbete Fortsatt dialog och processtöd Cirka 3 månaders arbete Stöd till egen insats Skolverket anordnar eller samordnar insats Stöd till egen insats Skolverket anordnar eller samordnar insats Ansvarsfördel- ning mellan Skolverket och huvudman Gemensam- ma träffar Kontinuerlig dialog Delredovis- ningar Slutredovis- ning Gemensam- ma träffar Kontinuerlig dialog Delredovis- ningar Slutredovis- ning Samverkan 2-3 år

10 Utvecklingsinsatser Utvecklingsinsatserna ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet stärka likvärdigheten inom och mellan skolor stärka hela skolans uppdrag stärka professionen stärka skolors och skolhuvudmäns systematiska kvalitetsarbete Skoldialogen samverkan för bästa skola

11 Utvecklingsinsatser Insatser på huvudmannanivå som syftar till att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, Insatser på skolnivå som syftar till att utveckla, kvalitetsabetet, pedagogiskt ledarskap och kvaliteten i undervisningen. Skolverket anordnar och finansierar på olika sätt;  underlättar deltagande i Skolverkets generella insatser  samordnar insatser via extern aktör  skräddarsyr insats  finansierar insatser som huvudmannen själv anordnar. Skoldialogen samverkan för bästa skola


Ladda ner ppt "Skoldialogen - samverkan för bästa skola Växjökonferensen den 27 januari 2016 Marie Sedvall Bergsten, Undervisningsråd."

Liknande presentationer


Google-annonser