Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program 3R Framtidens vårdinformationsmiljö Ett förändringsarbete som omfattar:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program 3R Framtidens vårdinformationsmiljö Ett förändringsarbete som omfattar:"— Presentationens avskrift:

1 Program 3R Framtidens vårdinformationsmiljö Ett förändringsarbete som omfattar:

2 Ny era av samverkan för moderna IT-stöd Mångårigt arbete med att konsolidera system inom landsting och regioner. 3R Sussa Cosmic Övriga

3 Summering hittills Program 3RFVM ägs av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen Programmet arbetar gemensamt för en hållbar och långsiktig informationsstruktur genom fokus på arbete inom verksamhet, informatik och arkitektur/teknik Upphandlingsprojekt VGR/SLL start enligt plan januari –Vårdverksamheternas behovs- och kravfångstarbete, inklusive patientscenarier delas mellan VGR och SLL. –Tekniska krav för en samordnad nationell plattform ingår i målarkitektur –Förslag på nationella standards/informatik inkluderas eller behöver utvecklas 3R samarbetar hjälp av andra nationella aktörer för att ta fram underlag för teknik och standards-/informatikarbete. –Samarbeten inledda med SKL, Inera, SoS, e-hälsomyndigheten –Vinnova, Medtech4H och SweLife. –Internationellt nätverk.

4 Centralt programkontor - Stockholm Samordnande programchef – Eva Leach Arja Ylönen, samordnande Projektchef Gunnel Forsberg, Ekonomichef Eva Norman, kommunikationsansvarig Anne Rundkvist, Chefsjurist/upphandling Mettemarie Tange, upphandling/kravfångst Pia Venäläinen, regional programchef, SLL Helene S Lodding, regional programchef, VGR Monika Kraft, regional programchef, RS

5 Lokalt programkontor - VGR Övergripande styrning från IS/IT ledning Hälso- och sjukvård AU FVM -Ragnar Lindblad Koncernstab HoS -Anette Fakenroth SU -Göran Ejbyfelt VGR IT -Thomas Jungbeck Västkom -Helen Seeman Lodding -Ann Söderström Regionalt programkontor – ansvarig Ragnar Lindblad

6 3R FVM – ett program Upphandling Konsolidering Arkivering m fl. Nyttorealisering i Verksamheten och i Verkligheten Kärnsystem

7 Skåne Framtidens vårdinformationsmiljö – mycket mer än en upphandling Informatikgrupper Arkitektur/Teknikgrupper Verksamhet – kravställning SLL, VGR Vinnova Inera E-hälsomyndigheten FOU LMV SoS De landsting som arbetar med Cambio cosmic Övriga landsting Upphandling SLL, VGR Skåne Kommuner SUSSA

8 UpphandlingInförande Övergripande tidplan ÅR 8 Dial og Förberedelse FRAMTAGANDE AV UPPHANDLINGSUNDERLAG DialogerPrekvalTilldelning Dial og Slutgilt igt anbud 1. anbud Test och evaluering 11 juni Prekvalificer ing ÄNDRING AV UPPHANDLINGSUNDERLAG December Kontrakt skrivs 2016 2017 Standardisering och verksamhetsutveckling (Verksamhet, Informatik och Teknik) Förvaltning April 2016 Prekvalificering inkl beslut

9 I vilken fas befinner vi oss i nu? Upphandlingsfas Start 12 januari

10 I vilken fas befinner sig 3R nu? Upphandlingsfas Start 12 januari

11 Samverkan i en helhet Kärnsystemet stödjer en majoritet av vårdens verksamhetsprocesser omfattar kliniskt och administrativt stöd för generiska och specialiserade vårdprocesser funktionalitet bestäms av verksamhetens behov, marknadens förmåga och befintliga systemlösningar kommunicerar via internationella standarder med omvärlden och med funktioner som inte ingår i kärnsystemet stödjer verksamhetsutveckling och innovation genom öppna gränssnitt och hög grad av konfigurerbarhet omfattar välintegrerade applikationer, teknisk plattform med lagring, intern integration och öppna gränssnitt

12

13 150 personer från VGR och SLL tillsammans – olika professioner och kliniskt aktiva! Kommunrepresentation Engagerade verksamhetsrepresentanter är en nyckelfaktor för arbetet!

14 Verksamhetsrepresentanter Vad innebär det att medverka? Deltagande i fyra-sex workshopar under första kvartalet 2016, med start 27-28 januari. Mellan mötena förväntas du också inhämta synpunkter och förslag från dina kollegor. Arbetsinsatsen motsvarar cirka två dagar per vecka under åtta veckor. Arbetet med patientscenarierna påbörjas i slutet av januari 2016 och planeras vara klart i mars 2016. Från och med april 2016 kommer medarbetare fortsatt vara engagerade i projektet men då i mindre omfattning under hela upphandlingsprocessen framtill avtal 2017. Det är viktigt att du som tackar ja till att vara med i projektet deltar på inbokade möten och workshops. Frågor om eventuella ersättare på din ordinarie arbetsplats och ersättning för eventuella resor och omkostnader i samband med workshops stäms av med din arbetsgivare. Samverkansavtal

15 Kravfångst i VGR

16 16 Patientscenarier - informationsflöden Den gravida, hennes barn och partner (VGR) Barn med ont i magen (VGR) Den friska invånarens kontakt med vården (VGR) Diabetes (SLL) Depression (SLL) Bröstcancer (SLL) Stroke (VGR) Multisjuk äldre (VGR) Bussolycka med flera skadade (SLL) Läkemedelsprocessen (SLL) Monitorering/övervakning (VGR +SLL)

17 Patienten ska vara en tydlig medaktör i sin vård och behöver därför också medverka i kravarbetet.

18 vård - ADB – Telemedicin – IT i vården – eHälsa - hälsa Dokumentationsutveckling

19 Informatik Semantisk interoperabilitet Mål Delmål Gemensamt fackspråk Gemensam Referensinformations- modell Gemensamma dokumentationsmallar Gemensam förvaltning av informationsstrukturen Gemensam masterdata Gemensamma metoder och arbetssätt Gemensam informationsstruktur Gemensamma standarder

20 Nulägesanalyser i samtliga regioner –RS: ca 900 –VGR: ca 1800 –SLL: ca 1600 Delvis olika situationer i olika regioner Ta höjd både för att hantera nuvarande situation och att förbereda inför implementering Hur arbetar 3R med konsolidering, arkivering och avveckling?

21 Följ det löpande arbetet på programmets hemsida: http://3rfvm.se info@3rfvm.se #3rfvm

22 Vårdens Informationssystem En investering i leverantörens vision om sjukvården Dyrt! Integration! Ger oss appar Leverantören behåller kontrollen över data Ingen standardiserad API/data model Olika grad av API standardisering/ DCM/virtualisering leverantören åtar sig att stödja Vi kontrollerar data Semantisk interop. – eHälsa! Verksamhetsstyrning Dagens leverantörer Alla vill hit – men då krävs vårt engagemang!

23 Interoperabilitet

24 Konkurrenspräglad dialog Den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som bjudits in Konkurrenspräglad dialog får användas om avtalet är särskilt komplicerat och om förenklat förfarande eller urvalsförfarande inte medges För att ett avtal ska anses särskilt komplicerat krävs t.ex. att den upphandlande myndigheten inte kan definiera de tekniska medel som tillgodoser myndighetens behov/mål eller inte kan ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett projekt I samverkan med leverantörer visa/utveckla lösningar för att tillfredsställa verksamheternas behov


Ladda ner ppt "Program 3R Framtidens vårdinformationsmiljö Ett förändringsarbete som omfattar:"

Liknande presentationer


Google-annonser