Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAS-rådets rapport nr 13 Regional VA-samverkan i Stockholms Län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAS-rådets rapport nr 13 Regional VA-samverkan i Stockholms Län."— Presentationens avskrift:

1 VAS-rådets rapport nr 13 Regional VA-samverkan i Stockholms Län

2 Syfte & Genomförande Bakgrund Syfte Genomförande Arbetsgrupp Workshop - fokusområden Djupintervjuer Analys

3 Underlag och Erfarenheter av regional VA-samverkan Stockholm Vatten SYVAB Norrvatten Käppalaförbundet Roslagsvatten Utredning om regional VA-samverkan Sjuhäradssamverkan Gästrikevatten NSVA Schottish Water Tidigare rapporter & utredningar

4 Exempel på regional samverkan kring VA-huvudmannarollen

5 Analys -Behov Personal/organisation – rekrytering av rätt kompetens, specialister i den egna organisationen, stöd för ett systematiskt arbetsmiljöarbete Nödläge/Beredskap – mer strukturerat beredskapsarbete, ökad styr- och reglerkompetens, regional beredskapsledare Drift & underhåll – bättre underhållsplanering, samordnad driftövervakning och GIS/karthantering Förnyelseplanering/Genomförande – specialistkompetens inom projektledning, hydraulisk modellering, riskhantering, GIS, juridik, VA-ekonomi och reningsprocess, som behövs i åtgärdsplaneringen, – i några fall finns kompetensen men man saknar ”tid att arbeta” – stödsystem för åtgärdsplanering och en stark organisation för byggledning och kontroll Politisk styrning – ökad kunskap och ökat engagemang hos de förtroendevalda, VA- frågorna ”späds ut” alt. ”drunknar”

6 Analys -Möjligheter Personal/organisation – lättare att rekrytera, bättre karriärsmöjligheter, minskad sårbarhet vid sjukdom/ personal slutar Nödläge/Beredskap – högre beredskap med längre uthållighet och mindre sårbarhet Drift & underhåll – större volym och därmed mer resurser Förnyelseplanering/Genomförande – större volym ger bättre bas för att anställa specialister, arbeta kontinuerligt med hydrauliska modeller Politisk styrning – utforma bättre beslutsunderlag, ökad tydlighet om de förtroendevaldas ansvar och påverkansmöjligheter

7 Analys - Hinder Personal/organisation – längre restider, längre avstånd till chefer, färre arbetsgivare Nödläge/Beredskap – har inte kommit fram Drift & underhåll – väl fungerande driftorganisation kan ha en negativ inställning, stora initialkostnader för sammanslagning Förnyelseplanering/Genomförande – några stora hinder har inte identifierats

8 Analys – Hot & risker Personal/organisation – lokalkännedom, större avstånd, risk vid samverkan med andra samhällsfunktioner Nödläge/Beredskap – längre avstånd, längre inställelsetider, risk för sämre lokalkännedom, prioritering vid omfattande störningar Drift & underhåll – minskad lokalkännedom och minskad kunskap hos driftpersonalen för olika anläggningar, risk för otydligheter kring ansvar och prioriteringar. Förnyelseplanering/Genomförande – viss risk för att samverkan med andra samhällsfunktioner försvåras genom ökade avstånd och längre beslutsvägar Politisk styrning – rädsla för minskat inflytande

9 Diskussion Vilka för- och nackdelar finns med lokalt driftade ledningsnät jämfört med centraliserad drift? Hur stora respektive små bör driftområden vara för att uppnå optimal effekt? Hur skapas förutsättningar för att attrahera, utveckla och behålla kompetent personal? Hur skapas former för samarbete utan att det lokala perspektivet går förlorat? Vilka är riskerna respektive fördelarna med regional samverkan när det gäller VA-industrin i regionen?

10 Framtidsscenario Tre delregioner – Norra VA-bolaget- Norrvatten & Käppalaförbundet – Mellersta – Stockholm & Huddinge + ev. fler – Södra VA-bolaget – kommuner söder om Mälaren, Lilla Värtan & Höggarnsfjärden Gränser Tillräckligt stora organisationer Omfattande samarbete regionerna emellan och med avfall, energiförsörjning och väghållning

11 Metoder för verksamhetsuppföljning Benchmarking – Jämföra sin verksamhet med liknade verksamheter – Därefter genomföra förbättringar – VASS – nyckeltal – Hållbarhetsindex Audit – genomgång och belysning – Optimering av centrala frågeställningar & kompetens – Specifikt område, frågor/svaras,/poängsätts – Acceptabel lägsta nivå – Extern auditör – Åtgärdsprogram

12 Slutsatser & förslag till fortsatt arbete Bedömning av hållbarhet i nuvarande VA- verksamhet – Hållbarhetsindex – Auditering Diskussion i kommunerna – Vad skulle scenariot innebära – Är det önskvärt? Förstudie – Beredskapsledare, GIS, skyddsingenjör, VA- jurist, upphandlingsstöd, åtgärdsplanering, driftövervakningssystem mm.

13 rapport nr 13 är starten på en process där samverkan leder till utveckling av regionens VA-verksamhet. Arbetsgruppen föreslår att …. VAS ambition är att… KSL genom VAS-rådet tar initiativ till och samordnar dessa aktiviteter


Ladda ner ppt "VAS-rådets rapport nr 13 Regional VA-samverkan i Stockholms Län."

Liknande presentationer


Google-annonser