Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik och juridik 7,5 hp Välkomna! Välkomna!. Etik och juridik 7,5 hp 4,5 hp före praktiken och 3 efter. 4,5 hp före praktiken och 3 efter. Juridik före.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik och juridik 7,5 hp Välkomna! Välkomna!. Etik och juridik 7,5 hp 4,5 hp före praktiken och 3 efter. 4,5 hp före praktiken och 3 efter. Juridik före."— Presentationens avskrift:

1 Etik och juridik 7,5 hp Välkomna! Välkomna!

2 Etik och juridik 7,5 hp 4,5 hp före praktiken och 3 efter. 4,5 hp före praktiken och 3 efter. Juridik före praktiken Etik efter

3 Litteraturen Juridik (september 2010) Juridik (september 2010) Sverne m fl är kursbok men täcker inte alla områden och har inte med de senaste lagarna. Det är föreläsningarna som definierar kursinnehållet och vad som kan komma upp på tentan. Psykologförbundets yrkesetiska principer tas också upp under juridikmomentet. Etik (januari 2011) Etik (januari 2011) Øvreeide läses under praktiken och en skriftlig redogörelse görs över egna reflektioner om den egna praktiken i utifrån läsningen av boken (4-5 sidor). Denna skriftliga redogörelse presenteras och diskuteras sedan vid seminarier under etikmomentet. Øvreeide läses under praktiken och en skriftlig redogörelse görs över egna reflektioner om den egna praktiken i utifrån läsningen av boken (4-5 sidor). Denna skriftliga redogörelse presenteras och diskuteras sedan vid seminarier under etikmomentet. Etik – en introduktion, examineras inte men används som ett komplement till undervisningen på etikmomentet. Etik – en introduktion, examineras inte men används som ett komplement till undervisningen på etikmomentet. Rosenberg läses under januari och examineras genom gruppdiskussion. Rosenberg läses under januari och examineras genom gruppdiskussion.

4 Statens Medicinsk ‐ etiska Råd (2008). Etik – en introduktion (kan hämtas på: www.smer.se) 48 s Sveriges Psykologförbund: Yrkesetiska principer för psykologer i Norden (kan hämtas på: www.psykologforbundet.se) 12 s Alla lagtexter kan hämtas på www.notisum.se Alla lagtexter kan hämtas på www.notisum.se

5 Obligatorisk undervisning Juridik Ingenting är obligatoriskt mer än tentan, men allt som tas upp på föreläsningar kan komma upp på tentan. Etik Allt utan etikintroduktionen är obligatoriskt.

6 Etik och juridik 7,5 hp Upplägg närmaste veckorna: Upplägg närmaste veckorna: 1/9 Grunder juridik Avgränsning juridik - yrkesetik – etik Avgränsning juridik - yrkesetik – etik Gruppdiskussion utifrån ett fall Gruppdiskussion utifrån ett fall Hur är vårdsverige organiserat? Hur är vårdsverige organiserat? 2/9 Fortsättning sjukvårdslagstiftning Hälso- och sjukvårdslagen (HsL)‏ Lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården (LYHS)‏ (Patientsäkerhetslagen efter 1/1 2011) (Patientsäkerhetslagen efter 1/1 2011) 3/9 Offentlighetsprincipen och sekretes Handlingssekretess och tystnadsplikt Handlingssekretess och tystnadsplikt

7 Etik och juridik 7,5 hp 6/9 Patientdatalagen 6/9 Patientdatalagen Journalföring och utlåtandeskrivning Journalföring och utlåtandeskrivning 8/9 Tvångslagstiftning 8/9 Tvångslagstiftning Psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård, vård av missbrukare Psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård, vård av missbrukare 10/9 Lagstiftning som rör barn 10/9 Lagstiftning som rör barn Föräldrabalken Föräldrabalken LVU LVU Barnkonventionen Barnkonventionen Hur fungerar en domstolsförhandling avseende LVU? Film + diskussion Hur fungerar en domstolsförhandling avseende LVU? Film + diskussion

8 Etik och juridik 7,5 hp 13/9 Yrkesetiska principer 13/9 Yrkesetiska principer Kort genomgång av de yrkesetiska principerna Kort genomgång av de yrkesetiska principerna Gruppdiskussioner fallbeskrivningar Gruppdiskussioner fallbeskrivningar 14/9 Professionalitet? 14/9 Professionalitet? Problem med professionella relationer. Problem med professionella relationer. samt samt reservdag för vad vi eventuellt inte hunnit ta upp reservdag för vad vi eventuellt inte hunnit ta upp □ 15/9 Seminarier i grupper: Frågor inför tentan □17/9Tentamen

9 Tentamen Tentamen består av 10 frågor Tentamen består av 10 frågor 8 av dessa kommer att tas från de utdelade instuderingsfrågorna 8 av dessa kommer att tas från de utdelade instuderingsfrågorna De två sista frågorna kan antingen också de tas från instuderingsfrågorna eller vara nya, kompletterande frågor De två sista frågorna kan antingen också de tas från instuderingsfrågorna eller vara nya, kompletterande frågor Man kan få upp till tre poäng på varje fråga. Godkänd blir man på 22 poäng. Man kan få upp till tre poäng på varje fråga. Godkänd blir man på 22 poäng.

10 Juridik - Etik Etik – moral Etik – moral Yrkesetik Yrkesetik Juridik Juridik Det goda Det goda Det rätta Det rätta Det tillåtna Det tillåtna

11 Varför bry sig om lagen? Att inte bry sig om lagen eller vara okunnig om lagen är inte något försvar i något slag av juridisk process. Även som psykologpraktikant lyder man under alla de lagar som reglerar psykologens yrkesansvar. Att inte bry sig om lagen eller vara okunnig om lagen är inte något försvar i något slag av juridisk process. Även som psykologpraktikant lyder man under alla de lagar som reglerar psykologens yrkesansvar.

12 Psykologens yrkesansvar Offentligrättsligt disciplinansvar (medicinskt yrkesansvar) (LYHS)‏ Offentligrättsligt disciplinansvar (medicinskt yrkesansvar) (LYHS)‏ Straffrättsligt ansvar (Brottsbalken)‏ Straffrättsligt ansvar (Brottsbalken)‏ Arbetsrättsligt ansvar (Arbetsrätt – avtal)‏ Arbetsrättsligt ansvar (Arbetsrätt – avtal)‏ Skadeståndsrättsligt ansvar (Skadeståndslagen)‏ Skadeståndsrättsligt ansvar (Skadeståndslagen)‏

13 Lagar Rättighetslagar – t ex socialtjänstlagen – besluten kan överklagas både avseende laglighet och lämplighet. Rättighetslagar – Rättighetslagar är formulerade så att den enskilde ges specificerade rättigheter, som dessutom är utkrävbara i domstol.t ex socialtjänstlagen – besluten kan överklagas både avseende laglighet och lämplighet. Skyldighetslagar – t ex hälso- och sjukvårdslagarna – avvikelser kan anmälas till tillsynsmyndighet (socialstyrelsen) för laglighetsprövning. Skyldighetslagar – En skyldighetslag innebär att man föreskriver skyldigheter för utföraren - t ex hälso- och sjukvårdslagarna – avvikelser kan anmälas till tillsynsmyndighet (socialstyrelsen) för laglighetsprövning.

14 Författningar LAG LAG = de rättsregler som riksdagen beslutar FÖRORDNING FÖRORDNING = de rättsregler som regeringen beslutar FÖRESKRIFTER FÖRESKRIFTER = de rättsregler som bestäms av statliga förvaltningsmyndigheter eller av kommunfullmäktige

15 Lagstiftningens gång 1. Kommittédirektiv från regeringen (Dir)‏ 2. Kommittén utreder och lämnar sitt betänkande (SOU)‏ 3. Remiss 4. Proposition och motioner 5. Utskottsbehandling 6. Riksdagsdebatt, beslut och skrivelse till regeringen 7. SFS (Svensk FörfattningsSamling)‏

16 Rättskällor Lagtext, författningar Lagtext, författningar Proposition Proposition Förarbeten Förarbeten Prejudikat och rättspraxis Prejudikat och rättspraxis Uttalanden från riksdagens ombudsmän och justitiekanslern Uttalanden från riksdagens ombudsmän och justitiekanslern Övrigt; Allmänna råd, myndighetspraxis m.m. Övrigt; Allmänna råd, myndighetspraxis m.m.EU-rätten Andra internationella åtaganden t ex Barnkonventionen

17 Exempel: Tvångsvård av unga 2 och 3 §§ LVU: ”påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas” och ”socialt nedbrytande beteende” 2 och 3 §§ LVU: ”påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas” och ”socialt nedbrytande beteende” Prop. 1989/90: 28 Prop. 1989/90: 28 RÅ 1995 ref. 39, RÅ 2000 ref. 33 RÅ 1995 ref. 39, RÅ 2000 ref. 33 Norström, C – Thunved, A: Nya sociallagarna. Norstedts Juridik, 8:e uppl. 2005 Norström, C – Thunved, A: Nya sociallagarna. Norstedts Juridik, 8:e uppl. 2005 Socialstyrelsens Allmänna Råd, SoS AR Socialstyrelsens Allmänna Råd, SoS AR Socialnämndernas praxis… Socialnämndernas praxis…

18 Hur tolkar man lagar? Svårigheter Många gällande lagar har tillkommit för länge sedan och har ett ålderdomligt språk Många gällande lagar har tillkommit för länge sedan och har ett ålderdomligt språk Fackord används Fackord används Regleringar blir invecklade, för att de skall fungera Regleringar blir invecklade, för att de skall fungera

19 Hur tolkar man lagar? Verbformer Verbformer Dispositiva bestämmelser Dispositiva bestämmelser Bör, må Bör, må Tvingande bestämmelser Tvingande bestämmelser Skall, har att, är skyldig att Skall, har att, är skyldig att

20 Hur tolkar man lagar? Ibland är lagar tvetydiga för att lagstiftarna har valt extensiva eller utvidgade ord som Ibland är lagar tvetydiga för att lagstiftarna har valt extensiva eller utvidgade ord som skälig, synnerliga skäl, ringa betydelse osv för att lagen skall gå att anpassa till de varierande omständighetrna i de enskilda fallen.

21 Hur tolkar man lagar? Lagtolkning Tidigare prejudikat eller avgöranden Tidigare prejudikat eller avgöranden För speciellt nyare lagar, spelar motivet och tankegångarna bakom lagen en mycket stor roll (förarbeten)‏ För speciellt nyare lagar, spelar motivet och tankegångarna bakom lagen en mycket stor roll (förarbeten)‏

22 Grundlagsetik REGERINGSFORMEN 1:9 REGERINGSFORMEN 1:9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.

23 Myndighetsutövning kan vara Utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande eller utredningar som leder till myndighetsbeslut. Ex. utredningar om stöd enligt LSS, särskoleplacering, rätt till arbetsmarknadspolitisk åtgärd, rättspsykiatrisk utredning mm.

24 Exempel på regler som gäller vid myndighetsutövning Tjänstefel (20 kap. 1 § brottsbalken)‏ Tjänstefel (20 kap. 1 § brottsbalken)‏ Skadestånd (fel och försummelse, 3 kap. 2 § skadeståndslagen samt felaktiga upplysningar och råd, 3 kap. 3 § samma lag)‏ Skadestånd (fel och försummelse, 3 kap. 2 § skadeståndslagen samt felaktiga upplysningar och råd, 3 kap. 3 § samma lag)‏

25 Aktuella lagändringar Patientjournallagen ersattes med Patientdatalagen 2008-07-01 Patientjournallagen ersattes med Patientdatalagen 2008-07-01 Sekretesslagen ersattes med lag om Offentlighet och sekretess 2009-07-01 Sekretesslagen ersattes med lag om Offentlighet och sekretess 2009-07-01 LYHS försvinner och ersätts med Patientsäkerhetslagen 2011-01-01 LYHS försvinner och ersätts med Patientsäkerhetslagen 2011-01-01 LVU, delar av SoL mm ersätts med Lag om stöd och skydd av barn och unga 2011-07-01 (ej beslutad) LVU, delar av SoL mm ersätts med Lag om stöd och skydd av barn och unga 2011-07-01 (ej beslutad) Ny skollag togs i juni 2010 och gäller från 2010- 08-01 Ny skollag togs i juni 2010 och gäller från 2010- 08-01 Väsentliga förändringar har gjorts i LPT och LRV (bl a har tvång införts i öppenvården) Väsentliga förändringar har gjorts i LPT och LRV (bl a har tvång införts i öppenvården)


Ladda ner ppt "Etik och juridik 7,5 hp Välkomna! Välkomna!. Etik och juridik 7,5 hp 4,5 hp före praktiken och 3 efter. 4,5 hp före praktiken och 3 efter. Juridik före."

Liknande presentationer


Google-annonser