Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regler för upphandling Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regler för upphandling Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett."— Presentationens avskrift:

1 Regler för upphandling Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. För att offentliga upphandlingar ska ske effektivt och främja konkurrens, regleras dessa i lag. Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) gäller för alla inköp vilka genomförs av stat, landsting och kommun.

2 Syftet med offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling, LOU, syftar till att reglera och skydda nyttjandet av offentliga medel, se till att de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas, samt att se till att upphandlingen genomförs på ett affärsmässigt sätt.

3 Vem omfattas av lagen om offentlig upphandling? De som omfattas av LOU är staten, landsting, kommun och kommunala bolag. Även till exempel kommunala och statliga aktiebolag kallas i LOU för upphandlande myndigheter. Med offentligt styrda organ avses till exempel bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse.

4 De 5 grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling Principen om icke-diskriminering Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet, men även att den upphandlande enheten t.ex. inte får ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge. Principen om likabehandling Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste t.ex. få samma information, vid samma tillfälle.

5 De 5 grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling Principen om ömsesidigt erkännande Innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna. Proportionalitetsprincipen Kraven som ställs i en upphandling måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Dessutom måste kraven vara ägnade att leda till att den upphandlande enhetens syfte med att ställa dem uppnås.

6 De 5 grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling Principen om transparens Upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. Anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning, därav måste förfrågningsunderlaget vara klart, tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.

7 Ramavtal Ramavtal är ett avtal där man anger "ramarna" och de villkor som ska ingå i dessa. Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla och hur dessa kan regleras. Ett ramavtal föregås alltid av en upphandling där leverantörer har möjlighet att inkomma med sitt anbud utefter färdigställda krav. Då kraven är satta i förväg finns ingen möjlighet för upphandlaren att påverka resultatet. Värnamo kommun har ca 300 stycken avtal om ca 140 varu/tjänstegupper. I några av avtalen är annan part samordnande av upphandlingen, t.ex. SKL Kommentus Kammarkollegiet eller närliggande kommuner Ramavtalen löper på max 4 år med vissa undantag.

8 Direktupphandling Direktupphandling innebär att upphandling får ske utan att man skriftligen begär offert/anbud. Även om det inte finns något krav på skriftliga anbud finns fortfarande kravet på dokumentering av upphandlingen kvar. Direktupphandling får bara användas under förutsättning att inga ramavtal finns inom varuområdet samt att kontraktets värde inte är högt (se lågt värde). Om ramavtal finns skall dessa nyttjas.

9 Två tillfällen då direktupphandling tillåts 1. Synnerliga skäl Det innebär faktorer som inte köparen råder över och som gör att inköp måste ske omgående utan att finns tid till skriftligt förfarande. Observera att brådska måste bero på akuta och oförutsedda behov som inte är orsakade av köparen själv genom bristande planering eller liknande förhållanden. Oavsett värdet på upphandlingen kan direktupphandling på grund av synnerliga skäl tillämpas.

10 Två tillfällen då direktupphandling tillåts 2. Lågt värde Värdet av kontraktet ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas enligt kontraktet. En upphandling får inte delas i syfte att kringgå bestämmelserna. Vid beräkning av värde ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de nyttjas. En upphandlande myndighet har möjlighet att besluta om ett lägre belopp för direktupphandling, än vad lagen säger. Något Värnamo kommun gjort. Reglementet är publicerat på kommunens hemsida.

11 Läs mer om Lagen om offentlig upphandling Upphandlingsmyndigheten Konkurrensverkets information Lagtext Kammarkollegiet


Ladda ner ppt "Regler för upphandling Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett."

Liknande presentationer


Google-annonser