Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARBETA I TEAM kring patienter med inkontinens. Verktyg för att utreda inkontinensproblem finns på

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARBETA I TEAM kring patienter med inkontinens. Verktyg för att utreda inkontinensproblem finns på"— Presentationens avskrift:

1 ARBETA I TEAM kring patienter med inkontinens

2 Verktyg för att utreda inkontinensproblem finns på www.lul.se/inkontinensfragor www.lul.se/inkontinensfragor

3 Gemensamma rutiner vid individuell utredning av inkontinensproblem inom all hälso- och sjukvård i Uppsala län ska vila på medicinska grunder

4 NIKOLA Vårdprogrammet är integrerat med Nikolas kvalitetsprogram (Nätverk Inkontinens Kommuner Landsting) www.nikola.nu

5 NIKOLA

6 Flödesschema för basal utredning och behandling av urininkontinens och blåsfunktionsstörning på primärvårdsnivå samt inom hemsjukvård och särskilt boende för kvinnor och män Utredningen utgår från patientens besvär, behov och resurser Syftet är att försöka fastställa bakomliggande orsaker till inkontinens/blåsfunktionsstörning Sätta diagnos och få en uppfattning om graden av besvär Många äldre personer är obenägna eller oförmögna att genomgå komplicerade utredningar Etiska avgöranden är därför viktiga när det gäller omfattning och inriktning på utredningen Individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel

7 Flödesschema – direktlänkar Nikola Utredning och behandling Allmän anamnes Anamnes blås/tarmfunktion Livskvalitet Läckage-, urin-, dryckesmätning Tidsmiktion Toalettassistens Bäckenbottenträning M.fl. Nikola

8

9 Dokumentation Utredning åtgärd, behandling och utprovning samt eventuellt förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Vid kateterbehandling anges typ av kateter, indikation, behandlingstid, och ordinatör. Uppföljning Uppföljning/utvärdering/vårdplan/mål. Överrapportering När patient byter vårdform bör överrapportering ske skriftligt. När det gäller katetervård skall den ske skriftligt. Avvikelsehantering Rapportering av avvikelser sker enligt verksamhetens rutiner. Avvikelser som rör medicintekniska produkter skall också rapporteras till Läkemedelsverket enligt föreskriften SOSFS 2008:1 (M) (finns länk till IVOs blankettregister).

10 Normal blåsfysiologi och patofysiologi Blåsan har två funktioner; lagring (reservoar) och tömning av urin. Förutsättningen för kontinens är att trycket i urinröret är högre än blåstrycket. Den inkontinens som vi förknippar med den åldrande blåsan kännetecknas av bristande reservoarfunktion (överaktiv) och dålig muskelkontroll (sfinktersvaghet). Inkontinenta patienter som har en känd sjukdom/skada i centrala nervsystemet lider av så kallad ”bristande cerebral hämning”. Detta är den absolut vanligaste orsaken till inkontinens hos äldre. Trängningsinkontinens kan också bero på tillstånd som ger lokal irritation, till exempel lokal östrogenbrist hos kvinnor, urinvägsinfektion, blåssten, blåstumör eller dålig tömning. Mer information om urinvägarnas anatomi och fysiologi finns att läsa på Nikolas hemsida www.nikola.nu

11 Huvudtyper av inkontinens Ansträngningsinkontinens Ansträngningsinkontinens innebär urinläckage vid ökat buktryck utan att blåsan drar ihop sig (inga urinträngningar före) och är den vanligaste formen av inkontinens hos kvinnor i alla åldrar. Trängningsinkontinens Trängningsinkontinens innebär urinläckage i samband med trängningar. Patienten blir plötsligt akut kissnödig trots en relativt liten mängd urin i blåsan. Det kan vara varierande läckagemängder och ibland hela blåstömningar. Urinläckage kan uppstå både dag och natt. Blandinkontinens Blandinkontinens är en blandning av ansträngnings- och trängningsinkontinens. Studier har visat att det är upp till 70-80 % prevalens hos äldre i särskilt boende. Överrinningsinkontinens Överrinningsinkontinens innebär läckage sekundärt till blåstömningssvårigheter och medföljande stora mängder residualurin. Detta är vanligast hos patient med någon form av avflödeshinder.

12 Residualurin och residualurinbestämning  Residualurinbestämning är viktig vid misstanke om avflödeshinder, blåstömningssvårigheter och vid neurologisk sjukdom.  Residualurin är den mängd urin som är kvar i urinblåsan efter miktion.  Residualurinmätning utförs med ultraljud eller tappning vilket ger en uppfattning om tömningsförmågan. Tappning med ren teknik ger sällan infektion och mindre än 5 % av patienterna utvecklar symtomatisk infektion. Inträffar detta är tillståndet lätt att behandla. Undersökning: Toalettbesök i lugn och ro för blåstömning och mätning av miktionsvolym Ultraljud eller tappning

13 Eftersom residualurinen varierar både mellan individer och hos individen själv bör undersökningen helst upprepas vid flera tillfällen.  Residualurin upp till 100 ml kan accepteras för kvinnor, medan gränsen för män kan vara mer än 200 ml. Något större mängder kan accepteras hos äldre och storvuxna.  Residualurinen bör dock inte överstiga 1/3 av funktionell blåskapacitet.  Om patienten inte har symtom eller infektionsproblem kan större residualurinmängder accepteras.  Vid upprepade infektioner kan dock en mindre mängd vara signifikant. Förutom problem med kronisk retention och överrinningsinkontinens kan residualurin innebära ökad infektionsrisk. Den dåliga tömningen minskar den funktionella blåskapaciteten och leder till täta miktioner.

14 Ex. Östriol – förstahandsval Ovesterin (vagitorier eller kräm), även receptfritt Östradiol – andrahandsval Oestring – byts var 3:e månad Vagifem är inte längre förmånsberättigad Urogenital atrofi Urogenital atrofi efter naturlig eller framkallad menopaus kan resultera i torrhetskänsla, klåda, dyspareuni och senil colpit med fluor. Det är också vanligt med urinträngningar, nokturi och urinvägsinfektioner. Observera att dessa symtom kan ha annan genes än östrogenbrist! Lokal lågdosbehandling med östrogen har visat sig ha god effekt och kan ges till de flesta kvinnor som passerat menopaus. Slemhinnorna stärks och blir mindre mottagliga för olika stimuli som annars kan bidra till trängningar. Att tvätta underlivet med barn- eller intimolja är ett enkelt knep som kan minska känslan av torrhet och irritation i underlivet. Detta görs gärna i kombination med lokal östrogenbehandling

15 Trängningsbesvär med eller utan inkontinens - Överaktiv blåsa Farmakologisk behandling har i studier visat begränsad effekt. Blåsans kontraktioner överförs främst via kolinerga nerver som blockeras av antikolinerga läkemedel som t.ex. Detrusitol. Dessa innebär risk för antikolinerga biverkningar som muntorrhet, förstoppning och konfusion, speciellt hos äldre i kombination med andra läkemedel med antikolinerg effekt. Ett nytt alternativ är beta3-receptoragonist (Betmiga) som slappar av glatta muskelceller i blåsväggen.  Läkemedel med antikolinerg effekt, främst psykofarmaka och antidepressivum kan bidra till urinretention och risk för överrinningsinkontinens.

16 Ansvarsfördelning inom primärvård, hemsjukvård och särskilda boenden Huvudman och vårdgivare Verksamhetschefen Läkaren Sjuksköterskan med förskrivningsrätt Vård- och omsorgspersonalen Sjukgymnasten/Fysioterapeuten Arbetsterapeuten MAS-medicinskt ansvarig sjuksköterska och MAR- medicinskt ansvarig för rehabilitering DVS. inkontinensvård är ett TEAMARBETE!

17 Verka för goda toalettvanor dag som natt!!! genom att: - Uppmärksamma signaler hos vårdtagaren - Underlätta att hitta till toaletten - Påminna och stimulera vårdtagaren att be om hjälp - Få regelbunden hjälp till toaletten - Information om sittställning - Sitta kvar till blåsan är tömd

18 Alla patienten på SÄBO, LSS och inom Hemsjukvård ska alltid ges möjlighet att få hjälp med att gå på TOALETTEN! Detta är en mänsklig rättighet!

19 Att regelbundet få sitta i lugn och ro på toaletten och sköta sina behov är alltid bäst för tarm och blåsa oavsett ålder!

20 Att alltid gör sina behov i ett inkontinensskydd innebär att personen aldrig tömmer tarm och blåsa lika fullständigt som vid toalettbesök.

21 Vid defekation släpper den toniska kontraktionen hos den inre analsfinktern, samtidigt som bäckenbottenmuskulaturen (inkl m puborectalis) relaxerar. - Relaxationen skapar en förstoring av anorektala vinkeln med minst 15 grader samtidigt som bäckengolvet sjunker ned med 1-3,5cm. Detta underlättar för feaces att tryckas ut.

22 Att få gå på toaletten regelbundet och tömma blåsa eller tarm innebär många gånger: 1. Att blåsa och tarm mår bättre 2. Att få tillfälle till vardagsmotion 3. Minskad risk för uvi-er 4. Minskad risk för förstoppning 5. Färre och mindre inkontinensskydd av olika slag

23 Förskrivaren dvs. sjuksköterskan initierar utredning av blåsfunktionsstörning enligt Vårdprogram Urininkontinens, Nikola och Senior alert www.senioralert.se www.senioralert.se Senior alert Riskbedömning blankett för blåsdysfunktion (inkontinens) Vägledning med hjälptext blåsdysfunktion med förebyggande åtgärder www.nikola.nuwww.nikola.nu Nikola Listor för Dryckesmätning, Urinmätning och Läckagemätning Toalettassistansschema Vårdkort vid blåsdysfunktion

24 Detta ska framgå efter utredning! - Finns inkontinens? I så fall vilken Typ av inkontinens? - Orsak till inkontinens - Behov av Toalettassistans? - Behov av Inkontinensskydd? I så fall ska rätt sorts skydd provas ut för dag och natt-bruk Obs! vid misstanke om blåstömningssvårigheter görs en blåsskanning eller en engångstappning enl. läkarordination

25 Redskap vid utredning Våg Måttband Mått för att mäta urin Läckageskydd (prover går att få av leverantören) ev. Bladder-Scanner (läkarordination) Förskrivarstöd och Treklöverns produktkatalog finns på: www.lul.se/inkontinenshjälpmedelwww.lul.se/inkontinenshjälpmedel

26 Orsaker till läckage Är det rätt typ av skydd? Inte rätt fixerat Fel storlek För lite uppsugning Fel påsatt Sluter ej tätt i grenen (skålformat?) Tar av sig skyddet Förändring p.g.a. sjukdom/medicinering Inte fått komma till toaletten

27

28 Viktiga kom-i-håg i förskrivningsprocessen - Utredning - Behandling - Glöm inte lokal östrogenbehandling till äldre kvinnor - Toalettassistans till alla som med hjälp kan gå till toaletten! - Om inkontinenshjälpmedel behövs ska dom vara individuellt utprovade! - Uppföljning

29 Marianne Babra tackar för sig!


Ladda ner ppt "ARBETA I TEAM kring patienter med inkontinens. Verktyg för att utreda inkontinensproblem finns på"

Liknande presentationer


Google-annonser