Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs BEAst Supply NeC Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster Peter Fredholm, vd på BEAst, November 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs BEAst Supply NeC Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster Peter Fredholm, vd på BEAst, November 2015."— Presentationens avskrift:

1 Kurs BEAst Supply NeC Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster Peter Fredholm, vd på BEAst, November 2015

2 Kort om BEAst

3 3 Verksamhetsidé för BEAst ”BEAst tar fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte som leder till sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till byggbranschen”

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 4 Fakta om BEAst  Cirka 100 medlemmar/ägare: Branschorganisationer, entreprenörer, handelskedjor, grossister, tillverkare, logistikföretag och systemleverantörer  Finansieras via medlemsavgifter och utvecklingsbidrag (SBUF)  Startade 1988 med projekt datakommunikation, DK Bygg  Verksamhet: –Standardisering av branschens processer för e-kom –Stöd för branschinförande –Arbetsutskott som kraftsamlar inom olika områden –Projekt, f.n. två om logistik och ett om infrastruktur –Tjänster, främst branschportal med 9 500 företag –Information och utbildning  Målsättningen är att stötta branschens användning av e- affärer med ökad produktivitetsutveckling som resultat

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 5 BEAst Fakturaportal, en tjänst från BEAst under kontinuerlig ökning BEAst Fakturaportal Webbfaktura BEAst Invoice standard- faktura Leverantörer f.n. drygt 9.500 företag Många leverantörer till många kunder Kunder producenter handelsföretag installatörer entreprenörer fastighetsbolag

6 Grundstandarder i BEAst

7 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 7 Hur och var BEAst standarder och tjänster ska användas BEAst Supply NeC BEAst Supply Material Tillverkare Maskinentreprenör Åkeri, täkt, tipp Byggföretag Grossist, Butik BEAst Trade BEAst Supply Material + BEAst Trade

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 8 Gemensamma standarder och tjänster som är en bas för alla processer BEAst Invoice Leverantörer Köpare BEAst Projektlista BEAst Katalog BEAst Portal BEAst PEPPOL Access och register

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Detta är standarden BEAst Supply (NeC och Material). Laddas ned på BEAst.se 9  Grunden är en gemensam beskrivning av processen  En informationsmodell över flödet mellan inblandade parter  En termkatalog som definierar de begrepp som ingår i informationsflödena. Finns i svensk och engelsk version  En meddelandestandard, beskrivningar av affärsdokument, XML-scheman, testfiler  Artikelkatalog med gemensamma nummer för material och tjänster som förenklar både upphandling och beställningar. Förvaltas av respektive branschorganisation  Stödfunktioner: Portal för företag utan eget systemstöd och PEPPOL för effektiv och säker kommunikation  Övrigt: Ordlista logistik och FAQ på beast.se

10 BEAst Supply NeC – en standard för anläggningstransporter och maskintjänster

11 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om projektet för att ta fram den gemensamma standarden NeC 11  Förstudie 2011: visade ett manuellt och pappersbaserat arbetssätt som ”alla” ville förändra  Etapp 1: standardisering, 2012  Etapp 2: vidareutveckling, spridning, piloter, 2013-2014  Etapp 3: 2015-11 – 2016-12. Spridning till nya produktområden som betong och restavfall samt avfall, återvinning och miljöfrågor  Arbetsgrupp: Cirka 20 företag i branschen, kunder och leverantörer, samt branschorganisationer  Målgrupp: Bygg- och anläggningsentreprenörer, åkeriföretag samt leverantörer av material inom ballast, asfalt och betong

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fyra grundbultar för effektivare anläggnings- transporter 12  Leveransplanering o Dela information tidigt med leverantörer o Löpande uppdatering  e-kommunkation o Hela flödet system till system enligt standard  Gemensamt språk o Artikelregister för olika produktområden  Godsmottagning o Avisering o Matchning

13 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 13 Meddelanden som standardiserats i NeC Flödena varierar beroende på avtalsrelationer Vågsedel, tippsedel Faktura Avrop Bekräftelse BESTÄLLAREBESTÄLLARE LEVERANTÖRLEVERANTÖR Leveransplan Orderkvitto Avisering Ballast Betong Asfalt Tipp Åkeri Rest- produkt Svar leveransplan Svar orderkvitto

14 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Artikelnummer för NeC 14  Sveriges Åkeriföretag ansvarar för artikelregister för fordon, maskiner, tillbehör och tjänster  SBMI, Sveriges Bergmaterialindustrier, har tagit fram en artikelstruktur för ballast och massor  För återvinning gäller avfallskoder (lag), f.d. EWC-koder  Maskinentreprenörerna har avböjt att medverka, deras sortiment finns i stället i SÅ:s register  I NeC etapp 3 ska det tas fram artikelregister för betong och asfalt

15 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 15 Egna nummer internt, men standard externt  ett gemensamt språk för hela branschen! Order- system Inköps- system Avrop Egna nummer internt Inköps- system Standardnummer NeC- modul Översätter till NeC och standard- nummer Översätter från NeC och standard- nummer K16032tEN13450 1005161 10081-5 1.Köparen använder sitt nummer 10081-5 internt 2.Vid avrop översätts det till standardnummer K16032tEN13450 3.Leverantören översätter till sitt eget nummer 1005161 i det egna systemet Resultat: ett gemensamt språk kan användas mot alla, men den egna miljön behöver inte ändras: Enklare, snabbare och säkrare Leverantören Många köpare

16 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Förhållande mellan Avrop – Order – Vågsedel – Orderkvitto. Ett exempel 16 Kunden avropar två fordon Avrop nr 123 Rad 1 Bil A Rad 2 Bil B Varje avropsrad skapar en order i åkeriets system. Minst en vågsedel per rad. Vågsedel 1 Vågsedel 2 Vågsedel 1 Vågsedel 2 Ett orderkvitto, t.ex. per dag eller vecka, projekt och fordon. Uppdaterar kundens avrop Orderkvitto 1 Bil A, projekt X, tisdag Avrop 123, rad 1 Vågsedel 1 Vågsedel 2 Extrakostnader Orderkvitto 2 Bil B, projekt X, tisdag Avrop 123, rad 2 Körda timmar Vågsedel 1 Vågsedel 2 Order nr xyz Order nr abc

17 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Identifiering av parter med GLN, Global Location Number, organisationsnummer och klartext 17 Nisses täkt i Nacka 7381030000028 7381030000032 I vågsedeln anges täktens namn i klartext eller med GLN eller organisationsnr. Köpare och säljare (material eller tjänst) identifieras med GLN eller organisationsnr. GLN är en världsunik företagskod för att identifiera företag, enheter, platser etc. En del i nummerserien är för att identifiera egna enheter inom ett företag, t.ex. dotterbolag eller andra enheter.

18 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 18 Sammanfattning av fördelar för leverantörer av maskin- och åkeritjänster och material FördelKommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera de flesta kunder på samma sätt Spara tidOrder och tilläggsorder automatiskt in i system Bättre kapacitets- utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Jämnare beläggningMöjlighet att styra sina leveranser och sprida dem jämnare över dagen Spara ledtidMinskad väntetid på kross, tipp och byggprojekt Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papperInga papper som körsedlar och vågsedlar e-fakturaSlipper pappersfaktura Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter

19 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 19 Sammanfattning av fördelar för beställare FördelKommentar Spara tidMindre administration, papper och manuell hantering vid bokning och mottagning av leverans Förenklad fakturahantering e-faktura kan matchas mot avrop och hela eller delar av hanteringen automatiseras Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Bättre planeringProjekten blir uppdaterade om ankomst och förseningar EffektivitetHela processen blir effektivare för alla inblandade vilket driver kostnader ur systemet Bättre uppföljningMed information digitalt går det att få uppföljning och statistik på t.ex. kostnader, leveransprecision och miljö Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter Högre servicegradBättre tillgänglighet på efterfrågade resurser när leverantören får prognoser Standardiserade artikelnummer Säkerhet om att det inte sker missförstånd vid beställning

20 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om pilotprojekt i NeC etapp 2 under 2013 – 2014 20  Femton arbetsplatser inom Peab region Syd och Sthlm  Sex åkeriföretag  Alla piloterna inkluderade frakter, ballast och maskintjänster  Artikelregister för ballast samt frakt- och maskintjänster användes delvis  Fler piloter planeras för etapp 3

21 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard De viktigaste resultaten från pilotprojekten i NeC etapp 2 21  Standarden NeC har visat sig fungera i praktiken för både anläggningstransporter och maskintjänster  Alla deltagare i piloter nöjda med utfallet och fortsätter med NeC  Det var svårt att ändra arbetssätt och planera i förväg, men de som gjorde det fick mycket positiva utfall  Det finns 5-6 standardsystem på marknaden med stöd för NeC  Grunden för branschportal klar, när den lanseras kommer det att bli mycket enklare för inte minst branschens små aktörer

22 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Svar på enkäter från projektledare på de 6 företagen. Värdering enligt skala 1-4 där 4 är max 22 FrågaProjektledare Nöjda med utfallet?3,8 Kommer fortsätta med NeC?4,0 Fungerat att byta arbetssätt?3,2 Minskad körtid med NeC?4,0 Högre servicenivå?3,4 Bättre statistik?4,0

23 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Svar på enkäter från användare för de 15 piloterna. Värdering enligt skala 1-4 där 4 är max 23 FrågaAnvändare Nöjda med utfallet?3,7 Mer ordning och reda3,8 Mindre administration3,8 Färre fel i order3,7 Fakturorna mer korrekta3,7 Positivt att byta arbetssätt?3,7 Minskad körtid med NeC?3,8 Bättre statistik?4,0

24 BEAst Supply Material, systerstandard för varuförsörjning

25 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Byggprocessens aktörer i ett standardiserat digitalt flöde, från ritning till leverans

26 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard BEAst Supply och BEAst Label ger förutsättningar för en effektivare bygglogistik

27 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Raka vägen direkt till till leverans- och montageplatsen med BEAst Label

28 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard BEAst Label, standard kollietikett bygg i fyra versioner med olika användningsområden

29 Att komma igång

30 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Systemstöd för BEAst Supply NeC 30 Företag/systemMålgruppStatus LocusÅkerierStöd för delar av NeC. Med i piloter Hogia MobilastÅkerierStöd för delar av NeC. Med i piloter Evry, AlystraÅkerierStöd för delar av NeC. Första kund 2016-02 Triona, TracsÅkerierStöd för delar av NeC. Första kund 2015-12 PipeChainEntreprenörerStöd för alla medde- landen. Med i piloter Seba-Data, System Makadam TäkterStöd vågsedel, orderkvitto BEAst Portal Branschportal Främst små företag utan eget system Drift Q1 2016. Alla meddelanden

31 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Stöd från BEAst 31  Rådgivning till medlemmar  Validering att filer följer standard  Checklista för start av e-projekt  Mall för överenskommelse mellan kund och leverantör om NeC  FAQ på BEAst.se  Logistikutskott, arbetsgrupper etc  BEAst Portal för alla utan eget systemstöd. Medlemmar har rabatt  BEAst PEPPOL, accesspunkt till global kommunikations- plattform. Medlemmar har rabatt

32 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Översikt av funktioner, parter och flöden i BEAst Portal 32 Anläggning och maskin- tjänster Material- försörjning Manuell leverantör loggar in Leverantörer Kunder Egna interna system Integration Egna interna system Integration Integration med andra portaler, interna och externa Fakturering Manuell kund loggar in BEAst Portal Användningsområden: Planer, order, etikett, bokning, avisering, faktura Spedition, transport

33 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Om branschportalen 33  Innehåll: Portalen ska ha tre områden: o Anläggningstransporter och maskintjänster (NeC) o Varuförsörjning (BEAst Supply Material) o e-Faktura ersätter dagens fakturaportal (e-Build)  Målgrupp: Hela branschen, framför allt mindre företag utan eget systemstöd  Preliminär tidsplan: Etapp ett av logistikstöd Q1 2016. Fakturadelen under våren och nuvarande fakturaportal läggs då ner

34 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Planer för gemensam portal 34  Ägs av BEAst på uppdrag av branschen  Olika avgifter beroende på storlek av företag  För manuella nyttjare kommer det att bli låga kostnader, i vissa fall helt fritt  Manuell användare kan vända Avrop till Bekräftelse och vidare till Orderkvitto och Faktura med begränsat manuellt arbete

35 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 35 BEAst PEPPOL-tjänst kopplar samman användare via PEPPOLs inbyggda adressering Part Affärssystem Part Affärssystem Adressering (SMP) Accesspunkt (AP) Säker kommunikation Endast standard tillåtet Samtrafik Accesspunkt - AP BEAst PEPPOL-moln Part Affärssystem Part Affärssystem BEAst standarder - BEAst Supply Material - BEAst Supply NeC - BEAst Invoice S/FTP PEPPOL SML PEPPOL SMP PEPPOL SMP Andra PEPPOL-moln Adres- sering PEPPOL SMP AP Central DNS-tjänst för adressering och länkning Adressregister - SMP Adressregister - SMP Part Direkt åtkomliga för alla i BEAst moln Trafik

36 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 36 Traditionell affärskommunikation  en anslutning till varje kund och leverantörer Företag Internt system och eller operatör Företag Internt system och eller operatör Part

37 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 37 Affärskommunikation via PEPPOL  en enda anslutning = öppen mot alla andra anslutna Företag Internt system och eller operatör Företag Internt system och eller operatör PEPPOL Part Accesspunkt Part DNSDNS

38 Vad händer nu?

39 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Detta händer inom de två områdena 39  BEAst Supply NeC etapp 3: o Nya områden, betong, asfalt, återvinning o Piloter på både det gamla och det nya o Spridning, delvis med stöd av PEPPOL och BEAst Portal o Uppföljning, t.ex. på miljöområdet  BEAst Supply Material: o Piloter pågår och ska (förhoppningsvis) utökas o Komma i mål med kopplingen till projektering o Spridning, delvis med stöd av PEPPOL och BEAst Portal  Maskinhyra utreds f.n. om att eventuellt bli ett ”tredje ben”

40 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 40 Kontakt med BEAst  Webbplats www.beast.se. Se under Projekt och Standarder där standarden kan laddas ned  Peter Fredholmpeter@beast.se vd070 663 32 19


Ladda ner ppt "Kurs BEAst Supply NeC Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster Peter Fredholm, vd på BEAst, November 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser