Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs BEAst Supply Effektivare varuförsörjning Peter Fredholm, vd på BEAst, November 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs BEAst Supply Effektivare varuförsörjning Peter Fredholm, vd på BEAst, November 2015."— Presentationens avskrift:

1 Kurs BEAst Supply Effektivare varuförsörjning Peter Fredholm, vd på BEAst, November 2015

2 Kort om BEAst

3 3 Verksamhetsidé för BEAst ”BEAst tar fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte som leder till sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till byggbranschen”

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 4 Fakta om BEAst  Cirka 100 medlemmar/ägare: Branschorganisationer, entreprenörer, handelskedjor, grossister, tillverkare, logistikföretag och systemleverantörer  Finansieras via medlemsavgifter och utvecklingsbidrag (SBUF)  Startade 1988 med projekt datakommunikation, DK Bygg  Verksamhet: –Standardisering av branschens processer för e-kom –Stöd för branschinförande –Arbetsutskott som kraftsamlar inom olika områden –Projekt, f.n. två om logistik och ett om infrastruktur –Tjänster, främst branschportal med 9 500 företag –Information och utbildning  Målsättningen är att stötta branschens användning av e- affärer med ökad produktivitetsutveckling som resultat

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 5 BEAst Fakturaportal, en tjänst från BEAst under kontinuerlig ökning BEAst Fakturaportal Webbfaktura BEAst Invoice standard- faktura Leverantörer f.n. drygt 9.500 företag Många leverantörer till många kunder Kunder producenter handelsföretag installatörer entreprenörer fastighetsbolag

6 Grundstandarder i BEAst

7 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 7 Hur och var BEAst standarder och tjänster ska användas BEAst Supply NeC BEAst Supply Material Tillverkare Maskinentreprenör Åkeri, täkt, tipp Byggföretag Grossist, Butik BEAst Trade BEAst Supply Material + BEAst Trade

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 8 Gemensamma standarder och tjänster som är en bas för alla processer BEAst Invoice Leverantörer Köpare BEAst Projektlista BEAst Katalog BEAst Portal BEAst PEPPOL Access och register

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Detta är standarden BEAst Supply (NeC och Material). Laddas ned på BEAst.se 9  Grunden är en gemensam beskrivning av processen  En informationsmodell över flödet mellan inblandade parter  En termkatalog som definierar de begrepp som ingår i informationsflödena. Finns i svensk och engelsk version  En meddelandestandard, beskrivningar av affärsdokument, XML-scheman, testfiler  Artikelkatalog med gemensamma nummer för material och tjänster som förenklar både upphandling och beställningar. Förvaltas av respektive branschorganisation  Stödfunktioner: Portal för företag utan eget systemstöd och PEPPOL för effektiv och säker kommunikation  Övrigt: Ordlista logistik och FAQ på beast.se

10 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 10 Standarden BEAst Supply NeC. Aktörer och informationsflöden Vågsedel, tippsedel Faktura Avrop Bekräftelse BESTÄLLAREBESTÄLLARE LEVERANTÖRLEVERANTÖR Leveransplan Orderkvitto Avisering Ballast Betong Asfalt Tipp Åkeri Rest- produkt Svar leveransplan Svar orderkvitto

11 BEAst Supply Material, en standard för varuförsörjning –

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om projektet ”Effektivare varuförsörjning” BEAst Supply Material 12  Förstudie: 2011 o Visade på stora behov hos alla parter  Etapp 1: 2012 – 2013 o Standarden BEAst Supply och BEAst Label togs fram o 20 avgränsade piloter som visade att standarden fungerade och gav betydande vinster  Etapp 2: 2014 – 2015 o Kvalitetssäkring av standarden o Piloter som använder de olika delarna i standarden o Förtydliganden om typfall som t.ex. systemleveranser o Stöd för implementering o Branschportal lanseras o Utvärdering och marknadsföring

13 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard BEAst Supply och BEAst Label ger förutsättningar för en effektivare bygglogistik

14 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fyra grundbultar för effektivare varuförsörjning 14  Leveransplanering o Dela information tidigt med leverantörer o Löpande uppdatera o Leveransdelar  e-kommunkation o Hela flödet system till system enligt standard  Märkning o Transport- och kollietikett o Streckkoder  Godsmottagning o Avisering o Internlogistik o Matchning

15 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Raka vägen direkt till till leverans- och montageplatsen med BEAst Label

16 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Byggprocessens aktörer i ett standardiserat digitalt flöde, från ritning till leverans

17 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard BEAst Label A för pallen, B för kollit, C för kollin med mer än 15 artiklar och D för produkter

18 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard BEAst Label, standard kollietikett bygg i fyra versioner med olika användningsområden

19 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Avisering om ankomst och avvikelse sker via speditör eller TA-system beroende på avtal 19 Spe- ditör Gods- mot- tagare SMS Mail internt Avisering via EDI Gods- avsän dares TA- sys- tem SMS, Mail, Tele Status Godsmot- tagare, person eller funktion SMS, Mail Avisering via EDI

20 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Besparingspotential vid förändrat arbetssätt och processer med systemstöd enligt BEAst Supply 20 Arbetsgruppens uppskattning och erfarenhet från piloter visar att den sammanlagda kostnaden som logistikbetingade problem orsakar beräknas uppgå till 6,3 miljarder kronor per år för de största bygg- och installationsföretagen i branschen. Detta motsvarar cirka 2% av branschens omsättning. Arbetsgruppens bedömning är att de kostnaderna åtminstone kan halveras, vilket gör att besparingspotentialen blir drygt 3 miljarder kronor per år.

21 Att komma igång

22 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Systemstöd för BEAst Supply Material 22 Företag/systemMålgruppStatus Evry Logistics, Trygg 2000 BygghandlareI stort sett hela flödet från 2016 ExantMaterialleverantörerStora dela av flödet från 2016 PipeChainEntreprenörerStöd för alla medde- landen. Med i piloter Logtrade integrerat med olika ERP MaterialleverantörerFrån 2016 Memnon, ApportTransportköpareSka delta i piloter OlivetreeEntreprenörerStöd för delar av flödet BEAst Portal Branschportal Främst små företag utan eget system Drift Q1 2016. Alla meddelanden

23 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Stöd från BEAst 23  Rådgivning till medlemmar  Validering att filer följer standard  Checklista för start av e-projekt  Mall för överenskommelse mellan kund och leverantör om NeC  FAQ på BEAst.se  Logistikutskott, arbetsgrupper etc  BEAst Portal för alla utan eget systemstöd. Medlemmar har rabatt  BEAst PEPPOL, accesspunkt till global kommunikations- plattform. Medlemmar har rabatt

24 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Översikt av funktioner, parter och flöden i BEAst Portal 24 Anläggning och maskin- tjänster Material- försörjning Manuell leverantör loggar in Leverantörer Kunder Egna interna system Integration Egna interna system Integration Integration med andra portaler, interna och externa Fakturering Manuell kund loggar in BEAst Portal Användningsområden: Planer, order, etikett, bokning, avisering, faktura Spedition, transport

25 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Om branschportalen 25  Innehåll: Portalen ska ha tre områden: o Anläggningstransporter och maskintjänster (NeC) o Varuförsörjning (BEAst Supply Material) o e-Faktura ersätter dagens fakturaportal (e-Build)  Målgrupp: Hela branschen, framför allt mindre företag utan eget systemstöd  Preliminär tidsplan: Etapp ett av logistikstöd Q1 2016. Fakturadelen under våren och nuvarande fakturaportal läggs då ner

26 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Planer för gemensam portal 26  Ägs av BEAst på uppdrag av branschen  Olika avgifter beroende på storlek av företag  För manuella nyttjare kommer det att bli låga kostnader, i vissa fall helt fritt  Manuell användare kan vända Avrop till Bekräftelse och vidare till Leveransavisering, Transportbokning, kolli- och transportetiketter samt Faktura med begränsat manuellt arbete

27 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 27 BEAst PEPPOL-tjänst kopplar samman användare via PEPPOLs inbyggda adressering Part Affärssystem Part Affärssystem Adressering (SMP) Accesspunkt (AP) Säker kommunikation Endast standard tillåtet Samtrafik Accesspunkt - AP BEAst PEPPOL-moln Part Affärssystem Part Affärssystem BEAst standarder - BEAst Supply Material - BEAst Supply NeC - BEAst Invoice S/FTP PEPPOL SML PEPPOL SMP PEPPOL SMP Andra PEPPOL-moln Adres- sering PEPPOL SMP AP Central DNS-tjänst för adressering och länkning Adressregister - SMP Adressregister - SMP Part Direkt åtkomliga för alla i BEAst moln Trafik

28 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 28 Traditionell affärskommunikation  en anslutning till varje kund och leverantörer Företag Internt system och eller operatör Företag Internt system och eller operatör Part

29 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 29 Affärskommunikation via PEPPOL  en enda anslutning = öppen mot alla andra anslutna Företag Internt system och eller operatör Företag Internt system och eller operatör PEPPOL Part Accesspunkt Part DNSDNS

30 Vad händer nu?

31 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Detta händer inom de två områdena 31  BEAst Supply NeC etapp 3: o Nya områden, betong, asfalt, återvinning o Piloter på både det gamla och det nya o Spridning, delvis med stöd av Peppol och BEAst Portal o Uppföljning, t.ex. på miljöområdet  BEAst Supply Material: o Piloter pågår och ska (förhoppningsvis) utökas o Komma i mål med kopplingen till projektering o Spridning, delvis med stöd av PEPPOL och BEAst Portal  Maskinhyra utreds f.n. om att eventuellt bli ett ”tredje ben”

32 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 32 Kontakt med BEAst  Webbplats www.beast.se. Se under Projekt och Standarder där standarden kan laddas ned  Peter Fredholmpeter@beast.se vd070 663 32 19


Ladda ner ppt "Kurs BEAst Supply Effektivare varuförsörjning Peter Fredholm, vd på BEAst, November 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser