Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södertälje - SRF Premiefördelningsprinciper 2016-06-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södertälje - SRF Premiefördelningsprinciper 2016-06-21."— Presentationens avskrift:

1 Södertälje - SRF Premiefördelningsprinciper 2016-06-21

2 Agenda SRF bakgrund och principer (1, 6)1, 6 Aktieägaravtal (2, 4, 5)2, 4, 5 Premiemodellen (7, 8, 9, 10, 13)7, 8, 9, 10, 13 Södertälje vs. Övriga 20 – Försäkringsvärden och premier (3, 14, 15)3, 14, 15 – Självrisker (16)16 Förebyggande arbete (11, 12)11, 12

3 Bakgrund och principer (1, 6)1, 6

4 Ägare – 21 av 26 kommuner

5 Varför SRF? Dåligt skaderesultat Bristande RM eller otur? Inga offerterUtredning KSLRM fokus! 2008: Eget försäkringsbolag Fördröjning pga LOU 2011: Start SRF

6 Verksamhetsmål Stödja och förbättra kommunal riskhantering Långsiktig och stabil riskfinansiering

7 Aktieägaravtal (2, 4, 5, 8)2, 4, 5, 8

8 Aktieägaravtal Ursprungligen tecknat 2008 – Anders Lago, KD – Berit Assarsson, KSO Förändrat 2014-09-26 – Premiemodell

9 Bolagets syfte Ägarnas totala behov av riskfinansiering Långsiktigt och stabilt meddela försäkring Möjliggöra, underlätta och stödja kommunal riskhantering Minska skador, förluster och störningar SRF ska på bästa sätt tillgodose försäkringsbehov genom självbehåll och återförsäkring

10 Beslut Styrelsen måste vara enig, annars krävs stämmobeslut Premiemodell bestämd av stämman Alla aktieägare har en röst September 2014 enades ägarna om en förändring som formellt skrevs under 2015

11 Premiemodellen (7, 9, 10, 13)7, 9, 10, 13

12 Beslutsunderlag Modellen presenterades i en PM från KSL 2007-06-15 enligt följande: Initial premie tkrMarknadspremie föreg. år Omkostnadsdel %10Fasta kostnader för systemet, i stort oberoende av utfall Storskadepremie %10Premie som avser toppskador och måste bäras solidariskt av alla Säkerhetsmarginal %10Del av premien som ska vara en kalkylerad buffert för variationer i utfallet Förbehållspremie %30Den totala andel som hålls fri från utfallsberoende Jämförelsepremie %70Den andel som jämförs med skadeutfallet och alltså grundar premiejusteringar uppåt eller nedåt Variationsbredd %15Bestäms av medlemmarna

13 Premiemodell - avtal Den individuella premien för de försäkrade kommunerna skall fastställas årligen inför varje förnyelse enligt en av parterna fastställd modell. Modellen innebär i princip att premien är utfallsberoende och beräknas på ett rullande treårigt genomsnitt. Varje inträffad skada påverkar därigenom under det år den inträffar och ytterligare två år. Därefter rullar den bort. Modellen skall tillämpas redan från och med första året. Premien beror av en jämförelse mellan en del av premien, den s.k. jämförelsepremien, och skadeutfallet. Parterna skall fastställa den del av premien som skall vara jämförelsepremie. Resten av premien benämns förbehållspremie. Skadeutfallet beräknas som summan av utbetald ersättning och gjorda avsättningar för kommande utbetalningar. Relationen mellan utfall och jämförelsepremie grundar tillägg (malus) eller avdrag (bonus) på premie till nästföljande år. Ändringen av premien från ett år till ett annat skall begränsas till ett procenttal som fastställs av parterna.

14 Formel 2011 Generell justering för att uppnå 76,5 MSEK

15 Ursprungsexempel ÅR 1ÅR 2ÅR 3ÅR 4ÅR 5 Premie år 1 resp.justerade premier följande år tkr2883,02450,62818,13025,02983,0 Jämförelsepremie (70%)2018,11715,41972,72117,52088,1 Skadeutfall tkr400,05000,0725,00,0250,0 Summa utfall/summa premie (max 3 år) %-80,244,67,3-1,4-84,2 Justering % +/--15,015,07,3-1,4-15,0 Verklig justering av premien-432,5367,6206,8-42,0-447,5 Justerad premie inför nästa år2450,62818,13025,02983,02535,6

16 Tidsaspekt Kortare tid än 3 år relativt meningslöst Ursprungligen svårt med statistik Långa tider ger för mycket genomslag för enstaka storskador ”Marknadsstandard” existerar inte Revidering kommer att övervägas under den nya modellen

17 Premiemodell 2015 Den individuella premien för parternas olika försäkringsslag och risktyper skall fastställas inför varje förnyelse i enlighet med en modell som återspeglar kollektivets strävan att uppnå självkostnad över tiden för det faktiska skadeutfallet samt en rättvis fördelning av denna kostnad mellan parterna. Premiemodellen skall därför minst reflektera skadeutfallet över en jämförelseperiod, mätbara förändringar i riskhanteringsarbetet samt individuella och försäkringsspecifika riskfaktorer. Särskilda villkor kan fastställas för försäkringar som uppvisar en onormal utveckling eller som är av ett sådant speciellt slag eller särskild underliggande risktyp att de bör särbehandlas från kollektivet. Det åligger styrelsen att fastställa de övergripande parametrar som modellen skall ta hänsyn till och redovisa bakgrund och resultat av modellen för årsstämman.

18 Uppdelning kommun/bolag 2011 – 2013 gjordes fördelningen utifrån ingångsvärden Memo 2013-11-27 om principer: – När SRF startade 1 januari 2011 så fastställdes premiebehovet för kommun- och företagsförsäkringarna utifrån en långsiktig syn på hållbarhet inom försäkringsrörelsen, men baserades på vad som varje ingående enhet betalade under föregående års program med Trygg Hansa. Premieberäkningsmodellen (+/- 15%) baserades på varje kommuns sammanlagda skaderesultat för alla ingående enheter, d.v.s. varje enhet fick samma totala premieförändring jämfört med föregående år. – Vi har sedan dess vid upprepade tillfällen påpekat att hur den här premiesumman fördelas inom kommunkoncernen är helt och hållet en fråga för kommunen självt, där SRF inte har någon speciell synpunkt.

19 Södertälje vs. Övriga 20 (3, 14, 15, 16)3, 14, 15, 16

20 SRF försäkrade värden (2014) Totalt 152 (10 9 ) Södertälje 38.7 (10 9 )

21 Andel totalpremie 2011-2016

22 Premieutveckling

23 Agg. premieförändring 2011-2016

24 Andel skadekostnad 2011-2016

25 Relation premieandel vs. skadeandel

26 Självrisker Alla självrisker har likställts mellan kommunerna vad gäller annat än brand Brand går från 5 MSEK för 3 kommuner ned till 10bb för de minsta, med de flesta på 2 MSEK Fullt möjligt att ändra

27 Förebyggande arbete (11, 12)11, 12

28 Generellt Det absolut viktigaste området för att sänka riskkostnader över tid Krav riktas mot brandskador och vattenledningsskador (ännu ej färdiga) Runt 55 MSEK besparingar om direktkopplade brandlarm hade funnits

29 Behandlingslogik Riskkostnad Skade kostnad Skydds kostnad

30 Captivets fördelar Inga marknadshänsyn vid kravställningar – Kombilarm – Asylboenden Inga krav ställs om inte kollektivets riskkostnad förbättras: Inget vinstintresse Inga självändamål

31 Premiepåverkan 2016 första gången som den nya modellen skall hanteras Ingenting ännu fastslaget Behov av objektiva bedömningar Absolut någonting som skall genomföras


Ladda ner ppt "Södertälje - SRF Premiefördelningsprinciper 2016-06-21."

Liknande presentationer


Google-annonser