Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun 2011-05-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun 2011-05-17."— Presentationens avskrift:

1 Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun 2011-05-17

2 Social investeringsfond i Norrköping  33,8 mkr + 6

3 Varför social investeringsfond?  Bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede,  användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader,  identifiera grupper med riskfaktorer.  Initiativ till ansökan till den sociala investeringsfonden kan tas av nämnder eller förvaltningar i Norrköpings kommun.

4 Effekter  Effekten ska vara att kommunens kostnader minskas samtidigt som mänskliga vinster görs.

5 Ekonomi  Användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader.  Genom årliga avskrivningar/utgiftsminskningar på de nämnder där kostnadsminskningen uppstår bygger man upp ett kapital som kan användas för ny investering.  En modell tas fram för beräkning av kostnadsminskningar.

6 Redovisning Fysiska investeringar  Investeringsbudget Avskrivningar --> Nytt investeringsutrymme Sociala investeringar  Öronmärkta resultat från driftbudget Lägre kostnader/finansiella mål --> Nytt öronmärkt resultat --> Nytt investeringsutrymme

7 Redovisning exempel  Fastighetsinventarie 10 mnkr, 10 år Linjär planenlig avskrivning  Social investering 10 mnkr, 5 år Minskad kostnad Finansiellt mål

8 Resultat och dokumentation  För varje investering ska det finnas en plan för löpande uppföljning. I den ska det framgå hur resultatet ska mätas och vid vilka tidpunkter redovisning ska ske.  Spridning till ett mer generellt genomförande om insatserna är lyckade.  Årligen göras en samlad uppföljning kopplad till det långsiktiga syftet att få ned arbetslösheten.

9 Vetenskapligt råd  Stöd från ett vetenskapligt råd vid hanteringen av ansökningarna.  Sveriges Kommuner och Landsting står för vetenskaplig medverkan från sitt nordiska forskarnätverk. Nätverket kan kompletteras med Norrköpings kommuns egna forskarkontakter.

10 http://www.norrkoping.se/organisation/pdf/mal- regler/riktlinjer/ekonomi/riktlinjer-social-investeringsfond.pdf

11 Ansökans innehåll  Beskrivning av insatsens innehåll  Beskrivning av metod för insatsen  Målgrupp  Hur ska målgruppen identifieras  Vilka verksamheter är delaktiga  Kostnad för insatsen fördelat per år  Vilka effekter kommer insatsen att ge för de personer som ingår i målgruppen  När förväntas effekterna att inträffa  Hur ska effekterna mätas  På vilket sätt och i vilka verksamheter bidrar insatsen till att kostnaderna minskar

12 Första ansökan Skolfam 2  Riktade insatser till familjehemsplacerade barn. 3 960 tkr.  Syfte att barnen ska klara grundskolan med godkända betyg.  Metoden innehåller psykologiska och pedagogiska kartläggningar med fokus på läs- och skrivförmåga samt mattematik. (Bo Vinnerljung)  Beräknad besparing på berörda nämnder:

13


Ladda ner ppt "Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun 2011-05-17."

Liknande presentationer


Google-annonser