Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Två sanningar närmar sig varann En kommer inifrån Den andra utifrån Där de möts får man få syn på sig själv” (Tomas Tranströmer)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Två sanningar närmar sig varann En kommer inifrån Den andra utifrån Där de möts får man få syn på sig själv” (Tomas Tranströmer)"— Presentationens avskrift:

1 ”Två sanningar närmar sig varann En kommer inifrån Den andra utifrån Där de möts får man få syn på sig själv” (Tomas Tranströmer)

2 Internationell kunskap Interkulturella möten Dialog Vetenskaplig kunskap Produktiv kunskap Praktisk klokhet Mångfald Självtillit

3 ”Världen blir allt mindre – idag angår allt alla!” Ekonomiska frågor Ekologiska frågor Sociala frågor Hållbar framtid Utbildning och lärande

4 Internationella perspektiv UNESCO Att vara, veta, göra och leva tillsammans FN:s Millenniemål om bl.a demokrati och utbildning OECD Lärandens behov och det sociala kapitalet EU EU-programmet livslångt lärande Självförverkligande, aktivt medborgarskap, social integrering, och anställbarhet

5 Sveriges politik för global utveckling Världen har blivit mindre! Idag angår allt alla! Alla delar ska samverka och sträva i samma riktning En sammanhållen politik för internationell rättvisa kräver samordning på olika nivåer, lokalt-globalt Demokratiperspektivet

6 Lpfö, Lgr och lpf Social och kulturell mötesplats..i ett alltmer internationaliserat samhälle… (Lpfö) Se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang…skapa internationell solidaritet...(Lgr) Bidra till att människor får en identitet..som innefattar inte bara det svanska utan också det nordiska, europeiska och ytterst det globala…(Lpf) Eleven ska Läraren ska Rektor ska Alla ska

7 Från ord till handling Internationella dokument Sv. politik för global utveckling Läroplaner Kursplaner Pedagogisk och organisatorisk tillämpning Nationella ramar Lokalt frirum

8 Hållbar utveckling

9 Internationella programkontoret Stimulans, kunskap och verktyg Internationella utbyten, samarbete, utbildning och lärande utifrån ett interkulturellt perspektiv Integrerat och naturligt i målgruppens verksamhet Ekonomiskt stöd

10 Fryxellska skolan i Västerås Ön – en hållbar värld i ett framtidsperspektiv Kärnförmågorna & vårt Comenius - projekt Reflektion - hur? Kommunikation - skriftlig rapport - mail pals - inom gruppen Samarbete - den egna basgruppen - mellan skolans profiler -internationellt Kreativitet -skapa ön -skapa kultur, samhälle, traditioner Ansvar -globalt -gemensamt ansvar för ön

11 Olika uppdrag som eleverna ska arbeta med “Europe’s creators of the future” Projekt hemsida Påbörja ö-arbetet; ritning, demografi osv… Naturkatastrof som ön råkar ut för vilket leder till att vattnet blir förorenat. Redogörelse för katastrofen och lösning till problemet. Skolsystem National dag Kulturell “event”

12 Övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Mål Eleven: Har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället. Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter… Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kritiskt tänka och självständigt formulera ståndpunkter grundade på etiska överväganden. Får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.

13 Riktlinjer ur Lgr11 Alla ska: Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

14 Samarbete med olika ämnen Geografi – Religionskunskap - Samhällskunskap Biologi – Kemi – Fysik Matematik Bild Engelska

15 Geografi Centralt innehåll i årskurs 7-9 Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet och klimatförändringar påverkar människors levnadsvillkor. Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, Intressekonflikter om naturresurser Förnybara energitillgångar, till exempel sol och vindenergi och alternativa drivmedel. Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

16 Religionskunskap Centralt innehåll i årskurs 7-9 Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

17 Samhällskunskap Centralt innehåll i årskurs 7-9 De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

18 Biologi Centralt innehåll i årskurs 7-9 Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

19 Kemi Centralt innehåll i årskurs 7-9 Människans användning av energi och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling. Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

20 Fysik Centralt innehåll i årskurs 7-9 Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön. Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden. Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser. Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

21 Matematik Centralt innehåll i årskurs 7-9 Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

22 Bild Centralt innehåll i årskurs 7-9 Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. Presentationer av eget bildskapande. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

23 Engelska Centralt innehåll i årskurs 7-9 Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter. Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang. Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras sy ften.


Ladda ner ppt "”Två sanningar närmar sig varann En kommer inifrån Den andra utifrån Där de möts får man få syn på sig själv” (Tomas Tranströmer)"

Liknande presentationer


Google-annonser