Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Upplägg presentation – regionala strukturfondsprogram -Strategier till grund för och geografi för de.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Upplägg presentation – regionala strukturfondsprogram -Strategier till grund för och geografi för de."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Upplägg presentation – regionala strukturfondsprogram -Strategier till grund för och geografi för de regionala strukturfondsprogrammen - Genomförandeorganisation - Programinnehåll - exempel programmet för Norra Mellansverige

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 EU:s samanhållningspolitik 2007-2013 Konvergens Konkurrenskraft och sysselsättning

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Strategier som ligger till grund för de regionala strukturfondsprogrammen 2007-2013 EU nivå - Lissabonstrategin och sammanhållningspolitiken Nationell nivå - Nationella strategin Regional nivå - RTP och RUP

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Lissabonsstrategins mål “EU ska vara den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen år 2010, byggd på social trygghet och hållbar utveckling".

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Strategiska riktlinjer för EU:s sammanhållningspolitik Att göra Europa och dess regioner mer attraktiva att investera och arbeta i Att skapa tillväxt genom förbättrad kunskap och innovation Fler och bättre jobb

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 6 En nationell strategi för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Fyra nationella prioriteringar: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Tillgänglighet Strategiskt gränsöverskridande samarbete

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Regionala strategier viktiga för genomförandet av strukturfonderna Regionala strategier och tillväxtprogram: - RUP - Tillväxtprogram - Andra utvecklingsprogram

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 Åtta regionala strukturfondsprogram 1 Övre Norrland 2 Mellersta Norrland 3 Norra Mellansverige 4 Östra Mellansverige 5 Stockholm 6 Västsverige 7 Småland och Öarna 8 Skåne-Blekinge

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Indikativ fördelning av medel från den Europeiska regionala strukturfonden Regionala programMiljoner SEKSEK per capita Övre Norrland2 1834 279 Mellersta Norrland1 5904 261 Norra Mellansverige1 7552 119 Östra Mellansverige 729 486 Stockholm 338 183 Västsverige 572 321 Småland och Öarna 607 762 Skåne-Blekinge 636 493

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 Förvaltande myndighet 2007-2013 Tillväxtverket - för Europeiska regionala utvecklingsfonden ESF-rådet - för Europeiska socialfonden

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 Organisation för genomförandet Tillväxtverket som förvaltande myndighet - programkontor (8 st) -programstöd (Östersund) Strukturfondspartnerskap (8 st) Övervakningskommitté (3 st)

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Arbetsuppgifter Tillväxtverkets programkontor Information, råd och stöd till sökande Kontakt med regionala aktörer – Regionförbund m fl. Bereda ansökningar, göra laglighetsprövning, bedöma överensstämmelse med program, åtgärdsdokument och urvalskriterier, lämna underlag till Strukturfondspartnerskapet Beslut om projekt enligt Strukturfondspartnerskapets prioriteringar Granskning av ansökan om utbetalning Utbildning av projektägare Projektuppföljning Samverkan med ESF-rådet, landsbygdsprogrammet m fl.

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Strukturfondspartnerskap Gemensamt strukturfondspartnerskap för programprioriteringar för regionala utvecklingsfonden och socialfonden Bestå av politisk representation från kommuner och landsting samt arbetsmarknadens organisationer, representanter för länsstyrelser, arbetsförmedlingen samt social ekonomi.

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Strukturfondspartnerskap Strukturfondspartnerskapens roll regleras genom lag. Partnerskapet skall yttra sig över vilka ansökningar som skall prioriteras. Prioriteringen är bindande för de förvaltande myndigheternas (Tillväxtverket och ESF-rådet) beslut om stöd.

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Övervakningskommittéerna Övervakningskommittéerna (3 st) ser till att programmen genomförs tillfredsställande genom att: godkänna urvalskriterier, åtgärdsprogram, utvärderingsplan, års- och slutrapporter samt varje förslag till ändring av innehållet i programmen innan det lämnas in till kommissionen för beslut, övervaka förverkligandet av målen för programmen, föreslå förvaltande myndigheten att utföra översyn och genomgång av program i syfte att målen förverkligas eller förvaltningen förbättras, fatta beslut om programbudget för tekniskt stöd och göra en årlig översyn.

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Programinnehåll Programinnehåll och programgenomförande – exempel från programmet för Norra Mellansverige Programskivningar och åtgärder (vad som är möjligt att finansiera) skiljer sig åt mellan de åtta regionala strukturfondsprogrammen men en gemensam nämnare är att programmen fokuserar på utveckling av innovativa miljöer, entreprenörskap och tillgänglighet i varierande grad.

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17 Norra Mellansverige. 3 län (Gävleborg, Dalarna och Värmland) 41 kommuner 820 000 invånare (7 % av rikets befolkning) 63987 kvadratkilometer (16 % av rikets landareal) 13 personer per km2 (riket 22 invånare per km2)

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 18 Programmets övergripande mål ”’Att utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och att öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare” Programmet ska bidra till: - 3000 nya företag - 6000 nya arbetstillfällen

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 19 Programmets insatsområden, åtgärder och budget 2007-2013 1. Näringslivsutveckling1190 mkr varav: 1.1 Innovativa miljöer 495 mkr 1.2 Entreprenörskap 695 mkr 2. Tillgänglighet 495 mkr varav: 2.1 Tillgänglighet 495 mkr 3. Tekniskt stöd 70 mkr varav: 3.1 Tekniskt stöd 70 mkr Summa: 1755 mkr

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 20 Stödnivå 50 % av total offentlig finansiering

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 21 Vilka kan söka medel från de regionala strukturfondsprogrammen? Offentliga aktörer (kommuner, landsting, regionförbund, statliga myndigheter) Universitet, högskolor, forskningsinstitut Ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 22 Vad krävs för att en projektansökan ska bli godkänd? Projektet ska: vara i linje med programmets insatsområden och urvalskriterier uppfylla EU:s och nationella förordningar ha nationell medfinansiering

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 23 Programgenomförandet 2007-2009 Mycket stort intresse för det regionala strukturfondsprogrammet – 316 ansökningar för drygt 2 miljarder kr. Programmet har en hög beslutsnivå med 198 beviljade projekt för sammanlagt 1089 mkr. Regional förberedelse inför programstart – de tre regionförbunden finansierade under våren 2007 nästan 90 förstudier varav många blivit regionalfondsprojekt. Regionen har tidigare erfarenhet av strukturfondsprogram – Mål 2 Norra, Mål 2 Västra och Mål 1 Södra (endast en ny kommun - Karlstad) Programkontoret har lagt mycket tid på informationsinsatser.

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 24 Jämförelse programperioden 2000-2006 (Mål 2 Norra) med perioden 2007-2013 (Norra Mellan- sverige Tendenser: Större projekt i nuvarande programperiod. Medelvärdet för beviljat belopp per projekt är 5,5 mkr i nuvarande programperiod (i Mål 2 Norra var medelvärdet 2,5 mkr) Projekten verkar i större geografiska områden – från en kommunala projekt till fler kommunala projekt och regionala projekt. Fler projekt över regionsgränserna i Norra Mellansverige Tydligare och mer fokuserat program i nuvarande programperiod: - Mer fokus på innovativa miljöer – satsningar på kluster & innovationssystem, tillämpad FoU - Kraftfull satsning på riskkapital för SME - Större kraftfulla infrastruktursatsningar till nytta för näringslivet

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 25 Beslutat belopp i procent av program- budget 2007-2013 Åtgärd Budget 2007-2013 Beslutat % av budget 1.1 Innovativa miljöer 495.000.000 kr 315.688.814 kr 64 % (56 projekt) 1.2 Entreprenörskap 695.000.000 kr 442.811.740 kr 64 % (88 projekt) 2.1 Tillgänglighet 495.000.000 kr 331.418.529 kr 67 % (54 projekt) Summa: 1.685.000.000 kr 1.089.919.083 kr 65 % (198 projekt)

26 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 26 Indikatorer (förväntat resultat från 165 beviljade projekt samt utfall slutredovisade projekt t.o.m 2009-04-30) ÅtgärdProgrammålFörväntat resultatRedovisat resultat slut- beviljade projekt redovisade projekt __________________________________________________________________________ 1.11500 nya arbetstillfällen1003 nya arbetstillfällen81 nya arbetstillfällen 500 nya företag166 nya företag10 nya företag _________________________________________________________________________________ 1.2 4000 nya arbetstillfällen3817 nya arbetstillfällen- 2500 nya företag1936 nya företag- ________________________________________________________________________________ 2.1 500 nya arbetstillfällen346 nya arbetstillfällen- 49 nya företag- 10.502 hushåll och 100 företag har fått möjlig tillgång till bredbandsanslutning ________________________________________________________________________________

27 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 27 Urvalskriterier för projekt Norra Mellansverige Indikatorer (skapade arbetstillfällen och nya företag) Horisontella kriterier för hållbar utveckling - Jämställdhet - Integration/mångfald - Miljö Privat medfinansiering (likvida medel) och näringslivets medverkan Åtgärdsspecifika urvalskriterier

28 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 28 Ex åtgärdsspecifika urvalskriterier (Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer) Grad av samverkan (forskning, högskolor/universitet, näringsliv och samhälle) Långsiktighet Grad av innovation och teknisk utveckling Grad av nyskapande (nya arbetsmetoder och samverkansformer) Marknadskoppling Internationell potential Koppling, avgränsning och interaktion till andra projekt/program (regionalt och nationellt) Gränsöverskridande samarbeten (region, nation och internationellt) Spridning av resultat (målgrupp, lärande, utvärdering och metod)

29 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 29 Horisontella kriterier - jämställdhet Varje projekt inom regionalfondsprogrammet ska beskriva hur man arbetar med jämställdhet och besvara följande fyra frågor: 1.Vilka mätbara mål finns avseende jämställdhet i projektet? 2.Vilka aktiviteter planeras för att nå målen när det gäller jämställdhet? 3.På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter jämställdheten? 4.Hur kommer projektet kvinnor och män till godo vad gäller företagande och arbetstillfällen?

30 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 30 Horisontella kriterier - jämställdhet Utifrån projektets beskrivning bedöms projektet påverkan på Jämställdheten: -Syftar direkt till att öka jämställdheten -Har en övervägande positiv påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv -Har en övervägande negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv Liknande bedömningar görs även för de horisontella kriterierna miljö och integration/mångfald

31 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 31 Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer – huvudsakligt åtgärdsinnehåll Uppbyggnad av arenor för samverkan, nätverk, experiment- och testmiljöer, kompetenscentrum, labb och testbäddar (Exempel på projekt: Testlabb Sätterstrand, Material och bearbetningstekniskt laboratorium vid Högskolan Dalarna, Acreo nationell testbädd – teknologier, tjänster och beteende, Material- och konstruktionscentrum vid Karlstads universitet) Uppbyggnad av kluster och innovationssystem utifrån regionala profilområden (Exempel på projekt: Future Position X, Fiber Optic Valley Fokusområden, Fiber Optic Valley Processledning, The Packaging Arena, Bic - Compare Business Innovation Centre, TPP Framtidsfabriken, Stärkt konkurrenskraft för stål- och verkstadsindustrin) Tillämpad FoU med en stark koppling till utveckling av näringslivet samt främja kommersialiseringen av forskningsresultat (Exempel på projekt: Acreo Fiber Optic Center, Professur inom konsumentdriven förpackningsutveckling, Tjänstefiering med hjälp av användare) Utvecklad samverkan mellan samt teknikspridning och kunskapsöverföring mellan högskolor/universitet/ forskningsinstitut och näringsliv (Exempel på projekt: InnoWent Högskolan Dalarna, Förstärkt samverkan mellan Högskolan i Gävle och regionen för ökad tillväxt)

32 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 32 Åtgärd 1.2 Entreprenörskap – huvudsakligt åtgärdsinnehåll Utveckling av besöksnäringen; natur-, kultur- och upplevelseturism (Exempel på projekt: Turistutveckling längs Klarälven, Bergslagssatsningen – Kultur & Turism, Näringslivsutveckling Runn, Hälsingegårdar – världsarv och utveckling, Wij Landskapspark, Förbättring av infrastruktur för rörelsebaserad naturturism, KURBITS – Affärsutveckling för besöksnäringen, UTEV) Stöd till inkubatorer (Exempel på projekt: InnoWent Teknikdalen, Inova Evolution) Insatser för att främja kvinnors eller invandrares företagande i regionen (Exempel på projekt: RuTa Fem från samsyn till samordnade handlingar, IFS Tvålänssamverkan, Ramprojekt för kvinnors företagande i Gävleborg, SELMA, W7 Dalarna Entreprenörskap) Rådgivning och erfarenhetsutbyte i frågor gällande affärsutveckling, innovationer, ledarskap, organisation, mentorskap, rekrytering m.m. (Exempel på projekt: Hälsingland for Business, Livskraftigt Företagande, Den företagsamma utvecklingen, Etablera företagsrådgivarna i Gästrikland, BoomTown, Utveckling av tillverkningsindustrin i Norra Dalarna, Genius Loci)

33 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 33 Åtgärd 1.2 Entreprenörskap – huvudsakligt åtgärdsinnehåll Miljö som affärsmöjlighet för små- och medelstora företag exempelvis insatser för att främja förnyelsebar energi eller affärs- och produktutveckling inom miljöteknik (Exempel på projekt: Hofors Clean Production Centre, SWX-Energi; energieffektivisering och förnybar energi i S, W och X län, Geosus) Utveckla regional etableringsservice för att främja utländska investeringar och etableringar i området (Exempel på projekt: INVA Investera i Värmland, Invest in Dalarna Agency) Ramprojekt för företagsstöd (Företagsutveckling i Gävleborgs län, Företagsutveckling i Dalarnas län, Företagsutveckling i Värmlands län) Kapitalförsörjning till SME via riskkapital (Exempel på projekt: ALMI Invest Norra Mellansverige, ALMI Invest Västsverige, Värmland)

34 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 34 Åtgärd 2.1 Tillgänglighet – huvudsakligt åtgärdsinnehåll Utveckling av kollektivtrafiken och resecentra för att underlätta män och kvinnors vardagspendling mellan arbetsmarknadsregioner, även över länsgränser ( Exempel på projekt: Dalabanan, förstudie för pendeltågstrafik i Dalarna, Pendlarprojekt Karlstad Hagfors, Ökat tågresande i södra Norrland, Bottniska korridoren, FullKoll, Entré Ludvika) Infrastrukturinvesteringar, med en tydlig miljöprofil, i hamnar, vägar eller järnväg för att utveckla företagsparker, industriområden eller turistiska upplevelseområden ( Exempel på projekt: Multimodal Terminal Kristinehamn, InUt – Infrastruktursatsningar för näringslivets utveckling och tillväxt, UTI Edsbyn, Utveckling av industriområde i Vålberg, Trafiklösning Norra Värmland – Branäsområdet, Logistikcenter Kalvholmen, Gävle Hamn) Investeringar i bredband med hög kapacitet i regionens lands- och glesbygdsområden (Exempel på projekt: Fortsatt bredbandsutbyggnad i Värmland – mobilt bredband, Bredband till 100 % - Ovanåkers kommun, Bredband till 100% Söderhamns kommun, Bredband till 100% Bollnäs kommun, Vita fläckar i Ockelbo, Bredbandsutbyggnad Gävle kommun, Vita fläckar på bredbandskartan – Sandvikens kommun, Ökad tillgänglighet och säkrare nät – Borlänge-Falun, Fibernät i Säfle)

35 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 35 Åtgärd 2.1 Tillgänglighet – huvudskaligt åtgärdsinnehåll Utveckling av IT-produkter och tjänster för företag (Exempel på projekt: Portalen Handelsplats Wermland) Attitydpåverkan för en högre grad av IT-användande i SME (Exempel på projekt: IT-rådgivarna Norra Mellansverige)

36 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 36 För mer information Kontaktuppgifter, program, åtgärdsdokument, ansökningsblankett,handledning m.m. www.tillvaxtverket.se


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Upplägg presentation – regionala strukturfondsprogram -Strategier till grund för och geografi för de."

Liknande presentationer


Google-annonser