Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Barn med ADHD kan uppfattas som: högljudda, störande, besvärliga eller bråkiga Pratar mycket Rastlös.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Barn med ADHD kan uppfattas som: högljudda, störande, besvärliga eller bråkiga Pratar mycket Rastlös."— Presentationens avskrift:

1 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

2 Barn med ADHD kan uppfattas som: högljudda, störande, besvärliga eller bråkiga Pratar mycket Rastlös Glömmer Svårt att hålla ordning Läx-problem Hänger inte med i skolan Aggressionsutbrott Sömnproblem

3 Tonåringar med ADHD Misslyckas med självständigt skolarbete Svårt med motivation, krav och ansvar Skolkar Ofta inte överaktiv Rökning - Alkohol och Droger Trots

4 Symptom Koncentrationssvårigheter Dålig impulskontroll Hyperaktivitet Glömska Andra vanliga symptom: Motoriska svårigheter Sömnsvårigheter Sen tal- och språkutveckling Problem med att tolka sinnesintryck Hetsigt humör och trots Ångest, depression Tendens att upprepa eller "haka upp sig på" ord eller meningar Känslomässig instabilitet

5 ADHD - DSM-IV A. Antingen (1) eller (2): 1.Ouppmärksamhet: Minst 6 symtom i minst 6 månader Grad: maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån 2. Hyperaktivitet / Impulsivitet: Minst 6 symtom i minst 6 månader Grad: maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån

6 Ouppmärksamhet a) ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel b) svårt att bibehålla uppmärksamheten c) inte lyssna på direkt tilltal d) följer inte instruktioner och misslyckas med att genomföra t.e. skolarbete e) svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet g) tappar ofta bort saker h) lättdistraherad av yttre stimuli i) glömsk

7 Hyperaktivitet a) svårt att vara stilla b) lämnar ofta sin plats när personen förväntas sitta kvar c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar d) svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” f) pratar ofta överdrivet mycket

8 Impulsivitet a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt b) svårt att vänta på sin tur c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar)

9 B. Vissa funktionshindrande symtom skall ha funnits < 7 års ålder. C. Funktionsnedsättning inom minst 2 områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). D. Klara belägg för kliniskt signifikant funktions- nedsättning socialt, eller i arbete eller studier E. Inte enbart i samband med något psykotiskt syndrom DSM-IV

10 Undergrupper Kombinerad Huvudsakligen bristande uppmärksamhet Huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet. ”Partiell remission”: inte längre helt uppfyller kriterierna

11 Attention Deficit Disorder (ADD) Ouppmärksamhet utan hyperaktivitet/impulsivitet

12 Prevalens - ADHD 2-7 upp till 10 % beroende på olika studier. pojkar > flickor ADD oftare hos flickor

13 Orsak ADHD: neuropsykiatrisk funktionsnedsättning DSM-IV: symptomkriterier Hypoteser: 1. Obalans mellan dopamin alt serotonin i hjärna. 2. Nedsatt produktion av noradrenalin och dopamin. Ärftlighet: 45-90 %

14 Att ställa diagnos Anamnes – psykiatrisk/psykologisk bedömning Observation Skattningsskalor (t.e. SNAP-IV, 5-15) Psykologisk utredning (begåvningsprofil, Qb-test mm) Somatisk undersökning

15 Differentialdiagnos Ångest och affektiva sjukdomar Traumarelaterade psykiska besvär Missbruk Låg begåvningsnivå och inlärningssvårigheter Patologiska orsaker (hypertyreos) Sociala problem

16 Behandling Information till barnet, skolan, föräldrarutbildning Tydlig struktur hemma och i skolan Neuropedagogisk anpassning (minska möjligheter till distraktion, korta arbetspass, möjlighet att röra sig) Farmakologisk behandling (t.ex. central stimulantia)

17 Läkemedel Centralstimulerande medel (CS) Metylfenidat - ökar dopamin aktivitet Concerta®, Ritalin®, Equasym®, Medikinet® Atomotexin - ökar dopamin och noradrenalin aktivitet Strattera®

18 Effekt av CS Beteende Minskning av hyperaktivitet Ökning av uppmärksamhet, social interaktion Kognitivt Ökad impulskontroll, korttidsminne, inlärning, planering, framförhållning, motorisk koordination Emotionellt Ökad självkänsla, minskad självkritik, dysfori och agitation Prestation Bättre på prov i skolan

19 Bikerkningar av CS  huvudvärk, sömnlöshet, irritation  minskad aptit, viktminskning, illamående  trötthet  hjärtklappning, hypertoni, takykardi  psykiska symtom (ångest, depression, tics) INGEN ÖKAD RISK FÖR BEROENDEINGEN ÖKAD RISK FÖR BEROENDE

20 Medicinsk uppföljning Dosjustering - sommaruppehåll Utvärdering av effekten / biverkningar Hjärta/cirkulation – BT, puls Längd, vikt

21 Samsjuklighet Många barn med ADHD har inte bara ADHD!! Inlärningssvårigheter - Motoriska svårigheter Depression Ångest Bipolär sjukdom Trotssyndrom - Uppförandestörning Autismspektrumstörning Tics - Tourettessyndrom OCD

22 Obehandlad ADHD Kvarstående ADHD hos mer än hälften: Koncentrationssvårigheter, svårt att organisera, rastlöshet Depression - Ångest Beroende och missbruk Arbetslöshet - Kriminalitet Olycksfall - trafikolyckor

23


Ladda ner ppt "Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Barn med ADHD kan uppfattas som: högljudda, störande, besvärliga eller bråkiga Pratar mycket Rastlös."

Liknande presentationer


Google-annonser