Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farmakologi Farmakokinetik: Läkemedels rörelse, hur kroppen verkar på läkemedel. Farmakodynamik: Läkemedels kraft, hur läkemedel verkar på kroppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farmakologi Farmakokinetik: Läkemedels rörelse, hur kroppen verkar på läkemedel. Farmakodynamik: Läkemedels kraft, hur läkemedel verkar på kroppen."— Presentationens avskrift:

1 Farmakologi Farmakokinetik: Läkemedels rörelse, hur kroppen verkar på läkemedel. Farmakodynamik: Läkemedels kraft, hur läkemedel verkar på kroppen.

2 Farmakokinetik Handlar om hur läkemedel absorberas till kroppen, fördelas i kroppen, elimineras från kroppen och hur läkemedel kan interagera med varandra i dessa processer. Bidrager till att svara på frågor som: - Hur stor dos av läkemedlet behövs? - Hur länge varar effekten av läkemedlet? - Hur ofta behöver ett läkemedel ges? - Behöver dosen läkemedel anpassas vid bristande njurfunktion eller leverfunktion?

3 Farmakokinetik Några begrepp att känna till: k = eliminationskonstant t 1/2 = halveringstid V d (V) = distributionsvolym CL = clearance CL R = renal clearance AUC = arean under koncentration-tid kurvan f u = fraction unbound (fri fraktion i plasma) f e = fraction excreted (fraktion som utsöndras oförändrad i urinen) C ss = plasmakoncentration vid steady-state (jämvikt) F = biologisk tillgänglighet

4 Farmakokinetik Ytterligare begrepp att känna till: t max = tid då maximal plasmakoncentration erhålles (tex efter peroral dosering) C max = maximal plasmakoncentration (tex efter peroral dosering) 1:a ordningens kinetik 0:e ordningens kinetik En-kompartment modell Två-kompartment modell

5 Intravenös dosering Läkemedel tillförs direkt till blodomloppet. Sker en snabb blandning och för flertalet läkemedel sker också en snabb fördelning till flertalet vävnader i kroppen. Blodvolym ca 5l, blodflöde (hjärtminutvolym i vila) ca 5 l/min. Så snart läkemedel kommer i kontakt med eliminerande organ (fra lever och njure) börjar elimineringen av läkemedel.

6 Farmakokinetik - eliminering När plasmakoncentrationen är hög faller den snabbt, när den är låg faller den långsammare. Plasma- koncentrationen faller exponentiellt. Ju högre plasmakoncentration desto mer elimineras per tidsenhet, 1:a ordningens kinetik. Typisk eliminerings- kurva för läkemedel:

7 Farmakokinetik - eliminering Plasmakoncentrationskurvans utseende beror på att en konstant fraktion (proportion) av läkemedlet elimineras per tidsenhet. 1:a ordningens kinetik. Eliminerings- vägarna är inte mättade. Typisk eliminerings- kurva för läkemedel:

8 Farmakokinetik - elimineringsvägar Njurar: Konstant volym vätska filtreras per tidsenhet (GFR = 120 ml/min = 7.2 l/tim = ca 180 l/dygn). Fri fraktion i plasma (f u ) filtreras. När denna koncentration är hög (tex 100 mg/l) filtreras mycket (12 mg/min), när koncentrationen är låg (tex 10 mg/l) filtreras mindre (1.2 mg/min). Således, ju högre plasmakoncentration desto mer elimineras per tidsenhet. 1:a ordningens kinetik.

9 Farmakokinetik - elimineringsvägar Lever: Enzymer bryter ner läkemedlet. Följer Michaelis-Menten kinetik: V max [S] V = K M + [S] V = omvandlingshastighet, nedbrytningshastighet, elimineringshastighet. [S] = substratkoncentration, relaterad till f u (fri fraktion i plasma). V max och K M är konstanter. För låga substratkoncentrationer (plasmakoncentrationer, [S]<< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/40/11161932/slides/slide_9.jpg", "name": "Farmakokinetik - elimineringsvägar Lever: Enzymer bryter ner läkemedlet.", "description": "Följer Michaelis-Menten kinetik: V max [S] V = K M + [S] V = omvandlingshastighet, nedbrytningshastighet, elimineringshastighet. [S] = substratkoncentration, relaterad till f u (fri fraktion i plasma). V max och K M är konstanter. För låga substratkoncentrationer (plasmakoncentrationer, [S]<<

10 Farmakokinetik - elimineringsvägar Michaelis-Menten kinetik: V max [S] V = K M + [S] V konst [S]

11 Farmakokinetik - elimineringsvägar Lever: Så länge leverenzymer är långt ifrån mättade ([S]< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/40/11161932/slides/slide_11.jpg", "name": "Farmakokinetik - elimineringsvägar Lever: Så länge leverenzymer är långt ifrån mättade ([S]<

12 Farmakokinetik - eliminering Om elimineringsvägarna (enzymer) är mättade elimineras en konstant mängd substans per tidsenhet, tex 7 g/tim. Plasmakoncentrationskurvan sjunker linjärt med tiden, 0:e ordningens kinetik.

13 Farmakokinetik - eliminering 1:a ordningens kinetik: Eliminationshastigheten är proportionell mot plasma- koncentrationen, dC/dt = kC 1 = kC 0:e ordningens kinetik: Eliminationshastigheten är konstant, dC/dt = kC 0 = k

14 Farmakokinetik - eliminering Läkemedel elimineras vanligen enligt 1:a ordningens kinetik: Plasmakoncentrationen beskrivs av en ekvation av typen: C = C 0 e -kt C = plasmakoncentration C 0 = plasmakoncentrationen vid tiden 0 e = basen för naturliga logaritmer (2.71828182845…) k = eliminationskonstant, t = tid

15 Farmakokinetik - eliminering C = C 0 e -kt k, eliminationskonstanten, är den faktor i ekvationen som beskriver hur snabbt elimineringen sker, hur snabbt plasmakoncentrationen sjunker med tiden. Om tiden anges i tim blir enheten för k tim -1. k är den fraktion som elimineras per tidsenhet, tex 0.139/tim.

16 Farmakokinetik - eliminering Den vanligaste enheten som används för att beskriva tidsförloppet för eliminering av ett läkemedel som följer 1:a ordningens kinetik är halveringstiden, t 1/2, som är relaterad till k enligt följande formel: t 1/2 = ln2/k = 0.693/k Om k = 0.139/tim blir t 1/2 = 0.693/0.139 = 5.0 tim För att kunna bestämma ett läkemedels halveringstid behöver man således känna till k.

17 Farmakokinetik - eliminering Om ekvationen för eliminering enligt 1:a ordningens kinetik (C = C 0 e -kt ) logaritmeras (naturliga logaritmer) erhålles en linjär funktion (rät linje): lnC = lnC 0 -kt Lutningen på denna linje är k. lnC 0 C0C0 lutning=k

18 Farmakokinetik - halveringstid Räkneexempel: Följande plasmakoncentrationer uppmättes vid olika tider efter intravenös tillförsel av 50 mg av ett läkemedel. Bestäm läkemedlets halveringstid: Tid (tim)C (mg/l) 12.0 31.13 50.70 70.43 100.20 180.025

19 Farmakokinetik - halveringstid Beräkna lnC för alla plasmakoncentrationer: Tid (tim)C (mg/l)lnC 12.00.693 31.130.122 50.70-0.357 70.43-0.844 100.20-1.609 180.025-3.689

20 Farmakokinetik - halveringstid Rita lnC mot tid: Tid (tim)lnC 10.693 30.122 5-0.357 7-0.844 10-1.609 18-3.689 Bestäm lutning (k), tex: (-3.689-0.693)/(18-1) = -4.382/17tim = -0.258/tim

21 Farmakokinetik - halveringstid Om läkemedlets eliminationskonstant (k) är 0.258/tim blir halveringstiden: t 1/2 = ln2/k = 0.693/0.258 = 2.7 tim Varför är halveringstiden ln2/k? Utgå från ekvationen lnC = lnC 0 -kt. När t = t 1/2, dvs när en halveringstid passerat, har plasmakoncentra-tionen halverats dvs C = C 0 /2. Vid denna tid kan ekvationen skrivas: ln(C 0 /2) = lnC 0 -kt 1/2 lnC 0 -ln2 = lnC 0 -kt 1/2 -ln2 = -kt 1/2 t 1/2 = ln2/k

22 Farmakokinetik - halveringstid Om ett läkemedels halveringstid är 2.7 tim, hur lång tid tar det tills allt är eliminerat? Efter en t 1/2 (2.7 tim) finns 50% kvar, efter två halveringstider (5.4 tim) finns 25% kvar, efter tre halveringstider (8.1 tim) finns 12.5% kvar, efter fyra halveringstider (10.8 tim) finns 6.25% kvar, efter fem halveringstider (13.5 tim) finns 3.125% kvar…… Tumregel: efter fem halveringstider har allt läkemedel (> 95%) eliminerats. Halveringstider varierar mycket för olika läkemedel, från minuter och mindre till dagar och längre.


Ladda ner ppt "Farmakologi Farmakokinetik: Läkemedels rörelse, hur kroppen verkar på läkemedel. Farmakodynamik: Läkemedels kraft, hur läkemedel verkar på kroppen."

Liknande presentationer


Google-annonser