Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per Sjöstrand Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per Sjöstrand Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland."— Presentationens avskrift:

1 Per Sjöstrand Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

2  Utdelning (värdeöverföring)  Ordinarie stämma = årsstämma: ◦ Max fritt eget kapital ◦ Styrelsen ska göra en bedömning vad som är försvarbar utdelning. Innebär hänsyn till soliditet, likviditet samt investeringsbehov och eventuella förluster på nya året. ◦ Bedömningen ska utmynna i ett yttrande (se exempel) Utbildningsdagar november 2014

3 Yttrande från styrelsen ska finnas oavsett om det finns revisor eller inte Yttrandet kan vara en del i förv berättelsen eller skrivas som ett separat papper, vi gör oftast ett separat papper – underskrivet. Detta behöver inte skickas med till bolagsverket Utdelningen ska beslutas av bolagsstämman och finnas med i protokoll som ska gå med till bolagsverket

4 Förslag till beslut om vinstutdelning i Strömsholms Värdshus AB, 556569-0277. Vid årsstämman den 24 oktober 2014 föreslås vinstutdelning enligt följande: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att till förfogande stående vinstmedel, kr 608 210, skall disponeras enligt följande: till aktieägare utdelas (600 kronor per aktie) 600 000 i ny räkning överföres 8 210 Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Vidare är bolagets hittillsvarande verksamhet avvecklad. Soliditeten per 2014-08-31 motsvarar xx% efter föreslagen utdelning. Utbildningsdagar november 2014

5  En variant på utdelning är koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag.  Av tradition har det accepterats att formkraven inte är desamma som vid normal utdelning. men, kom ihåg att koncernbidrag inte får innebära att man får ett negativt fritt eget kapital  Koncernbidrag innebär också att man flyttar skattepliktigt resultat mellan bolag, t e x om det finns underskottsavdrag att utnyttja Utbildningsdagar november 2014

6  Anteciperad utdelning ◦ Baseras på praxis (och RFR2), inget som står i några lagar ◦ Innebär att moderbolag till helägda dotterbolag kan boka upp en utdelning som beslutas först på dotterbolagets stämma (nästa år) ◦ I moderbolaget bokförs detta som fordran på dotterbolag och finansiell intäkt, i dotterbolaget bokförs inget förrän utdelningen är beslutad, således året efter Utbildningsdagar november 2014

7 Anteciperad utdelning (forts)  Varför gör man anteciperad utdelning? Samma EK finns i två balansräkningar vid bokslutstillfället, kan vara bra om man behöver visa en viss nivå på soliditeten eller resultatet  Innebär också att mb kan dela ut i sin tur ett år tidigare än annars varit fallet  Gör rätt med dateringen: Dotterbolagsstämma daterad före moderbolagets stämma Utbildningsdagar november 2014

8  Innebär beslut om utdelning vid annan tidpunkt än årsstämma (ordinarie stämma)  Formalia reglerat i aktiebolagslagen ◦ Yttrande från styrelsen över vad som hänt sedan senaste årsbokslut + revisorsyttrande  Ska anmälas för registrering hos Bolagsverket Utbildningsdagar november 2014

9  Max dela ut vad som var fritt eget kapital enligt senaste fastställda årsredovisning (exempel) Utbildningsdagar november 2014

10

11  Kan vara på papper eller elektroniskt, exempelvis ett Excelblad  Styrelsen är ansvarig för aktieboken  Aktieboken anger vem som har rätt att agera som aktieägare, det vill säga rätt att rösta på stämman och få utdelning  Observera att aktieägande inte registreras någon annanstans (gäller ”våra” bolag som inte är publika), dock finns ju Skatteverkets register över delägare i fåmansbolag Utbildningsdagar november 2014

12

13  Inte obligatoriskt men om någon aktieägare vill ha aktiebrev ska sådant skrivas ut  Styrelsen utfärdar aktiebrev Utbildningsdagar november 2014

14  Bolagets namn (firma)  Verksamhet – kan vara viktigt  Räkenskapsår  Revisor eller inte  Antal medlemmar i styrelsen  Restriktioner avseende ägande: hembud, samtycke, förköpsrätt Utbildningsdagar november 2014

15  Aktiekapital är den buffert som ska finnas som skydd för fordringsägare. Det innebär rätt långtgående restriktioner för aktie- ägarna att förfoga över aktiekapitalet  Nedsättning av aktiekapital ◦ För återbetalning till aktieägare, förekommer sällan på våra typer av bolag.  Kräver tillstånd från Bolagsverket  Kräver brev till kända borgenärer som har rätt att invända  Revisorn ska skriva yttrande Utbildningsdagar november 2014

16  För förlusttäckning, kan i vissa fall fungera för att släcka kontrollbalansräkning ◦ (exempel) ◦ Under tre år efter nedsättning för förlusttäckning får ingen vinstutdelning ske, observera att då menar vi även koncernbidrag om nedsättning för förlusttäckning gjorts i ett dotterbolag Utbildningsdagar november 2014

17


Ladda ner ppt "Per Sjöstrand Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland."

Liknande presentationer


Google-annonser