Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Agneta Hellström Strategi – barn Lektion 5. Samhällets stöd 2015-03-261.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Agneta Hellström Strategi – barn Lektion 5. Samhällets stöd 2015-03-261."— Presentationens avskrift:

1 © Agneta Hellström Strategi – barn Lektion 5. Samhällets stöd 2015-03-261

2 © Agneta Hellström Strategi – barn Översikt av lektionen 1. Förskolan och skolan 2. Fritiden 3. Ekonomiskt och socialt stöd 4. Specialiststöd från hälso- och sjukvården 5. Sammanfattning 2015-03-262

3 © Agneta Hellström Strategi – barn 1. Förskolan och skolan 2015-03-263

4 © Agneta Hellström Strategi – barn Vad förväntas barn klara i skolan? Koncentrera sig längre stunder Fokusera på det väsentliga Sitta still och lyssna Arbeta självständigt Aktivt söka kunskap Själv organisera sitt arbete Komma ihåg vad man lärt sig Följa regler och instruktioner Passa tider 2015-03-264

5 © Agneta Hellström Strategi – barn Förhållanden som försvårar för barn med ADHD Stökiga och röriga miljöer Ostrukturerade situationer Uppgifter som är enahanda och tråkiga Långa instruktioner För höga krav Tjat och förebråelser 2015-03-265

6 © Agneta Hellström Strategi – barn Förskolans respektive skolans ansvar Att skapa en förskole-/skolsituation där barnet lär sig, utvecklas och kan fungera socialt utifrån sina förutsättningar Erbjuda de stödinsatser och anpassningar som behövs för att barnet ska kunna göra det Att samarbeta med föräldrarna 2015-03-266

7 © Agneta Hellström Strategi – barn Föräldrars ansvar Att bidra med sin kunskap om barnets behov Att ansvara för barnets familjesituation och uppväxtförhållanden Bra att ha ett system för regelbunden kommunikation 2015-03-267

8 © Agneta Hellström Strategi – barn Barnets behov Förståelse för behov av stöd Hjälp motivation att lära Hjälp hitta sina starka sidor Anpassad kravnivå Hitta vägar förbi svårigheter Mycket individuellt stöd 2015-03-268

9 © Agneta Hellström Strategi – barn Pedagogik för barn med ADHD Uppmuntran och beröm Avgränsade och tydliga arbetsuppgifter Instruktioner i flera steg Riktade, korta och entydiga uppmaningar Tät, påtaglig direkt återkoppling Hjälp att komma igång och avsluta Extra tid att fullfölja uppgifter Konkret, handfast styrning Anpassade läxor och hemuppgifter 2015-03-269

10 © Agneta Hellström Strategi – barn Stödinsatser och anpassningar som kan vara aktuella Information och utbildning till skolpersonal Handledning Insatser från elevhälsan Resursperson Liten grupp eller särskild undervisningsgrupp Pedagogiska hjälpmedel, t.ex. ljudböcker 2015-03-2610

11 © Agneta Hellström Strategi – barn Skollagen Förskola Förskoleklass Grundskola Fritidshem Gymnasieskola (Även särskola, specialskola, vuxenutbildning) 2015-03-2611

12 © Agneta Hellström Strategi – barn Utbildningens syfte Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära Hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov Stöd och stimulans för optimal utveckling Uppväga skillnader i förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skollagen 1 kap.4 §) 2015-03-2612

13 © Agneta Hellström Strategi – barn Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan Förskola och förskoleklass: Utvecklingssamtal minst en gång om året Grundskola:Utvecklingssamtal minst en gång i terminen. Läraren ska ge omdömen om elevens kunskaps- utveckling och sociala utveckling och vid behov sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver insatserna inte sammanfattas i utvecklingsplanen (Skollagen 8 kap. 11§, 9 kap. 11§, 10 kap. 12,13 §§, ändrad 2014-07-01) 2015-03-2613

14 © Agneta Hellström Strategi – barn Rätt till stöd i förskolan Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver Förskolechefen ska se till att barnet vid behov får särskilt stöd Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i utformningen av det särskilda stöd (Skollagen 8 kap. 9§) 2015-03-2614

15 © Agneta Hellström Strategi – barn Rätt till stöd i förskoleklass, grundskola och fritidshem En elev som har funktionsnedsättning som gör det svårt att uppfylla kunskapskraven har rätt till stöd I första hand i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen Om inte det är tillräckligt ska rektor se till att behovet av särskilt stöd utreds skyndsamt (Skollagen 3 kap. 1-12§§) 2015-03-2615

16 © Agneta Hellström Strategi – barn Åtgärdsprogram För de elever som ska ges särskilt stöd ska det utarbetas ett åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet ska det framgå: Vilket behov av särskilt stöd eleven har Hur det ska tillgodoses När åtgärderna ska följas upp och utvärderas Vem som är ansvarig för uppföljning och utvärdering (Skollagen 3 kap. 9 §, ändrad 2014-07-01) 2015-03-2616

17 © Agneta Hellström Strategi – barn Särskilt stöd  På det sätt och i den omfattning som behövs för att uppnå de kunskapsmål som minst ska uppnås  Kan ges enskilt eller  I annan undervisningsgrupp än den ordinarie  Anpassad studiegång (Skollagen 3 kap. 10-12 §§) 2015-03-2617

18 © Agneta Hellström Strategi – barn Bedömning av rätten till stöd Individuell bedömning görs av förskolechef/rektor i samråd med föräldrar och skolpersonal Får inte göras beroende av om barnet har en diagnos eller inte Får inte heller avslås med hänvisning till bristande resurser 2015-03-2618

19 © Agneta Hellström Strategi – barn Åtgärder mot kränkande behandling Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling … är skyldig att anmäla detta till huvudmannen Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda och vidta åtgärder (Skollagen 6 kap. 9,10 §§) 2015-03-2619

20 © Agneta Hellström Strategi – barn Om man inte är nöjd Tala i första hand till förskolechef eller rektor Var tydlig med önskemål och synpunkter Vid behov vänd dig till ansvarig förvaltningschef eller nämnd Om du inte blir nöjd, anmäl till Skolinspektionen Vissa beslut kan också överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd (Skollagen 28 kap.12,16 §§) 2015-03-2620

21 © Agneta Hellström Strategi – barn Mer information om stöd i förskola och skola Broschyren Rätt till stöd i förskola och skola för barn och elever med funktionsnedsättningar (se pärmen) Skolinspektionen www.skolinspektionen.se Skolverket www.skolverket.se Skolverkets överklagandenämnd www.overklagandenamnden.se 2015-03-2621

22 © Agneta Hellström Strategi – barn 2. Fritiden 2015-03-2622

23 © Agneta Hellström Strategi – barn Fritidshem Plats ska erbjudas i fritidshem för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver det Barn som behöver särskilt stöd kan ha rätt att gå kvar på fritidshem efter att de fyllt tio år (Skollagen 14 kap. 6,7 §§) 2015-03-2623

24 © Agneta Hellström Strategi – barn Fritidsaktiviteter Tydliga mål, klar struktur, direkt feedback Spänning och påtagliga resultat Individuellt stöd av vuxen Kompetenta och engagerade ledare 2015-03-2624

25 © Agneta Hellström Strategi – barn Vad kan din kommun erbjuda?  Kontakta kommunen och fråga vilket utbud av fritidsaktiviteter som finns för barn med ADHD/vilket stöd man kan erbjuda i ordinarie utbud 2015-03-2625

26 © Agneta Hellström Strategi – barn 3. Ekonomiskt och socialt stöd 2015-03-2626

27 © Agneta Hellström Strategi – barn Vårdbidrag Förälder som vårdar sjukt barn eller barn med funktionsnedsättning i hemmet Särskild tillsyn minst 6 månader eller merkostnader p.g.a. funktionsnedsättning Betalas ut till juni det år barnet blir 19 år Helt, tre fjärdedels, halvt, fjärdedels Merkostnadsdelen skattefri 2015-03-2627

28 © Agneta Hellström Strategi – barn Att söka vårdbidrag Kontakta lokala försäkringskassan och be att få ansökningsblankett (finns även på webben) Fyll i ansökan och bifoga läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen Handläggare utreder – personlig kontakt Försäkringskassans beslut kan överklagas i förvaltningsrätt 2015-03-2628

29 © Agneta Hellström Strategi – barn Tillfällig föräldrapenning för vård av barn Tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB) kan utgå när man: Besöker BUP, Barnsjukvård, habilitering m.fl. Deltar i föräldrakurs om barnets funktionsnedsättning om den anordnas av sjukvårdshuvudmannen 2015-03-2629

30 © Agneta Hellström Strategi – barn Mer information – vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning  www.forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se 2015-03-2630

31 © Agneta Hellström Strategi – barn Bistånd och stöd från socialtjänsten – exempel Stöd i föräldraskapet (t.ex. föräldragrupp, samtalsstöd, familjerådgivning) Praktiskt stöd i vardagen (t.ex. avlösarservice, boendestöd) Kontaktfamilj, stödfamilj Ferievistelse (kollo) 2015-03-2631

32 © Agneta Hellström Strategi – barn Att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen Kontakta biståndshandläggaren i din kommun eller stadsdel Gör en skriftlig ansökan till kommunen Individuell prövning Om avslag – begär skriftligt beslut med motivering och besvärshänvisning Överklaga till förvaltningsrätt (via kommunen) 2015-03-2632

33 © Agneta Hellström Strategi – barn Mer information – bistånd och stöd enligt socialtjänstlagen www.socialstyrelsen.se/socialtjänst Kontakta din kommun 2015-03-2633

34 © Agneta Hellström Strategi – barn 4. Specialiststöd från hälso- och sjukvården 2015-03-2634

35 © Agneta Hellström Strategi – barn Stöd i anslutning till diagnos Psykoedukation Information i anslutning till utredningen - till föräldrar, barnet själv, skolpersonal Grundläggande föräldrautbildning Utbildning till övriga familjemedlemmar Informationsmaterial Intyg för exempelvis vårdbidrag Läkemedelsbehandling 2015-03-2635

36 © Agneta Hellström Strategi – barn Fortsatt stöd och behandling Fördjupad föräldrautbildning (föräldraträning) Kognitivt stöd och hjälpmedel Psykologiskt stöd, färdighetsträning Behandling av tillkommande svårigheter Uppföljning av läkemedelsbehandling Fast vårdkontakt 2015-03-2636

37 © Agneta Hellström Strategi – barn Vilka kan ge specialiststödet? BUP Barn- och ungdomspsykiatrin Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (i vissa landsting) Barn- och ungdomshabilitering (i vissa fall) 2015-03-2637

38 © Agneta Hellström Strategi – barn Mer information om stöd till barn och vuxna med ADHD Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd Socialstyrelsen 2014 Nationell kunskapsöversikt och rekommendation om upptäckt, utredning, stöd och behandling vid ADHD www.kunskapsguiden.se 2015-03-2638

39 © Agneta Hellström Strategi – barn Synpunkter och klagomål på vården Patientnämnden (finns i de flesta landsting) Inspektionen för vård och omsorg IVO www.ivo.se 2015-03-2639

40 © Agneta Hellström Strategi – barn 5. Sammanfattning 2015-03-2640

41 © Agneta Hellström Strategi – barn Sammanfattning Skaffa dig kunskap om rättigheter Sök lokal information om vad som finns Framför dina önskemål och krav tydligt och bestämt till rätt instans Klaga om du är missnöjd 2015-03-2641


Ladda ner ppt "© Agneta Hellström Strategi – barn Lektion 5. Samhällets stöd 2015-03-261."

Liknande presentationer


Google-annonser