Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Agneta Hellström Strategi – barn Lektion 5. Samhällets stöd 2015-03-261.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Agneta Hellström Strategi – barn Lektion 5. Samhällets stöd 2015-03-261."— Presentationens avskrift:

1 © Agneta Hellström Strategi – barn Lektion 5. Samhällets stöd

2 © Agneta Hellström Strategi – barn Översikt av lektionen 1. Förskolan och skolan 2. Fritiden 3. Ekonomiskt och socialt stöd 4. Specialiststöd från hälso- och sjukvården 5. Sammanfattning

3 © Agneta Hellström Strategi – barn 1. Förskolan och skolan

4 © Agneta Hellström Strategi – barn Vad förväntas barn klara i skolan? Koncentrera sig längre stunder Fokusera på det väsentliga Sitta still och lyssna Arbeta självständigt Aktivt söka kunskap Själv organisera sitt arbete Komma ihåg vad man lärt sig Följa regler och instruktioner Passa tider

5 © Agneta Hellström Strategi – barn Förhållanden som försvårar för barn med ADHD Stökiga och röriga miljöer Ostrukturerade situationer Uppgifter som är enahanda och tråkiga Långa instruktioner För höga krav Tjat och förebråelser

6 © Agneta Hellström Strategi – barn Förskolans respektive skolans ansvar Att skapa en förskole-/skolsituation där barnet lär sig, utvecklas och kan fungera socialt utifrån sina förutsättningar Erbjuda de stödinsatser och anpassningar som behövs för att barnet ska kunna göra det Att samarbeta med föräldrarna

7 © Agneta Hellström Strategi – barn Föräldrars ansvar Att bidra med sin kunskap om barnets behov Att ansvara för barnets familjesituation och uppväxtförhållanden Bra att ha ett system för regelbunden kommunikation

8 © Agneta Hellström Strategi – barn Barnets behov Förståelse för behov av stöd Hjälp motivation att lära Hjälp hitta sina starka sidor Anpassad kravnivå Hitta vägar förbi svårigheter Mycket individuellt stöd

9 © Agneta Hellström Strategi – barn Pedagogik för barn med ADHD Uppmuntran och beröm Avgränsade och tydliga arbetsuppgifter Instruktioner i flera steg Riktade, korta och entydiga uppmaningar Tät, påtaglig direkt återkoppling Hjälp att komma igång och avsluta Extra tid att fullfölja uppgifter Konkret, handfast styrning Anpassade läxor och hemuppgifter

10 © Agneta Hellström Strategi – barn Stödinsatser och anpassningar som kan vara aktuella Information och utbildning till skolpersonal Handledning Insatser från elevhälsan Resursperson Liten grupp eller särskild undervisningsgrupp Pedagogiska hjälpmedel, t.ex. ljudböcker

11 © Agneta Hellström Strategi – barn Skollagen Förskola Förskoleklass Grundskola Fritidshem Gymnasieskola (Även särskola, specialskola, vuxenutbildning)

12 © Agneta Hellström Strategi – barn Utbildningens syfte Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära Hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov Stöd och stimulans för optimal utveckling Uppväga skillnader i förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skollagen 1 kap.4 §)

13 © Agneta Hellström Strategi – barn Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan Förskola och förskoleklass: Utvecklingssamtal minst en gång om året Grundskola:Utvecklingssamtal minst en gång i terminen. Läraren ska ge omdömen om elevens kunskaps- utveckling och sociala utveckling och vid behov sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver insatserna inte sammanfattas i utvecklingsplanen (Skollagen 8 kap. 11§, 9 kap. 11§, 10 kap. 12,13 §§, ändrad )

14 © Agneta Hellström Strategi – barn Rätt till stöd i förskolan Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver Förskolechefen ska se till att barnet vid behov får särskilt stöd Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i utformningen av det särskilda stöd (Skollagen 8 kap. 9§)

15 © Agneta Hellström Strategi – barn Rätt till stöd i förskoleklass, grundskola och fritidshem En elev som har funktionsnedsättning som gör det svårt att uppfylla kunskapskraven har rätt till stöd I första hand i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen Om inte det är tillräckligt ska rektor se till att behovet av särskilt stöd utreds skyndsamt (Skollagen 3 kap. 1-12§§)

16 © Agneta Hellström Strategi – barn Åtgärdsprogram För de elever som ska ges särskilt stöd ska det utarbetas ett åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet ska det framgå: Vilket behov av särskilt stöd eleven har Hur det ska tillgodoses När åtgärderna ska följas upp och utvärderas Vem som är ansvarig för uppföljning och utvärdering (Skollagen 3 kap. 9 §, ändrad )

17 © Agneta Hellström Strategi – barn Särskilt stöd  På det sätt och i den omfattning som behövs för att uppnå de kunskapsmål som minst ska uppnås  Kan ges enskilt eller  I annan undervisningsgrupp än den ordinarie  Anpassad studiegång (Skollagen 3 kap §§)

18 © Agneta Hellström Strategi – barn Bedömning av rätten till stöd Individuell bedömning görs av förskolechef/rektor i samråd med föräldrar och skolpersonal Får inte göras beroende av om barnet har en diagnos eller inte Får inte heller avslås med hänvisning till bristande resurser

19 © Agneta Hellström Strategi – barn Åtgärder mot kränkande behandling Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling … är skyldig att anmäla detta till huvudmannen Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda och vidta åtgärder (Skollagen 6 kap. 9,10 §§)

20 © Agneta Hellström Strategi – barn Om man inte är nöjd Tala i första hand till förskolechef eller rektor Var tydlig med önskemål och synpunkter Vid behov vänd dig till ansvarig förvaltningschef eller nämnd Om du inte blir nöjd, anmäl till Skolinspektionen Vissa beslut kan också överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd (Skollagen 28 kap.12,16 §§)

21 © Agneta Hellström Strategi – barn Mer information om stöd i förskola och skola Broschyren Rätt till stöd i förskola och skola för barn och elever med funktionsnedsättningar (se pärmen) Skolinspektionen Skolverket Skolverkets överklagandenämnd

22 © Agneta Hellström Strategi – barn 2. Fritiden

23 © Agneta Hellström Strategi – barn Fritidshem Plats ska erbjudas i fritidshem för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver det Barn som behöver särskilt stöd kan ha rätt att gå kvar på fritidshem efter att de fyllt tio år (Skollagen 14 kap. 6,7 §§)

24 © Agneta Hellström Strategi – barn Fritidsaktiviteter Tydliga mål, klar struktur, direkt feedback Spänning och påtagliga resultat Individuellt stöd av vuxen Kompetenta och engagerade ledare

25 © Agneta Hellström Strategi – barn Vad kan din kommun erbjuda?  Kontakta kommunen och fråga vilket utbud av fritidsaktiviteter som finns för barn med ADHD/vilket stöd man kan erbjuda i ordinarie utbud

26 © Agneta Hellström Strategi – barn 3. Ekonomiskt och socialt stöd

27 © Agneta Hellström Strategi – barn Vårdbidrag Förälder som vårdar sjukt barn eller barn med funktionsnedsättning i hemmet Särskild tillsyn minst 6 månader eller merkostnader p.g.a. funktionsnedsättning Betalas ut till juni det år barnet blir 19 år Helt, tre fjärdedels, halvt, fjärdedels Merkostnadsdelen skattefri

28 © Agneta Hellström Strategi – barn Att söka vårdbidrag Kontakta lokala försäkringskassan och be att få ansökningsblankett (finns även på webben) Fyll i ansökan och bifoga läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen Handläggare utreder – personlig kontakt Försäkringskassans beslut kan överklagas i förvaltningsrätt

29 © Agneta Hellström Strategi – barn Tillfällig föräldrapenning för vård av barn Tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB) kan utgå när man: Besöker BUP, Barnsjukvård, habilitering m.fl. Deltar i föräldrakurs om barnets funktionsnedsättning om den anordnas av sjukvårdshuvudmannen

30 © Agneta Hellström Strategi – barn Mer information – vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning 

31 © Agneta Hellström Strategi – barn Bistånd och stöd från socialtjänsten – exempel Stöd i föräldraskapet (t.ex. föräldragrupp, samtalsstöd, familjerådgivning) Praktiskt stöd i vardagen (t.ex. avlösarservice, boendestöd) Kontaktfamilj, stödfamilj Ferievistelse (kollo)

32 © Agneta Hellström Strategi – barn Att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen Kontakta biståndshandläggaren i din kommun eller stadsdel Gör en skriftlig ansökan till kommunen Individuell prövning Om avslag – begär skriftligt beslut med motivering och besvärshänvisning Överklaga till förvaltningsrätt (via kommunen)

33 © Agneta Hellström Strategi – barn Mer information – bistånd och stöd enligt socialtjänstlagen Kontakta din kommun

34 © Agneta Hellström Strategi – barn 4. Specialiststöd från hälso- och sjukvården

35 © Agneta Hellström Strategi – barn Stöd i anslutning till diagnos Psykoedukation Information i anslutning till utredningen - till föräldrar, barnet själv, skolpersonal Grundläggande föräldrautbildning Utbildning till övriga familjemedlemmar Informationsmaterial Intyg för exempelvis vårdbidrag Läkemedelsbehandling

36 © Agneta Hellström Strategi – barn Fortsatt stöd och behandling Fördjupad föräldrautbildning (föräldraträning) Kognitivt stöd och hjälpmedel Psykologiskt stöd, färdighetsträning Behandling av tillkommande svårigheter Uppföljning av läkemedelsbehandling Fast vårdkontakt

37 © Agneta Hellström Strategi – barn Vilka kan ge specialiststödet? BUP Barn- och ungdomspsykiatrin Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (i vissa landsting) Barn- och ungdomshabilitering (i vissa fall)

38 © Agneta Hellström Strategi – barn Mer information om stöd till barn och vuxna med ADHD Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd Socialstyrelsen 2014 Nationell kunskapsöversikt och rekommendation om upptäckt, utredning, stöd och behandling vid ADHD

39 © Agneta Hellström Strategi – barn Synpunkter och klagomål på vården Patientnämnden (finns i de flesta landsting) Inspektionen för vård och omsorg IVO

40 © Agneta Hellström Strategi – barn 5. Sammanfattning

41 © Agneta Hellström Strategi – barn Sammanfattning Skaffa dig kunskap om rättigheter Sök lokal information om vad som finns Framför dina önskemål och krav tydligt och bestämt till rätt instans Klaga om du är missnöjd


Ladda ner ppt "© Agneta Hellström Strategi – barn Lektion 5. Samhällets stöd 2015-03-261."

Liknande presentationer


Google-annonser