Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skatteverket Att anlita utländsk arbetskraft Skattekontor 9 Utland, Stockholm Anna Larsson Zeliha Cigel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skatteverket Att anlita utländsk arbetskraft Skattekontor 9 Utland, Stockholm Anna Larsson Zeliha Cigel."— Presentationens avskrift:

1 Skatteverket Att anlita utländsk arbetskraft Skattekontor 9 Utland, Stockholm Anna Larsson Zeliha Cigel

2 Att tänka på när man...  anlitar utomlands bosatt person för arbete i Sverige  anlitar utländsk enskild näringsidkare/ juridisk person

3  Utländska företag och personer  De utländska personernas skattskyldighet  Den utländska arbetskraftens socialavgifter  Praktiska konsekvenser

4  Utländska företag –Bolag –Enskilda näringsidkare  Utländska fysiska personer –Anställda –Inhyrda

5 Utländska företag  Begränsat skattskyldiga  Fast driftställe

6 Fast driftställe  plats för affärsverksamhet  av stadigvarande slag  varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs Exempel:  plats för företagsledning  filial  kontor  fabrik  verkstad

7 Betydelsen av fast driftställe  Skattskyldighet för inkomstskatt  Skyldighet att lämna inkomstskattedeklaration  Betala preliminär skatt  Bokföring  Utgör ”svensk” arbetsgivare  F-skattsedel

8 F-skattsedel  ej skatteavdrag  ej arbetsgivaravgifter  ej KU

9 Att anställa utomlands bosatt person - för arbete i Sverige

10 Regelverken Inkomstbeskattning - inkomstslaget tjänst Obegränsat skattskyldig - Inkomstskattelagen (IL) Begränsat skattskyldig - Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

11 Obegränsad skattskyldighet  Den som är bosatt i Sverige.  Den som stadigvarande vistas i Sverige.  Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

12 Innebörden av obegränsad skattskyldighet Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och utlandet.

13 Stadigvarande vistelse?  Sammanhängande vistelse om minst 6 månader -Övernattning/dygnsvila krävs -Tillfälliga avbrott i vistelsen räknas in -Beräknas utan hänsyn till årsskiften

14 Vad är ”tillfälligt avbrott” i en stadigvarande vistelse? Skatteverkets ställningstagande 14 februari 2005 Finns tillgänglig på Skatteverkets hemsida under rättsinformation, ställningstaganden

15 Anlitad utländsk personal stadigvarande vistelse Kortare tid än sex månader –Begränsat skattskyldig –SINK-lagen, möjlighet att välja IL Sex månader eller längre –Obegränsat skattskyldig –Inkomstskattelagen –Ansökan A-skattsedel (SKV 4402) ska lämnas

16 Begränsat skattskyldig  Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig

17 Innebörden av begränsad skattskyldighet Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här.

18 SINK  Definitiv källskatt på 25 %  Ingen inkomstdeklaration ska lämnas  Inget avdrag för kostnader – inga skattefria traktamenten  Ersättning för resa till och från Sverige vid anställningens början och slut - skattefritt  Logi under den tid arbetet utförs i Sverige – skattefritt  Undantag: s.k. montörsregeln Tjänsteinkomster för arbete i Sverige som uppbärs av begränsat skattskyldiga beskattas enligt SINK

19 Montörsregeln  anställd av utländskt företag utan fastdriftställe i Sverige.  begränsat skattskyldig person  ej skattskyldig för sina löneinkomster i Sverige även om arbetet utförts i Sverige.  om vistelsen i Sverige blir mer än 6 månader, dvs överstiger 183 dagar på en 12 månaders period, blir den anställde skattskyldig i Sverige från första dagen. anställd utländsk arbetskraft vistas i Sverige högst 183 dagar under en 12-månadersperiod

20 SINK  Ansökan på blankett 4350 – Ansökan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta  Ansökan kan göras av både arbetsgivare och arbetstagare  Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket  SINK beslut fattas av Skatteverket  KU 13 – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska lämnas av arbetsgivaren senast 31 januari året efter inkomståret Till ansökan bifogas:  kopia av Pass-/ID-handling, A1-intyg i förekommande fall  Glöm inte att fylla i hemlandets skatteregistreringsnummer på ansökan!

21 Upphäva SINK-beslut  Beslut finns men vistelse längre än 6 mån  Skatteavdrag enligt tabell  Skyldighet att lämna inkomstdeklaration

22 Upphäva SINK-beslut  Meddela Skatteverket, bifoga kopia av SINK- beslutet  Lämna KU 10 istället för KU 13  Meddela i tid – förtryckt deklarationsblankett kan skickas ut

23 Beskattning enligt inkomstskattelagen  Välja beskattning enligt IL istället för SINK  Ger rätt till grundavdrag, jobbskatteavdrag etc  Betalar genomsnittlig kommunalskatt  Skyldig att lämna inkomstdeklaration  Ansökan på blankett 4350

24 Skatteavdrag Huvudarbetsgivare  Skattsedel saknas  Förhöjt skatteavdrag, tabellskatteavdrag + 10 % Sidoarbetsgivare  Skattsedel saknas  skatteavdrag med 30 %

25 Arbetsgivaravgifter  Inte skatt – avgifter (!)  Betalas av den som utger avgiftspliktig ersättning  Betalas i det land där den anställde är socialförsäkrad  Inom EU är man socialförsäkrad i arbetslandet  Undantag: utsända – socialförsäkrade i det land de är utsända från  Utsändning styrks inom EES genom ett utsändningsintyg (A1 och A2)  Utsändning från icke EU-länder också möjlig

26 Socialförsäkringsintyg  A1 och A2 styrker tillhörigheten till ett lands socialförsäkring inom EU/EES  Måste finnas för att man ska vara kvar i hemlandets socialförsäkring  Utfärdas i Sverige av Försäkringskassan  Saknas intyg tillhör man arbetslandets försäkring  Det finns också konventionsintyg från vissa icke EU-länder

27 Praktiska konsekvenser

28 Skatteanmälan utländska företagare  Broschyr SKV 419  Blankett SKV 4632

29 Utländsk enskild näringsidkare F-skattsedel saknas Fast driftställe i Sverige? Ja- skatteavdrag - arbetsgivaravgifter om inte A1 finns - KU 10 ska lämnas Nej - inget skatteavdrag - arbetsgivaravgifter om inte A1 finns - KU 14 ska lämnas

30 Utländsk juridisk person F-skattsedel saknas Fast driftställe i Sverige? Ja - skatteavdrag 30 %Nej – inget skatteavdrag Ingen KU ska lämnas KU 10 ska lämnas

31 Svenskt eller utländskt företag med fast driftställe i Sverige Anställd utländsk arbetskraft bosatt utomlands vistas mindre än sex månader i Sverige  Ansökan/beslut om SINK  Skatteavdrag enligt beslut (25 %)  Arbetsgivaravgifter (om A1 inte finns)  Kontrolluppgift ska lämnas på KU13  SINK-skatt, Inkomstdeklaration SKA INTE LÄMNAS

32 Svenskt eller utländskt företag med fast driftställe i Sverige Anställd utländsk arbetskraft med hemvist utomlands vistas mer än sex månader i Sverige  A-skatt / jämkningsbeslut (blankett SKV 4402 / 4302)  Skatteavdrag enligt tabell eller jämkningsbeslut  Arbetsgivaravgifter ska betalas (om A1 inte finns)  Kontrolluppgift ska lämnas på KU10  Inkomstdeklaration SKA LÄMNAS

33 Utländskt företag utan fast driftställe i Sverige Anställd utländsk arbetskraft som vistas i Sverige mer än 183 dagar på en 12 månaders period  den anställde blir obegränsat skattskyldig i Sverige.  den anställde ska själv betala in skatten i Sverige i form av särskild a-skatt efter ansökan.

34 Kontakta oss Ringa  Om du vill beställa blanketter, broschyrer eller personbevis ringer du tfn 020-567 000.  Om du har frågor om skatter, avgifter, folkbokföring eller id-kort ringer du Skatteupplysningen på tfn 0771-567 567.

35 Tack för er uppmärksamhet 


Ladda ner ppt "Skatteverket Att anlita utländsk arbetskraft Skattekontor 9 Utland, Stockholm Anna Larsson Zeliha Cigel."

Liknande presentationer


Google-annonser