Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etikansökan hur man överlever Etikprövningsnämnden Inge Axelsson Ledamot av Etikprövningsnämnden i Umeå Barnkliniken, Östersunds sjukhus Barnveckan 27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etikansökan hur man överlever Etikprövningsnämnden Inge Axelsson Ledamot av Etikprövningsnämnden i Umeå Barnkliniken, Östersunds sjukhus Barnveckan 27."— Presentationens avskrift:

1 Etikansökan hur man överlever Etikprövningsnämnden Inge Axelsson Ledamot av Etikprövningsnämnden i Umeå Barnkliniken, Östersunds sjukhus Barnveckan 27 april 2016 2016-04-23Etikprövning1

2 Seminariets innehåll Jag vill förmedla erfarenheter från omkring 1000 ansökningar om etisk prövning som jag varit med om att diskutera och besluta om Min Powerpoint kommer att läggas ut på hemsidan för Barnveckan2016 2016-04-23Etikprövning2

3 Helsingforsdeklarationen Världsläkarförbundet (World Medical Association, WMA) äger Helsingforsdeklarationen som behandlar etiska principer rörande medicinsk forskning som involverar människor Är grunden för Etikprövningslagen i Sverige och i många andra länder. En svensk översättning av senaste versionen (2013) finns på hemsidan för Sveriges Läkarförbund. 2016-04-23Etikprövning3

4 Var finns EPN? Göteborg Linköping Lund Stockholm Umeå Uppsala 2016-04-23Etikprövning4

5 Hur är en EPN organiserade? Minst 2 avdelningar: 1-4 avdelningar för medicinsk forskning (M) 1 avdelning för övrig forskning (Ö) 2016-04-23Etikprövning5

6 Vilka sitter i EPN Ordförande, en erfaren domar En administrativ sekreterare* 10 experter (med doktorsexamen), inklusive 1-2 vetenskapliga sekreterare* 5 representanter för allmänheten (föreslagna av landstingen) Personliga ersättare *understrukna: Om problem eller frågor, mejla eller ring dem 2016-04-23Etikprövning6

7 10 ledamöter med vetenskapliga meriter Är oftast professorer eller docenter, ofta >60 år Bland experterna ska finnas sakkunniga i geriatrik, pediatrik och psykiatri I M-avdelningar är de flesta läkare, några är prekliniker, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster, naturvetare eller apotekare 2016-04-23Etikprövning7

8 Förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder 13 § I ärenden om prövning av forskning som avser underåriga eller personer som avses i 20 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska det vid prövningen inom avdelningen finnas särskild kompetens eller ett särskilt inhämtat yttrande från en expert i frågan. Den särskilda kompetens som avses i första stycket ska 1. vid avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning avse kompetens inom barnmedicin, psykiatri eller geriatrik 2016-04-23Etikprövning8

9 Centrala Etikprövningsnämnden (CEPN) Betydligt mindre än en EPN: En jurist (ordförande) 2 ledamöter som företräder allmänna intressen 4 ledamöter med vetenskaplig kompetens (därav en kliniskt kompetent läkare som är professor emeritus) 2016-04-23Etikprövning9

10 Överklaga? De flesta som överklagar vinner över EPN! CEPN har en mer tillåtande tolkning av t.ex. när samtycke behövs. EPN röstar inte utan när nämnden är oenig så hänskjuts ärendet till CEPN. 2016-04-23Etikprövning10

11 www.epn.se En hemsida med användbara dokument, t.ex. Etikprövningslagen med uttolkningar Vägledning till ansökan är nog det mest användbara dokumentet 2016-04-23Etikprövning11

12 När måste man söka etisk prövning? Om man vill publicera en klinisk studie – tidskrifterna kräver det Men Läkartidningen kräver inte etisk prövning av studentarbeten 2016-04-23Etikprövning12

13 När måste man söka etisk prövning? Etikprövningslagen 2 § I denna lag avses med forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå,* forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs, forskningsperson: en levande människa som forskningen avser [*men tidskriften kan kräva etisk prövning!] 2016-04-23Etikprövning13

14 Etikprövningslagen ”3 § Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av 1. känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204), eller 2. personuppgifter om lagöverträdelser…” ”4 § Utöver vad som följer av 3 § ska lagen tillämpas på forskning som 1. innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson, 2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, 3. avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa, 4. innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller 5. avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa.” 2016-04-23Etikprövning14

15 Etikprövningslagen Lagen gäller alltså inte döda människor om man inte tar eller har tagit biologiska prover på personen. Registerdata: SoS kräver ansökan till EPN men kräver inte samtycke (som är omöjligt eftersom registerhållaren endast lämnar ut anonyma data). 2016-04-23Etikprövning15

16 Vågskålar Etikprövningslagen och CEPN sätter balansen i centrum: Ju större troligt värde för framtida patienter, desto större risk för nutida patienter kan accepteras 2016-04-23Etikprövning16

17 Hur ska man skriva? Ansökan ska skrivas helt på svenska – annars bakläxa Det finns en engelsk version av ansökningsblanketten på hemsidan. Denna är till för att forskare från andra länder ska förstå blanketten men den får inte användas i ansökan. För fackmän avsedd forskningsplan (bilaga) får vara på engelska (eller svenska). Ordinarie ledamöter för samhället i ”min” EPN har följande yrken: Socionom, montör, handläggare, lokförare, kyrkoherde. Deras deltagande är mycket värdefullt. Det är oförskämt att inte försöka skriva så att det är begripligt för dem. Information till patienter ska skrivas så att den förstås av en 15-åring och en invandrad hemarbetande mamma med hyfsade kunskaper i svenska. 2016-04-23Etikprövning17

18 Det är du som ansöker som ska göra jobbet med ansökan. Ledamöterna ska inte behöva grubbla över vad du menar eller varför du inte följt anvisningarna på blanketten. Pricka av att du tagit med det som står i anvisningarna på blanketten. Avsätt ordentligt med tid till att skriva ansökan. Du hinner inte på en eftermiddag! 2016-04-23Etikprövning18

19 Original + 17 papperskopior! EPN har varit enormt sen med digitalisering. Nu är den genomförd i Umeå och övriga EPN kommer efter så småningom. 2016-04-23Etikprövning19

20 1.1. Forskningshuvudmannen Är ingen man eller kvinna! Är vanligen universitet eller landsting 2016-04-23Etikprövning20

21 1:3 Forskare som är huvudansvarig för genomförandet av projektet (kontaktperson) Ska ha doktorsexamen Är ofta handledare till doktorand som ska genomföra projektet Ska bifoga CV (det enda CV som behövs) 2016-04-23Etikprövning21

22 1:5 Redovisa tillgång till nödvändiga resurser under projektets genomförande Bilägg intyg från institution och/eller klinik. Ett kort standardintyg (några rader) som chefen bör ha en mall till. Görs en studie i Karlstad, Göteborg och Sundsvall behöver man bara söka till en EPN men man måste ha intyg från alla kliniker och vårdcentraler 2016-04-23Etikprövning22

23 2:1 Sammanfattande beskrivning av forskningsprojektet/programmet Det centrala i ansökan! Skriv begripligt även för lekmän! Uppfyll kraven i anvisningarna på blanketten. (I ”För fackmän avsedd forskningsplan/protokoll” (obligatorisk bilaga) får du däremot frossa i facktermer på svenska eller engelska så länge de är begripliga för både molekylärbiolog och psykiater.) 2016-04-23Etikprövning23

24 2:4 Redogör översiktligt för undersökningsprocedur, datainsamling och datas karaktär Om projektet sker i ett utlandssamarbete ska den del av forskningen som utförs i Sverige etikprövas i Sverige. En beskrivning av hela projektet är dock nödvändig. 2016-04-23Etikprövning24

25 2:6 Dokumentation, dataskydd och arkivering Personuppgift = information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter ska hanteras enligt Personuppgiftslagen (PuL). Data ska sparas inlåst i kassaskåp i minst 10 år (ange detta löfte i ansökan!). Endast några få personer ska ha nyckel till skåpet. All behandling av personuppgifter som ska göras i projektet (insamling, analys och förvaring) och som kan ha betydelse för etikprövningen ska beskrivas. Om data kan spåras (ofta genom kodnyckel) så är data inte anonymiserade. I flertalet kliniska studier är data skyddade av kod men inte anonymiserade utan kodnyckel finns inlåst. 2016-04-23Etikprövning25

26 3:3 Redogör för det statistiska underlaget för studiepopulationens /undersökningsmaterialets storlek Urvalet ska vara tillräckligt men inte onödigt stort för att huvudfrågeställningen ska kunna besvaras. Visa resultatet av beräkning av power vid t.ex. RCT. Vid pilotstudie, explorativ studie eller kvalitativ studie: Skriv varför power ej beräknats och hur lämpligt antal forskningspersoner bestämts. 2016-04-23Etikprövning26

27 3:6 Vilken ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår till de forskningspersoner som deltar i projektet? ”Inga incitament eller ekonomiska förmåner får ges till underåriga eller dennes vårdnadshavare vid klinisk läkemedelsprövning, undantaget reella kostnadsersättningar, se 13 e § 4 läkemedelslagen (1992:859).” CEPN Dnr Ö 17-2013 2016-04-23Etikprövning27

28 4:1 Proceduren för och innehållet i den information som lämnas då forskningspersoner tillfrågas om deltagande Se bilaga 4 2016-04-23Etikprövning28

29 4:2 Hur och från vem inhämtas samtycke? Detta är en ständigt återkommande stötesten! ”Syftet med projektet är att undersöka om kvaliteten på omhändertagande och operation av patienter med paragangliom” (---) ”Data kommer att inhämtas genom journalgranskning”. Klaganden önskar få slippa informerat samtycke. CEPNs bedömning: ”Forskningen söker besvara en angelägen fråga och ett selektivt bortfall av forskningspersoner kan äventyra riktigheten i de slutsatser som kan komma att dras. Samtidigt får intrånget i den personliga integriteten betraktas som ringa, om man genomför projektet så som klaganden önskar. Forskningen ska därför godkännas utan det uppställda villkoret [om samtycke].” CEPN Dnr Ö 10-2013 2016-04-23Etikprövning29

30 6:2 Hur kommer resultaten att göras offentligt tillgängliga? ”Enligt Helsingforsdeklarationen ska alla studieresultat kunna göras offentligt tillgängliga och praxis, enligt forskaretiska regler, är att medverkande forskare vid uppdragsforskning också ska ha tillgång till obearbetade resultat och källdata samt ges möjlighet att själva sammanställa eller publicera resultat med de reservationer som kan betingas av eventuell affärssekretess.” Vägledning till ansökan 2016-04-23Etikprövning30

31 Tillgång till data PI ska ha tillgång till data som samlats in i Sverige och ska ha rätt att publicera dessa data. I multinationella forskningsprojekt kan den svenska PI inte kräva tillgång till data från andra länder. CEPNs beslut Ö 15-2013 och Ö 16-2013 2016-04-23Etikprövning31

32 Bilaga 4: Forskningspersonsinformation och separat samtycke Detta är det avsnitt som får flest anmärkningar och måste ofta skrivas om!! Studera Vägledning till forskningspersonsinformation. Tänk på att det ska begripas av en 15-åring och hens föräldrar som kanske vuxit upp i Kabul eller Pjätteryd. Rensa texten från medicinsk slang. Låt en icke-akademiker läsa texten. ”Tack för att du hjälper vår forskning” är exempel på otillåten påtryckning. Maxlängd: 3 sidor. Översätt inte långa texter skrivna av advokater i USA (vid läkemedelsprövningar). 2016-04-23Etikprövning32

33 Bilaga 4: Forskningspersonsinformation och separat samtycke Standardinformation om PuL “Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är [universitet eller landsting]. Enligt Personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om Dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.” 2016-04-23Etikprövning33

34 The end 2016-04-23Etikprövning34

35 Några begrepp (English ↔ Swedish) Ethical vetting Ethical Review Act PI = principle investigator Institutional review board (IRB) The Regional Ethical Review Board The Central Ethical Review Board Etikprövning Etikprövningslagen PI, huvudansvarig forskare Forskningsetisk kommitté Regionala etikprövningsnämnden (EPN; i Umeå, Lund etc.) Centrala etikprövningsnämnden (CEPN; i Stockholm) 2016-04-2335Etikprövning


Ladda ner ppt "Etikansökan hur man överlever Etikprövningsnämnden Inge Axelsson Ledamot av Etikprövningsnämnden i Umeå Barnkliniken, Östersunds sjukhus Barnveckan 27."

Liknande presentationer


Google-annonser