Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsodata i Region Skåne Skåningarnas hälsa, levnads- och miljöförhållanden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsodata i Region Skåne Skåningarnas hälsa, levnads- och miljöförhållanden."— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsodata i Region Skåne Skåningarnas hälsa, levnads- och miljöförhållanden

2 Folkhälsoenkäter Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter för att kartlägga skåningarnas hälsa samt levnads- och miljöförhållanden. Under november 2012- januari 2013 genomfördes Folkhälsa i Skåne 2012 - en undersökning om vuxnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Undersökningen är den fjärde i ordningen i den vuxna befolkningen.

3 Syfte med enkäterna Syftet med folkhälsoenkäterna är att få en aktuell bild av skåningarnas hälsa, levnads- och miljöförhållanden. Undersökningen utgör även ett viktigt underlag för arbetet med att förbättra förutsättningarna för en god framtida hälsa i Skåne. Resultaten kan genom jämförelser med data från tidigare folkhälsoenkäter användas som ett instrument för uppföljning av olika hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

4 Epidemiologisk uppföljning Enheten för folkhälsa och social hållbarhet ansvarar för den regionala epidemiologiska uppföljningen. Tre olika undersökningar genomförs: Folkhälsoenkät Barn och Föräldrar (8 mån, 4 år) Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne (åk 6, åk 9, Gy åk 2) Folkhälsa i Skåne (18 - 80 år) Det innebär att hela den skånska befolkningen åldersmässigt kan följas "från vaggan till graven."

5 Datainsamling Folkhälsa i Skåne Statistiska Centralbyrån (SCB) har uppdragits att skicka ut och samla in frågeformulären samt leverera enkätdata till Region Skåne Levererar data Samlar in enkäter Skickar ut enkäter Enkät- data (rådata) SCB behåller identifierings- nyckel 10 år

6 Bearbetning av data Enheten för folkhälsa och social hållbarhet ansvarar för databearbetning, sammanfattande analys och rapportsammanställning Rapport Analys Data- bearbetning Folkhälsorapport Enkätdata (rådata)

7 Internt inom enheten Inom Enheten för folkhälsa och social hållbarhet bearbetas och sammanställs data vidare för ytterligare analys och rapportering Rapporte- ring Samman- ställning av data Vidare data- bearbetning Övriga rapporter

8 Externt utanför enheten Från Enheten för folkhälsa och social hållbarhet kan uppgifter ur datamaterialet lämnas ut för forsknings- och statistikändamål med iakttagande av särskilda villkor Beställning av data enligt fastställd process Beställnings formulär Prövning av utlämnande av data Leverans av data Data- extraktion

9 Beställningsformulär Kort om undersökningarna Kriterier för utlämnande av data Riktlinjer för utlämnat datamaterial Tillvägagångsätt/ifyllnadsstöd Beställare/deltagare i projektet Beställningens syfte Sekretessbestämmelse Etikprövning

10 Uppgifter i det datamaterial som Enheten för folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne har skyddas enligt 24 kap 8 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), utdrag: Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde… Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde, får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men…. För ytterligare information av hantering av datamaterial innehållande personuppgifter, se: http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-pul-forskning.pdf Kriterier för utlämnande av data

11 Uppgifterna för statistik- och/eller forskningsändamål får därmed lämnas ut med iakttagande av vissa villkor: Att datamaterial kan sekretesskyddas. Om uppgifterna lämnas ut för forskningsändamål, överförs sekretessen dit. Likaså om uppgifterna lämnas ut för statistikändamål och det finns en särskild verksamhet för framställning av statistik hos mottagande myndighet. Om datamaterial ska användas för statistikändamål ska det finns särskild verksamhet för framställning av statistik enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta gäller även verksamheter i Region Skånes organisation. Om datamaterial ska användas för forskningsändamål skall kopia på ansökan för etikprövning samt beslut om godkänd etikprövning från regional etikprövningsnämnd bifogas för att sekretessprövning och beslut om utlämnande ska kunna göras. Kriterier för utlämnande av data

12 (fortsättning) När arbetet som baseras på beställt datamaterial har publicerats, ska ett exemplar av publikationen skickas till Enheten för folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne. Kriterier för utlämnande av data

13 Riktlinjer för utlämnat datamaterial Datamaterial skall förvaras på betryggande sätt, ej obehöriga Datamaterial får endast användas på det sätt som angivits i detta ansökningsformulär. Beställare/Projektansvarig/annan person i projektgruppen skall ha behörighet för att analysera datamaterialet. Om oklarheter i utlämnat datamaterial, kontakta Enheten för folkhälsa och social hållbarhet Region Skåne ska anges som källa i samband med publikation Överlämnat datamaterial får bevaras endast så länge som det behövs för det angivna ändamålet. Om projektet behöver förlängas måste nytt beställningsdokument ifyllas.

14 Tillvägagångssätt Vad gäller forskningsändamål rekommenderas avstämning av beställare vad gäller etikprövningsnämnds rekommendationer Fyll i beställningsformulär. Om forskning godkänd etikprövning. Skicka formulär till Enheten för folkhälsa och social hållbarhet Prövning av om begärda uppgifter kan lämnas ut görs av Enheten för folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne.


Ladda ner ppt "Folkhälsodata i Region Skåne Skåningarnas hälsa, levnads- och miljöförhållanden."

Liknande presentationer


Google-annonser