Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjälp in i fältet: Frågor om metod och etik i forskningsprojekt CSL-workshop Karlstads Universitet 17 november 2011 Pia Sundqvist, universitetslektor,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjälp in i fältet: Frågor om metod och etik i forskningsprojekt CSL-workshop Karlstads Universitet 17 november 2011 Pia Sundqvist, universitetslektor,"— Presentationens avskrift:

1 Hjälp in i fältet: Frågor om metod och etik i forskningsprojekt CSL-workshop Karlstads Universitet 17 november 2011 Pia Sundqvist, universitetslektor, engelska Marika Kjellén Simes, universitetslektor, engelska

2 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Dagens upplägg Etik-fik!Frågor?Workshop

3 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Etik-fik •Inbjudans frågor –Vilka etiska övervägningar måste man göra om man bedriver språk- och litteraturforskning i skolan? Vilken betydelse har informanternas ålder? –Hur gör man en etikprövning? Måste alla projekt etikprövas, även pilotstudier? •Susannes frågor –Hur får man tillåtelser från föräldrar att göra en studie? –Vad gör man när någon enstaka (som det oftast är) elev inte kommer tillbaka med någon "lapp"? –Måste man ha skriftligt tillbaka för ALLA typer av materialinsamling (test, observationer, enkäter, osv - filmande är väl självklart)?

4 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Syftet med forskningsetisk prövning •Skydda dem som blir föremål för forskning •Säkerställa förtroendet för forskarsamhället •Säkerställa forskarkollegors insatser och vetenskapens prövbarhet http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1499 [kunskapens äpple  ]

5 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Tidskrifters krav på etikprövning •http://www.tesol.org/s_tesol/seccss.asp?CID=2066&DID=13000#inf ormedconsenthttp://www.tesol.org/s_tesol/seccss.asp?CID=2066&DID=13000#inf ormedconsent •Exempel på krav från tidskrift om etikprövningar •Från TESOL:s hemsida och TESOL Quarterly

6 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Annica Löfdahl – har bidragit med underlag! •Ordförande i KAU:s forskningsetiska kommitté –http://www.intra.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=1681http://www.intra.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=1681 •Professor i pedagogiskt arbete –annica.lofdahl@kau.seannica.lofdahl@kau.se

7 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Varför forskningsetik? •Från kariesstudien till lördagsgodis! –Berör det oss i dag? •Helsingforsdeklarationen (1964) –Etiska regler för forskning på människor –Informerat samtycke från försökspersoner –Omyndiga: Informerat samtycke från person som har försökspersonens bästa för ögonen •Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (VR) (1990) –Fyra huvudkrav…

8 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Fyra huvudkrav Informationskravet SamtyckeskravetKonfidentialitetskravet Nyttjandekravet

9 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Informationskravet •Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.

10 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Samtyckeskravet •Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). •De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. •I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.

11 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Konfidentialitetskravet •All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. •Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. •KAU: Data ska bevaras i 10 år.

12 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Nyttjandekravet •Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga syften. •Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda.

13 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Personuppgiftslagen 1998:204, 13 § Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar a) ras eller etniskt ursprung, b) politiska åsikter, c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller d) medlemskap i fackförening. •http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htmhttp://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm •Etikprövning: Modersmål (jfr etniskt ursprung)

14 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Personuppgiftslagen 2003:460, 4 § Utöver vad som följer av 3 § ( = PUL 1998:204, § 13) ska lagen tillämpas på forskning som 1. innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson, 2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt (…)

15 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Några begrepp… •Vad är forskningshuvudman? –En statlig myndighet eller en fysisk eller juridik person i vars verksamhet forskningen utförs, i vårt fall Karlstads universitet •Vad är forskning? –Vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå.

16 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska God forskningssed 1.Du skall tala sanning om din forskning 2.Du skall öppet redovisa metoder och resultat 3.Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 4.Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 5.Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t ex från yngre medarbetare) 6.Du skall hålla god ordning i din forskning (bl a genom dokumentation och arkivering) 7.Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra människor kommer till skada (t ex försökspersoner) 8.Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning •http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf

17 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Läs mera! CODEX: Samling av regler och riktlinjer för forskning •http://www.codex.vr.se/

18 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Gången för etikprövning… Kollegial reflektion (RQ, metod, tidsplan, etik…) KAU:s kommitté (tidsperspektiv & stöd) Etikprövningsnämnd (Uppsala)

19 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Att fundera på vid projekt i skolor – 15 år osv… Gemensam vårdnad? En vårdnadshavare? Blandad åldersgrupp? Språk i hemmet? Olika samtyckesblanketter När och var skrivs det på?

20 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Oredlighet? •Självklart plagiering osv, men även… •Underlåtenhet att följa vedertagna forskningsetiska principer •Vi företräder alltid KAU när vi gör projekt! •Vi har ett stort ansvar när vi är ute i skolorna och bedriver forskning

21 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Inskickade frågor: Susanne •Hur får man tillåtelser från föräldrar att göra en studie? •Vad gör man när någon enstaka (som det oftast är) elev inte kommer tillbaka med någon "lapp"? •Måste man ha skriftligt tillbaka för ALLA typer av materialinsamling (test, observationer, enkäter, osv - filmande är väl självklart)? •”Informerat samtycke” =

22 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Fler frågor?

23 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Våra frågor från inbjudan •Vad förväntas man göra och kunna innan man överhuvudtaget kan stå i ett klassrum och samla in material? •Hur får man kontakt med skolor? •Hur kan man lägga upp skolkontakter? Vem bör man ha som kontaktperson, läraren eller rektorn?

24 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska Exempel på samtyckesblanketter •Marikas •Pias •Fler?

25 KARLSTADS UNIVERSITET Estetisk-filosofiska fakulteten Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes Avdelningen för språk - Engelska The end


Ladda ner ppt "Hjälp in i fältet: Frågor om metod och etik i forskningsprojekt CSL-workshop Karlstads Universitet 17 november 2011 Pia Sundqvist, universitetslektor,"

Liknande presentationer


Google-annonser