Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjälp in i fältet: Frågor om metod och etik i forskningsprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjälp in i fältet: Frågor om metod och etik i forskningsprojekt"— Presentationens avskrift:

1 Hjälp in i fältet: Frågor om metod och etik i forskningsprojekt
CSL-workshop Karlstads Universitet 17 november 2011 Pia Sundqvist, universitetslektor, engelska Marika Kjellén Simes, universitetslektor, engelska

2 Dagens upplägg Etik-fik! Frågor? Workshop

3 Etik-fik Inbjudans frågor Susannes frågor
Vilka etiska övervägningar måste man göra om man bedriver språk- och litteraturforskning i skolan? Vilken betydelse har informanternas ålder? Hur gör man en etikprövning? Måste alla projekt etikprövas, även pilotstudier? Susannes frågor Hur får man tillåtelser från föräldrar att göra en studie? Vad gör man när någon enstaka (som det oftast är) elev inte kommer tillbaka med någon "lapp"? Måste man ha skriftligt tillbaka för ALLA typer av materialinsamling (test, observationer, enkäter, osv - filmande är väl självklart)?

4 Syftet med forskningsetisk prövning
Skydda dem som blir föremål för forskning Säkerställa förtroendet för forskarsamhället Säkerställa forskarkollegors insatser och vetenskapens prövbarhet [kunskapens äpple]

5 Tidskrifters krav på etikprövning
Exempel på krav från tidskrift om etikprövningar Från TESOL:s hemsida och TESOL Quarterly

6 Annica Löfdahl – har bidragit med underlag!
Ordförande i KAU:s forskningsetiska kommitté Professor i pedagogiskt arbete

7 Varför forskningsetik?
Från kariesstudien till lördagsgodis! Berör det oss i dag? Helsingforsdeklarationen (1964) Etiska regler för forskning på människor Informerat samtycke från försökspersoner Omyndiga: Informerat samtycke från person som har försökspersonens bästa för ögonen Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (VR) (1990) Fyra huvudkrav…

8 Fyra huvudkrav Informationskravet Samtyckeskravet
Konfidentialitetskravet Nyttjandekravet

9 Informationskravet Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.

10 Samtyckeskravet Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.

11 Konfidentialitetskravet
All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. KAU: Data ska bevaras i 10 år.

12 Nyttjandekravet Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda.

13 Personuppgiftslagen 1998:204, 13 §
Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar a) ras eller etniskt ursprung, b) politiska åsikter, c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller d) medlemskap i fackförening. Etikprövning: Modersmål (jfr etniskt ursprung)

14 Personuppgiftslagen 2003:460, 4 §
Utöver vad som följer av 3 § ( = PUL 1998:204, § 13) ska lagen tillämpas på forskning som 1. innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson, 2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt (…)

15 Några begrepp… Vad är forskningshuvudman? Vad är forskning?
En statlig myndighet eller en fysisk eller juridik person i vars verksamhet forskningen utförs, i vårt fall Karlstads universitet Vad är forskning? Vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå.

16 God forskningssed Du skall tala sanning om din forskning
Du skall öppet redovisa metoder och resultat Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t ex från yngre medarbetare) Du skall hålla god ordning i din forskning (bl a genom dokumentation och arkivering) Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra människor kommer till skada (t ex försökspersoner) Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning

17 Läs mera! CODEX: Samling av regler och riktlinjer för forskning

18 Gången för etikprövning…
(RQ, metod, tidsplan, etik…) Kollegial reflektion (tidsperspektiv & stöd) KAU:s kommitté Etikprövningsnämnd (Uppsala)

19 Att fundera på vid projekt i skolor – 15 år osv…
Gemensam vårdnad? En vårdnadshavare? Blandad åldersgrupp? Språk i hemmet? Olika samtyckesblanketter När och var skrivs det på?

20 Oredlighet? Självklart plagiering osv, men även…
Underlåtenhet att följa vedertagna forskningsetiska principer Vi företräder alltid KAU när vi gör projekt! Vi har ett stort ansvar när vi är ute i skolorna och bedriver forskning

21 Inskickade frågor: Susanne
Hur får man tillåtelser från föräldrar att göra en studie? Vad gör man när någon enstaka (som det oftast är) elev inte kommer tillbaka med någon "lapp"? Måste man ha skriftligt tillbaka för ALLA typer av materialinsamling (test, observationer, enkäter, osv - filmande är väl självklart)? ”Informerat samtycke” =

22 Fler frågor?

23 Våra frågor från inbjudan
Vad förväntas man göra och kunna innan man överhuvudtaget kan stå i ett klassrum och samla in material? Hur får man kontakt med skolor? Hur kan man lägga upp skolkontakter? Vem bör man ha som kontaktperson, läraren eller rektorn?

24 Exempel på samtyckesblanketter
Marikas Pias Fler?

25 The end


Ladda ner ppt "Hjälp in i fältet: Frågor om metod och etik i forskningsprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser