Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Björn Axel Johansson BUPs Regionala Akutavdelning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Björn Axel Johansson BUPs Regionala Akutavdelning"— Presentationens avskrift:

1 Utagerande beteende inom barnpsykiatrin - Trotssyndrom, Uppförandestörning
Björn Axel Johansson BUPs Regionala Akutavdelning Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Malmö Barn och ungas psykiska ohälsa, Lund

2 Genes Biologisk sårbarhet Hereditet, perinatala faktorer, infektioner
Psykologiska predisponeringsfaktorer Ex självkänsla Belastningsfaktorer Ex dysfunktionell familj Utlösande faktorer Ex föluster, kränkningar

3 Tidig identifikation är viktig
Utagerande beteende debuterar ofta i unga år Skolhälsovården, observatör och hälsofrämjare är en viktig del av den stegvisa modell som börjar med mödra- och barnhälsovård

4 Remittörer och samarbetspartners
BVC Skola Ungdomsmottagning Primärvård Socialtjänst Barnmedicin Vuxenpsykiatri

5 Utredning Anamnes och status Screeninginstrument
Fördjupade diagnostiska intervjuer Diagnostiska instrument (ICD-10, DSM-IV) problematisering

6 Diagnoser Trotssyndrom (ODD) Uppförandestörning (CD) -
Prevalens: 4-10% Prognos: relativt stabil psykopatologi

7 Trotssyndrom (DSM-IV)
6 mån varaktighet, minst 5 av följande 8: Tappar ofta besinningen Grälar ofta med vuxna Trotsar ofta aktivt eller vägra lyda vuxnas krav eller regler Förargar ofta andra med avsikt Skyller skulden på andra för egna misstag Ofta stingslig eller retlig Ofta arg och förbittrad Ofta elak eller hämndlysten

8 Uppförandestörning (DSM-IV)
Minst 3 av följande 15 kriterier under en 12- månaders period med minst ett kriterium uppfyllt under de senaste 6 månaderna Aggressivt beteende, 7 items Skadegörelse, 2 items Bedrägligt beteende, 3 items Allvarliga norm- och regelbrott, 3 items

9 Samsjuklighet Trotssyndrom och uppförandestörning förekommer ofta tillsammans med: ADHD (riskfaktor: påskyndar debuten av uppförandestörning vid samtidig förekomst av trotssyndrom) Depression Ångest Autismspektrumstörning Dyslexi

10 Uppförandestörning ofta förknippat med
Regelbrott Kränkningar Rättsliga efterspel

11 Problematisering vid diagnossättning
Normalvariant Dysfunktionell familj Problem i skolan Läs- och skrivsvårigheter Kris ADHD Affektiv sjukdom Missbruk Autismspektrumstörning Psykos Utvecklingsstörning

12 Riskfaktorer för fortsatt antisocialt beteende hos pojkar yngre än 12 år
Sen psykomotorisk utveckling Sträng, rigid eller lynnig uppfostran Tidig debut Övergrepp Frånvaro av strukturerad fritid

13 Riskfaktorer för fortsatt antisocialt beteende bland tonåringar
Kognitiva brister Undermåligt föräldrastöd Destruktiva kamratrelationer Dålig motivation för skolarbete ADHD Empatistörning Missbruk

14 Skyddsfaktorer Individ Familj Omgivning Social kompetens
Positivt självförtroende God impulskontroll Bra copingstrategier Internt locus of control Intelligens Kreativitet Familj Klart definierade gränser Positiv föräldra-barn relation Delade värderingar Omgivning Socialt nätverk Välfungerande skola

15 Icke farmakologisk behandling
Manualbaserade insatser för barn < 12 år och deras familjer Positive Parenting Program KOMET De otroliga åren (3-4 familjer, mix mellan generell o specifik) COPE (problembaserad, alt. förhållningssätt) Connect Parent Management Training Gemensamt Ökad föräldrakompetens Träna konkreta uppfostringssituationer i hemmet Förstärkning av positiva beteenden

16 Icke farmakologisk behandling, forts
Manualbaserade insatser för barn >12 år och deras familjer Family Check- Up 4 möten med föräldrar, kartläggning av risk- resp. skyddsfaktorer, motivation Funktionell familjeterapi 8-12 möten, fem faser, kommunikation, positiva omformuleringar, tydliga sammanhangsmarkeringar, hemuppgifter

17 Icke farmakologisk behandling, forts
Manualbaserade insatser för barn >12 år och deras familjer Multisystemisk terapi 60 timmar under fyra månader, samtidigt arbete med familj, kamrater, skola och övrigt nätverk, case manager Multi Treatment Foster Care (MTFC) Aggression replacement training (ART) Rollspel Mål: Interpersonella färdigheter, ilskekontroll, moralutveckling

18 Farmakologisk behandling
Förberedelser Information Försiktig insättning Uppföljning

19 Farmakologisk behandling
OBS Grundsjukdom/ samsjuklighet Stabiliserande läkemedel Ex neuroleptika, valproat

20 Slutsats Extroverta symptom är vanliga inom barn- och ungdomspsykiatrin Effektiva behandlingsmetoder finnes Mer forskning efterfrågas

21 Referenser American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TRTM). Forth Edition, Text Revision. Washington, DC, The American Psychiatric Association


Ladda ner ppt "Björn Axel Johansson BUPs Regionala Akutavdelning"

Liknande presentationer


Google-annonser