Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av kriminalitet bland unga personer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av kriminalitet bland unga personer"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av kriminalitet bland unga personer
Märta Wallinius Leg. psykolog, med.dr.

2 Fokus för föreläsningen
Ungdomsåren & kriminalitet Risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet hos unga personer Hur förhindra/mildra utveckling av kriminalitet?

3 Ungdomsåren Omvälvande period Barn  vuxen?
Förändrade krav (”maturity gap”) Biologiska förändringar (t.ex. hormoner) Omställning av sociala förebilder familj  jämnåriga Spänningssökande beteende Många ungdomar är antisociala under tonåren - bara 10 % är inte antisociala Piquero et al. 2005

4 Kriminalitet över livsförloppet
Kraftig ökning i tidiga tonåren ”Topp” i sena tonåren Minskar drastiskt i tidiga vuxenåren Moffitt 1993

5 Utvecklingsvägar till kriminalitet: ”Tonårskriminalitet”
Utvecklingsvägar till kriminalitet: ”Tonårskriminalitet” Moffitt 1993, 2007 Börjar tidiga tonåren/mitten av tonåren Samtidig process som puberteten Avtar i tidiga vuxenåren Spänningssökande beteende Icke-aggressivt antisocialt beteende tillsammans med jämnåriga Relativt vanligt

6 Utvecklingsvägar till kriminalitet: ”Tonårskriminalitet”
Utvecklingsvägar till kriminalitet: ”Tonårskriminalitet” Moffitt & Caspi 2007 Medel till god social bakgrund Vinster med beteendet: - acceptans/”respekt” av jämnåriga - distansiera sig från föräldrar - påskyndad ”social mognad” Kan medföra livslånga problem (har blivit dömd, missbruk, psykiska problem etc.)

7 Utvecklingsvägar till kriminalitet: ”Livslång kriminalitet”
Utvecklingsvägar till kriminalitet: ”Livslång kriminalitet” Moffitt 1993 Ovanligt Mest pojkar/män Börjar redan som barn (t.ex. eldsanläggelse, ljuger, stjäl, skadegörelse, skolk) Dåliga biologiska & psykologiska förutsättningar i kombination med dåliga sociala förutsättningar (t.ex. brist på prosociala, vuxna förebilder) Problem inom de flesta områden av livet (t.ex. missbruk, ingen sysselsättning, dålig ekonomi, svårt med bostad och partner, psykiska problem)

8 Utvecklingsvägar till kriminalitet: ”Livslång kriminalitet”
Står för de mest allvarliga våldsbrotten Loeber et al 1998 Svårt att finna prosociala alternativ till kriminell livsstil Livslång kriminalitet Unga våldsbrottslingar (16-17 år) som förmodligen har påbörjat en livslång kriminalitet: - Män: % - Kvinnor: 69 % Stattin & Magnusson 1996

9 Riskfaktorer för upprepat våldsbeteende Wallinius 2012
Tidigare våld Narkotikabrott Ung ålder vid första våldsbrott Psykopati? Psykiska störningar - uppförandestörning - drog- och/eller alkoholmissbruk - antisocial personlighetsstörning Psykosocial bakgrund - man - problem i skolan - dåliga förutsättningar barndomen/ungdomsåren

10 Vad vet vi om upprepat våldsbeteende? Wallinius 2012
En liten grupp upprepat våldsamma (män) står för de flesta våldsbrott i samhället Våldsamt beteende och utagerande psykiska störningar finns ofta samtidigt hos personer Tidig debut i aggressivt och våldsamt beteende = viktigaste riskfaktorn Finns ofta ett särskilt tankesätt som skyddar ungdomen från skuldkänslor

11 Vändpunkter i kriminalitet
Det som kan få en person att ändra livsstil, t.ex. - livssituationer - partnerförhållande - religion - arbete - ändrade sociala nätverk Minskad kriminalitet (över tid) Kan ofta ses först i efterhand- insiktsrelaterat

12 Unga vuxna i Kriminalvården Billstedt & Hofvander 2013
DAABS-studien (the Development of Aggressive Antisocial Behavior Study) 18-25-åringar dömda för vålds- och/eller sexbrott (”hands-on”) Kriminalvården Region Väst (9 anstalter) 270 deltagare Syfte - undersöka psykisk hälsa - undersöka stöd- och behandlingsbehov Särskilt fokus Tidigt debuterande beteendestörningar Tidigt-debuterande.pdf

13 Psykosocial bakgrund Medianålder 22 år
Vanligast med misshandel/annat våld i aktuell dom (43% respektive 44%) Ovanligt med sexbrott, särskilt mot barn (5%) 2 av 5 hade föräldrar med allvarliga missbruksproblem 1 av 5 hade växt upp i hemmet med båda föräldrarna Varannan hade blivit slagen av vuxen i hemmet under uppväxten 2 av 5 blev institutionsplacerade innan 18 års ålder Nästan 9 av 10 är tidigare dömda

14 Psykosocial bakgrund 3 av 4 hade gått ut grundskolan, men bara 1 av 5 gymnasiet 3 av 4 hade fått särskilda stödinsatser i skolan, 9 av 10 hade skolkat Nästan varannan hade mobbat andra, men bara 1 av 4 hade blivit mobbad själv 2 av 5 hade haft kontakt med BUP respektive ungdomsvård 15% AD/HD-diagnos sedan innan 1 av 4 är själv förälder 7 av 10 redan repetitiva våldsbrottslingar Nästan 9 av 10 extremt höga nivåer av aggression över livstiden

15 Intelligens Generell intelligens IK = 94

16 Tidigt debuterande beteendestörningar
77 63 43 28 2 15 10

17 Psykiska störningar 99 82 54 52 20 8 1 1

18 Sammanfattning av unga vuxna inom Kriminalvården
Unga vuxna inom Kriminalvården = tungt belastad grupp - social bakgrund - tidigare kriminalitet - psykisk hälsa Svårigheter med skolgång trots genomsnittlig intelligens Tidig debut av problem Vanligt med psykisk problematik, särskilt: - Missbruk & beroende - Antisocial personlighetsstörning - AD/HD - Förstämningssyndrom - Ångestsyndrom 20% depression vad undersökningen Ca 50% vardera av ångest & depression

19 Hur förhindra/mildra utveckling av kriminalitet?

20 Tidiga insatser Tidig identifikation av riskindivider - Mödra- och barnhälsovård - Förskola och skola Skolan som möjligt ”sållningsinstrument” - lärares observationer kan tidigt identifiera riskindivider för aggressivitet och kriminalitet Sourander et al. 2006, Zara & Farrington allvarligt skolk som möjlig identifikator? Våga uppmärksamma tidigt riskbeteende! - Risk för stigmatisering vs risk för utveckling av kriminalitet? Hur få med de som mest behöver insatserna?

21 Samverkan Många myndighetskontakter- lite samverkan - minskad samverkan har lett till ökad kriminalitet bland barn & ungdomar med psykiska problem? Engqvist & Rydelius, 2007 Sekretesslagen Tydliga och samstämmiga mål och tillvägagångssätt Multidisciplinärt - tillsammans är vi starkare- och smartare! Tydlig ansvarsfördelning Vilka samarbetspartners behövs?

22 Individanpassat Arbeta med ungdomen med hänsyn till den miljö där den befinner sig - umgänge - familjeförhållanden Individuella egenskaper - styrkor - svagheter Arbeta aktivt med ”vändpunkter” - vad kan motivera personen att byta livsstil? Hantera psykisk ohälsa?

23 Har ni frågor/funderingar?
Att gå vidare… Använd kunskap som redan finns! Bidra till kunskapen - vetenskapliga utvärderingar Har ni frågor/funderingar?


Ladda ner ppt "Utveckling av kriminalitet bland unga personer"

Liknande presentationer


Google-annonser