Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalsrätt I och II.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalsrätt I och II."— Presentationens avskrift:

1 Avtalsrätt I och II

2 Grundläggande principer
Avtalsfrihet ”Pacta sund servanda”

3 Formkrav Gäller muntliga avtal? Skriftliga avtal
Formalavtal – lagen föreskriver viss form

4 Avtalslagen fr 1915 Kap 1: om slutande av avtal Kap 2: om fullmakt
Kap 3: om ogiltighet Kap 4: allmänna bestämmelser Grundläggande fråga: när tillämpar jag ex köplagen istället för avtalslagen? Avtalslagen: ”avtalets existens”

5 1 kap: hur/när ingås ett avtal?
Anbud och accept Ska korrespondera med varandra Är var för sig bindande (1§)

6 Anbudet = offert, erbjudande Måste riktas till viss person
Bindande för den som avger det Bindande under en acceptfrist Ingen accept under acceptfristen – ej längre bunden Återkallelse av anbud – 7§

7 Accepten Anbud ska accepteras inom viss tid Acceptfristerna
Annars förfaller det Acceptfristerna Skriftliga anbud Det som står i anbudet (2§ 1st) Annars: skälig tid (3§ 1st) Muntliga anbud Ska antas omedelbart (3§ 2st) För sent inkommet svar Nytt anbud (4§ 1st) Sena svar kan dock leda till avtal direkt i vissa fall (4§ 2st)

8 Accepten, forts ”Orena” accepter – svar med tillägg/förändring
Nytt anbud (6§ 1st) Orena accepter kan dock leda till avtal direkt i vissa fall (6§ 2st) Precisering ej oren accept

9 Passivitet och tystnad
Huvudregel: kan ej tolkas som accept Finns dock undantag Negativ avtalsbildning

10 Konkludent handlande Avtal genom ett visst agerande

11 2 kap: fullmakter Grundregel: ett avtal måste ingås av en behörig person En person som fått en fullmakt att företräda någon annan = s k mellanman Behörighet och befogenhet - definierar gränserna för vad som är tillåtet Vad är skillnaden? Ghkhk

12 Exempel ”fullmakt att företräda mig vid köpet av bilen x, som får kosta max kr” ”fullmakt att företräda mig vid alla förhandlingar och ingå alla avtal, vad det vara må”

13 Huvudregler Agerande inom både behörighet och befogenhet – binder huvudmannen till 100% (10§ 1st) Rättshandlingen måste dock företas i huvudmannens namn! Vid överskridande av behörighet/befogenhet – god eller ond tro hos motparten? (11§ 1st) En fullmakt måste återkallas för att upphöra att gälla (§§12 – 16) Ställningsfullmakter (10§ 2st)

14 Om ogiltighet Ogiltighetsgrunder Bristande behörighet
Förfalskade dokument, fullmaktsläran Bristande rättshandlingsförmåga Underåriga, psykiskt sjuka etc Avtal som ingåtts i berusat tillstånd? Avtal i strid mot tvingande lag Formalavtal som inte följer lagstadgad form 3 kap avtalslagen

15 3 kap avtalslagen 28§ – råntvång 29§ – lindrigt tvång 30§ – svek
31§ – ocker 29, 30, 31§§ – god tro hos motparten kan leda till giltigt avtal

16 Ogiltighet, forts 32§ – felskrivning/felsägning 33§ – tro och heder
34§ – avtal för skens skull 36§ – oskäliga avtalsvillkor

17 Oskäliga avtalsvillkor
Jämkning av avtal/avtalsvillkor Ogiltigförklaring av avtal/avtalsvillkor Oskälighet kan föreligga pga Avtalets innehåll i stort Omständigheterna vid avtalets tillkomst Senare inträffade förhållanden Omständigheterna i övrigt

18 Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
Standardavtal Marknadsrättsliga bestämmelser Oskäliga villkor får förbjudas Marknadsdomstolen Civilrättsliga bestämmelser §10 – gäller tolkning av standardavtalsvillkor §11 - §36 avtalslagen

19 Avtalstolkning Olika skolor i avtalsskrivning
Det ”riktiga” avtalsinnehållet Parternas syften? Vad är rimligt? Vem har ”hållt i pennan”? Dispositiv lagstiftning - utfyllnad


Ladda ner ppt "Avtalsrätt I och II."

Liknande presentationer


Google-annonser