Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Återställa skadelidandes ställning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Återställa skadelidandes ställning"— Presentationens avskrift:

1 Återställa skadelidandes ställning
ogiltighet Ogiltighets verkan: Återställa skadelidandes ställning 1. Bortfall av prestationsskyldighet 2. Återbärande av prestationer 3. Skadestånd 4. Men inte nödvändigtvis frånvaro av varje rättsverkan, NJA 1997 s 93 (Näringsförbud)

2 Avtal kan vara ogiltiga/overksamma p g a …
OTILLÅTET INNEHÅLL Pactum turpe Ex: Prostitutionsavtal Tvingande lag Särskilt konsumentskyddslagar Oskälighet Ex: 36 och 38 §§ AvtL Avtal i strid mot andra avtal Kollektivavtal; Förbud mot sidolöpare Avtal i strid mot andra avtal: Den som är bunden av kollektivavtal kan inte sluta avtal i strid mot detta. Förbud mot sidolöpare utgör ett avtalsvillkor som anger att sidoöverenskommelser som avviker från den ursprungliga avtalstexten (t.ex. en tryckt avtalsblankett) som ingåtts (med t.ex. en försäljare) inte är giltiga. Dessa förbud kan ofta uppfattas som oskäliga, se punkt n) i bilagan 1993 års konsumentavtalsvillkorsdirektiv (”grå listan”), och är dessutom att anse som ogiltiga enligt 22 § DistAvtL.

3 Avtal kan vara ogiltiga/overksamma p g a …
OMSTÄNDIGHETER VID TILLKOMST Psykisk defekt års lag om … psykisk störning 31, 33, 36 §§ AvtL Otillbörligt förfarande 28–31, 33, 36, 38 §§ AvtL Förklaringsmisstag § 1 st AvtL Förvanskning § 2 st AvtL Motivvillfarelse , 33, 36 §§, Förutsättningsläran Strid mot tro och heder 33 och 36 §§ AvtL Ang: Omständigheter vid tillkomst. Motivvillfarelse: Förutsättningsläran: Läran tillämplig på såväl oriktiga som bristande förutsättningar. Oriktiga föreligger vid avtalets tillkomst. Bristande uppstår efter avtalets tillkomst. ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN Oskälighet 36 § AvtL Bristande förutsättningar Förutsättningsläran

4 GOD TRO & OND TRO SVAG ogiltighetsgrund Giltig om god tro STARK ogiltighetsgrund Oberoende av tro Tro avgörs objektivt Ej enbart faktisk insikt: även ”borde-insikt” 2. Avser kunskap om omständigheter inte om klandervärde

5 OGILTIGHETSKRITERIER
Ogiltighetstyp: Nullitet Angriplighet Svensk rätt innehåller knappast något rent nullitetsfall.

6 STARKA ogiltighetsgrunder
Ogiltighet ÄVEN OM GOD TRO! AvtL Råntvång § Förvanskning § 2 st Rättshandling som inte utgivits 1 § 1 st, 35 § e c Förfalskning D:o + 17 § SkbrL Falsus procurator D:o + 17 § SkbrL (Oskälighet: eg jämkning) 36 § Annan lag Psykisk störning års lag Inhabilitet (omyndig/förvaltare) kap FB Konkurs 3:1 KonkL Formfel ex 4:1 JB Realavtal ex 1 § GåvoL Konkurs: Trots kk: 1. Giltig om god tro till dagen efter införande i PoIT. 2. 3:2 KonkL, Ensidiga handlingar företagna mot eller av kk-gld, där ogiltighet är oskäligt mot boet

7 Klandervärt förfarande upphov till att rättshandlingen:
Ogiltighet 28–33 §§ AvtL Kausalitetskrav 28–31 §§: ”Framkallande” Klandervärt förfarande upphov till att rättshandlingen: - företagits - fått annat innehåll Bevislättnad SVEK 30 §: Kausalt om antagligt att betydelse

8 Reklamation mot godtroende utan oskäligt uppehåll
28 § AvtL Råntvång VÅLD/HOT Trängande fara STARK Reklamation mot godtroende utan oskäligt uppehåll MEN! Ogiltighet. Skadestånd

9 29 § AvtL Lindrigt tvång Ogiltighet. Skadestånd RÄTTS- STRIDIGT Svag
… men EJ NÖDV. BROTTSLIGT Svag Typfall: - hot skandaliserande process, - hot avslöja komprometterande fakta - otillåtet villkorande av myndighets beslut Ogiltighet. Skadestånd

10 30 § AvtL Svek Ogiltighet. Skadestånd FÖRLEDANDE Svag
Även gm förtigande Antagligt förledandet haft betydelse för rättshandlingen Bevislättnad kausalsamband 2 st: Ogiltighet. Skadestånd

11 31 § AvtL Ocker Ogiltighet. Skadestånd BEGAGNANDE Trångmål Oförstånd
Lättsinne Beroende ställning Svag Förmån och vederlag i uppenbart missförhållande Betydande värdeskillnad Kreditocker: Knappt 50 % effektiv ränta. NJA 1995 s 430 Ogiltighet. Skadestånd

12 Kriterier hos den drabbade
Trångmål? Ek. trångmål och nöd Oförstånd? Bristande omdömesförmåga Ex: Enfald, oerfarenhet, berusning Lättsinne? Främst skydd för unga. Ex: Lån till hasardspel eller lyxresa Beroende ställning? Missbruk av personligt avhängighetsförhållande

13 Av rättshandlande (ej bud)
32 § 1 st AvtL Förklaringsmisstag MISSTAG Svag Av rättshandlande (ej bud) DOCK inte uteslutet att tillämpa även vid god tro Särskilt vid benefikt handlande Om bud: 32 § 2 st Innehåll  Vilja

14 Ex: skriv-, räkne-, läsfel
MISSTAG Ex: skriv-, räkne-, läsfel Innehåll  Vilja Jfr Motivvillfarelse: Viljefel Innehåll=Vilja Ogiltighet eller omtydning SKADESTÅND? Avsändaren ej skadeståndsskyldig om motpart i ond tro

15 Reklamation utan oskäligt uppehåll efter insikt
32 § 2 st AvtL Förvanskning INNEHÅLL FÖRÄNDRATS STARK Av telegram eller bud Reklamation utan oskäligt uppehåll efter insikt Ej fax, mail, telex, Ogiltighet Om avsändaren åberopar SKADESTÅND? Inte uteslutet för mottagaren

16 33 § AvtL Strid mot tro & heder
OHEDERLIGT ÅBEROPA ”Lilla generalklausulen” Svag Ej att rättshandlingen tillkommit Ond tro - om omständigheterna - vid avtalets tillkomst Insikt om ohederlighet ej nödvändig

17 Ogiltighet. Skadestånd
Ohederlighetsbedömningen. Särskild betydelse 1. Underlägsen part missförstått eller varit okunnig om villkorens betydelse 2. Lämnande av oriktig eller oförbindande uppgift om villkor 3. Handlande under stark nervpress Skyddsnät mot klandervärt beteende som inte är ogiltigt enligt §§ Ogiltighet. Skadestånd


Ladda ner ppt "Återställa skadelidandes ställning"

Liknande presentationer


Google-annonser