Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte med kursen Ge grundläggande kunskap om avtalsrätt och köprätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte med kursen Ge grundläggande kunskap om avtalsrätt och köprätt."— Presentationens avskrift:

1 Syfte med kursen Ge grundläggande kunskap om avtalsrätt och köprätt.
Ge förståelse för regelverket. Kunna använda regelverket till er fördel. Ge en konkurrensfördel mot andra aktörer på marknaden. wbc

2 Schema Hålltider 08.30 – 11.30 föreläsning 09.45 rast 20 minuter
Lunch 11.45 12.30 – föreläsning 13.50 rast 20 minuter wbc

3 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

4 Förklaring avtalslagen
Lagen tillkom 1915 efter samarbete med övriga norden som har samma lagar. Den har ändrats mycket lite under åren. Lagen är en ramlag. Nordisk men även amerikansk rätt påverkar dagens avtal. wbc

5 Förklaring avtalslagen
Lagen är inte tvingande parterna kan ”fritt” avtala om att andra regler skall gälla = dispositiv lag. Gäller mellan näringsidkare och konsument. Det står inte i lagen vad som är ett avtal. Avtal kan definieras som - utbyte av sammanstående viljeförklaringar = en överenskommelse om att utbyta prestationer. wbc

6 Förklaring avtalslagen
Centrala begrepp Lojalitetsprincipen. Pacta sunt servanda. Rättssubjekt – Rättskapacitet – Rättslig handlingsförmåga. Huvudregel – avtalsfrihet. Dispositiv och indispositiv lag. Handelsbruk och sedvänja. God tro och ond tro. wbc

7 1 kap. Om slutande av avtal
wbc

8 Om slutande av avtal 1-9 §§
Löftesprincipen och kontraktsprincipen. Anbud –> Accept –> Avtal. Passivitet i kombination med faktiskt handlande. Avtal mellan samtliga närvarande. Offert, order, orderbekräftelse. Faktiskt handlande. Avtalad skriftlig form. Acceptfrist. wbc

9 1 kap. Om slutande av avtal
1 § Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret. Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja. I fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, gälle vad särskilt är stadgat. wbc

10 1:1 förklaring Här slås fast att avtal uppkommer genom anbud och accept från minst två motstående parter. Vad som i sig är anbud och accept definieras inte. wbc

11 1:1 förklaring Anbud Minimikravet för anbud är att de skall vara konkret och riktat mot en bestämd person. Vad, när och hur måste anges i anbudet Behöver inte vara helt preciserat centrala punkter som t.ex. pris kan utlämnas. Innehållet kan definieras senare. Handelsbruk och sedvänja samt standardavtal gäller lika starkt som lag och kan ge avtal innehåll. Ha koll på detta. Formkrav finns vad gäller köp av mark. Bundenhet för anbudsgivaren uppkommer då anbudet kommit anbudstagaren tillhanda. Fråga om du är osäker! wbc

12 1:1 förklaring Accept Skall spegla anbudet dvs. vara ja eller nej.
Speglar inte accepten anbudet är det ett orent accept och är avslag samt avgivande av ett nytt anbud. Acceptgivaren bunden av sin accept då accepten kommit anbudsgivaren till handa. wbc

13 Anbud –> Accept –> Avtal
1:1 förklaring Anbud –> Accept –> Avtal Accept och avtal om: * anbudstagaren utgår från att accepten är ren dvs. överensstämmer med anbudet. * anbudsgivaren måste inse att anbudstagaren tror att avtal kommit till stånd. * anbudsgivaren inte reklamerar den orena accepten och är passiv. wbc

14 1 kap. Om slutande av avtal
2 § Har anbudsgivaren bestämt viss tid för svar, skall han anses hava föreskrivit, att svaret skall inom den tid komma honom till handa. Är i brev eller telegram, vari anbud göres, viss tidrymd utsatt för svaret, skall denna räknas från den dag brevet är dagtecknat eller den tid på dagen telegrammet är inlämnat för befordran. wbc

15 1:2 förklaring Acceptfrist
Parterna bestämmer själva hur lång acceptfristen är. Finns ingen frist angiven räknas den från det att mottagaren fick del av anbudet. Telegram mm anses idag vara , fax m.m. Från den tid på dagen då det lämnades för befordran. wbc

16 1:3 förklaring Ingen acceptfrist bestämd eller parterna inte kan komma överens. Då bestämmer Avtalslagen hur lång den är. Hur lång är en acceptfrist enligt Avtalslagen? ”…skäligen kunde av honom beräknas tillgå…” muntlig anbud förväntas accept omedelbart. angett på anbud. wbc

17 1 kap. Om slutande av avtal
4 § Antagande svar, som för sent kommer anbudsgivaren till handa, skall gälla såsom nytt anbud. Vad nu är sagt äge dock icke tillämpning, där den, som avsänt svaret, utgår från att det framkommit i rätt tid och mottagaren måste inse detta. I ty fall åligger det denne, om han icke vill godtaga svaret, att utan oskäligt uppehåll giva avsändaren meddelande därom; underlåter han det, anses avtal hava genom svaret kommit till stånd. wbc

18 1:4 förklaring Ren accept som inkommer för sent gäller som nytt anbud.
Reklamationsskyldighet hos anbudsgivaren om accepten kommer in för sent men acceptgivaren är omedveten om förseningen. Utebliven reklamation leder till att accepten anses godtagen. wbc

19 1 kap. Om slutande av avtal
5 § Avslås anbud, vare det förfallet, ändå att den tid, varunder det eljest skolat gälla, ej gått till ända. wbc

20 1:5 förklaring Avböjande svar som kommer fram före acceptfristens utgång avskär återstoden av acceptfristen. Den som avböjt anbud kan alltså inte ångra sig (om inte anbudsgivaren går med på det). wbc

21 1 kap. Om slutande av avtal
6 § Svar, som innehåller, att anbud antages, men som på grund av tillägg, inskränkning eller förbehåll icke överensstämmer med anbudet, skall gälla såsom avslag i förening med nytt anbud. Vad nu är sagt äge dock icke tillämpning, där den, som avgav svaret, anser det överensstämma med anbudet och mottagaren måste inse detta. I ty fall åligger det denne, om han icke vill godtaga svaret, att utan oskäligt uppehåll giva meddelande därom; underlåter han det, skall avtal i enlighet med svarets innehåll anses hava kommit till stånd. wbc

22 Anbud -> Oren accept -> =Nytt anbud -> Accept -> Avtal
1:6 förklaring Oren accept är att anse som avslag i förening med nytt anbud. Det måste dock finnas ett innehåll i den orena accepten, dvs. i likhet med ett anbud måste när, var och hur framgå. Reklamation precis som vid försenad accept. Dvs. om den som avgav oren accept trodde att den var ren och anbudsgivaren insåg detta måste hand meddela acceptgivaren att det är en oren accept. Anbud -> Oren accept -> =Nytt anbud -> Accept -> Avtal wbc

23 1 kap. Om slutande av avtal
7 § Anbud eller svar, som återkallas, vare ej gällande, där återkallelsen kommer den, till vilken anbudet eller svaret är riktat, till handa innan han tager del av detta eller samtidigt därmed. wbc

24 1:7 förklaring Huvudregel
Anbud och accept är bindande och kan inte återkallas. Undantag Anbud och accept kan återkallas senast innan mottagaren tagit del av anbudet eller accepten. wbc

25 1:8 förklaring Anbudstagaren måste på förfrågan lämna svar på anbudet om anbudsgivaren särskilt frågar efter det, trots att det inte var ett krav i anbudet. Passivitet hos mottagaren av ett anbud leder aldrig till avtalsbundenhet. Observera att s.k. konkludent handlande på ett realanbud är att se som bindande accept. wbc

26 2 kap. Om fullmakt Termen fullmakt används på olika sätt i avtalslagen. Fullmakt = en till tredje man riktad viljeförklaring av huvudmannen, varigenom denne påtager sig följderna av den rättshandling ställföreträdaren å hans vägnar företager. wbc

27 P 1 säger till P 2 att P 3 får ingå avtal för P 1:s räkning
2 kap. förklaring P 1 säger till P 2 att P 3 får ingå avtal för P 1:s räkning wbc

28 2 kap förklaring Fullmakt ges av en person till en annan så att denne kan ingå rättshandlingar för den som gett fullmakten. Det är enligt avtalslagen huvudmannens rättsliga befogenhet som överlåts. Idag har alla människor full rättslig befogenhet. Tänk på att lagen skrevs 1915 – då var det inte så! Exempel på folk med fullmakt Kassörska Busschaufför Banktjänsteman Säljare på företag Barn som handlar åt sina föräldrar wbc

29 2 kap. Om fullmakt 10 § Den, som åt annan givit fullmakt att sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar, varder omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man genom rättshandling, som fullmäktigen inom fullmaktens gränser företager i fullmaktsgivarens namn. Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag eller sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, anses han hava fullmakt att företaga rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna behörighet. wbc

30 2:10 förklaring Huvudmannen (fullmaktsgivaren) blir direkt bunden av fullmäktigens (mellanmannens) rättshandling mot 3:de man. Mellanmannen binds inte. Mellanmannen agerar i huvudmannens ställe. Ex. Servitören tar upp en beställning. S ingår då för sin chefs räkning ett avtal om att servera mat osv. till dig för ett visst pris inom en viss tid (15 min) och på en viss plats (restaurangen). Servitören tar inte på sig något ekonomiskt ansvar eller ekonomisk rättighet eller förpliktelse i övrigt. Däremot gör hans chef det. Servitören får bara göra vissa saker för sin chefs räkning. Ta upp beställningar på mat och dryck. Ta emot betalning. Han får inte t.ex. inte sälja restaurangen, belåna den osv. Gör han det har det vanligen ingen rättsverkan mot chefen. wbc

31 2:10 förklaring Fullmaktsgivare - huvudman. Fullmäktig - mellanman.
Behörighet och befogenhet. Ställningsfullmakt. Skriftlig fullmakt. Muntlig fullmakt Uppdragsfullmakt Direktmeddelad fullmakt (Sedvana) Behörighet Befogenhet Huvudmannen är den som har den rättsliga handlingsförmågan Fullmäktig kan i sig sakna rättslig handlingsförmåga, tex en underårig Behörighet är fullmäktigens rätt att handla och binda fullmaktsgivaren så att det är uppfattbart för tredje man. Befogenhet däremot är omfattningen av fullmäktiges uppdrag så som den lämnats av fullmaktsgivaren till denne dvs. med de eventuella inskränkningar som gjorts i den till det yttre iakttagbara behörigheten. Tex en kassörska har rätt att bland annat ta emot betalning för en produkt men inte att sälja hela affären. Om befogenheten överskrids kan dock fullmaktsgivaren i efterhand godkänna affären. Ställningsfullmakt fungerar så att med en viss ställning eller funktion anses i allmänhet följa en behörighet att binda huvudmannen. Exempel vad får en sjuksköterska göra, kassörska göra, inköpare göra Hur ser befogenheten ut?? Skriftlig fullmakt ex. att man ger en kompis i uppdrag att sälja en bil eller annan produkt. Advokater har ofta sf för att fullgöra klienters rättshandlingar. Uppdragsfullmakt följer av ett anställningsuppdrag. Direktmeddelad fullmakt Det är hur tredje man uppfattar ställningen som är avgörande och inte hur de verkliga förhållandena är wbc

32 2:10 förklaring Ta reda på hur långt fullmakten sträcker sig.
Fullmaktens bestäms ofta av sedvänja. Alla vet att servitören får ta upp beställning och ta betalt men inte sälja restaurangen. wbc

33 2 kap. Om fullmakt 11 § Har fullmäktigen vid företagande av rättshandling handlat i strid mot särskilda inskränkande föreskrifter av fullmaktsgivaren, vare rättshandlingen ej gällande mot denne, såframt tredje man insåg eller bort inse, att fullmäktigen sålunda överskred sin befogenhet. Är fullmakten av sådan beskaffenhet, som i 18 § avses, vare rättshandling, som fullmäktigen med överskridande av sin befogenhet företagit, icke gällande mot fullmaktsgivaren, ändå att tredje man var i god tro. wbc

34 2:11 förklaring Överskridande av befogenheten
Om mellanmannen överskrider befogenheten blir inte huvudmannen bunden av rättshandlingen om 3:de man borde ha insett det. Är behörigheten inskränkt med viss befogenhet så binds inte huvudmannen även om 3:de man är i god tro. Så kallad uppdragsfullmakt. Sälja bilen kr wbc

35 2 kap. Om fullmakt 12 § Vill fullmaktsgivaren återkalla fullmakt, som avses i §§, åligger det honom, även om han meddelat fullmäktigen, att han icke längre vill låta fullmakten gälla, att iakttaga vad i nämnda paragrafer för varje fall föreskrives; äro flera av dessa föreskrifter var för sig tillämpliga å samma fullmakt, skola de alla iakttagas. Tredje man, hos vilken en fullmakt återkallats på det i 13 § angivna sätt, äge dock icke åberopa, att återkallelse ej skett på annat sätt. wbc

36 2:12 förklaring Fullmakt kan alltid återkallas
Fullmakt återkallas på det sätt som anges i 13 – 16 §§. Vanligen återkallas fullmakt på samma sätt som den uppkommer. wbc

37 2 kap. Om fullmakt 15 § Fullmakt, som avses i 10 § andra stycket, återkallas därigenom att fullmäktigen avlägsnas från tjänst eller annan ställning, i kraft varav han varit befullmäktigad. wbc

38 2:15 förklaring Avser ställningsfullmakt
Svårt att avskeda någon = svårt att återkalla ställningsfullmakt. Det är egentligen en arbetsrättsligfråga mer än en fullmaktsfråga. wbc

39 2 kap. Om fullmakt 16 § Fullmakt, vilken innefattas i sådan skriftlig handling, som utgives till fullmäktigen för att av honom innehavas och företes för tredje man, återkallas därigenom att fullmaktsgivaren återtager eller låter förstöra handlingen. Fullmäktigen är pliktig att på begäran av fullmaktsgivaren återställa fullmaktshandlingen. wbc

40 2:16 förklaring Fullmakt som baseras på en skriftlig handling återtas genom att handling återlämnas eller förstörs. wbc

41 2 kap. Om fullmakt 18 § Fullmakt, som grundar sig allenast å fullmaktsgivarens meddelande till fullmäktigen, är återkallad, när meddelande från fullmaktsgivaren, att fullmakten icke vidare skall gälla, kommit fullmäktigen till handa. wbc

42 2:18 förklaring Uppdragsfullmakt är gällande fram till dess att fullmäktigen får besked om att den är återkallad. wbc

43 2:19 förklaring Om huvudmannen befarar att den återkallade fullmakten kommer att missbrukas mot någon 3:de man måste huvudmannen meddela 3:de man att fullmakten är återkallad. Om detta inte sker blir huvudmannen bunden mot god troende 3:de man. wbc

44 2:25 förklaring Om mellanmannen agerar utan fullmakt blir huvudmannen inte bunden. Huvudmannen kan alltid i efterhand erkänna sig bunden. Passivitet eller obehörig vinst kan även i efterhand binda huvudmannen. Mellanmannen blir ersättningsskyldig mot god troende 3:de man. Endast om mellanmannen och tredje man på goda grunder misstagit sig på fullmakten blir huvudmannen bunden av mellanmannens rättshandling. wbc

45 2:26 förklaring Mellanmannen kan binda huvudmannen genom att ingå t.ex. avtal mot 3:de man. 3:de man kan även med s.k. befriande verkan företa rättshandlingar mot mellanmannen och som är giltiga mot huvudmannen. T.ex. servitören kan ta betalt av gästen. Gästen har då fullgjort sin del av avtalet dvs. betala för maten, trots att betalningen egentligen inte tillfaller servitören utan ägaren. wbc

46 3 kap. Om rättshandlingars ogiltighet
Detta är ingen uttömmande beskrivning av rättshandlingars ogiltighet. Ogiltig rättshandling = parterna är inte bundna av avtal. Mycket bestäms av praxis, sedvana och en del andra lagar. wbc

47 3 kap. Om rättshandlingars ogiltighet
28 § Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga, vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara, icke gällande mot den tvungne. Har tvånget utövats av annan än den, gent emot vilken rättshandlingen företogs, och var denne i god tro, åligger det dock den tvungne, där han vill mot honom åberopa tvånget, att utan oskäligt uppehåll efter det tvånget upphörde giva honom meddelande därom vid äventyr, om sådant underlåtes, att rättshandlingen varder gällande. wbc

48 3:28 förklaring Råntvång Den som under påtaglig fara för våld eller hot om våld ingår avtal blir inte bunden av avtalet. Förarbetena talar om ”pistolen för pannan” God troende 3:de man måste informeras, så snart våldet eller hotet upphörde informeras om råntvånget. Om inte blir avtalet gällande. wbc

49 3 kap. Om rättshandlingars ogiltighet
30 § Där den, gent emot vilken en rättshandling företagits, framkallat densamma genom svikligt förledande eller ock insett eller bort inse, att den, som företog rättshandlingen, blivit svikligen förledd därtill av annan, vare rättshandlingen icke gällande mot den förledde. Har den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, svikligen uppgivit eller förtegat omständigheter, som kunna antagas vara av betydelse för rättshandlingen, skall han anses hava därigenom framkallat densamma, såframt det ej visas, att det svikliga förfarandet icke inverkat å rättshandlingen. wbc

50 3:30 förklaring Svikligt förledande
Den som på olika sätt luras att ingå avtal blir inte bunden av avtalet om sveket varit avgörande för avtalets ingående. Mot god troende 3:de man blir avtalet ändå gällande. wbc

51 3 kap. Om rättshandlingars ogiltighet
31 § Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade. Lag samma vare, där sådant otillbörligt förfarande, som i första stycket avses, ligger annan till last än den, gent emot vilken rättshandlingen företogs, och denne ägde eller bort äga kunskap därom. Om avtal rörande bärgning gälle vad särskilt är stadgat. Lag (1987:329). wbc

52 3:31 förklaring Trångmål, oförstånd, lättsinne, beroende ställning
Bestämmelsen gäller ocker Ekonomiskt trångmål, (sjö)nöd, berusning, lån till ovanligt dyrbara föremål eller hasardspel (?) Enfald, okunskap, ungdomligt lättsinne wbc

53 3:33 förklaring Lilla generalklausulen
En slasktratt för de fall det strider mot god tro och heder att ingå avtal även i fall som inte nämnts i de tidigare bestämmelserna. Används sällan av HD. Används tex. om någon i chockat eller sjukdomstillstånd ingår avtal. wbc

54 3:36 förklaring Stora generalklausulen
Avtal kan jämkas till en skälig nivå. Kan jämkas till noll. Det går inte med de övriga bestämmelserna i avtalslagen. Allt eller inget gäller för avtalet i de tidigare bestämmelserna. Alla omständigheter som är oskäliga vid tillkomsten och under avtalstiden kan åberopas för att jämka hela avtalet eller enstaka villkor. Okunnig avtalspart, brådska, lättsinne, ojämnt partsförhållande, otydlighet från ena parten, svek, m.m. Används relativt sällan. wbc

55 4 kap. Allmänna bestämmelser
wbc

56 4:41 förklaring Försändelser, brev, fax osv. går alltid på avsändarens risk. wbc

57 Avslutande tankar Stor avtalsfrihet. - Bra för kunniga avtalsparter.
- Okunnig avtalspart löper stor risk att råka illa ut. Inte konsumentanpassad överhuvudtaget. Affärsinriktad - 3:de man har ett mycket gott skydd även om avtalet fullmakten är felaktigt. Svårläst för andra än jurister och affärsfolk. Mycket välskriven - Den som orkar läsa lagen får tydliga instruktioner om vad som gäller och vilka möjligheter som finns. wbc

58 Wisebrigade Patric Pedersen Tel. 031-760 87 80
E-post: Internet: wisebrigade.se wbc


Ladda ner ppt "Syfte med kursen Ge grundläggande kunskap om avtalsrätt och köprätt."

Liknande presentationer


Google-annonser