Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansträff fritidshem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansträff fritidshem"— Presentationens avskrift:

1 Läroplansträff fritidshem
Välkomna!

2 Program förmiddagen Återblick från förra träffen - Vad tog ni mer er ut i er verksamhet från förra träffen? Allmänna råd kap 3 - Gruppdiskussioner utifrån kap 3 - Vilka möjligheter ser ni? - Vilka svårigheter ser ni? Filmsnuttar från er vardagsverksamhet - Vilket lärande ser ni? - Hur skulle vi kunna utmana eleverna mer i dessa situationer? - Hur skulle vi planera vår verksamhet utifrån vår dokumentation? Summering och uppgift till träff 3

3 Vad styr fritidshemmets verksamhet?
Skollagen kap 1-6 och kap 14 Läroplanen kapitel 1 och 2 Utveckla barnens förmågor Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund Lars Thorin

4 Rapport kvalitet i fritidshem
Det pedagogiska uppdraget måste tas på större allvar Barnens emotionella och intellektuella utveckling behöver mer stöd Större variation behövs för att kunna stimulera alla barn Verksamheten är inte anpassad för de äldre barnen ( Skolinspektionen 2010:3 ) Lars Thorin

5 Skollagen 14 kap. Fritidshemmet
2 § Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

6 Lgr 11 Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

7 Hur bemöter vi pojkar respektive flickor i förskolan?
Kort föreläsning med Christian Eidevald Vad tänker ni kring detta? Hur kan vi aktivt arbeta på våra förskolor så vi inte behandlar pojkar och flickor annorlunda? Bikupa 6-7 min

8 Lars Thorin

9

10 Hur mäter man kvalité i fritidshemmet?
Bedömningsmatris för sex områden från Allmänna råd om kvalité i fritidshemmet Vilka kännetecken finns i verksamheten när vi når olika kvalitetsnivåer? Bedömningsmatris för fritidshemmet Lars Thorin

11 Uppgift till nästa träff
Filma 3-4 minuter vardagsverksamhet och ta med till nästa träff Läs kap 3 i Allmänna råd, Lärande i fritidshemmet

12 Lärande i fritidshemmen
Inventera elevernas behov och intressen för att kunna erbjuda en meningsfull och varierad verksamhet Välja aktiviteter, arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas mot läroplanens övergripande mål Nya kunskaper och erfarenheter över tid för att eleverna ska se en progression i sitt lärande Utgå från samspelet i gruppen för att träna elevernas förmåga att lyssna, kommunicera, tolka och förstå andras synpunkter

13 Paradox Undervisningen ska utgå från elevernas behov och intressen men vi som personal har skyldighet att träna upp elevernas kunskaper inom de målområden som finns i kap 1 och 2 Fundera med din bänkgranne, hur löser vi detta dilemma? Tid 7-8 min

14 Förmågor att träna i fritidshemmen
Utmana eleverna att fördjupa sina kunskaper inom olika målområden Bryta traditionella könsmönster Lösa problem och omsätta idéer till praktisk handling. Entreprenöriella förmågor Lära och utforska både självständigt och tillsammans med andra Social kompetens och samspel med kamrater Språkutveckling

15 Vilka förmågor behöver personalen
Observationsförmåga Förmåga att kartlägga elevernas kunskapsnivå Lyssnar till elevernas tankar och idéer inför planeringen av verksamheten Förstå innehållet i kap 1 och 2 i Lgr 11 Att kunna utmana eleverna oavsett utvecklingsnivå

16 Gruppuppgift ”Samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, språk, kultur, religion och historia” ( Lgr 11 kap 2.2 ) Vad innebär det här i praktiken? Hur förklarar ni detta för eleverna? Hur ser ni att ni nått fram inom detta mål? Skapa målkriterier som beskriver vad eleverna ska kunna Tid: 40 min

17 Arbete med filmsnuttar
Titta på filmsnutten Vilket lärande ser ni utifrån läroplanens målområden? Hur ska vi utmana eleverna att gå vidare och fördjupa sina tankar? Hur skulle vi planera vår verksamhet nästa gång vi möter eleverna/elevgruppen Fyll i en spaltdokumentation

18 Uppgift till träff 3 Titta igenom läroplanens kap 2
Välj ut två målområden som ni konkretiserar så att eleverna förstår vad som förväntas av dem Planera några aktiviteter som stimulerar elevernas förmåga att nå målområdet Utvärdera - Hur såg ni att elevernas lärande utvecklades? - Dokumentera detta


Ladda ner ppt "Läroplansträff fritidshem"

Liknande presentationer


Google-annonser