Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsintegrerade sociala företag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsintegrerade sociala företag"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsintegrerade sociala företag
Åsa Hälsa alla och ställ frågan: Arbetsintegrerade sociala företag Köping den 25 september 2014

2 VILKA ÄR COOMPANION? Vi finns på 25 orter i Sverige 130 medarbetare
Åsa VILKA ÄR COOMPANION? Vi finns på 25 orter i Sverige 130 medarbetare 65% Kvinnor Omsättning 100 milj kr 900 medlemsorganisationer Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år

3 Kort fakta om Coompanion!
Åsa Kort fakta om Coompanion! Rådger 4500 personer/år Informerar personer/år Utbildar personer/år Kundnöjdhet: (Västmanland) 78% Mycket nöjd 22% Nöjd 0% inte särskilt nöjd 0% Missnöjd Citat från utvärdering: ”Coompanion Västmanland har varit till oerhört stort hjälp i vårt företag, med både stöd, tilllänglighet och proffsigt bemötande, utan dem hade vi inte kommit så långt..”

4 Med socialt företag menas företag som:
driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden skapar delaktighet för sina medarbetare återinvesterar sina vinster och är fristående från offentlig sektor Men dom skiljer sig från: företag med sociala mål i allmänhet företag med verksamhet i den sociala sektorn i allmänhet offentliga rehabiliteringsverksamheter

5 Med målgrupp lättare utvecklingsstörda – LSS Draothea
5 Fokus - social gemenskap Med målgrupp lättare utvecklingsstörda – LSS Draothea

6 Fokus - rehabilitering
6 Fokus - rehabilitering ASF med målgrupp långtidssjuka/arbetslösa - Reagera, Strömsbacka Återvinning

7 7 Fokus - arbete ASF med målgrupp funktionshindrade - via Af, Kommunen Accessum, Nya Camera

8 8 Dubbel affärsidé Sociala företag skapar arbetstillfällen, rehabilitering och utveckling för personer som av olika orsaker har svårt att få eller behålla ett arbete genom att;
- utveckla, producera och sälja allmännyttiga varor och tjänster till företag, personer och offentlig sektor - utveckla samhällsnyttiga tjänster genom att tillhandahålla rehabilitering, arbetsträning, praktik, arbete mm till offentlig sektor ASF skapar ofta sina arbetsuppgifter utifrån intresse och kompetens hos sina medarbetare i en kombination med efterfrågan av varar/tjänster.

9 Allmännyttiga tjänster och varor förekommande i ASF
9 Allmännyttiga tjänster och varor förekommande i ASF Café & restaurang transport Friskvård Catering Trädgårdsarbete Hotell Fastighetsskötsel Loppmarknad Cykelverkstad Möbelrenovering Utbildning Butik och försäljning Smide 
Matproduktion Hunddagis Bemanning Tidningsförsäljning B & B Återvinning Vedkapning Bageri Reparation Kontorsservice Konferensverksamhet Handelsträdgård Jordbruk/odling Vaktmästartjänster Camping och fiske Data/kommunikation Bilrekond Hantverk i alla former Fusing Betonggjuteri Borsttillverkning IT-service Hushållsnära tjänster m.m. Snickeri
Kiosk Skogsarbete Lego Fordonsverkstad Mattransporter Äventyrspedagogik

10 Kunder för allmännyttiga tjänster och varor
1010 Kunder för allmännyttiga tjänster och varor Privat personer ex. Rot- och Rut- tjänster Offentlig sektor Arbetsförmedling Kommun
- fastighet - Tekniska etc. Organisationer Ideella sektorn/social ekonomi Företag Små-, stora- och medelstora- företag

11 Samhällsnyttiga tjänster förekommande i ASF
1111 vård behandling rehabilitering habilitering arbetslivsintroduktion fas 2 fas 3 arbetspraktik prova-på-plats praktisk kompetensutbildning daglig verksamhet utbildning sysselsättning Samhällsnyttiga tjänster förekommande i ASF arbetsförmågebedömning arbetsprövning praktik yrkeskompetensbedömning

12 Kunder för Samhällsnyttiga tjänster
1212 Kunder för Samhällsnyttiga tjänster Försäkringskassan /gm AF Arbetsträning Rehabilitering Arbetslivsinriktadrehabilitering Arbetsrehabilitering Prova-på-plats Arbetspraktik Arbetsförmågebedömning Arbetsprövning Yrkeskompetensbedömning Arbetsförmedlingen Arbetslivsintroduktion Sysselsättning Utbildning Arbetsprövning Arbetsträning Arbetspraktik Meningsfulla aktiviteter fas 2 fas 3 Praktik Praktisk kompetensutbildning Kommuner - SoL ex. vård/behandling, sysselsättning - omsorg ex. LSS - arbetsmarknad ex. arbetsträning, praktik etc

13 1313 Målgrupp, stöd & åtgärder kopplade till samhällsnyttiga tjänster & anställningar hos ASF

14 Socialtjänstlagen, SoL
1414 Socialtjänstlagen, SoL • Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete. (3 kap, 2§) • Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. (4 kap 1§) • Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. (4 kap 4§) • Människor med funktionshinder. Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. • Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. (5 kap 7§)

15 Lagen om stöd och service, LSS
1515 Lagen om stöd och service, LSS Verksamhetens mål och allmänna inriktning Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1§. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. (5§) Verksamheten, enligt denna lag, skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. (6§) Det kan alltså observeras att den enskilde människan har en stor valmöjlighet, både enligt SoL och enligt LSS. Det kan innebära att den enskilde kan välja en plats i ett socialt företag istället för till exempel en plats inom en kommunal verksamhet. Det bör kommunen följa om inte starka skäl talar däremot. Eftersom det inte handlar om ett stöd till en verksamhet, är det fråga om upphandling och LOU ska tillämpas. I detta fall kan det bli en direktupphandling av synnerliga skäl enligt 15 kap 3§ i LOU.

16 1616 De arbetsintegrerande sociala företaget kommer inte på sikt lyckas med sin verksamhet om det inte förmår sälja sina allmännyttiga varor och tjänster. Det är genom denna verksamhet som arbetsintegration är möjlig. Genom arbete som genererar lön! - OM DET ÄR DET UTTALADE MÅLET MED VERKSAMHETEN. De vanligaste branscherna för arbetsintegrerande sociala företag är emellertid; butik och försäljning, café/restaurang och hotell, hushållsnära tjänster, bygg och fastighetsskötsel. Arbetsintegration

17 Hur tänka lönsamhet vid uppstarts ASF?
1717 Hur tänka lönsamhet vid uppstarts ASF? Balansgången mellan medarbetarnas behov av anpassade arbetsuppgifter och företagets behov av en bärkraftig affärsverksamhet är en av de arbetsintegrerande sociala företagens största utmaningar. hitta rätt affärsidéer
- att inte bli för beroende av en enstaka kunder att kunna säga nej till en kund när inte kapaciteten finns att utveckla bra samverkan med andra företag För att kunna anpassa företaget efter medarbetarnas behov krävs att de är delaktiga i upplägg av arbetsuppgifter och affärsidéer. Med ansvar, delaktighet och tillitsfullt stöd kan alla arbeta, utifrån sin förmåga, och det skapar empowerment.  Utbildning och annan kompetensutveckling är också viktiga instrument för att skapa bärkraftiga företag och utveckling för dem som deltar i dem.

18 Enkel finansieringsmodell – för långsiktig hållbarhet ASF
1818 Enkel finansieringsmodell – för långsiktig hållbarhet ASF Utveckling egen produktion Över disk försäljning Kringtjänster Långsiktiga avtal på 3-12 mån Deltagarplatser som finansierar HL

19 Enkel finansieringsmodell 2 – för långsiktig hållbarhet ASF
1919 Enkel finansieringsmodell 2 – för långsiktig hållbarhet ASF Långsiktiga avtal på 3-12 mån Kringtjänster Över disk försäljning Utveckling egen produktion HL finansieras gm. egna intäkter, stöd fr. kommun, t.ex.. Coompanion genom projekt el. på annat sätt. Deltagare i åtgärder säljer föreningens tjänster

20 Nätverk Säljer platser Levererar varor, tjänster
2020 Myndigheter med behov av ”platser” Säljer platser Levererar varor, tjänster Marknadens behov av (varor och) tjänster Behov av platser Behov av varor, tjänster Kraftkällan Avtal Stöd, utbildning mm Behov av stöd mm Coompanion Nätverk

21 Konkurrens Det är tillåtet för kommuner att bedriva näringsverksamhet enligt Kommunallagen för speciella syften, till exempel för att uppfylla sina åtaganden enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service, LSS. Det ingår i den kommunala kompetensen. Det betyder att kommunen kan driva en affär på öppna marknaden inom olika branscher om syftet är att skapa meningsfull sysselsättning. Det finns anledning att diskutera lämpligheten om var man etablerar för verksamheter, även om den är laglig. Kan det vara lämpligare att verksamheten bedrivs i form av ett socialt företag istället. En lämplighetsprövning kan vara att ju mer en verksamhet är ute på marknaden, desto större anledning att söka andra lösningar än kommunal drift. En sammanfattande mening från Konkurrenslagens bestämmelser som kan ha sin praktiska giltighet vid verksamhet i socialt företagande är: Det är inte tillåtet att missbruka en dominerande ställning på marknaden. Om ett socialt företag har stöd eller subventioner av olika slag från offentlig sektor har ingen betydelse ur konkurrenssynpunkt. Det viktiga är att man inte missbrukar situation genom underpriser. Men för att det ska vara olagligt måste man dessutom ha en dominerande ställning på marknaden. Dominerande ställning börjar inträda om man har runt 25 procent av marknaden.

22 2222 Finns det hinder? - Delat ansvar för målgruppen dvs olika nämnder för boende och sysselsättning - Saknas policydokument och riktlinjer i kommunerna för sociala företag för gruppen och frågan - Saknas kunskap om den innovation som sociala företag är - Tillstånd att driva företag är utformade för stora företag - Stelbenta upphandlingar, saknas oftast sociala kriterier Önskvärt att kommuner, Landstinget, Samordningsförbund och Regioner skrev och antog policydokument för ASF som ett medel att skapa arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden.

23 2323

24 2424 DET ÄR SMART ATT DRIVA FÖRETAG KOOPERATIVT. DET FÖRENAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR. - RESULTATORIENTERING OCH MEDMÄNSKLIGHET.


Ladda ner ppt "Arbetsintegrerade sociala företag"

Liknande presentationer


Google-annonser