Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala företag & egenmakt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala företag & egenmakt"— Presentationens avskrift:

1 Sociala företag & egenmakt

2 Vad är sociala företag? Företag som
driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden skapar delaktighet för sina medarbetare återinvesterar sina vinster är fristående från offentlig sektor Företag med dubbelt uppdrag – dels säljs en produkt eller tjänst och dels skapas arbete för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Sociala företag säljer tjänster eller produkter. Vinsten används till att starta nya företag som ger fler riktiga jobb. Det betyder att de har ett socialt mål med företagandet. I sociala företag startar och driver medarbetare företag tillsammans och kombinerar affärsmässighet och demokrati med egenmakt och självhjälp.

3 Regeringsuppdrag till Tillväxtverket för ökad kännedom om sociala företag
Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting och de sociala företagens organisationer Tillväxtverket fd Nutek har fått ett regeringsuppdrag att genomföra informationssatsningen i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, företrädare för redan etablerade sociala företag och Sveriges Kommuner och Landsting.

4 Varför? Öka kunskapen om de sociala företagens potential för nya arbeten och rehabilitering Öka kunskapen om de sociala företagens potential när det gäller rehabilitering och arbete. "Arbete är viktigt för att jag ska vara en förebild för mina barn. Och en förebild som kvinna" Kooperatör Hawa Tako

5 Starten av Vägen ut! - Brett partnerskap inom EU programmet Equal Föreningen Bryggan i Göteborg  KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, i Göteborg  Vävstugan, Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg  Ateljé Trädet, Stiftelsen HWH  Coompanion, Göteborgsregionen GFC, Göteborgs Föreningscenter  Arbetsförmedlingen  Kriminalvården Försäkringskassan Göteborgs stad Öka kunskapen om de sociala företagens potential när det gäller rehabilitering och arbete.

6 Vägen ut! startade 2002 2002 – inga kooperativ 2003 – 3 kooperativ – 5 anställda 2005 – 5 kooperativ ca 15 anställda 2007 – 7 kooperativ < 25 anställda 2010 – 12 kooperativ < 80 anställda Dessutom deltar fler än 250 kvinnor och män dagligen i verksamheterna

7 Konsortiemodellen Stärkt konkurrenskraft
Ömsesidig nytta Delar på arbete och risker Skapar karriärvägar Stöd för nystartade företag Stärkt konkurrenskraft Gemensamt utvecklings- och kvalitetsarbete Erfarenhetsutbyte De tre första Vägen ut! kooperativen som startade såg nödvändigheten av att samarbeta för att lösa gemensamma behov. Efter italiensk förebild startade de ett konsortie. Idag har elva företag avtal med konsortiet. Punkt 1: De såg att de tjänade på att ha gemensamma lösningar för personal- och arbetsgivarfrågor, försäkringar, utvecklingsfrågor, marknadsföring och styrning. De delar även på risktagandet. Det är också enklare att bygga upp ett gemensamt kapital för att möjliggöra nya investeringar och utveckla nya företag. Punkt 2: Genom att medarbetare kan gå vidare till systerkooperativ inom koncernen skapas nya karriärvägar för medarbetarna. Punkt 3: Konsortiet spelar en viktig roll när nya företag ska starta. De andra stöttar då med personal, kunskap och resurser. Det blir för mycket för de flesta människor som stått långt från arbetsmarknaden att börja arbeta och samtidigt på egen hand bygga upp och driva ett socialt företag. De etablerade företagen går in som juridiska medlemmar under starttiden och lämnar sedan över till de nya kooperatörerna.

8 Skapar arbete Integration Utveckling Socialt entreprenörskap Egenmakt
Delaktighet Eget ansvar Drogfritt Egenerfarenheten Forskningen har bekräftat det vi redan visste, att egenerfarenheten spelar en avgörande roll i vårt arbete med att stötta människor som brutit med missbruk och kriminalitet. Vi är övertygade om att egenerfarenheten spelar stor roll i alla former av utanförskap. Inte minst för att ge människor hopp om och visa att det går att ta makten över sitt liv. Tillgänglighet och mångfald Mångfald betyder ”allt som gör oss unika”, det vill säga olikheterna. En del är synliga och hörbara så som språk och funktionshinder. De djupare olikheterna kan vi inte se vid första anblicken, exempelvis etnicitet och sexualitet. Vägen ut! är en inkluderande organisation. Det innebär att alla människor är välkomna till våra företag. Vi ser mångfald som en tillgång och förutsättning för att vi ska kunna utvecklas. Arbetsplatser med mångfald skapar kreativa och problemlösande medarbetare. Vårt mål är att skapa arbete genom att starta sociala företag

9 Halvvägshus med dubbelt uppdrag
erbjuder boende för människor som är aktuella inom kriminal-vård och/eller social-tjänst.

10 Boende Drogfritt 12-stegsmöten Frivilligt Delaktighet
Arbete eller studier Vilja till förändring Samtalsgrupper Egenerfarenhet Barn och föräldrar Hemlik miljö

11 Villa Vägen ut! Karin och Villa Vägen ut! Susanne

12 Arbetsträning & arbetsrehabilitering
Drogfritt – 12 steg Frivilligt Delaktighet Vilja till förändring Egenerfarenhet Barn och föräldrar Arbetsträning Vägen ut! erbjuder arbetsträning och har upphandlingsavtal (ramavtal) med flera kommuner och Kriminalvården. Hos oss får den arbetstränande stöd att komma igång med ett vardagligt liv. Målet är att den som arbetstränar ska bygga sig en ny plattform, både kunskapsmässigt och socialt. Vi ger det stöd som behövs för att man efter arbetsträningen ska kunna börja studera eller gå vidare till arbetspraktik. Individuellt anpassade lösningar Ett Vägen ut! kooperativ är alltid en liten och personlig arbetsplats. Arbetsträningen anpassas efter den arbetstränandes utvecklingsprocess. Tack vare våra olika företag inom konsortiet kan vi erbjuda såväl varierande arbetsuppgifter som verksamheter. Den arbetstränande har också möjlighet att välja utifrån särskilda intressen. Arbetsträningen har tydliga målsättningar, konkreta individuella planer och bygger på gott samarbete med den arbetstränandes övriga nätverk. Arbetsträning inom Vägen ut! kräver ARBETE OCH DELAKTIGHET – De arbetstränande deltar i den vardagliga driften av verksamheten. Arbete har ett stort värde när det gäller att bygga upp självförtroende och identitet. Det är viktigt både som grundstruktur i vardagen och som utgångspunkt för samtal och gemenskap. VILJA TILL FÖRÄNDRING – Den arbetstränande ska vilja utvecklas och arbeta med sig själv. Det är också viktigt att vara öppen för förändringar och kunna ändra attityder och beteenden.

13 Barnperspektivet – Medarbetarna kan ge stöd och mod att återknyta en kontakt när det är bra för barnen.

14 Medarbetarnas egna ord
Självrespekt – Självkänsla - Självförtroende Empowerment – Egenmakt Arbeta efter egen förmåga "Jag har känt mig utanför samhället i hela mitt liv. Nu är jag med."  Anställd Villa Karin  Vi har hittills visat bilder och siffror på de vinster som samhället gör genom de sociala företagen. De allra största vinsterna är de mänskliga vinsterna som varje person gör som går från ”utanförskap” till arbetsmarknad. Inför denna informationssatsning har vi frågat kooperatörer i Västra Götaland vad det betyder för dem att arbeta i ett socialt företag. Här är en sammanfattning över deras svar.

15 Riktiga anställningar
In i välfärdssystemet Kollektivavtal Betala skulder

16 ”Min självkänsla har blivit större sen jag blivit självförsörjande
”Min självkänsla har blivit större sen jag blivit självförsörjande. Jag känner mig mer som en människa i samhället. Tidigare var jag bidragstagare." Anställd Villa Karin Göra något bra Får vara en del i samhället Bidra till samhällsnyttan Få ansvar – Ta ansvar Meningsfullt – Kul – Arbetskamrater – Gemenskap – Socialt – Känna sig behövd – Utvecklas – Komma ur misär – Bryta isolering

17 Vad vinner samhället? Socioekonomiska bokslut för Vägen ut! och Basta
• Samhällsvinst ca 1 miljon kr/ år och medarbetare • Störst vinnare - Rättsväsendet, socialtjänsten och försäkringsbolagen Socioekonomiska bokslut är samhällsekonomiska analyser som gjordes för Vägen ut! kooperativen och Basta. Det handlar då om medarbetare som brutit med missbruk och kriminalitet. Dessa genomfördes 2005 och visade på följande vinster för samhället: samhällsvinsten för de två företagen är mycket stor – ca 1 miljon kronor per år och medarbetare (fd missbrukare och/eller kriminella) vinsten består av alla samhällskostnader som försvinner eller reduceras och av produktionsvärdet i företagen störst vinnare är rättsväsendet, socialtjänsten och försäkringsbolagen den totala samhällsvinsten för dessa två företag var ca 120 miljoner kronor per år "Jag kan betala mina räkningar och ta hand om min familj. Känna att jag behövs på morgonen när jag vaknar”  Kooperatör Karins Döttrar

18 Internationellt arbete
European Social Franchising Network – ESFN Vägen ut! har varit med och startat det europeiska nätverket av sociala franchisingkedjor. Syftet med samarbetet är att utveckla och sprida kunskap om social franchising för att skapa fler jobb genom socialt företagande. ESFN stödjer och utvecklar social franchising på den europeiska nivån och delar framgångsrika affärsidéer. Läs mer Le Mat Europa Le Mat sprids i Europa genom social franchising och har utvecklats till ett europeiskt samarbete för sociala entreprenörer. Vägen ut! har medverkat till att lägga grunden för Le Mat Europa som bildades 2007 på Le Mat hotellet Il posto delle fragole i Trieste av Le Mat Italien och Le Mat Sverige. Syftet är att tillsammans skapa ett starkt varumärke, sprida Le Mat till fler länder och på så sätt starta fler sociala företag och nya jobb. Läs mer FLARE - Freedom Legality and Rights in Europe Vägen ut! var med och bildade det europeiska nätverket FLARE som arbetar för att bekämpa den organiserade brottsligheten. FLARE bildades i Bryssel 2008 och har medlemmar från fler än 30 länder. Initiativtagaren till FLARE är Libera, ett omfattande italienskt nätverk som arbetar för att involvera och stötta allt arbete och alla initiativ mot den organiserade brottsligheten. Libera arbetar på bred front för att erbjuda lagliga alternativ till framförallt unga människor. Bland annat tar de hand om mark exproprierad från den organiserade brottsligheten. Libera brukar marken och skapar på så sätt lagliga arbeten som alternativ till att arbeta för maffian. Läs mer

19 Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld.
Vi behövs!


Ladda ner ppt "Sociala företag & egenmakt"

Liknande presentationer


Google-annonser