Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information till föräldrar Madenskolan Hösten 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information till föräldrar Madenskolan Hösten 2014"— Presentationens avskrift:

1 Information till föräldrar Madenskolan Hösten 2014
Betyg och bedömning Bildspel för föräldrar åk F-9 och elever åk 6-9 Information till föräldrar Madenskolan Hösten 2014

2 Varför är vi här? Informera om skolans kunskapssyn
Förklara betygssystemet Informera om hur och vad vi bedömer Få en förståelse för hur vi tillsammans kan utveckla elevernas förmågor Alla behöver vara med på ”tåget” för att vi ska kunna lyfta resultaten än mer.

3 Skolans kunskapssyn Förstå och använda - inte bara veta
Beskriva orsaker och konsekvenser Föreslå lösningar Förklara och påvisa samband Uttrycka egna åsikter och framföra och bemöta argument Kritiskt granska information Tidigare låg fokus mer på faktakunskaper, idag är det mer fokus på att kunna använda fakta. Nu använder man fakta som bas för att utveckla ett antal förmågor i läroplanen Lgr 11. Parallell till geografiprovet…

4 Betygssystemet Då Nu Här är en jämförelse mellan nya och gamla systemet. Jämför även med , där 3 är E F (ej godkänt resultat) Elevens resultat uppfyller ej hela E (eller högre). Ett D-betyg är på något sätt närmre ett C än ett E. Det är viktigt att eleven ges stöttning och uppmuntran, samt en chans att klättra till nästa betyg! Lägg fokus på skalan till höger när du talar med dina elever. En del av dem har inte upplevt eller kanske ens hört talas om skalan till vänster.

5 Både läraren och eleven har ett ansvar för att eleven får visa vad den kan. Läraren kan bara bedöma det den sett, inte det läraren kan gissa att eleven kan. Om man visar, men misslyckas med kvaliteten i det man visar, sätts betyget F. Om eleven inte visar eller deltar kan betyg ej sättas. Läraren får aldrig bedöma elevens uppförande utan enbart kunskapskvaliteter.

6 Formativ och Summativ bedömning
När kocken smakar av maten gör han en formativ bedömning (bedömning under arbetets gång). Kanske behövs mer salt eller peppar för att rätten ska smaka så bra som möjligt. När gästen smakar maten då gör gästen en summativ bedömning (betyg, slutbedömning)

7 Motivation Vi som pedagoger arbetar formativt (vi formar eleverna) för att få eleverna att klättra, genom att få eleverna delaktiga i planeringen av undervisningen och genom att ge dem respons fortlöpande på det de gör. (Elevaktivitet) Eleven ska utveckla ett större ansvar för sina studier och föräldrarna kan vara med och stötta. Vi ska hjälpas åt för att få eleven att klättra.

8 Exempel från kunskapskravet i samhällskunskap
C A Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang. Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang. Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang. För att få betyget E, C eller A krävs att elevens kunskaper motsvarar beskrivningen av kunskapskravet i sin helhet. För t ex betyget D ska E vara uppfyllt helt och C till övervägande del. Här är det viktigt med formativ bedömning så att elever som har fått ett D kan komma vidare till ett C eftersom det är nära.

9 Värdeorden E C A Grundläggande kunskaper Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper Enkla resonemang Utvecklade resonemang Välutvecklade resonemang Bidrar till att utveckla idéer Utvecklar idéer Utvecklar idéer och söker själv upp inspiration För alla betyg krävs fakta, förståelse och analys. Det är samma kunskapskrav på alla betygssteg men kvalitén på resonemangen ökar. Vi lär oss av att använda och utvärdera de nationella proven för att få erfarenhet att använda dessa ord. Vi låter eleverna sortera och diskutera olika arbeten utifrån dessa kriterier.

10 Förmågor som finns med i alla skolämnen och från förskolan till gymnasiet!
Analysförmåga Kommunikativ förmåga Begreppslig förmåga Metakognitiv förmåga Förmåga att hantera information Här kommer nu en genomgång av de fem stora förmågorna som finns i Lgr 11: Analysförmåga Beskriva orsaker och konsekvenser Föreslå lösningar Förklara och påvisa samband Se utifrån och växla perspektiv Jämföra likheter och skillnader, för- och nackdelar Kommunikativ förmåga Samtala Diskutera Motivera Presentera Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter Framföra och bemöta argument Redogöra, formulera, resonera och redovisa Metakognitiv förmåga Tolka Värdera Ha omdömen om Reflektera Lösa problem med anpassning till viss situation, syfte eller sammanhang Avgöra rimligheten Välja mellan olika strategier Pröva och ompröva Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen Relatera begreppen till varandra Använda begreppen i olika/nya sammanhang Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information Skilja mellan fakta och värderingar Avgöra källors användbarhet och trovärdighet

11 Föräldrarnas roll Skolan har det pedagogiska ansvaret, men om skola och hem samarbetar når fler bättre resultat. Du är viktig! Föräldrar förutsätts vara delaktiga i barnens skolgång enligt Lgr-11 Fråga – Vad har du lärt dig idag? Tänk högt i vardagen tillsammans med ditt barn! Maria: Tänk gärna högt i olika frågor även om du inte har svar på allting. Genom att ställa frågor för vi diskussionen framåt och vi lär våra barn att reflektera och att se saker från olika perspektiv. Det är utvecklande att vända på boxen ibland.

12 Elevernas roll Skolans mål är att varje elev
utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna Lgr 11, kap 2.7 sid. 18 Maria: kamratbedömning Det är först när man själv har lärt sig något som man kan förklara för någon annan.

13 Hur bedömer vi och vilka hjälpmedel finns?
Redovisningar i form av prov, film, teater, bilder, diskussioner, konstruktion, laboration, gestaltning, digitala presentationer Bedömning under hela arbetsprocessen Digitala verktyg Skolverkets diagnosmaterial, eng, ma, no, sv Förklara att ett prov inte bara är något man gör med papper och penna utan det kan vara olika typer av redovisningar.

14 Avslutning Vi hoppas att vi kunnat förklara:
att faktakunskaper är viktiga, men man måste kunna använda och visa sina kunskaper det nya betygssystemet hur och vad vi bedömer att alla behövs för att våra elever ska lyckas!

15 Förväntningar Förvänta dig det bästa av en sådan som mig
det ger mig kraft och vilja att visa det för dig. Vi vet ju båda vad jag inte kan så bra så ge mig en tro på att jag är nåt att ha. Det finns en styrka att bygga på även hos mig. Ta dig tid att titta så ska jag visa dig. Då kan du och jag upptäcka vem jag också är och till och med en sån som jag dolda talanger bär. Till slut kanske vi glömmer allt jag inte kan så att min dåliga självbild fick vingar och försvann men om det bara är mina svaga sidor du ser och förväntar dig kommer inte jag att orka resa mig. Se på mig. Tro på mig. Marlene Tengblad


Ladda ner ppt "Information till föräldrar Madenskolan Hösten 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser