Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strandskydd Seminarium 141016 Miljöjurist Dr. Margaretha Svenning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strandskydd Seminarium 141016 Miljöjurist Dr. Margaretha Svenning."— Presentationens avskrift:

1 Strandskydd Seminarium Miljöjurist Dr. Margaretha Svenning

2 Strandskyddsfrågor i juridisk teori och praktik
Vilka övergripande miljörättsliga målsättningar och principer vill vi förverkliga genom vår strandskyddsprövning och vår strandskyddstillsyn? Hur omsätter vi den egna kommunens behov av myndighetsutövning till det legala ramverket? När gör vi ”fel” eller ”rätt” i vår myndighetsutövning? Vad är det för normativ skillnad mellan PBL och Miljöbalken? Vad innebär allemansrättsligt tillgängligt?

3 Vad är särskilda skäl? Obligatoriska och uttömmande angivna prövningsförutsättningar, d v s ”inget särskilt skäl-ingen strandskyddsdispens!” En lagstiftningsteknik som passar för genomförande av förbudslagstiftning och där man vill minska prövningsmyndigheternas utrymme för bedömningar. En lagstiftningsteknik som ytterligare förstärker rättssäkerhetskraven när det gäller rådighetsinskränkningar enligt 2 kap 15 § regeringsformen.

4 Vad innebär bestämmelsen om strandskyddets syften för prövningen?
Indikerar att lagstiftaren anser att strandskyddet är ett s k prioriterat allmänt intresse. Anger en anvisning för avvägningar enligt miljöbalken ( 7 kap 25 §, 26 kap 9 § för strandskyddets vidkommande) Glöm inte att avvägningar mot enskilda intressen i princip inte kan göras vid avsaknad av särskilt skäl, enligt nuvarande rättspraxis

5 Prövningsproblem Avsaknad av särskilt skäl varvid är vanligast att sökanden anser en viss fastighet vara ianspråktagen, men prövningsmyndigheten anser dess motsats Fel särskilt skäl angivet i ansökan Dispensfritt? Dispenser i efterhand under pågående tillsynsärende Avsaknad av dokumentation kring byggnaders- och anläggningars ålder Hur långt tillbaka i tiden ska man kräva dokumentation? Medför dispens i ett fall berättigade krav på dispenser i andra liknande fall?

6 Vad omfattar vårt uppdrag och när är det dags att ingripa?
Smått eller stort och vad är rättvist och rättssäkert? Hur stor är hemfridszonen? Hävd i strandskyddssammanhang? Hur är det med miljöbalkens omvända bevisbörda i tillsynen? Brott? Hur skiljer sig PBL-tillsynen från miljöbalkstillsynen?

7 Tillräcklig strandskyddstillsyn
Viktigt för förståelsen av vad som är tillräcklig strandskyddstillsyn… Regelverk som ingriper i grundlagsskyddat ägande är ifrågasatta regelverk. Miljötillsyn som riktar sig mot enskilda kräver särskild pedagogik gentemot markägaren och eventuella klaganden. Inspektören måste hela tiden veta om klagomål eller egeninitierade åtgärder berör åtgärder inom strandskyddet, utanför en miljörättsligt definierad hemfridszon eller i anslutning till en sådan. Konklusion: Tillräcklig strandskyddstillsyn är tillsyn som säkrar tillgänglighet och biologisk mångfald samt befrämjar generell regelefterlevnad. Det är inte nödvändigtvis detaljer vi ska ta sikte på, utan snarare effekterna av olovlig privatisering!

8 Fallgropar och utmaningar för handläggarna
Lär er att skilja på tomt och fastighet. Lär er att det florerar tusen uppfattningar om vad som är en allemansrättsligt definierad hemfridszon. Miljörättsligt kan en hemfridszon endast definieras genom beslut om tomtplatsavgränsning i en strandskyddsdispens, inte genom markägarens staket, gräsmatta, asfaltering eller på annat sätt. Är ni rätt myndighet? Hur gammal är byggnaden/anläggningen och vilka rättsliga förhållanden rådde vid tidpunkten för uppförandet? Har ett område tagits i anspråk på lagligt sätt? Tänk bort detaljer och fokusera på effekter av privatisering. Kommunicera alltid genom förelägganden, undvik meddelanden och underrättelser och se till att det blir rätt adressat för rättelseåtgärder. Avgränsa föreläggandet väl och tänk på att skriva för överprövningen.

9 Nyttiga avgöranden för dig som bedriver tillsyn
MMÖD M (överklagat föreläggande avseende borttagande av byggnad, frågan om preskription mm) MMÖD M (överklagat föreläggande avseende borttagande av byggnader, dispensfrihet p g a jordbruksverksamhet, preskription) MMÖD M (rättskraften hos gynnande förvaltningsbeslut där länsstyrelse tidigare lämnat besked om dispensfrihet) MMÖD M (ianspråktaget område vid tiden för byggnadens uppförande j f r MÖD 2004:38, frågan om tidigare existerande ekonomibyggnader kan anses ha en hemfridszon) MMÖD M 2012:4 (vad är ett vattendrag i miljöbalkens mening?) MMÖD M 804:13 ( föreläggande att ta bort byggnad i omedelbar närhet till tomtplats, åtgärd kan anses strida mot strandskyddets syften trots tänkbar dispensgrund) MMÖD M 2012:24 (tomtplatsavgränsning får anses vara ett gynnande beslut)


Ladda ner ppt "Strandskydd Seminarium 141016 Miljöjurist Dr. Margaretha Svenning."

Liknande presentationer


Google-annonser