Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Life is what happens to you while you are busy making other plans”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Life is what happens to you while you are busy making other plans”"— Presentationens avskrift:

1 ”Life is what happens to you while you are busy making other plans”
John Lennon – Darling boy ” Om förändringar påbjuds skolan utifrån, samtidigt som förändringar pågår inom systemet, finns en uppenbar risk att skolan hamnar i – Hawaiisvängningar” Christian Lundahl & Oscar Öquist – Idén om en helhet

2 Förskolans kvalitet Förskolans kvalitet ska följas upp och utvärderas, vilket kräver kontinuerlig uppföljning och utvärdering Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur verksamhetens organisation möjliggör att innehåll och pedagogiskt genomförande kan utvecklas, så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande Att undersöka och analysera valda delar av det vardagliga förskolearbetet görs för att: Synliggöra verksamhetens totala kvalitet För att få underlag för ett systematiskt kvalitetsarbete Men inte för att: Värdera enskilda barns utveckling Jämföra och eller kategorisera barn

3 Vad är kvalitet? ”Jag vet inte vad god kvalitet är,
men jag känner igen den när jag ser den” Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa, eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. ( Omdöme om en företeelse, angivet av en intressent grundat på en subjektiv bedömning av dess värde för honom eller henne. (Kvalitet inom den offentliga sektorn, SOU 1993:102) ”alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov” (ISO 9000)

4 Hur få syn på kvaliteten?
Vad är kvalitet? Skolverket definierar begreppet kvalitet utifrån hur väl verksamheten: – uppfyller nationella mål – svarar mot nationella krav och riktlinjer – uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella – kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar. Hur få syn på kvaliteten? Det handlar om att observera, fotografera, filma, dokumentera för att följa barns lärprocesser och lärstrategier men också att samtala, granska texter, undersöka barns alster, bilder osv.

5 Vem ansvarar för vad? Huvudmannen har det övergripande ansvaret och ska skapa förutsättningar för det systematiska kvalitetsarbetet. HM måste alltid agera om det finns brister i verksamheten Förskolechefen ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt genomförs och dokumenteras på förskolan Tillsynen förstärks i den nya lagen (både för skolinspektionen och kommunen)

6 Förskolläraren ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras i relation till: Verksamheten i sin helhet (dvs. i syfte att utveckla förskolans kvalitet) Hur förskolan tillgodoser alla barn möjligheter att lära enl. läroplanens mål Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande

7 Hur fånga kvalitet? Skaffa oss en idé om och förståelse för helheten
Se det kända men också det okända Se ”värdet” av det utförda arbetet – värdera är att se nyttan av något. DVS. att kritiskt granska och bedöma i vad mån något (ett möte, ett handlande, en situation, ett kunnande eller ett resultat) bär värde, mening, betydelse och nytta i förhållande till avsikterna med arbetet. (Margareta Eriksson, 2003) Den utvärdering som förskolechefen, förskolläraren och arbetslaget ska ägna sig åt är först och främst en bedömning av utfallet med förskolans huvuduppgift, att leda barnens lärande

8 Hur fånga kvalitet? Reflektion utgör navet i arbetet genom en kontinuerlig växelverkan mellan kollektiv och enskild reflektion Uppdragsstyrning. Det är vår förståelse av uppdraget som avgör. (Staten styr genom värdegrund och mål, kommunen skapar förutsättningar för dessa medan pedagogerna tolkar målen och väljer innehåll och arbetssätt) Vad ska vi åstadkomma? (Vår verksamhetsidé) Hur ska vi arbeta med detta? (Våra strategier) Bedömning av: Läromiljön (samarbete, metoder …) Lärarnas ”prestationer” (bemötande/ förhållning, arbetssätt, reflektions-förmåga, professionalism Barnens färdigheter och kunskaper

9 En tänkande och lärande förskola
Att inte nöja sig med att förstå detta som vi alltid har gjort det – utan bli mottaglig för nya sätt att betrakta vår verklighet Professionalism är kollektivt buren och handlar om den gemensamma förståelsen som ett arbetslag eller personalgrupp delar En lärande organisation (arbetsplats) är ett kollektivt lärande om vardagens arbete som skapar en gemensam förståelse (Granström) Uppdragsförståelse Aktivitetsförståelse Kulturförståelse Kollegial förståelse

10 Källa: Margareta Eriksson – Nya skolans självvärdering
Vad följa upp – Vad utvärdera? Situations- planerad uppföljning - Utvärdering Fokus för uppmärksamhet: * Allt möjligt * Vissa faktorer * Avgränsat område Samla information: * Spontant * Upprepat * Upprepad Tillfälligt rutinmässigt planerad djupdykning Bedömning: * Omedelbar * Beskrivningar * Avstämning mot mål In action Jämförelser Kritisk och djup On action reflektion Konsekvens av uppföljning och utvärdering: * Snabba * Förståelse över* Fördjupad förståelse korrigeringar förbättringar och gemensamt lärande inom ramen för Förändring – förnyelse uppmärksamheten Kollektivt lärande Källa: Margareta Eriksson – Nya skolans självvärdering

11 Förståelsens kvaliteter
Kvalitet 1. Förstå mitt arbete: Jag i relation till mina arbetsuppgifter Kvalitet 2. Förstå mitt arbete: Jag i relation till mina arbetsuppgifter och min relation till andra och deras arbetsuppgifter Kvalitet 3. Förstå mitt arbete: Jag i relation till mina arbetsuppgifter och min relation till andra och deras arbetsuppgifter och vårt gemensamma arbete i förhållande till kunden, omvärlden

12 Hur stödja processen – förstå den egna kulturen
Själva tänket Synen på Kunskap och lärande Samarbete Kompetensutveckling Barn idag Föräldrars medverkan ”Klimat” ”Anda” Vilken praktik gäller i din verksamhet? Omsorgs-, Expert-, Delegations-, Formalistisk-, Dialogisk praktik


Ladda ner ppt "”Life is what happens to you while you are busy making other plans”"

Liknande presentationer


Google-annonser