Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemlöshet i Kalmar län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemlöshet i Kalmar län."— Presentationens avskrift:

1 Hemlöshet i Kalmar län

2 Dagens hållpunkter 13,00 Stefan Carlsson – landshövding
Elisabeth Edberg Karlsson – jämställdhetssamordnare Christian Forssell – planhandläggare Mikael Anefur – Nationell samordnare mot hemlöshet (Socialdepartementet) Fika cirka 14,30 Grupparbete Frågor Summering och avslut av dagen senast 16,00

3 Vilka är vi idag?

4 Nationella jämställdhetsmål
Det nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå det övergripande målet har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål En jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Arbetet leds av jämställdhetsministern – Maria Arnholm För ett mer rättvist och demokratiskt samhälle krävs det att kvinnor och män delar makt och inflytande. Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I Sveriges riksdag och regering finns det ungefär lika många kvinnor som män men år 2011 var andelen kvinnliga styrelseordföranden i svenska börsbolag 3% och andelen styrelseledamöter 24%. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till makt och inflytande både som beslutsfattare, verkställare och brukare. Män och kvinnor förvärvsarbetar i ungefär lika stor utsträckning men de arbetar mer deltid (1/3), har osäkrare anställningsformer och tjänar mindre (94%). Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor ifråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Kvinnor lägger ca 3,5 h varje dygn på det obetalda hemarbetet till skillnad mot som lägger 2,5 h. Lägger man ihop det betalda och det obetalda arbetet så jobbar kvinnor och män ungefär lika mycket, ca 7,5 h/ dygn. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha samma möjligheter att ge och ta omsorg på lika villkor. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Våld i nära relationer Hedersrelaterat våld och förtryck Prostitution och människohandel

5 Statistik jämställdhet i Kalmar län – Winnet Kalmar län
Styrelsesammansättning Styrelsesammansättning per sektor 2010

6 Länsstyrelsens arbete mot hemlöshet
Länsstyrelserna ”Regeringen har gett samtliga länsstyrelser i uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att motverka hemlöshet. I samband med att länsstyrelserna stödjer kommunerna i deras arbete med att planera bostadsförsörjningen….. får länsstyrelserna i uppdrag att analysera hur kommunerna beaktar arbetet med att motverka hemlöshet. Länsstyrelserna ska ge kommunerna stöd och råd i planeringen med att motverka hemlöshet i synnerhet bland barnfamiljer som drabbas av vräkning. En skriftlig slutredovisning….. till Socialdepartementet senast den 31 januari 2015” Men också…. kunskapsdagar, nätverksträffar, bevakning i översiktsplaner, kommunala bostadsförsörjningsprogram, detaljplaner…. Kommunbesök, kunskapsdagar, nätverksträffar, bevakning i DP, ÖP & bostadsförsörjningsansvar

7 Statistik hemlöshet i Kalmar län?
”Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011” - Bilaga 6 (Socialstyrelsen) Kommun, befolkning samt antal hemlösa personer per kommun uppdelat på samtliga , på hemlsöhetssituationer och antalet per invånare. Kommun Befolkning Tot. hemlösa Antal hemlösa per av bef.

8 Hemlöshet relevant i detaljplanering?
Länsstyrelsens samrådsyttrande Länsstyrelsen saknar information om hur rivning av ett stort antal kommunala hyresrätter kan anses stämma överrens med kommunens långsiktiga bostadsförsörjning. Finns det ett överskott av hyresrätter, även på lång sikt, bör det klargöras i planbeskrivningen. Likaså saknar Länsstyrelsen information om var dagens hyresgäster ska ta vägen och varför byggnaden kan anses vara i så dåligt skick att det samhällsekonomiskt kan anses mer lämpligt att riva den.”

9 Gruppdiskussion Hur hanterar vi hemlöshet i ett kommunalt perspektiv?
Vilka behöver samarbeta i denna fråga? Är hemlöshet ett socialt problem eller en fråga för bostadsmarknaden? Hur bör vi jobba vräkningsförebyggande? Vem är egentligen hemlös?..... Finns goda regionala exempel?

10 Vill du veta mer? Kontaktpersoner på Länsstyrelsen Jämställdhetssamordnare Elisabeth Edberg Karlsson 010/ Planhandläggare Christian Forssell 010/ Användbara länkar


Ladda ner ppt "Hemlöshet i Kalmar län."

Liknande presentationer


Google-annonser