Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 EQ11 - Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet
Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete Ledord: Enkelt, tydligt, användbart Skild från men kongruent med Högskoleverkets utvärdering av nuläget Inriktning på fakultetsnivån (strategisk ledning), men med universitetsövergripande perspektiv och generaliserbarhet som huvudprincip Vissa av kvalitetsindikatorerna värderas mot exempel från kursnivå och olika undervisningssituationer

2 EQ11 Utbildning på grundnivå Utbildning på avancerad nivå
Utbildning på forskarnivå Fortbildning (livslångt lärande)

3 EQ11 Focus på forskningsbaserade utbildningsprocesser
Gemensamma indikatorer för framgångsrik utveckling, men med olika tyngd Examensarbetet knyter samman utbildningen på avancerad nivå och forskarnivå Utbildning på forskarnivå inkluderar forskning och examination

4 Forskningsbaserad undervisning
Undervisningen genomförs i en forskande miljö Vetenskapligt förhållningssätt tydligt i både forskning och undervisning Studenterna tillämpar forskningsbaserad metodik för lärande och tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt till livslångt lärande Utgår från evidens-baserad kunskapsfront och beprövad erfarenhet

5 Lärande (inom och utanför curriculum)
Undervisning Förväntade läranderesultat Examinations-uppgifter Utvärdering

6 EQ11. LU:s strategiska plan omsatt till fram- gångsfaktorer
LU’s/Fakulteternas definition Hur åstadkommes kvalitet i grundutbildning, forskarutbild-ning och livslångt lärande? Kvalitet Framgångsfaktorer i starka utbildningsmiljöer Kvalitetssäkring Lärarskap/ledarskap Resultat Constructive alignment Ledning Scholarship Internationalisering Gränsöverskridande Internationell samverkan Samhällsinteraktion Gränsöverskridande Tvärprofessionellt Innovation

7 Kvalitetsindikatorer
Framgångsfaktor Indikator Resultat Constructive alignment Kursbokslut, inkl. examinations-resultat Examensarbeten/publikationer i forskarutbildningen Val av metoder för undervisning och examination. Djuplärande Beslutsstruktur och resursstyrning Studentsamverkan

8 Framgångsfaktor Indikator Beslutsstruktur och resursstyrning Studentsamverkan Pedagogisk meritvärdering Forskningsanknytning i genom- förandet, inkl. pedagogisk forskning/utveckling Ledarskap Scholarship

9 Framgångsfaktor Indikator Internationalisering Gränsöverskridande Innovation Förmåga hos studenterna att medverka i internationellt arbete Tvärprofessionell utbildning Val av metoder för undervisning och examination. Djuplärande IKT som stöd för lärande och kommunikation i yrkeslivet Samhällsinteraktion. Utbildning mot framtidens behov

10 EQ11. Utveckling på fakultetsnivå
Fakulteternas definition av kvalitetsbegreppet och relation till framgångsfaktorerna Fakulteterna definierar 3 särskilt viktiga indikatorer och beskriver det långsiktiga utvecklingsarbetet. Dessa indikatorer kan ingå i de universitetsgemensamma eller vara andra självvalda. Kontrasterar 3 starka utbildningsprocesser mot 3 utvecklings- områden Dessutom får fakulteterna belysa sitt arbete med de universitets- gemensamma indikatorerna, med exempel från kursplaner och examinationsuppgifter

11 EQ11 - Genomförande Styrgrupp Internationell bedömargrupp
Cirka 10 personer. Prorektor utser 12-16 personer Ordf. Judyth Sachs Områdena föreslår vardera två experter, varav en utses Representanter från Uppsala universitet, Göteborgs univer- sitet + ev. KI

12 EQ11 - Genomförande Referensgrupper Arbetsgrupper
Sammanställning/analys av tidigare rapporterat kvalitetsarbete. Vad hände? Framtagande av självvärderings-formulär Biblioteksgrupp. Publikationer och rapporter avs. pedagogiskt FoUU Indikatorer och kriterier för forskar-utbildning. Rådet för utbildning på forskarnivå + Uppsala universitet Kriterier för värdering av kvalitets-indikatorerna. Genombrottet, LTH Ledningsgruppen LU Utvecklingsrådet Rådet för utbildning på forskarnivå Dekanrådet Studentkårerna Externa representanter för Uppsala universitet, Göteborgs universitet, KI, HSV, SUHF

13 EQ11 - Genomförande Samverkande projekt
Examinationsprojektet Examensarbeten Masterutbildningar Handlingsplan för kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå Policy för internationalisering VETA Alumnundersökningar Orpheus och andra internationella projekt Internationella enheten Media och kommunikation

14 EQ11. Tidsplan 2010 mars april sept. 2011 mars juni Möte med bedömar-
grupp 2010 mars april sept. Grupper utses* Rektors- beslut Rapport fr ar- betsgrupper Start av själv- värdering Områdesvis översyn och översätt- ning av vissa dokument och infor-mation på hemsidor till engelska 2011 mars juni Självvärdering Plats- besök Rapport * Utses Styrgrupp, Referensgrupp, Arbetsgrupper, Internationell bedömargrupp

15 EQ11. Tidsplan forts. 2011 hösten 2012
Seminarier, konferenser, work-shops. Uppföljning, genomförande. Fortsatt samverkan med Uppsala, Göteborg, KI. Vissa av projekten fort-sätter 2012 Internationell kongress (U21?) Diskussion, implementering, spridning


Ladda ner ppt "Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser