Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

  Fokus Framtid - Etablering för välfärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "  Fokus Framtid - Etablering för välfärd."— Presentationens avskrift:

1 Fokus Framtid - Etablering för välfärd

2 De tre myndigheternas uppdrag
Migrationsverket kartlägger den nyanländes bakgrund under asyltiden tar fram nationell prognos för nyanlända ansvarar för bosättning av vissa nyanlända beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting Fokus Framtid - Etablering för välfärd

3 Totalt antal asylsökande 2011, 2012 och 2013
Migrationsverket GD uttalar att Migrationsverket tror att en rimlig prognos för 2014 är mellan och asylsökande. Utvecklingen beror på 3 faktorer: Situationen i Syrien, Hinder/möjligheter att ta sig till Europa, Fördelning inom EU. Fokus Framtid - Etablering för välfärd

4 Asylsökande – de fem största grupperna
Migrationsverket Såhär såg det ut hösten Huvuddelen av de statslösa som redovisas ovan kommer från Syrien. Fokus Framtid - Etablering för välfärd

5 Leila, nyanländ flykting från Syrien, och Abdi, ensamkommande flyktingbarn från Somalia – deras väg in i det svenska samhället Fokus Framtid - Etablering för välfärd

6 Vägen in för Leila och Abdi
Om Leila kan ordna sitt eget boende, t ex hos vänner och släktningar, så får hon bosätta sig var hon vill medan hon väntar på beslut. Annars bor hon utan kostnad i en lägenhet som Migrationsverket hyr. I de flesta fall delar man lägenheten med andra asylsökande och man kan inte själv bestämma var man ska bo. Som asylsökande har Leila rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Det är landstinget som beslutar om den vård som den asylsökande kan få. Leila har också rätt till förlossningsvård, förebyggande barna- och mödravård samt vård enligt den svenska smittskyddslagen. Det är sjukvården, ofta vårdcentralen där man bor som gör hälsoundersökningen. Asylsökande barn och ungdomar under 18 år som Abdi, har rätt till samma vård som barn bosatta i Sverige. Har den asylsökande inga pengar eller andra tillgångar kan han eller hon söka dagersättning, den betalas ut till ett bankkort. Ersättningen ska räcka till mat, kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Han/hon kan också söka särskilt bidrag för t ex vinterkläder och glasögon. Ersättning 71 kr/dag för vuxna ensamstående 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll 37 kr/dag för barn upp till 3 år 43 kr/dag för barn 4-10 år 50 kr/dag för barn år (från och med tredje barnet halveras ersättningen) Fokus Framtid - Etablering för välfärd

7 Migrationsverkets boenden i Sverige
Antal boendeplatser var den 28/ Enligt Verkets prognoser kommer antalet platser vara mellan till den siste december 2014. Fokus Framtid - Etablering för välfärd

8 Hur går ett asylärende till?
Fokus Framtid - Etablering för välfärd

9 Ett asylärende börjar…
1. Leila ansöker om asyl hos Migrationsverket som prövar ansökan. 2. Migrationsverket fattar beslut 3. Leila har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor. Om detta skulle hända Leila skickar hon sitt överklagande till Migrationsverket som prövar beslutet igen. Om beslutet står fast lämnar Migrationsverket överklagandet till en migrationsdomstol, som då prövar ärendet. 4. Dom hos en migrationsdomstol 5. Leila kan ansöka om prövningstillstånd inom tre veckor. Om hon då får ett prövnings-tillstånd prövar Migrationsöverdomstolen ärendet. Den som inte får prövningstillstånd måste återvända hem. Även Migrationsverket kan ansöka om prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen. 6. Dom hos Migrationsöverdomstolen. Beslutet har laga kraft och går inte att överklaga. Fokus Framtid - Etablering för välfärd

10 …ett asylärende avslutas.
Självmant återvändande Att återvända självmant innebär att personen på eget initiativ väljer att återvända eller åtminstone accepterar beslutet att han eller hon inte får stanna i Sverige.  Den som har fått ett avvisnings-eller utvisningsbeslut som trätt i kraft enligt lagen (lagakraftvunnet beslut) är skyldig att lämna Sverige. Det förväntas av personen att han eller hon respekterar beslutet och i första hand försöker ordna hemresan själv och se till att giltiga ID- och resehandlingar finns. Mottagningsenheten på Migrationsverket hjälper till att förbereda och ordna resan om det behövs. Den som väljer att återvända självmant har, i vissa fall, möjlighet att ansöka om olika typer av stöd. Återresedirektivet Sedan den 1 maj 2012 gäller nya gemensamma regler inom EU. Den som fått nej på sin ansökan kan få ett återreseförbud till Sverige och övriga Schengenländer på upp till fem år. Tidsfristen innebär att personen har en viss tid på sig att lämna landet, 2 veckor vid avvisningsbeslut och 4 veckor vid utvisningsbeslut. Tidsfristen börjar att räknas från den dag beslutet börjat gälla (normalt från delgivningen). I undantagsfall kan tidsfristen förlängas, exempelvis om personen behöver mer tid för att skaffa ett pass eller om barnen i familjen behöver få avsluta sin skolgång på ett bra sätt. Den som inte lämnat landet innan tidsfristen får automatiskt återreseförbud i ett år. Om personen inte återvänder självmant överlämnar Migrationsverket ärendet till polisen. Utresan blir då en uppgift för polisen (återvändande med tvång). Men Leila får uppehållstillstånd och får stanna i Sverige. Fokus Framtid - Etablering för välfärd

11 Kvotflyktingar Fokus Framtid - Etablering för välfärd

12 Kvotflyktingar Fokus Framtid - Etablering för välfärd
På bilden ser ni ett flyktingläger i Kenya. Människor här väntar på ett bättre liv. En del av dem kommer att flytta till något annat land som så kallad kvotflykting. Varje år kommer mellan och personer till Sverige som kvotflyktingar. Migrationsverket samarbetar med FN:s flyktingorgan, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), för att de mest behövande ska få möjlighet att komma hit som kvotflyktingar. Migrationsverket gör varje år resor till utvalda områden för att intervjua personer som har begärt skydd via UNHCR ska få komma hit på den så kallade flyktingkvoten. Det är regeringen som beslutar hur många som ska få komma hit på kvoten varje år. Kvotflyktingar har sitt tillstånd klart när de kommer hit, till skillnad från asylsökande som söker asyl när de har kommit till Sverige. Det är asylsökande som uppmärksammas oftast när media rapporterar något om Migrationsverket. Rätten att söka skydd – asyl – är en grund i arbetet med mänskliga rättigheter. Reglerna för vilka som har rätt att få asyl finns i Utlänningslagen, där FN:s flyktingkonvention, Genèvekonventionen, är inarbetad. Den som är flykting i lagens mening är den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av: - ras - nationalitet - religiös eller politisk uppfattning - kön eller sexuell läggning eller - annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp och inte kan eller på grund av fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd Antalet asylsökande varierar beroende på vad som händer i omvärlden asylsökande kom till Sverige Flest från Syrien och Somalia). Fokus Framtid - Etablering för välfärd

13 Vad händer vid ja på en ansökan?
Fokus Framtid - Etablering för välfärd

14 Etableringen efter ankomst som asylsökande eller kvotflykting – Leilas väg fortsätter
Det är Arbetsförmedlingen, som tillsammans med kommuner och andra berörda myndigheter, samordnar arbetet med etableringen för personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt asyl, kvotflyktingar och deras anhöriga. Leila har fått uppehållstillstånd och kan därför flytta vart hon vill i landet. Uppehållstillståndet gäller så länge Leila är bosatt i Sverige. Om hon inte själv kan hitta arbete och bostad kan Arbetsförmedlingen hjälpa. En plan (etableringsplan) tas fram för att Leila så snabbt som möjligt ska kunna försörja sig. Hon kan få ersättning när hon följer etableringsplanen. Migrationsverket hjälper till med själva bosättningen för kvotflyktingar och för ensamstående som inte har rätt till etableringsplan. De är de som : arbetar på heltid går på gymnasiet är över 65 år är funktionshindrade eller är så sjuka att det helt påverkar deras prestationsförmåga Var och en presenterar sitt myndighetsuppdrag Fokus Framtid - Etablering för välfärd


Ladda ner ppt "  Fokus Framtid - Etablering för välfärd."

Liknande presentationer


Google-annonser