Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syftet är att nyanlända snarast ska…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syftet är att nyanlända snarast ska…"— Presentationens avskrift:

1 Syftet är att nyanlända snarast ska…
ges förutsättningar för en snabbare etablering i arbets- och samhällslivet genom ett individuellt utformat stöd.

2 Regeringens ambition med reformen
Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen Bättre tillvarata individens kompetens Skapa lika villkor för nyanlända över hela landet Tydliggöra ansvarsförhållanden hos offentliga aktörer

3 Målgrupp Med nyanländ invandrare avses här den som har fyllt 20 med inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 men inte 20 år när uppehållstillstånd beviljades och som saknar föräldrar här i landet omfattas av den nya lagen.

4 Det är detta vi ska samarbeta kring. 7 år ska bli 2
Det är detta vi ska samarbeta kring. 7 år ska bli 2. Nya ansvarsfördelningar. Ni utbildning (Samhällsorientering). Ny aktör - Etableringslots

5 Migrationsverkets ansvar
Kartläggning av asylsökandes utbildning och arbetslivserfarenhet Bosättning av kvotflyktingar och de som inte har rätt till etableringsplan

6 Arbetsförmedlingens ansvar
- Information under Asyltiden - Etableringssamtal - Vissa nyanländas bosättning - Etableringslots via valfrihetssystem - Etableringsplan - Etableringsersättning - Uppföljning och utvärdering Den nya lagen tydliggör vikten av snabb arbetsmarknadsetablering, vilket motiverar den centrala roll och det samordnande ansvar som Arbetsförmedlingen har fått. Ansvaret innebär i stora drag följande: AF ansvarar för genomförandet av etableringssamtal, som syftar till att identifiera den nyanländes kunskaper, tidigare arbeten och studier, ambitioner, intressen och talanger. Under etableringssamtalet tas även frågan om bosättning upp AF anvisar bosättningskommun för de personer som har rätt till etableringsplan. Migrationsverket anvisar övriga (se nedan Bosättning) Etableringslotsen arbetar på uppdrag av AF med att hjälpa den nyanlände att realisera och utveckla sin etableringsplan. Etableringslotsen tillhandahålls genom ett valfrihetssystem, som ger individen rätt att själv välja lots. AF har huvudansvaret för att individen får en etableringsplan. Etableringsplanen beskriver vilka aktiviteter som den nyanlände ska delta i för att han eller hon så snart som möjligt ska ta sig till arbetsmarknaden. AF beslutar om etableringsersättning, som utbetalas till nyanlända som deltar i etableringsplanens aktiviteter Uppföljning – för att kunna mäta den nya lagens effekter har AF ansvar för att följa upp de olika insatser som lagen innebär

7 Kommunernas ansvar Mottagande och bostadsförsörjning
Praktisk hjälp vid bosättning Medverka vid upprättande av etableringsplan Sfi och annan vuxenutbildning Samhällsorientering Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg etc. Visst försörjningsstöd Nyanlända som ej omfattas av reformen

8 Länsstyrelsernas ansvar
Länsstyrelserna har ett särskilt utpekat ansvar för samverkan på regional nivå Det gäller t.ex: mellankommunal samverkan rörande sfi och samhällsorientering frågor rörande bostäder och infrastruktur träffa överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända mm samt regionala samråd i olika former

9 Etableringssamtal Arbetsförmedlingen ska säkerställa (enligt SFS 2010:409) ”Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med en nyanländ snarast möjligt efter det att han eller hon har beviljats uppehållstillstånd” Innehåll Kartläggning/fördjupad kartläggning Samtal om bosättning Samtal om den sökandes prestationsförmåga Information om Sfi/samhällsorientering Information om etableringsersättning/beslut om etableringsersättning under medverkan Information om rätten att välja etableringslots Utifrån Migrationsverket kartläggning gör vi en fördjupad kartläggning och ser över matchningsunderlaget i AIS. Uppgifterna ligger till grund för en bra arbetsmarknadspolitisk bedömning och inför upprättande av plan samt ev. diskussion om bosättning. Erbjudande om hjälp till bosättning. Förmedlaren utgår ifrån att hitta lämplig bostadsort där möjligheter till jobb är så bra som möjligt. Det är viktigt att vi är medvetna om skillnaden mellan arbetsförmåga och prestationsförmåga. Vi ska ha ett generöst förhållningssätt. Skilj på arbete och aktivitet. Vår utgångspunkt är att alla kan delta i aktiviteter motsv. 100%- Vi ska väga in faktorer som familjesituation, hälsa och aktiviteterna ska relatera till individens behov. En arbetsgrupp som består av representanter från SKL, FK Migrationsverket och af AR och IE har tagit fram ett vilket inriktningsdokument som grund för samsyn. OM den sökande bedöms ha mindre än 25% prestationsförmåga ska det styrkas med ett Läkarintyg. Detta är vår viljeinriktning och det pågår ett arbete med att specificera och konkretisera detta AR håller nu på att se över på vilket sätt vi kan använda oss av specialisterna i prestationsförmågebedömningen Af behöver säkerställa samarbete och bra kontaktvägar för att kunna ge info om möjligheter till SFI och samhällsorientering i kommunens regi. Alla som medverkar har rätt till samma etableringsersättning oavsett var man bor och vilken förmåga man har. 5 dagar i veckan 231 kr. Vi informerar att den arbetssökande kan välja en lots som ska vara ett stöd i att uppfylla etableringsplanen.

10 Etableringsplan Innehåller bl.a. Sfi och samhällsorientering
Arbetsförmedlingen ska säkerställa (enligt SFS 2010:409) ”Arbetsförmedlingen ska upprätta en etableringsplan för den nyanlände inom två månader. Etableringsplanen ska omfatta aktiviteter på heltid. Giltighetstiden ska bestämmas med beaktan av den nyanländes behov av insatser. Dock som längst motsvarande tiden för beviljat uppehållstillstånd eller högst 24 kalendermånader”. Innehåller bl.a. Sfi och samhällsorientering Arbetsförberedande insatser Beslut om Lots Beslut om etableringsersättning Etableringsplanen ska innehålla sfi samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. Insatserna bör vara parallella och utformade utifrån de individuella och lokal förutsättningarna Här bör ni fundera över hur ni samverkar lokalt för att skapa maximal flexibilitet. Så stor individanpassning som möjligt. Vår ambition måste vara att upprätta planen så fort som möjligt eftersom den är en förutsättning för att individen ska få sin etableringsersättning. Etableringsplanen ska ses som ett levande dokument som kan revideras och kompletteras under resans gång etableringsplanen blir ett dokument i AIS. Den ska inte jämföras med handlingsplanen utan har mer formen av ett veckoschema där handläggaren tillsammans med kunden preciserar vilka aktiviteter man ska göra för att närma sig målet att bli etablerad. I blanketten kommer det att finnas en rullningslist där man väljer aktivitet som kan vara program eller annan aktivitet. Där finns också ett fritext fält där man kan formulera syftet med aktiviteten. Tanken är att det ska finnas ett utrymme att vara kreativ i val av aktiviteter och att man ska kunna ha lokala varianter. Lots är en aktivitet. Etableringsersättning beslutas. Vid upprättande av plan har beslut tagits om omfattning (i de flesta fall 100%) utifrån prestationsförmåga. Månadsvis ska förmedlaren göra ev. nedsättning utifrån frånvaro (ej närvaro). Heltid är motsv. 8 tim och ev. frånvaro baseras på timme. Deltagaren ansvarar för att rapportera eventuell frånvaro till förmedlaren inför utbetalning. Vi jobbar med att försöka hitta en smidig sätt att ta emot anmälan av frånvaro mm.

11 Etableringslots Valfrihetssystem
Enligt förordningen ska Arbetsförmedlingen… ”Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger den nyanlända rätt att välja en av Arbetsförmedlingens godkända och kontrakterade leverantör av tjänsten” Valfrihetssystem Arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen Stöd att genomföra etableringsplanen på vägen till arbete Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda ett ickevalsalternativ Där etableringslotsar saknas ska Arbetsförmedlingen ge stöd för genomförande av etableringsplanen Ersättningen till lotsen är prestations- och resultatbaserad och betalas ut i fyra olika steg. Uppdrag av Arbetsförmedlingen. LOV är ett valfrihetssystem. Alla utom kommuner och kommunala bolag Upphandlingen pågår kontinuerligt – ingen deadline. Vi kan ändra i förfrågningsunderlaget under tiden. Avtalen är tills vidare, Vid förändringar har lotsen 3månader på att tacka ja eller nej till de ändrade förutsättningarna. Därefter har de tre månader genomföra förändringarna Lotsarna konkurerar med innehållet i tjänsten. De som uppfyller skall kraven blir godkända Finns inget första och sista datum för ansökan Stödet som ska ges när lots ej finns - Ni behöver fundera över hur ni ska göra. Inte många anbud - ca 13 stycken . Vi behöver se över vad kan vi göra för att attrahera fler lotsar. Fundera över vad ni kan göra lokalt. Vi kommer också se över kraven och betalningsmodellen. Betalning Stödet kan var socialt stöd. Lotsen kan även föreslå utveckling av plan. Om de ej kan/vill välja utgår ifrån närhetsprincipen. Kommer att finnas karta som mäter från hemadress till lotsadress – fågelvägen. Af objektivt stöd i valet. Även hjälp vid byte av lots. Af ska i systemstöd - Sök Lots – på ett objektivt sätt stödja till val av Lots. Af bokar lots via Boka Lots.

12 Prognos nyanlända som omfattas av reformen
December 2010 Cirka personer 2011 Cirka personer

13 Generationsväxlingen
Under de kommande femton åren når 1,6 miljoner pensionsåldern jämfört med drygt 1,3 miljoner åren 1995 till 2010 Påverkar alla regioner och merparten av yrkesområdena

14 Arbetsförmedlingens syn på uppdraget
- Samarbete - Jobbfokus - Individuellt stöd


Ladda ner ppt "Syftet är att nyanlända snarast ska…"

Liknande presentationer


Google-annonser