Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur bra är vår skola? Föräldrar Vårterminen 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur bra är vår skola? Föräldrar Vårterminen 2013."— Presentationens avskrift:

1 Hur bra är vår skola? Föräldrar Vårterminen 2013

2 Föräldrar svar; 1. Värdegrund och Arbetsmiljö 2. Skolans Mål och Målen i undervisningen 1. Det råder trygghet och trivsel i skolan 3. Mobbing och okamratligt beteende förebyggs och bekämpas 10. Föräldrarna uppmuntras att engagera sig i sina barns skola 4321X 165261 155171 20341721 51 1373023 12. Skolans mål är kända av elever och föräldrar 15. Undervisningsmålen utgör referenspunkter i utvecklingssamtalen 16. Skolans bedömningsgrundet och betygskriterier är kända av elever och föräldrar 4321X 26301511 283772 23341521 771013734

3 Föräldrar svar; 1. Värdegrund och Arbetsmiljö 2. Skolans Mål och Målen i undervisningen 1.Nivå 3 ; Bra Enkäter till elever och föräldrar och andra utvärderingar, visar att de flesta elever, minst 85 procent upplever stor trygghet och trivsel i Garphyttans skola. De flesta vuxna på Garphyttans skola deltar aktivt i att förebygga och bekämpa tendenser till mobbning och okamratligt beteende. Garphyttans skola har tydliga regler för arbete och samvaro, välkända av de flesta. De vuxna reagerar i allmänhet på regelbrott och strävar efter att reglerna ska tillämpas i vardagspraktiken. På Garphyttans skola råder för det mesta en lugn och harmonisk studiemiljö, vilket ger så gott som alla elever arbetsro och goda förutsättningar för lärande. Garphyttans skola strävar efter att öka elevers och föräldrars inflytande, vilket lett till att en stor andel av eleverna och föräldrarna känner delaktighet i skolans arbete och anser att de har möjlighet att påverka skolsituationen 2. Nivå 3 – Bra Garphyttans skola har hyggligt tydliga mål, de flesta baserade på läroplanen och de är förankrade hos flertalet av personalen och styr delar av verksamheten. En övervägande del av undervisningen och det dagliga skolarbetet styrs av mål som lärare ställt upp, ofta tillsammans med eleverna. Målen är kända av merparten av elever och föräldrar och används som referenspunkter för bedömning av måluppfyllelse och vid utvecklingssamtalen.

4 Föräldrar svar; 3 Undervisning och lärande 4 Skolan resultat 17. Lärarna har god kompetens och höga förväntningar på sina elever 18. Lärare och elever planerar och utvärderar undervisningen tillsammans. 23. Läraren följer upp elevernas individuella utveckling och ger tydlig feed-back. 27. Skolarbetet ger eleverna stimulans och stärker deras tillit till den egna förmågan. 28. Skolan har bra rutiner och modeller för att följa upp elevernas studieresultat. 29. Resultaten på diagnoser och nationella prov ställs samman och analyseras. 30. Elevernas resultat och betyg ligger på en förväntad nivå. 31. Även elever med särskilda behov gör framsteg och når skolans mål. 32. Skolan har bra rutiner för att delge elever och föräldrar uppnådda resultat. 4321X 29321012 2632123 21341711 76983953 4321X 17361236 9289424 62914421 42015431 143111513 50144612095

5 Föräldrar svar; 3 Undervisning och lärande 4 Skolan resultat 3. Nivå 3 – Bra De flesta lärare har god kompetens, visar engagemang och har ganska tydliga förväntningar på sina elever. Flertalet elever är motiverade, känner delaktighet och upplever att de har ett visst inflytande och ansvar i skolans arbete. Olika arbetssätt tillämpas och elevaktiva arbetsformer överväger. Eleverna ställs inför uppgifter som de upplever som meningsfulla. De producerar ofta kollektiva och individuella arbeten. Samspelet mellan lärare och elever fungerar ofta bra och dialogen dom emellan har i de flesta fall god kvalitet. Skolarbetet stärker självtilliten hos flertalet elever, de känner att de gör framsteg och många elever upplever ”lärandets glädje”. 4. Nivå 3 – Bra De flesta elevers resultat ligger på en förväntad god nivå. Många elever med svårigheter gör framsteg och uppnår skolans mål. Skolan har en modell för att följa upp elevernas studieresultat, vilken tillämpas av flertalet lärare. Resultaten från de nationella proven ställs samman och diskuteras. Elever och föräldrar får regelbunden information om uppnådda studieresultat.

6 Föräldrar svar; 5 Stöd och stimulans till elever i behov av särskilt stöd 6. Ledning, organisation och samarbete i lag och grupper 7. Utvärdering, Kvalitetsutveckling och Kompetensutveckling 4321X 21619829 2227440 22010537 8225237 14804119143 4321X 133014710 112318517 2453321227 4321X 62916914 9401439 1569301223 33. Skolan har avsatt tillräckliga resurser för stöd till elever med svårigheter. 34. Lärarna använder diagnoser och andra metoder för att identifiera elever med behov av stöd. 35. Elever som har svårigheter får handledning och särskilt stöd av god kvalitet. 36. Åtgärdsprogram upprättas för elever som riskerar att inte uppnå målen. 39. Skolledningen visar ett aktivt intresse för undervisning och lärande 42. Skolan har en väl fungerade organisation i arbetsenheter och arbetslag. 46. Enkäter till elever och föräldrar ger besked om hur nöjda ”brukarna” är med sin skola. 48. Skolan har en tydlig utvecklingsplan med förbättringsområden och handlingsprogram.

7 Föräldrar svar; 5 Stöd och stimulans till elever i behov av särskilt stöd 6. Ledning, organisation och samarbete i lag och grupper 7. Utvärdering, Kvalitetsutveckling och Kompetensutveckling 5. Nivå 3 - Bra Garphyttans skolas resurser för elever i behov av särskilt stöd är i stort sett anpassade efter behoven. Även elever med mindre svårigheter kan få särskilt stöd. Diagnostiska uppgifter och andra metoder för att identifiera elever i behov av särskilt stöd förekommer så gott som allmänt. Åtgärdsprogram upprättas för elever som riskerar att inte uppnå målen och dessa elever får som regel stöd av god kvalitet. 6. Nivå 3 – Bra Ledningen driver skolutvecklingsarbetet i samarbete med personalen och detta genomsyrar i viss mån verksamheten Den pedagogiska organisationen och ansvarsfördelningen stöder genomförandet av skolans verksamhet, men den skulle kunna utvecklas. Garphyttans skola har fungerande arbetslag och personalen samarbetar för att skapa en god studiemiljö för eleverna. 7. Nivå 3 – Bra Analys av utvärderingen leder till handlingsplaner och i vissa fall till åtgärder för kvalitetsutveckling. Garphyttans skolas utvärderingar och utvecklingsplaner ligger till grund för kvalitetsutveckling och personalens kompetensutveckling.


Ladda ner ppt "Hur bra är vår skola? Föräldrar Vårterminen 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser