Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter Läkemedel Solutions.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter Läkemedel Solutions."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter Läkemedel Solutions

2 Läkemedel Ny symbol, pil inom parentes innebär att ordinationen ska fortsätta utan att utdelningstillfällen skapas i utdelningslistan Vid långa läkemedelsnamn kan man genom dubbelklick i det grå fältet Ordinerade läkemedel utöka kolumnens bredd

3 Markering av Waran i ordinationsöversikten
Waran visas extra tydligt genom att alltid sorteras överst i listan och ett rött utropstecken visas före läkemedelsnamnet i listan. Alla läkemedel i Dikumarolgruppen (ATC-kod B01AA) behandlas på detta sätt. Detta gäller endast i Ordinationsöversikten och inte i Utdelningslistan eller Aktuella ordinationer.

4 Läkemedel Nya utsättningsorsaker, Byte till synonymt preparat och Dubblett

5 Favoriter Via funktionen Favoriter kan ansvarig vårdgivare nå de favoritläkemedel som lagts till via funktionen Aktuella ordinationer Knappen Tidigare recept har tagits bort. Recept hanteras via knappen Recept eller via funktionen Aktuella ordinationer

6 Nyinsatt läkemedel Vid markering av valet Nyinsatt i samband med ordination markeras läkemedlet med blå färg i ordinationsöversikten. Den blå färgen ändras till svart genom att kryss- rutan avmarkeras eller i samband med att läkemedlet hämtas ner till ett nytt vårdtillfälle

7 Utskrivning - ej utsatta läkemedel
Vid utskrivning klipper ej vårdtillfället ordinationen den visas så långt den är pilad vilket innebär att också ev dosändringar framåt i tiden visas

8 Hämta ordination Funktionen Kopiera från vårdtillfälle har bytts ut mot Hämta ordinationer från listan Aktuella ordinationer. Detta innebär att det som visas i listan Aktuella ordinationer kan hämtas till ordinationsöversikten via knappen Hämta ord I dialogen Hämta ordinationer finns en ny kolumn, Anvisning. Om anvisningen överstiger 15 tecken kan kolumnbredden utökas genom dubbelklick på kolumnen i rubrikraden Passerade utdelningstillfällen kan skapas även i denna funktion

9 In- och Utsättningsdatum i Hämta ordinationer
In- och ev Utsättningsdatum visas i ”Hämta ordinationer från aktuella listan” för att förtydliga vilka ordinationer som gäller tills vidare och vilka som endast gäller under en begränsad period.

10 Utdelningslista Via knappen Läkemedel nås ordinations- översikten (knappen Ordinfo har tagits bort)

11 Aktuella ordinationer
En ny funktion för att ordinera läkemedel till listan Aktuella Ordinationer inom en databas i öppenvård samt slutenvård. Den kan nås via läkemedelmodulen eller via egen flik på journalmappen Funktionen Aktuella ordinationer innehåller två funktioner Ordination och Recept Knappen Pågående har tagits bort

12 Fliken Ordination En aktuell lista av ordinationer visas med den senaste ordinationen överst Alla pågående ordinationer (d v s ej utsatta) visas i listan. För att listan skall hållas uppdaterad krävs därmed att ej aktuella ordinationer (en eller flera kan markeras samtidigt) sätts ut antingen via ordinationsöversikten eller direkt i listan Aktuella ordinationer Olika symboler visar olika status, ex vit gubbe (ordination utförd/redigerad i listan, öppenvård) vit säng (vid utskrivning av patient ändras symbolen från röd till vit) - röd säng (ordination utförd i pågående slutenvård - OBS! ej redigerbar i listan)

13 Ordination Ett filter gör det möjligt att sortera bort ex Utsatta läkemedel Markeras en ordination i den övre listan visas ordinationsdetaljerna i den nedre delen Från denna funktion kan recept skapas Ordinationsöversikten kan nås via knappen Läkemedel För att ordinera ett nytt läkemedel välj Ny ordination

14 Ordination Via knappen Ny ordination kan ordinationer läggas till listan Aktuella ordinationer I dialogen för val av läkemedel kan Favoriter läggas till en personlig favoritlista. Denna nås även via ordinationsöversikten

15 Ordination I ordinationsdetaljerna anges bl a Dos, Dosenhet samt Administrationssätt Ett räkneverk räknar upp till max antal använda tecken i anvisningsfältet. Då max gränsen uppnåtts rödmarkeras räkneverket När ordinationen sparats kan ett recept skapas Via knappen Skriv ut kan en aktuell Medicinlista skrivas ut till patienten

16 Insättningsdatum i medicinlistan
Insättningsdatum visas om medicinlistan skrivs ut från Aktuella ordinationer, däremot inte om medicinlistan skrivs ut från Ordinationsöversikten (från version 212 sp 4). Utsättningsdatum visas om medicinlistan skrivs ut från Aktuella ordinationer (från version 212).

17 Ordination Listan Aktuella ordinationer är oberoende av vårdtillfälle därför hämtas de senast registrerade värdena för Längd och Vikt samt datum oavsett vilket vårdtillfälle de är registrerade på I kroppsyteberäkningen visas nu två decimaler

18 Fliken Recept – ny funktion från Melior 211B
Visar patientens samtliga recept i en receptlista Symboler visar om receptet sparats, skrivits ut eller skickats elektroniskt En lista med recept som förskrivits på en patient på andra kliniker kan presenteras i en domänlista, Domänrecept. Observera att det inte finns någon sekretess på recepten under Domänrecept utan detta kan läsas av alla inom ett domän oavsett om andra inställningar för sekretess gjorts i Melior systemadministration

19 Recept Receptlistan kan ändra sorteringsordning via kolumnrubrikerna Ett räkneverk räknar upp till max antal använda tecken i doseringsanvisningsfältet. Då max gränsen uppnåtts rödmarkeras räkneverket Personliga ordinationsmallar kan skapas via Skapa mall

20 Ordinationsmallar Om ett läkemedel makulerats visas [MAK] framför det makulerade läkemedlet när mallen markerats. Man kan därmed se övriga läkemedel som ingår i ordinations- mallen och ta bort det makulerade läkemedlet manuellt

21 Läkemedelsöverkänslighet
Det är nu obligatoriskt att lägga till en kommentar när en registrerad läkemedelsöverkänslighet makuleras

22 Koppla till vårdtillfälle
Det är nu möjligt att koppla Varningsregistrering och Recept aktiviteter till annat vårdtillfälle via högerklick på aktiviteten

23 Historiköversikt Visar information om Ordinationer, Doseringar, Recept och Utdelningar Historiköversikten har kompletterats med information om vårdtillfällets datum samt avdelning i den övre blå listen

24 Länkning av läkemedel från Aktuella ordinationer till journaldelen på termen Läkemedelslista
Länkning kan ske till aktivitet/mall i journaldelen, termen är redigerbar – viktigt att de automatiskt länkade läkemedlen ses över av ansvarig förskrivare. Om patienten är utskriven skapas en lista med de aktuella läkemedlen i Aktuella ordinationer. På ett oavslutat slutenvårdstillfälle eller ett öppenvårdstillfälle skapas automattexten ”Se läkemedelslista”.

25 Länkning av läkemedel från Aktuella ordinationer till journaldelen på termen Läkemedelslista
Observera att de läkemedel som automatiskt förs över från Aktuella ordinationer är de som är aktuella vid tillfället då aktiviteten skrivs eller sökordet plockas fram, d v s dokumentationsdatum gäller. Ett exempel är ifall termen Läkemedelslista finns med i aktiviteten Epikris och ”epikrishuvudet” automatiskt skapades då patienten skrevs ut. Det är alltså inte inte aktivitetens händelsedatum, d v s datum och tid då ”epikrishuvudet” skapades, som styr utan dokumentationsdatumet.


Ladda ner ppt "Nyheter Läkemedel Solutions."

Liknande presentationer


Google-annonser