Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställdhetsanalys för samhällsplanering Utbildning i analysmetoden Sjuan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställdhetsanalys för samhällsplanering Utbildning i analysmetoden Sjuan."— Presentationens avskrift:

1 Jämställdhetsanalys för samhällsplanering Utbildning i analysmetoden Sjuan

2 Välkommen till analysutbildningen!

3 Varför analys? ”I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” Plan- och bygglagen

4 Sjuan 1.Hur är uppdraget i verksamheten formulerat? 2.Vilken jämställdhetsutmaning finns inom verksamheten? 3.Vad är din fråga? 4.Vilka ledtrådar finns för att kunna besvara frågan? 5.Vad säger ledtrådarna? 6.Analysen är klar – föreslå åtgärder 7.Jämför förslagen till åtgärder

5 Dokumentera analysen För att andra ska kunna följa dina tankar behöver du dokumentera ditt arbete. Skriv ner vad du har gjort och hur du har tänkt.  Dokumentera varje steg av Sjuans process.  Beskriv med text vad grafer och tabeller visar.  Var noga med källhänvisningar i texten.  Skriv texten så att en oinsatt men intresserad läsare kan förstå.  Testa ditt utkast på en kollega.

6 1. Hur är uppdraget i verksamheten formulerat?  För vem finns verksamheten?  Vad ska verksamheten leverera?  Uppdraget kanske redan finns formulerat i dina verksamhetsplaner. Annars kan du hitta det i politiskt styrande dokument eller i lagstiftningen inom gällande område.  Uppdraget utgör ramen och grunden för ditt fortsatta arbete.

7 2. Vilken jämställdhetsutmaning finns inom verksamheten?  Du kan hitta uppslag från tidigare forskning eller så har du egna erfarenheter från verksamheten.  Om du inte kommer på eller hittar något, kan du försöka med att titta på verksamhetens största utmaning ur ett jämställdhetsperspektiv.  Om du istället har många idéer redan nu, så ska du välja en av dem.  Det viktiga är att välja en idé och börja arbeta med den.

8 3. Vad är din fråga?  Vilken fråga vill du ha besvarad? Frågan ska utgå från den jämställdhetsutmaning som du har identifierat i verksamheten.

9 4. Vilka ledtrådar finns för att kunna besvara frågan?  Det kan vara statistik, rapporter, foton, intervjuer, enkäter, observationer med mera. 1.Vad säger ditt material och vad säger det inte? 2.Har du rätt material utifrån din frågeställning? 3.Behövs ytterligare material för att besvara din fråga? a)Ta fram mer material från tidigare undersökningar b)Gör en egen undersökning

10 5. Vad säger ledtrådarna?  Beskriv de könsmönster du ser i materialet  Jämför om möjligt resultaten med tidigare resultat på området  Använd dina genuskunskaper för att tolka materialet.  Vad ser du för mönster? Är de ett problem? Vad beror de på? Vilka konsekvenser får de? Behöver de åtgärdas?

11 6. Analysen är klar – föreslå åtgärder 1.Börja arbeta i enlighet med Socialstyrelsens metod ”Äldres behov i centrum” 2.Diskutera resultaten på APT och be om kollegors reflektioner över studien och vad vi skulle kunna göra som nästa steg 3. Göra en uppföljning av denna studie med peer review, dvs en kollega är medlyssnare/observatör när handläggare gör behovsbedömningen i dialog och vid hembesök för att lägga märke till eventuell genusbias i processen 4.Ingen åtgärd

12 7. Jämför förslagen till åtgärder Lätt Stor effekt 1 2 3 4 Svårt Liten effekt

13 Exempel: Hur synliggörs kvinnor och män i det offentliga rummet?

14 1. Hur är uppdraget i verksamheten formulerat?  ”/…/ att planlägga användningen av mark och vatten.”  ”/…/ att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnads- förhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” Plan- och bygglagen

15 1. Hur är uppdraget i verksamheten formulerat?  ”/…/ lantmäteri och geografisk information, stadsbyggnad, planering och bygglov, trafikplanering, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och gator, miljö - och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt bostadsanpassning.”  ”Vi verkar för ökad integration och jämställdhet. Vi ser till alla människors lika värde. Vi har stor respekt för vårt kulturarv och de värden som präglar vår kommun.” Samhällsbyggnadskontorets verksamhetsplan och budget

16 2. Vilken jämställdhetsutmaning finns inom verksamheten?  ”Det finns oftast inte lika många gatunamn och platser som speglar historiska kvinnor/kvinnoyrken, som de som minner om män och manliga yrken.” Jämna steg: Checklista för jämställdhet i fysisk planering, 2007

17 3. Vad är din fråga?  Finns det lika många gatunamn som speglar historiska kvinnor och traditionella kvinnoyrken som historiska män och traditionella mansyrken i kommunen?

18 4. Vilka ledtrådar finns för att få ett svar på frågan? KvinnorMänKön okänt Albertinas grändAmiralsgatanArendalsgatan Alice Babs gataAmorvägenArrheniusgatan Apollovägen Appeltoffts väg Arvid västgötes gata Resultat: Av 9 aktuella namn är 5 förknippade med män, 2 med kvinnor och 2 vet vi inte.

19 5. Vad säger ledtrådarna?  Samma mönster i vår kommun som det vanligen finns i andra kommuner  Kvinnor och män erkänns och synliggörs inte i samma utsträckning vid val av gatunamn, det finns en slagsida åt att mäns traditionella erfarenheter, namn och yrken ges mer utrymme.

20 6. Analysen är klar – föreslå åtgärder 1.Byta namn på befintliga gator till kvinnors namn och traditionella kvinnoyrken 2.Döpa nya gator till namn med kvinnors namn och traditionella kvinnoyrken 3.Döpa nya gatunamn könsneutralt 4.Göra ingenting

21 7. Jämför förslagen till åtgärder Lätt Stor effekt 1 2 3 4 Svårt Liten effekt

22 1. Uppdraget Tidig dialog med kvinnor och män inför revidering av kommunens översiktsplan. Inget krav på att de som deltar ska bo eller arbeta i kommunen. Dialog har skett i öppna möten och via e-panel. 1. Uppdraget Tidig dialog med kvinnor och män inför revidering av kommunens översiktsplan. Inget krav på att de som deltar ska bo eller arbeta i kommunen. Dialog har skett i öppna möten och via e-panel. Övning: Medborgardialog

23 1. Uppdraget Tidig dialog med kvinnor och män inför revidering av kommunens översiktsplan. Inget krav på att de som deltar ska bo eller arbeta i kommunen. Dialog har skett i öppna möten och via e-panel. 2. Jämställdhets- utmaning Hypotes: Kvinnor kommer inte till tals i samma utsträckning som män. 2. Jämställdhets- utmaning Hypotes: Kvinnor kommer inte till tals i samma utsträckning som män. Övning: Medborgardialog

24 1. Uppdraget Tidig dialog med kvinnor och män inför revidering av kommunens översiktsplan. Inget krav på att de som deltar ska bo eller arbeta i kommunen. Dialog har skett i öppna möten och via e-panel. 2. Jämställdhets- utmaning Hypotes: Kvinnor kommer inte till tals i samma utsträckning som män. 3. Frågeställning Varför är det fler män som deltar på samrådsmöten och i e- panelen och varför pratar de mer än kvinnorna? 3. Frågeställning Varför är det fler män som deltar på samrådsmöten och i e- panelen och varför pratar de mer än kvinnorna? Övning: Medborgardialog

25 1. Uppdraget Tidig dialog med kvinnor och män inför revidering av kommunens översiktsplan. Inget krav på att de som deltar ska bo eller arbeta i kommunen. Dialog har skett i öppna möten och via e-panel. 2. Jämställdhets- utmaning Hypotes: Kvinnor kommer inte till tals i samma utsträckning som män. 3. Frågeställning Varför är det fler män som deltar på samrådsmöten och i e- panelen och varför pratar de mer än kvinnorna? 4. Ledtrådar Pressmeddelande, annonser, inbjudan till e-panel, deltagarstatistik. 4. Ledtrådar Pressmeddelande, annonser, inbjudan till e-panel, deltagarstatistik. Övning: Medborgardialog

26 1. Uppdraget Tidig dialog med kvinnor och män inför revidering av kommunens översiktsplan. Inget krav på att de som deltar ska bo eller arbeta i kommunen. Dialog har skett i öppna möten och via e-panel. 2. Jämställdhets- utmaning Hypotes: Kvinnor kommer inte till tals i samma utsträckning som män. 3. Frågeställning Varför är det fler män som deltar på samrådsmöten och i e- panelen och varför pratar de mer än kvinnorna? 4. Ledtrådar Pressmeddelande, annonser, inbjudan till e-panel, deltagarstatistik Övning: Medborgardialog 5. Vad visar ledtrådarna?

27 1. Uppdraget Tidig dialog med kvinnor och män inför revidering av kommunens översiktsplan. Inget krav på att de som deltar ska bo eller arbeta i kommunen. Dialog har skett i öppna möten och via e-panel. 2. Jämställdhets- utmaning Hypotes: Kvinnor kommer inte till tals i samma utsträckning som män. 3. Frågeställning Varför är det fler män som deltar på samrådsmöten och i e- panelen och varför pratar de mer än kvinnorna? 4. Ledtrådar Pressmeddelande, annonser, inbjudan till e-panel, deltagarstatistik Övning: Medborgardialog 5. Vad visar ledtrådarna? 6. Åtgärder 1. 2. 3. 4. etc. 6. Åtgärder 1. 2. 3. 4. etc.

28 Exempel på åtgärder  Testa inbjudningar på någon utanför arbetsgruppen och jämställdhetsgranska dem innan de skickas.  Inbjudningarna tar upp traditionellt manliga områden. Något som mer riktar sig till kvinnors fritidsintressen borde varit med, t.ex. ridleder.  Viktigt att både start- och stopptid framgår i inbjudan. Särskilt för personer med omsorgsansvar.  Använd e-panelen för enkätutvärdering av inbjudan och organisering av öppna möten.

29 1. Uppdraget Tidig dialog med kvinnor och män inför revidering av kommunens översiktsplan. Inget krav på att de som deltar ska bo eller arbeta i kommunen. Dialog har skett i öppna möten och via e-panel. 2. Jämställdhets- utmaning Hypotes: Kvinnor kommer inte till tals i samma utsträckning som män. 3. Frågeställning Varför är det fler män som deltar på samrådsmöten och i e- panelen och varför pratar de mer än kvinnorna? 4. Ledtrådar Pressmeddelande, annonser, inbjudan till e-panel, deltagarstatistik Övning: Medborgardialog 5. Vad visar ledtrådarna? 6. Åtgärder 1. 2. 3. 4. etc. 7. Värdera åtgärderna Lätt Svårt Liten Stor effekt effekt 7. Värdera åtgärderna Lätt Svårt Liten Stor effekt effekt

30 Arbeta vidare  Jämställdhetsutmaningar för samhällsplanering (pdf)  Sjuan (pdf)  Metoder för kartläggning och analys på jämställ.nu (webb) Metoder för kartläggning och analys på jämställ.nu  Leda och styra för hållbar jämställdhet (webb) Leda och styra för hållbar jämställdhet

31 Tack för idag! För mer information och kontakt: www.skl.se/jamstalldhet


Ladda ner ppt "Jämställdhetsanalys för samhällsplanering Utbildning i analysmetoden Sjuan."

Liknande presentationer


Google-annonser