Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nina Ahlroos Euroguidance Sweden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nina Ahlroos Euroguidance Sweden"— Presentationens avskrift:

1 Nina Ahlroos Euroguidance Sweden
Järfälla Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Universitets- och högskolerådet Aktuellt inom det europeiska vägledningsområdet

2 Universitets- och högskolerådet
Organisation och webb

3 Tre blev två

4 Organisation Universitets- och högskolerådet
General- direktör Stab/Administrativ avdelning Avdelningen för antagning och studentstöd inkl Euroguidance Sweden (ca 45) Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift (ca 35) Avdelningen för internationellt samarbete Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor (ca 15)

5 Vår webb Studieinformation – studera.nu
Antagning till högskolan – antagning.se, universityadmissions.se Bedömning av utländsk utbildning, alla utbildningsnivåer – uhr.se Program för internationellt utbyte och samarbete – utbyten.se Nyhetsbrev och särskilda sidor för vägledare: Välj “För vägledare” på Internt målgruppsråd kring vägledning

6 Det europeiska utbildningssamarbetet
EU2020 och ET2020

7 Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010. Samarbete för en smart-hållbar-inkluderande tillväxt För att hantera de utmaningar som EU står inför: - den ekonomiska krisen - globaliseringsfrågan - klimatfrågan - frågan om den allt äldre befolkningen Mer info:

8 Mål för Utbildning 2020 Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form av utbildning

9 EU:s utbildningspolitiska riktmärken
1. Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola 2. Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent 3. 90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning 4. Minst 40 procent av alla åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning 5. Minst 15 procent av den vuxna befolkningen år ska delta i det livslånga lärandet

10 Vägledning på den europeiska agendan
Resolutioner och policysamarbete

11 Livslång vägledning Vad? För vem? När? Fokus? Karriär? Var?
En rad aktiviteter såsom information, rådgivning, kompetensbedömning, handledning, utveckling av individens förmåga att hantera sitt livslånga lärande (Career Management Skills, CMS) För vem? Alla medborgare När? Alla åldrar och tidpunkter i livet Fokus? Bidra till meningsfulla val i livet inom utbildning och arbete (karriär). Stärka individens förmåga att hantera sin egen utbildning och karriär Karriär? Individens livsvägar i utbildning, arbete och andra sammanhang där man lärt (förvärvat) och använt förmågor och kompetenser Var? I flera olika miljöer: utbildning, yrkesutbildning, arbetsmarknad, samhällsliv och privat

12 Resolutioner om vägledning
Resolution on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe, 2004 (Att stärka politik, system och praxis på området livslång vägledning i Europa) Bygga system för livslång vägledning Tillgång för alla Hög kvalitet Council resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies, 2008 (Bättre integrering av livslång vägledning i strategierna för livslångt lärande) Stärka vägledningens roll inom ramen för nationell utbildningspolitik Se vägledning som en pågående process där individen spelar en aktiv roll Tillgång och kvalitet + Career management skills - individens förmåga att hantera sitt livslånga lärande (valkompetens?) Uppmuntra samarbetet mellan nationella, regionala och lokala intressenter Resolution

13 Europeiskt policynätverk för livslång vägledning
(European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN) Bildades 2007 31 länder Sverige representeras av: Skolverket och Arbetsförmedlingen Arbetsgrupper (Sverige deltar i samtliga): - Career Management Skills - Access and Co-ordination/Co-operation - Quality assurance/Evidence-base for policy and systems development Tematiskt samarbete (Sverige deltar i grupp 3): 1: Samla befintliga bevis om effekterna av vägledningstjänster 2: Utforska möjligheten till samarbete med OECD om PISA och PIAAC undersökningar. 3: Undersöka möjligheten att utveckla en europeisk ram för policy- och systemutveckling inom livslång vägledning med möjliga indikatorer 4: Fortsätta produktionen av information runt aktuella politiska EU frågor, ur ett livslångt väglednings-                 perspektiv

14 Lifelong Guidance Policy Development – A European Resource kit
Aktuella Resultat Lifelong Guidance Policy Development – A European Resource kit Exempel på hur länderna har löst arbetet med tillgång, kvalitet o bevisgrund, samordning, CMS ELGPN Glossary Ordlista med en gemensam uppsättning definitioner och begrepp på vägledningsområdet. Ladda ned på:

15 Vägledning och mobilitet
Euroguidance, ”Mobility counselling” och kompetensutveckling

16 Euroguidance Sweden och Euroguidance nätverket
Information om Euroguidance Sweden – välj för vägledare – internationellt - centrala dokument och publikationer - möjligheter till kompetensutveckling - kommande konferenser Frågeservice för vägledare Euroguidance nätverket, 34 länder - kontakter i alla länder - nyhetsbrev - beskrivning av vägledningssystemen

17 Europeiska Kommissionens prioriteringar för Euroguidance nätverket 2014
Öka kunskap och kompetens hos vägledare så att de är bättre rustade att främja rörlighet och stödja ett positivt resultat av individuell mobilitet Främja ömsesidig medvetenhet och samarbete mellan vägledningstjänster i fråga om arbetssätt och metoder Komplettera arbetet i ELGPN och stödja politiska initiativ inom EU, genom spridning och tillhandahållande av expertis om den europeiska dimensionen i vägledning och mobilitet . Ge , utbyta och sprida kvalitetsinformation om : - Studie-och yrkesvägledningssystemen inom EU (inkl livslångt lärande och sysselsättning) - Projektresultat inom området livslång vägledning - Utbildningssystemen inom EU (beskrivningar riktade till att främja rörlighet i utbildningssyfte) - Europeiska initiativ och program för utbyte och samarbete Andra möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte Tillhandahålla och underhålla EQF/Ploteus portalen

18 Sambandet mobilitet - vägledning
”Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet såväl på utbildningsområdet som på arbetsmarknaden och därigenom skapat ett behov av att unionens medborgare förbereds för att utveckla sina inlärnings- och karriärvägar inom ett större geografisk område” EU:s rådsresolution om livslång vägledning 2008 ”Den internationella dimensionen i studie- och yrkesvägledning handlar om att vägleda om studier och arbete i andra länder som en möjlighet bland olika framtida möjligheter för eleven. Det behöver därför finnas ett internationellt perspektiv i utvecklingen av vägledarens arbetsmetoder och i vägledarens egen kompetensutveckling” Skolverkets Allmänna Råd för studie- o yrkesvägledning 2013

19 ”Mobility Counselling” Vägledning för internationell rörlighet
Vägledningsprocessen före, under och efter en mobilitetsperiod Bygger på modell utarbetad av Fil Dr Søren Kristensen från Danmark

20 Euroguidance.se ”För att få till stånd en så bra potential för lärande som möjligt, är det viktigt att på olika sätt kvalitetssäkra utlandsvistelsen”

21

22 Mobilitetsmöjlighet för vägledare:
Kompetensutveckling för personal och studier och praktik för studerande Vägledare räknas till ”staff” under mobilitetsprojekt Behörig organisation bl a; ”body providing guidance, counselling and information services” Kompetensutveckling - Deltagande i kurser - Jobbskuggning

23 Samarbetsprojekt med koppling till vägledning
Samarbete/partnerskap kring ett område man vill utveckla, t ex - delta i erfarenhetsutbyte - utveckla material för vägledning/coachning  - ta fram verktyg för tillgodoräknanden och validering - utveckla metoder Vägledare kan delta i skolans projekt Projektet kan ha ett vägledningsrelaterat tema, t ex: - projekt som stärker banden mellan skola och arbetsliv - projekt som förbättrar chanserna för alla att klara skolan - projekt som minskar antalet vuxna med låg utbildningsbakgrund (bl a genom väglednings- och valideringssatsningar).

24 Jämfört med tidigare program
Inga ansökningar från enskilda individer Man ansöker om att genomföra strategiska projekt med större påverkan på organisationsnivå och policynivå Tvärsektoriella samarbeten är nu möjliga (till exempel högskola – grundskola) Förenklad programstruktur - tre huvudprogram för alla målgrupper

25 Delta i kompetensutveckling och utbyte med Estland
6-8 maj, 2014 Två dagar kompetensutveckling runt mobilitet och vägledning i Universitets- och högskolerådets lokaler En dag jobbskuggning då en estnisk kollega följer med till arbetsplatsen för att ta del av hur en svensk vägledare arbetar Detta gäller: Deltagandet är kostnadsfritt En lunch och en middag ingår Möjlighet att träffa en kollega från ett annat land på hemmaplan Engelska som arbetsspråk Intyg på genomförd kompetensutveckling utfärdas av UHR Anmälan snarast till:

26 Tack! Frågeservice: euroguidance.sweden@uhr.se
UHR:s webbsidor för vägledare: – välj ”för vägledare” Prenumerera på vårt nyhetsbrev för vägledare!


Ladda ner ppt "Nina Ahlroos Euroguidance Sweden"

Liknande presentationer


Google-annonser