Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Förskoleklass hösten 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Förskoleklass hösten 2013."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Förskoleklass hösten 2013

2 Dagordning för kvällen
Presentation Rektor (organisation, mål och resultat) Förskoleklassen Inskolningar Visning av lokalerna Flogstaskolan

3 VAD STYR SKOLAN? Läroplanen
Skollagen, skolförordningen, Skolverkets föreskrifter och allmänna råd samt en rad andra författningar Övriga lagar som t ex arbetsmiljölagen, offentlighets- och sekretesslagen Uppsala kommuns Uppdragsplan

4 Skolan Förskoleklass – åk 3 Två paralleller A- och B klasser
175 elever Ca elever i varje klass Tre fritidshem

5 Skolans mål Alla som arbetar på Flogstaskolan ska
samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. gemensamt arbeta för att öka andelen godkända elever i SV och MA i NP. använda Digital PEDagogisk planering för dokumentation såsom Pedagogiska planeringar, individuella utvecklingsplaner. arbete för att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper.

6 Rektors arbete Rektorsråd: rektor samtalar med elever om hur de ex uppfattar vad lust att lära innebär för dem. Elevråd: elever medverkar och ges möjlighet till inflytande i skolans arbete. Vardagliga samtal: elever, personal och föräldrar har samtal där feedback ges. Kartläggningar och observationer: elevers kunskaper och förmågor kartläggs för att öka måluppfyllelsen. Enkäter: olika uppföljningar görs genom att elever svarar på enkäter. Utifrån dessa resultat analyseras vilka förbättringar som behövs

7 Resultat Flogstaskolan har uppnått förbättrade resultat i skrivning och läsning. Projektetet Läsinlärning genom skrivning och med stavelsen som stöd – ett projekt för utökat samarbete speciallärare – klasslärare – förskollärare i förskoleklass har pågått två läsår. Resultatet är glädjande – eleverna har förbättrat sina kunskaper i skrivning och läsning och når bättre resultat än tidigare år. De kommentarer som kommit fram är att eleverna har skriv- och läsglädje och lärarna upplever arbetslust. Utmärkande för arbetssättet är att skriftspråkets formsida och funktionssida knyts ihop så att eleverna successivt bygger upp sin kunskap i skriftspråket och kontinuerligt får använda och befästa sina nya kunskaper i det fria skrivandet och i läsandet av olika typer av texter. Projektets mål har för lärarnas del varit att skapa samsyn på barns lärande i förskoleklass, skola och specialundervisning samt att identifiera elever med behov av en individanpassad undervisning.

8 Likabehandling Upprättar en plan varje år Likabehandlingsgrupp
Trygghetsteam Elevhälsoteam Arbetet med likabehandling innebär att: varje elev skall gå till skolan med glädje och där mötas av trygghet, respekt och ansvarstagande. personalen är vuxna förebilder. vi arbetar förebyggande för att varje elev ska behandlas som en enskild individ med olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter. vi arbetar främjande för att varje elev har ett egenvärde och inte ska känna sig diskriminerade eller utsättas för kränkande behandling.

9 Förskoleklassen Ej obligatorisk.
Förskoleklassen har fem timmars pedagogisk verksamhet som pågår mellan varje dag. Varje förskolegrupp har ett klassrum och ett grupprum till sitt förfogande samt visst korridorutrymme. Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Med förskolepedagogisk verksamhet når vi vår målsättning som är att skapa en god grund för all slags vidareinlärning.

10 LEKEN LEKEN ÄR EN MYCKET VIKTIG DEL AV VERKSAMHETEN
I leken tränar barnen abstrakta begrepp och övar sig på allt de lärt teoretiskt, hört och sett. Genom leken befäster barnen sina kunskaper och utmanar sitt lärande och sin förståelse.

11 Kommunikation och samverkan
Grunden för all verksamhet inom skola handlar om att kunna fungera i grupp. Förskoleklasstiden ger särskilt många tillfällen till träning i att umgås, kommunicera och samverka.

12 MATEMATIK Vi arbetar praktiskt med grundläggande taluppfattning och ger barnen verktyg för att bygga upp förståelse för tal. Vi gör barnen uppmärksamma på matematiken i vardagen såsom geometriska former kring oss, bråktal när vi t.ex delar frukt osv. Vi samtalar matematik med de korrekta benämningarna för att kunna sätta ord på det logiska- och abstrakta tänkandet.

13 BILD Barnen får uttrycka sig i skapande form och de kommer att få prova på olika material och tekniker.

14 IDROTT Barnen får möjlighet att utveckla och träna sin motorik och sin samarbetsförmåga samt lära sig ta instruktioner och utföra uppgifter enligt dessa. Idrottslektionerna har vi i idrottshallen på skolan. Barnen byter om till lektionen och duschar efteråt.

15 SVENSKA Vi tränar det svenska språket genom sagor, ordlekar, rim och ramsor. Skolan arbetar med en Skriv- och Läsinlärningsmetod som heter SOL- metoden. Redan i förskoleklass får barnen börja skriva utifrån sin egen förmåga, en förmåga som successivt utvecklas utifrån SOL-arbetet.

16 VÄRDEGRUND Vi arbetar med skolans värdegrund. Vi förklarar ord och bearbetar vad de olika orden innebär i umgänget med varandra. Vi tränar de olika begreppen i lekar, bild, drama och sång.

17 NATUR, MILJÖ OCH HÄLSA Vi följer årstidernas växlingar i våra regelbundna utflykter. Då lär vi också om natur och miljö och tränar olika matematiska begrepp. Samtidigt får barnen extra rörelseträning.

18 Det viktigaste av allt: BARNEN SKA HA ROLIGT !!!!
Barnen ska bli trygga, självständiga och kompetenta individer, väl förberedda för de krav skolan ställer på dem.

19 VÅREN 28 maj Karuselldagen Kl 9.30-10.30 April
Ert barn får besöka skolan för att bekanta sig med miljön och träffa förskollärarna. Det är föräldrarna som är med barnet denna dag. April 2 april besked om placering Välkomstbrev Föräldramöte Personal besöker Kullen, Flogsta, Sernanders,Voksenåsen och Tittut. Maj första besöket i förskoleklass Kl Barnen från förskolan hälsar på skolan med förskolans personal.

20 SOMMARFRITIDS FR O M 1 AUGUSTI
INSKOLNING 3 dagar i augusti Inskolningstider Torsdag 15 aug kl 9.00–10.30 Fredag 16 aug kl 9.00–12.00 inkl lunch Måndag 19 aug kl 8.30–12.30 inkl lunch Inskolningssamtal sker på eftermiddagen efter inskolningen. Under det samtalet går vi igenom Underlaget för inskolningssamtalet och ställer mer frågor kring det som vi och ni önskar veta mer om. SKOLSTART Måndag 19 aug Skolan börjar för alla elever. Elever i förskoleklass börjar kl 8.15 och slutar kl alla dagar. Elever i åk 1-3 börjar kl 8.15.

21 Vad händer efter det här mötet?
Ebarn ungdom- ni väljer Placeringsbesked Välkomstbrev inkl blanketter Personalen besöker förskolorna Eleverna besöker förskoleklass med personal Eleverna besöker förskoleklass med föräldrar Klassindelningar Sommarlov Inskolningsdagar

22 Nästa föräldramöte


Ladda ner ppt "Välkommen! Förskoleklass hösten 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser