Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka mål har EU på miljö-, energi och transportområdet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka mål har EU på miljö-, energi och transportområdet?"— Presentationens avskrift:

1 Vilka mål har EU på miljö-, energi och transportområdet?
Anna Törner, Näringsdepartementet Klimatpaktskonferensen 2012 11 september 2012 Näringsdepartementet

2 Upplägg EU:s övergripande mål EU:s och Sveriges mål inom miljö
EU:s och Sveriges mål inom energi och klimat EU:s och Sveriges mål inom transport Vägen framåt – mot en koldioxidsnål ekonomi Vad innebär detta för företag verksamma i Stockholmsregionen? Näringsdepartementet

3 EU:s övergripande mål Näringsdepartementet

4 Nya Lissabonstrategin – EU2020
Europa 2020-strategin ska ge EU en tillväxt som är smart, hållbar och inkluderande Fem överordnade mål för sysselsättning, forskning, utbildning, fattigdomsminskning, klimat och energi Näringsdepartementet

5 EU:s och Sveriges mål inom miljö
Näringsdepartementet

6 EU:s miljöhandlingsprogram och Sveriges miljömål
6:e miljöhandlingsprogrammet: 7:e miljöhandlingsprogrammet under utarbetande ( ) Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och fjorton etappmål. Näringsdepartementet

7 EU:s och Sveriges mål inom energi och klimat
Näringsdepartementet

8 EU:s energi- och klimatmålsättningar: ”20-20-20-10 till år 2020”
20% minskade utsläpp av växthusgaser till år 2020 20% andel förnybar energi av all energianvändningen år 2020 10% förnybar energi (inklusive hållbara biodrivmedel och förnybar el) av den totala drivmedelsanvändningen inom transportsektorn senast år 2020 20% energibesparing jämfört en prognosticerad energianvändning 2020 Näringsdepartementet

9 Sveriges energi- och klimatmål 2050
Sveriges Riksdag tog sommaren 2009 beslut om att fossila energikällor ska avvecklas Visionen är att nettoutsläppen av klimatgaser helt upphör vid mitten av seklet Näringsdepartementet

10 Sveriges klimat- och energimål 2020
50% förnybar energi 10% förnybar energi i transportsektorn 20% effektivare energianvändning 40% lägre utsläpp av växthusgaser Näringsdepartementet

11 EU:s och Sveriges mål inom transport
Näringsdepartementet

12 Sveriges transportmål – en utmaning
Energieffektivisering i transportsystemet ska öka successivt År 2020 ska andelen förnybar energi minst vara 10% År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen Näringsdepartementet

13 Sverige nära att nå förnybartmål i transportsektorn
Andelen förnybar energi i transportsektorn har ökat kraftigt Totala energianvändningen i sektorn har minskat Mer effektiv personbilspark Ökning av alla biodrivmedel (ffa biogas och biodiesel) Mer diesel och mindre bensin Utredning om fossiloberoende fordonsflotta Näringsdepartementet

14 Vägen framåt – mot en koldioxidsnål ekonomi
Näringsdepartementet

15 Sveriges position för Kommissionens meddelande ”en koldioxidsnål ekonomi 2050”
EU bör visa hur en ambitiös klimatpolitik kan kombineras med ekonomisk tillväxt Långsiktiga utsläppsmål behövs Näringsdepartementet

16 pro- dukter luft klimat produktion produkter råvaror energi mark
-20% till 2020 -80% till 2050 Luft Luftkvalitet som påverkar miljö och hälsa Transporter Effektivare resursanvändning, minskad miljöpåverkan luft klimat Energi 20% effektivisering till 2020 20% förnybar energi till 2020 Produkt Prissignal Information om miljöpåverkan Resurser Naturkapital och ekosystemtjänster ska prissättas produktion pro- dukter produkter Miljölagstiftning / tillståndsprövning Detaljerad styrning av villkor råvaror energi Avfall, biprodukter Återanvändning, återvinning Nyttja som resurs Metaller Säker tillgång mark vatten Kemikalier Information Substitution Vatten God status Mark Hållbar markanvändning Näringsdepartementet

17 Vad innebär detta för företag verksamma i Stockholmsregionen?
Näringsdepartementet

18 Utmärkande för Stockholmsregionen
Starka profilområden: IT & telekommunikation, läkemedel-, bio- och medicinteknik, automation & robotik, miljöteknik, bank & finans, turism och logistik Tjänstesektorn dominerande Stockholm har målet att vara Europas ledande hållbara tillväxtregion år 2020 Näringsdepartementet

19 Vad innebär EU:s mål? Går mot ett mer koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle Troliga ytterligare krav på minskade CO2-utsläpp och högre andel förnybart samt ökat fokus på luftvårdsfrågor Högre pris på utsläppsrätter Energieffektiviseringssatsningar ofta lönsamma ”What gets measured gets managed” Nya ’grönare’ affärsmodeller: systemlösningar, produkt/tjänster Transporter och kommunikation (flyg, sjöfart, närkommunikation) Internationellt, hur ser konkurrenternas situation ut? Näringsdepartementet

20 Exempel: Norra Djurgårdsstaden
Målsättning att bli en av världens första klimatpositiva stadsdelar genom passivhus och plushus, satsning på solceller, energieffektiva transporter och slutna kretslopp för vatten, avfall och energi De övergripande målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person och år till 2020 Näringsdepartementet

21 Exempel: Stockholms stad IT-satsningar
Stockholms stads IT-satsningar hjälper tjänsteföretagen att växa och skapa nya jobb. På två decennier har antalet jobb fördubblats och de skapar nu ett förädlingsvärde på mer än 100 miljarder kronor årligen. 1,75 % av koldioxidutsläppen i Europa härrör från användningen av IT-utrustning. IT-lösningar har potential att bidra till minskade utsläpp inom samhällets alla sektorer med upp till 15 procent fram till 2020 Näringsdepartementet

22 Tack för uppmärksamheten!
Kontaktuppgifter: Anna Törner, Energienheten tel: Näringsdepartementet


Ladda ner ppt "Vilka mål har EU på miljö-, energi och transportområdet?"

Liknande presentationer


Google-annonser