Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU 2020-strategi Smart tillväxt, hållbar tillväxt, tillväxt för alla

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU 2020-strategi Smart tillväxt, hållbar tillväxt, tillväxt för alla"— Presentationens avskrift:

1 EU 2020-strategi Smart tillväxt, hållbar tillväxt, tillväxt för alla
7 flaggskepp Innovation union Industripolitik Resurseffektivitet Energistrategi 2020 – nov 2010 Infrastrukturstrategi – nov 2010 Energieffektiviseringsplan – mars 2011 Low carbon economy 2050 roadmap – mars 2011 Framtidens transporter vitbok – mars 2011 Energieffektiviseringsdirektiv – juni 2011 Resurseffektivisering roadmap – sept 2011 Energi 2050 roadmap – höst 2011 Energy 2020: A strategy for competitive, sustainable and secure energy Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond – A Blueprint for an integrated European energy network Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials Low-carbon economy 2050 roadmap European Energy Efficiency Plan 2020 White Paper on the future of transport 2020 EU biodiversity policy and strategy Revision of the Energy Taxation Directive Roadmap for a resource-efficient Europe Common Agricultural Policy Reform Common Fisheries Policy Reform Cohesion Policy Reform Energy infrastructure package Trans-European Networks for Transport (TEN-T) revision Energy Roadmap 2050 Smart grids Security of energy supply and international cooperation Review of priority substances mentioned in the Water Framework Directive Strategy for the sustainable competitiveness of the EU construction sector Action Plan towards a sustainable bio-based economy by 2020 Strategic Transport Technology Plan Revision of the legislation on monitoring and reporting of greenhouse gas emissions

2 Resource Efficiency: “Doing more with less”
Sustainable management and use of resources throughout their life cycle Producing more value and building an economy which delivers lasting growth Living, producing and consuming within the physical and biological limits of the Planet Paraplybegrepp som täcker allt – energi, råvaror, miljöpåverkan Livscykelperspektiv

3 A Resource Efficient Economy must
Save resources, taking existing opportunities for efficiency Reduce, dematerialize ways to meet people’s need Substitute, for alternatives with lower resource use over the life cycle Value resources correctly in policy and business decisions Recycle and reuse, for a circular economy

4 EUs energi- och klimatpolitik – mål 2020
Utsläppen av växthusgaser inom EU skall minska med 20 % jämfört med % om andra länder följer efter (bindande mål) Förbrukningen av primärenergi skall minska med 20 % (icke bindande mål) Förnybar energi skall öka från dagens 8,5 % till 20 % (bindande mål) Förnybara fordonsbränslen skall svara för 10 % (bindande mål) Basår 1990 Energieffektiviseringsmålet fastlagt som ett absolut mål baserat på en projektion gjord 2007 Svenskt åtagande i förnybarhetsmålet är 49% (Sverige har själva höjt det till 50%)

5 A cost-efficient pathway towards 2050
Förnybar, CCS och kärnkraft, smarta elnät Energibesparingar, VP, bio Energieffektiviseringar, CCS, sena åtgärder Elbilar, biodrivmedel tunga fordon, flyg, fortsatt ökad transportefterfrågan Viss potential inledningsvis, fortsatt produktivitetsökning, BAU matval 80% domestic reduction in 2050 is feasible with currently available technologies, with behavioural change only induced through prices If all economic sectors contribute to a varying degree & pace. 80% minskning till 2050 även för industrin under förutsättning att CCS finns. Utan CCS bedöms minskningen vara 50%. Det innebär troligen att all fossil bränsleanvändning måste bort och ersättas men biobränslen eller el. Endast utsläpp från fossil råvaruanvändning kan få vara kvar t ex reduktionskolet. Milestones för 2030 och 2040. Målet för 2020 kvarstår men man tror att om EU klarar energieffektiviseringsmålet på 20% så kommer man klara 25% på klimatmålet till 2020. Efficient pathway: -25% in 2020 -40% in 2030 -60% in 2040

6 produktion luft klimat pro- råvaror dukter energi mark vatten Luft
Luftkvalitet som inte påverkar miljö och hälsa Klimat -20% till 2020 -80% till 2050 Transporter Effektivare resursanvändning, minskad miljöpåverkan luft klimat Energi 20% effektivisering till 2020 20% förnybar energi till 2020 Produkt Prissignal Information om miljöpåverkan pro- dukter råvaror energi Resurser Naturkapital och ekosystemtjänster ska prissättas produktion Miljölagstiftning - IED Detaljerad styrning av villkor Metaller Säker tillgång Avfall, biprodukter Återanvändning, återvinning Nyttja som resurs mark vatten EQS – miljökvalitetsnormer (Environmental quality standard) PFE – Program för energieffektivisering CLP – System för klassificering, märkning och packetering NEC – National Emission ceiling, utsläppstak för länder POP – Persistant organic pollutant, organiska ämnen t ex dioxin EoW – End of waste BSAP – Baltic sea action plan BLM – Bioligandmodell, metod att bedöma biotillgängligheten för metaller IED – Industrial Emission directive, EUs miljöbalk för stora anläggningar BREF – BAT (best available technique) reference document Kemikalier Information Substitution Mark Hållbar markanvändning Vatten God status


Ladda ner ppt "EU 2020-strategi Smart tillväxt, hållbar tillväxt, tillväxt för alla"

Liknande presentationer


Google-annonser