Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nöjd Partner ServCheck® Oktober 2012. 2 Innehållsförteckning Genom att klicka på understruken text i den grå rutan nedan kan du snabbt och enkelt ta dig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nöjd Partner ServCheck® Oktober 2012. 2 Innehållsförteckning Genom att klicka på understruken text i den grå rutan nedan kan du snabbt och enkelt ta dig."— Presentationens avskrift:

1 Nöjd Partner ServCheck® Oktober 2012

2 2 Innehållsförteckning Genom att klicka på understruken text i den grå rutan nedan kan du snabbt och enkelt ta dig till de olika frågorna. När du sedan vill tillbaka till innehållsförteckningen klickar du på ikonen längst ner till höger på respektive sida (Obs, fungerar endast i bildspelsläge). Fråga 1Fråga 1Hur fick du höra talas om kampanjen Digidel första gången? Fråga 2Fråga 2Vilka delar av Digidels informationskanaler har du tagit del av? Fråga 3Fråga 3Hur skulle du vilja betygsätta följande delar i kampanjen Digidel? Fråga 4Fråga 4Hur långt har ni kommit som partner i kampanjen Digidel? Fråga 5Fråga 5Ungefär hur många personer har ni hjälpt att bli digitalt delaktiga om du skulle göra en grov uppskattning? Fråga 6Fråga 6Om du på samma sätt skulle göra en grov uppskattning av antalet personer som ni har som mål att få digitalt delaktiga, hur många är det? Fråga 7Fråga 7I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden när det gäller din medverkan i Digidel? Fråga 8Fråga 8Om du skulle ge ett helhetsbetyg på hur nöjd du som partner är så här långt, vilket skulle det bli? Fråga 9Fråga 9Skulle du kunna tänka dig att rekommendera kampanjen Digidel till andra som skulle kunna bli partners? Kontaktuppgifter För att se frågeformuläret i sin helhet, klicka på följande länk: https://web.easyresearch.se/s.asp?WID=870517&Pwd=47579699&TESTMODE=true&key=55324,15

3 3 .SE har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning för att utröna hur nöjda de partners som idag finns registrerade för Digidel är.  Undersökningen har genomförts med hjälp av webbenkäter. En urvalslista är framtagen i.SE:s regi.  Totalt 285 enkäter har skickats ut varav 211 har besvarats och bearbetats, vilket ger en svarsfrekvens på 74%. Enkäterna besvarades under perioden 19/2 – 18/10.  En bortfallsanalys har genomförts och denna gav vid handen att de flesta som inte hade svarat helt enkelt inte hade haft tid men samtidigt uppgav att de skulle svara. Vi kan inte se något systematiskt bortfall som beror på missnöje eller annat som skulle kunna påverka resultatet! Syfte & Metod Klicka här för att ta dig tillbaka till innehållsförteckningen

4 4 Bakgrundsfakta för de som besvarat enkäten

5 5 Hur fick du höra talas om kampanjen Digidel första gången? Fråga 1 Det vanligaste sättet att ha fått information om Digidel är genom kollegor eller från partners som redan är delaktiga i kampanjen. Även seminarium nämns av många och vi kan även se att detta är betydligt vanligare bland de partners som registrerade sig under 2012. Inledningsvis och bland de partners som registrerades 2011 var det framförallt genom rekommendationer som kampanjen fick spridning.

6 6 Fråga 1 Registrerad som Partner Typ av Partner Totalt 20112012BibliotekIdeell organisa tion Studie- förbund Annat Antal svar 21195116 263335 Genom bibliotek, studieförbund, folkhögskolor eller annan partner 33%31%35%40%12%42%17% Genom en kollega 29%36%23%32%19%18%37% Seminarium 13%8%17%13%12%24%6% Digidels webbplats 6%4%7%4% 3%14% Digidels nyhetsbrev 4%3%5%2%12%3%9% Internetsökning 4% 3% 15%0%3% Annan webbplats/Blogg 2% 0%3% Facebook 1%0%3%1%4%0%3% Twitter 1%0%3%2%4%0% Annons 0% 1%0% 3% Annat 7%9%5%4%15%3%14% Kommer inte ihåg 9%8%10%12%8%6% Hur fick du höra talas om kampanjen Digidel första gången?

7 7 Vilka delar av Digidels informationskanaler har du tagit del av? Fråga 2 Helt överlägset vanligaste informationskanal för partners är den egna webbplatsen, digidel.se. I stort sett samtliga har utnyttjat denna. Därefter kommer nyhetsbreven, konferenser och nätverksträffar. Vi kan konstatera att sociala media används i begränsad omfattning och att det fortfarande finns information tillgänglig att ladda ned för nästan 8 av 10 partners. Vi kan även se att utnyttjanden, inte helt oväntat, förutom när det gäller digidel.se, nyhetsbrev och konferenser är högre för de partners som registrerades 2011.

8 8 Fråga 2 Vilka delar av Digidels informationskanaler har du tagit del av? Registrerad som Partner Typ av Partner Totalt 20112012BibliotekIdeell organisa tion Studie- förbund Annat Antal svar 21195116 263335 Digidel.se 96%97%96%97%96%94% Nyhetsbrev 51%52%50%47%58%45%63% Konferenser och möten 48%49%47%52%38%52%43% Nätverksträffar 40%48%34%42%23%45%40% Facebook 29%36%23%34%23%15%31% Statistik (kan laddas ned från digidel.se) 20%27%15%19%23%15%29% Webbsändningar 20%29%13%21%15%18%26% Välkomstpaketet (kan laddas ned från digidel.se) 18%17%20%19% 21%14% Metod (kan laddas ned från digidel.se) 18%21%16%17%15%18%26% Twitter 17%23%11%17%15%9%23%

9 9 Hur skulle du vilja betygsätta följande delar i kampanjen Digidel? Fråga 3

10 10 Hur skulle du vilja betygsätta följande delar i kampanjen Digidel? Bas=De som givit ett omdöme! Fråga 3

11 11 Fråga 3 Hur skulle du vilja betygsätta följande delar i kampanjen Digidel? Registrerad som Partner Typ av Partner Andel (mycket bra + bra)Totalt 20112012BibliotekIdeell organisa tion Studie- förbund Annat Bas=Givit ett omdöme! Information på Digidels webbplats 96%97%95%94%96%97%100% Registreringen 82%86%78%86%83%67%83% Rapportering av insatser 75%79%71%73%94%59%81% Material på Digidel.se 97%96%97%96%91%100% Support från Digidel 92% 91%93%80%88%100% Videoguider 97% 100% 89% Facebook 95% 94%96%89%90%100% Twitter 92%93%90%92%83%86%100% Konferenser/träffar 96%95%97%96%92%95%100% De övergripande bilden är att partners i Digidel ger kampanjen höga eller mycket höga betyg i de fall där man har en upplevelse och kan ge ett betyg. I princip råder en fullkomlig nöjdhet när det gäller de delar som finns uppräknade. Lite lägre betyg ges dock när det gäller de lite mer administrativa delarna. För registreringen och rapporteringen av insatser sjunker betyget något. Nästan var femte partner (19%) tycker att registreringen fungerar dåligt och precis var fjärde (25%) tycker att rapporteringen av insatser fungerar dåligt. Särskilt studieförbunden ger lägre betyg i detta avseende.

12 12 Hur långt har ni kommit som partner i kampanjen Digidel? Fråga 4

13 13 Fråga 4 Registrerad som Partner Typ av Partner Totalt 20112012BibliotekIdeell organisa tion Studie- förbund Annat Antal svar 21195116 263335 Registrerat oss som partner 84%85%84%89%88%70%80% Rapporterat insatser 70%73%68%81%50%73%46% Lagt in information/material på presentationssidan 37%42%33%39%38%15%49% Hur långt har ni kommit som partner i kampanjen Digidel? Även om samtliga de som besvarat enkäten de facto är partners så är tydligen inte alla av den uppfattningen. Detta skulle kunna hänga samma med de lite lägre betygen kring just registreringen och rapportering av insatser. Liten drygt en tredjedel av de partners som besvarat enkäten säger sig ha lagt upp information eller material på presentationssidan.

14 14 Ungefär hur många personer har ni hjälpt att bli digitalt delaktiga, om du skulle göra en grov uppskattning? Om du på samma sätt skulle göra en grov uppskattning av antalet personer som ni har som mål att få digitalt delaktiga, hur många är det? Fråga 5 och 6

15 15 Ungefär hur många personer har ni hjälpt att bli digitalt delaktiga, om du skulle göra en grov uppskattning? Om du på samma sätt skulle göra en grov uppskattning av antalet personer som ni har som mål att få digitalt delaktiga, hur många är det? Fråga 5 och 6 Registrerad som Partner Typ av Partner Totalt 20112012BibliotekIdeell organisa tion Studie- förbund Annat Antal svar 21195116 263335 Digitalt delaktiga så här långt 30346017531230167589 Total målsättning 6191 0382726114441651 387 Här ser vi en tydlig och ganska stor skillnad i uppfattning när vi ser på partners som registrerat sig 2011 respektive 2012. De som varit partner under lite längre tid har en betydligt mer positiv syn på framtiden och slutmålet med kampanjen. De som registrerades 2011 tror på nästan 100 000 delaktiga medan de som registrerats hittills i år är betydligt mer beskedliga och tror på drygt 30 000 delaktiga trots att de är fler partners till antalet! Ser vi till genomsnittet är uppskattningen lite drygt 175 000 delaktiga om vi räknar med 285 partners!

16 16 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden när det gäller din medverkan i Digidel? Fråga 7

17 17 Fråga 7 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden när det gäller din medverkan i Digidel? Registrerad som Partner Typ av Partner Andel stämmer in 4+5Totalt 20112012BibliotekIdeell organisa tion Studie- förbund Annat Antal svar 21195116 263335 Jag har tillräckligt stöd från kampanjledningen för att bidra till det uppsatta målet på bästa sätt 78%84%73%81%65%76%80% Vi som partner har själva stor nytta av vårt deltagande i Digidel 65%69%61%69%58%67%54% Vi har inlett nya samarbeten tack vare nätverket i Digidel 51% 59%23%52%43% Instämmandegraden varierar bland de som svarat och för de olika påståenden man fått ta ställning till. Störst instämmandegrad finner vi när det gäller kampanjledningens stöd medan nästan hälften inte tycker eller är tveksamma till att nya samarbeten har inletts. Störts tveksamhet finns när det gäller att som partner själv dra nytta av deltagandet och detta gäller särskilt de ideella organisationerna.

18 18 Om du skulle ge ett helhetsbetyg på hur nöjd du som partner är så här långt, vilket skulle det bli? Fråga 8

19 19 Fråga 7 Om du skulle ge ett helhetsbetyg på hur nöjd du som partner är så här långt, vilket skulle det bli? Registrerad som Partner Typ av Partner Totalt 20112012BibliotekIdeell organisa tion Studie- förbund Annat Antal svar 21195116 263335 Mycket nöjd (5) 9%12%8% 9%14% 4 35%29%39%34%27%39%40% 3 36%42%30%41%31%27%31% 2 7%4%9%6%12% 0% Inte alls nöjd (1) 1% 2% 0% 3% Kan ej svara/ingen uppfattning 12% 13%10%23%12%11% NPI 62,663,162,161,160,062,967,7 När partners ska ge ett övergripande betyg över hur nöjda de är så här långt kan vi se att resultatet är lite svalt. Det är endast knappt hälften (44%) som ger de två högsta betygen 4 och 5! Här gäller det att tolka resultatet med stor försiktighet! En anledning till att betyget ligger relativt sett lågt är med stor sannolikhet att man inte enbart har betygsatt Digidels kampanjledning utan även sina egna insatser. Med dessa kan man ju vara mer eller mindre missnöjd med beroende på med vilka förväntningar man klev in som partner! Med ledning av svaret på övriga frågor så får man nog dra slutsatsen att detta är skälet till att betyget blir lägre just i denna fråga. Det är alltså inte ett lågt betyg som riktas mot hur kampanjen drivs eller sköts. Samtidigt är det viktigt att inte enbart åstadkomma ett bra arbete runt omkring. Det hela bygger på att partners är med och känner sig delaktiga i att skapa digital delaktighet. I takt med att fler blir delaktiga kommer även detta partnerindex att stiga!

20 20 Skulle du kunna tänka dig att rekommendera kampanjen Digidel till andra som skulle kunna bli partners? Fråga 9

21 21 Fråga 8 Skulle du kunna tänka dig att rekommendera kampanjen Digidel till andra som skulle kunna bli partners? Registrerad som Partner Typ av Partner Totalt 20112012BibliotekIdeell organisa tion Studie- förbund Annat Antal svar 21195116 263335 Ja 76%79%74%76%77%85%68% Tveksam 10%7%12% 4%12%6% Nej 1%0%2%1%4%0% Har redan rekommenderat Digidel 12%13%11%9%15%3%26% Ej svar 1% 2%0% Det finns en mycket stark positiv attityd och inställning till Digidel och den tar sig till uttryck i att 88% kan tänka sig att rekommendera andra att bli partners eller redan har rekommenderat Digidel (12%). Bland de som registrerade sig 2011 är denna siffra 92%.

22 22 Kontaktuppgifter Vilka är vi som arbetar med rapporten och hur når Du oss? Postadress Box 7194 103 88 STOCKHOLM Besöksadress Oxtorgsgatan 4, 9-10 tr. Telefon 08-611 74 40 Fax 08-678 47 11 E-mail analyser@mistat.se Hemsida www.mistat.se Kontaktpersoner Anders Örtengren


Ladda ner ppt "Nöjd Partner ServCheck® Oktober 2012. 2 Innehållsförteckning Genom att klicka på understruken text i den grå rutan nedan kan du snabbt och enkelt ta dig."

Liknande presentationer


Google-annonser