Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.norrstyrelsen.se Vad handlar regionfrågan egentligen om? BILD 1 Vad handlar regionfrågan egentligen om?  Närmare. Med en norrländsk region flyttas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.norrstyrelsen.se Vad handlar regionfrågan egentligen om? BILD 1 Vad handlar regionfrågan egentligen om?  Närmare. Med en norrländsk region flyttas."— Presentationens avskrift:

1 www.norrstyrelsen.se Vad handlar regionfrågan egentligen om? BILD 1 Vad handlar regionfrågan egentligen om?  Närmare. Med en norrländsk region flyttas beslutsmakten närmare medborgarna. Många frågor som tidigare beslutats om på nationell nivå kommer nu att fattas på regional nivå.  Starkare. En gemensam region ger skalfördelar och starkare förutsättningar för att erbjuda invånarna snabba och kvalitativa offentliga tjänster. En enad region i Norrland kan tydligare göra gemensam sak och positionera sig såväl nationellt som inom EU.  Klokare. En norrländsk region tar fasta på de speciella förutsättningar som råder i Norrland. Vi kan organisera verksamheten utifrån den verklighet som råder här och skapa inomregional balans. Vår demokratiska organisation och våra välfärdstjänster kan utformas för att överbrygga gleshet och långa avstånd. Ökat självstyre och handlingskraft Delaktighet Effektivisering och konkurrenskraft

2 www.norrstyrelsen.se Vad handlar regionfrågan egentligen om? BILD 2 Ökat självstyre och handlingskraft - Norrstyrelsens verksamhetsidé  Regionfrågan handlar om ökat självstyre samt decentralisering av statliga verksamheter och beslut. Den handlar inte först och främst om geografiska gränser. Den handlar om vem som ska fatta besluten och på vilken samhällsnivå det ska ske. Genom att bilda en regionkommun flyttas rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor från staten till regionerna. Kommunernas beslutsrätt berörs inte alls.  Demokrati förutsätter att man har något att bestämma över. Yta, befolkningsunderlag, ekonomiska resurser, kompetens och mycket annat måste ha en sådan storlek och omfattning att man kan hantera till exempel infrastruktur och kommunikationer, fördelning av regionalstöd, sjukvårdsstruktur och de stora kulturinstitutionerna. Det handlar om att vara tillräckligt stor och ha tillräcklig handlingskraft för att någon ska lyssna på oss – om att stärka Norrlands möjligheter i den globala konkurrensen.

3 www.norrstyrelsen.se Vad handlar regionfrågan egentligen om? BILD 3 Delaktighet - Norrstyrelsens verksamhetsidé  Delaktighet är en förutsättning för att hålla demokratin levande. Det är inte tillräckligt att medborgarna ges möjlighet att direkt eller indirekt delta i besluten, de måste också vilja delta och vi politiker måste vilja involvera fler än de som deltar idag. Vi ser framför oss en livskraftig och stark region med ett mer demokratiskt, effektivt och decentraliserat beslutsfattande. Den regionala utvecklingen gynnas och förutsättningarna för alla norrlänningars välfärd förbättras. Vi är övertygade om att människor vill delta i beslut om de får veta hur olika förslag påverkar deras vardag, deras livsvillkor och den framtid de kan överskåda. Den är en viktig politisk uppgift att organisera beslutsfattandet så att detta blir möjligt.

4 www.norrstyrelsen.se Vad handlar regionfrågan egentligen om? BILD 4 Effektivisering och konkurrenskraft - Norrstyrelsens verksamhetsidé  Självklart har vi ambitionen att hantera skattemedlen ansvarsfullt. Det kommer att finnas betydande möjligheter till rationalisering och besparingar, men vi har inga planer på att lägga ner sjukhus eller att centralisera den verksamhet som medborgarna möter dagligen. Vår ambition är att arbeta närmare norrlänningarna själva, att göra oss starkare gentemot omvärlden och att använda våra gemensamma resurser ännu smartare än tidigare. Vi kommer att kunna nyttja fördelarna i en stor organisation, samtidigt som det är just storleken som gör det möjligt att organisera verksamheten småskaligt och samtidigt bidra till inomregionala balans.  Vi är övertygade om att en norrländsk region ökar vår förmåga att förutse, upptäcka och hantera förändringarna i omvärlden. Det är ändå till sist det som är det yttersta politiska ansvar som vi bär gentemot våra väljare

5 www.norrstyrelsen.se Vad handlar regionfrågan egentligen om? BILD 5 Inomregional balans - Norrstyrelsens verksamhetsidé  Den norrländska regionkommunen är stor till ytan. Det innebär möjligheter, mångfalden ökar vår attraktivitet, men gör också att vi måste säkerställa en inomregional balans – såväl när det gäller beslutsfattandet som verksamhetsinnehållet och verksamheternas lokalisering. Motiven för att bilda en sammanhållen norrländsk region är förutom att klara välfärdsuppdraget, även att öka vår egen och våra företags konkurrensförmåga, de är inte i första hand sjukvårds- politiska. Vår högspecialiserade regionsjukvård är idag samlad vid universitetssjukhuset i Umeå, och kommer att så förbli. Ur hälso- och sjukvårdssynpunkt är en norrländsk region ingen omvälvande tanke. Våra möjligheter att påverka verksamheten vid universitetssjukhuset ökar och den samlade hälso- och sjukvården i Norrland får en tydligare beslutsstruktur.

6 www.norrstyrelsen.se Vad handlar regionfrågan egentligen om? BILD 6 Problem och utmaningar  Bristande kunskap och engagemang hos medborgarna. För att undvika att projektet blir en angelägenhet för ett fåtal är öppenhet och dialog viktiga inslag. Genom att göra information tillgänglig löpande om hur projektet utvecklas och skapa forum för möjlighet till dialog om Norrlands utmaningar kan projektets framgång öka. Webbplats med samlad information och dialogforum, förtroendevalda som ökar sin närvaro i vardagen. Internet baserade dialoger etc är exempel på aktiviteter som kan öka möjligheten för framgång i regionbildningen.

7 www.norrstyrelsen.se Vad handlar regionfrågan egentligen om? BILD 7 Problem och utmaningar  En otydlig och splittrad målbild. Den nya regionens förtroendevalda och anställda måste samlas kring en gemensam målbild om vad regionbildningen ska syfta till. Regionbildningen i sig räcker inte, utan det är innehållet som avgör framgången. Ett tydligt och framåtsyftande medborgarperspektiv på regionbildningen är avgörande för framgång. Gemensamma utbildningar är centralt för att säkra att regionens representanter utvecklar en gemensam syn på regionen. Fokus ska i huvudsak ligga på innehåll och inte form för regionen. Utgångspunkten skall vara ett tydligt fokus på vad regionen ska göra för att utveckla förutsättningarna för att skapa ett framgångsrikt Norrland.

8 www.norrstyrelsen.se Vad handlar regionfrågan egentligen om? BILD 8 Problem och utmaningar  Ett otydligt ledarskap. I arbetet med att forma den nya regionen måste ledarskapet tydliggöras. Medborgarna måste få en rättvis chans att se sina folkvalda som driver och leder arbetet med regionbildningen. De ledande representanterna för partierna i regionprojektet kan genom ökad synlighet och närvaro stärka synen på ett enat Norrland. Genom att ledarskapet fokuserar på vad regionen ska arbeta med för att stärka Norrlands förutsättningar ökar respekten och intresset för såväl regionbildningen som ledarskapet.


Ladda ner ppt "Www.norrstyrelsen.se Vad handlar regionfrågan egentligen om? BILD 1 Vad handlar regionfrågan egentligen om?  Närmare. Med en norrländsk region flyttas."

Liknande presentationer


Google-annonser