Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Lena Kronvall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Lena Kronvall"— Presentationens avskrift:

1 Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Lena Kronvall
Tandvårdsstöd i Sverige Lena Kronvall Gunnar Henning Utvecklingsledare Tandvårdsstrateg vgregion.se/Tandvardsenheten

2

3 Västra Götalandsregionen...
Bildades 1999 av Landstinget i Älvsborg och Skaraborg, Bohuslandstinget och delar av Göteborgs Stad. Är en av Sveriges fyra folkvalda regioner Ansvarar för Hälso- och sjukvård Ansvarar för tillväxt- och utvecklingsfrågor, Västtrafik, Folkhögskolor, Operan, Bohusläns muséum m.m. Har en driftkostnad på drygt 40 miljarder Har drygt anställda Har 1,6 miljoner innevånare

4 Tandvårdsstödet från staten
Försäkringskassan Landstingen/Regionen

5 Tandvårdsstöden i Sverige 2013
Allmänt tandvårdsbidrag ATB Högkostnadsskydd Tandvård för personer med stora behov p.g.a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F Särskilt tandvårdsbidrag STB Barn- och ungdomstandvård Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling S Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade N Käkkirurgi 5 5

6 Tandvårdsstöden i Sverige 2013
Allmänt tandvårdsbidrag ATB Högkostnadsskydd Tandvård för personer med stora behov p.g.a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F Särskilt tandvårdsbidrag STB Barn- och ungdomstandvård Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling S Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade N Käkkirurgi 6 6

7 Den 1 juli 2008 trädde en ny tandvårdsreform i kraft (första och andra steget) = Försäkringskassans stöd

8 Steg ett i tandvårdsreformen – Ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
Omfattar alla vuxna år 300:-/år år 150:-/ år :-/år Bidraget kan sparas i 2 år

9 Steg två i tandvårdsreformen
Införande av ett högkostnadsskydd (12 månadersperiod) 0 – 3000 kr Patienten betalar 100 % 3001 – kr Patienten betalar 50 % 15001 – Patienten betalar 15 % Priserna utgår från ett referenspris och tandläkare har fri prissättning

10 Referensprislista Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling Fri prissättning råder Patienten får själv betala eventuell mellanskillnad Alla folktandvårdskliniker i VGR har samma prislista. Prislistan i VGR tas genom politiskt beslut

11 Regionens tandvårdsstöd (funnits sedan mer än 10 år)
Nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade – N-tandvård, och uppsökande verksamhet med munhälsobedömning Tandvård som led i en sjukdomsbehandling – S-tandvård Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning – F-tandvård

12 Tandvårdsstöden i Sverige 2013
Allmänt tandvårdsbidrag ATB Högkostnadsskydd Tandvård för personer med stora behov p.g.a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F Särskilt tandvårdsbidrag STB Barn- och ungdomstandvård Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling S Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade N Käkkirurgi 12 12

13 Vem har rätt till N-tandvård och Uppsökande verksamhet?
Bor i särskilt boende (servicehus, gruppbostad mm) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten.  Bor i eget boende med mycket hög grad av omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter – det räcker inte med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar.  Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.  Får stöd och hjälp av anhörig med anledning av psykiskt eller fysiskt funktionshinder, begåvningshandikapp eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.

14 Hur får man ett intyg om Nödvändig tandvård?
Känd av kommunen – utfärdas intyget av biståndshandläggare, sjuksköterska inom hemsjukvården, LSS-handläggare med flera. Ej känd av kommunen – Ansökan görs till Tandvårdsenheten i Västra Götalandsregionen Ansökningshandlingar finns på Bifoga läkarintyg som beskriver diagnos, mediciner, funktionsnivå, stödpersoner.

15 Intyg om Nödvändig tandvård

16 Intyg om Nödvändig Tandvård
 Fritt val av tandläkare.  Du betalar samma patientavgift per besök som för övrig hälso- och sjukvård. Och du har samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter under 12 månader.

17 Vad är nödvändig tandvård?
1.Tandvården skall vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. 2.Tandvården skall medverka till förbättrad tuggförmåga och acceptabel estetik. 3.Tandvården skall ta hänsyn till patientens allmäntillstånd och funktionshinder. 4.Förebyggande åtgärder liksom akuta behov skall prioriteras. 5.Implantat och omfattande fast protetik ingår inte i nödvändig tandvård.

18 Nödvändig tandvård Vilken vård ingår? Undersökning Röntgen
Akut behandling Tandutdragning Lagningar Rotbehandling Helprotes Delprotes Proteslagning Förebyggande vård

19 Patientavgifter Patientavgifterna är för närvarande:
Besök hos specialisttandläkare kronor Besök hos allmäntandläkare kronor Besök hos tandhygienist, tand- sköterska, psykolog (motsv.) kronor Högkostnadsskyddet är 1100 kronor. Observera att patientavgift inte avser olika åtgärder utan ska erläggas vid varje besök.

20 Vad innebär Uppsökande verksamhet?
Munhälsobedömning Utbildning i allmän munhälsovård för omvårdnadspersonal

21 Munhälsobedömning Sker i det egna hemmet
Ersätter inte regelbunden undersökning hos tandläkare Enkel kontroll av munhåla och tänder Görs med hjälp av spegel och ficklampa Tonvikt på hur den individuella munhygienen ska skötas Råd och råd till medföljande personal Munvårdskort upprättas Valet av vårdgivare regleras genom upphandling eller direkt överenskommelse mot Regionens egen verksamhet

22

23

24 Antal personer i Västra Götaland med intyg om Nödvändig tandvård
C:a , varav c:a utfärdare av kommunerna

25 Tandvårdsstöden i Sverige 2013
Allmänt tandvårdsbidrag ATB Högkostnadsskydd Tandvård för personer med stora behov p.g.a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F Särskilt tandvårdsbidrag STB Barn- och ungdomstandvård Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling S Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade N Käkkirurgi 25 25

26 Tandvård som led i en sjukdomsbehandling (S-tandvård)
för medicinskt motiverad tandvård tandvården är en förutsättning för efterföljande medicinsk vård under begränsad tid vården sker i nära samarbete mellan medicinsk och odontologisk vårdpersonal

27 Målgrupper: till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning, till följd av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet till följd av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall på patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav på patienter som p.g.a. sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan på patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom

28 7. patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom) på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné för extremt tandvårdsrädda personer för patienter som får tandfyllningar utbytta p.g.a. avvikande reaktioner mot dentala material för patienter som får tandfyllningar utbytta som ett led i medicinsk rehabilitering för patienter som fått frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom och som är medicinskt rehabiliterade utprovning av hjälpmedel några exempel….

29 Medfödd missbildning i käkområde eller ansikte med handikappande avvikelse av
Till exempel: Läpp-, käk- och gomdefekter

30

31 Infektionssanering inför operation där infektionsfrihet är ett medicinskt krav
Behandling av patienter inför transplantation eller hjärtklaffskirurgi Patienter ska hållas infektionsfria i väntan på transplantation

32 Utredning av allvarlig infektion i munhåla som påverkar allmäntillstånd eller grundsjukdom
Patienter med allmänsjukdom som utreds eller behandlas och där remitterande läkare misstänker att en infektion i tänder och munhåla påverkar grundsjukdomen

33 Infektionssanering inför strålbehandling mot huvud och halsregionen eller behandling av maligna blodsjukdomar Behandling av patienter som ska hållas infektionsfria under den medicinska behandlingsperioden

34 Utredning av långvarig och svår smärta i ansikts- eller käkregion som inte beror på tänderna

35 Hjälpmedel Nödvändiga och individuellt specialanpassade hjälpmedel av stor betydelse för att patienten själv ska kunna sköta sin dagliga munhygien/ öka sin livskvalitet T ex strokepatienter med sväljningssvårigheter, förvärvade defekter p g a skador eller operationer, barn med omfattande funktionsnedsättning

36 Några grupper försvann 1/1 2013:
Tandvård för patienter med Sjögrens syndrom Tandvård för patienter efter strålbehandling mot huvud eller halsregion

37 Nytt tandvårdsstöd 1 januari 2013
Tandvårdsstöden i Sverige 2013 Nytt tandvårdsstöd 1 januari 2013 Allmänt tandvårdsbidrag ATB Högkostnadsskydd Nytt tandvårdsstöd 1 januari 2013 Tandvård för personer med stora behov p.g.a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F Särskilt tandvårdsbidrag STB Barn- och ungdomstandvård Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling S Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade N Käkkirurgi 37 37

38 Steg tre i tandvårdsreformen –
Genom tredje steget i tandvårdsreformen ges förebyggande tandvård och utökat tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det är två nya tandvårdsstöd som trädde i kraft 1 januari 2013

39 Särskilt tandvårdsbidrag, STB Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift
Personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa och där förebyggande tandvårdsbehandling kan minska denna risk Tandvård för personer som har stora behov av tandvård pga en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Med sådan tandvård avses tandvårdsbehandling på personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling pga sjukdom eller funktionsnedsättning

40 Nytt tandvårdsstöd 1 januari 2013
Tandvårdsstöden i Sverige 2013 Nytt tandvårdsstöd 1 januari 2013 Allmänt tandvårdsbidrag ATB Högkostnadsskydd Tandvård för personer med stora behov p.g.a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F Särskilt tandvårdsbidrag STB Barn- och ungdomstandvård Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling S Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade N Käkkirurgi 40 40

41 Särskilt tandvårdsbidrag (STB) - Målgrupper
1) Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling Muntorrhet pga strålbehandling (öron-, näs-, mun- eller halsregionen) 3) Sjögrens syndrom 4) Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 5) Cystisk fibros 6) Ulcerös colit 7) Crohns sjukdom 8) Tarmsvikt 9) Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom 10) Svårinställd diabetes 11) Dialysbehandling 12) Immunosuppression pga läkemedel 13) Organtransplantation Personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa och där förebyggande tandvårdsbehandl kan minska denna risk

42 Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
Sjukdomsdiagnos ger rätten till STB Försäkringskassan administrerar Bidrag på 600 kr / halvår Ger rabatt på undersökning och förebyggande vård

43

44 Patienten tar med intyget till tandvården som
”registrerar in det” och patienten får STB för undersökning och förebyggande vård

45 Tandvårdsstöden i Sverige 2013
Allmänt tandvårdsbidrag ATB Högkostnadsskydd Nytt tandvårdsstöd 1 januari 2013 Tandvård för personer med stora behov p.g.a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F Särskilt tandvårdsbidrag STB Barn- och ungdomstandvård Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling S Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade N Käkkirurgi 45 45

46 Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift
Målgrupper 1) Svår psykisk funktionsnedsättning 2) Parkinsons sjukdom 3) Multipel skleros 4) Cerebral pares 5) Reumatoid artrit 6) Systemisk lupus erythematosus 7) Sklerodermi 8) Amylotrofisk lateralskleros 9) Orofacial funktionsnedsättning 10) Symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) 11) Sällsynta diagnoser med orofaciala symptom Tandvård för personer som har stora behov av tandvård pga en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Med sådan tandvård avses tandvårdsbehandling på personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling pga sjukdom eller funktionsnedsättning

47 Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift (F-tandvård)
För att få rätt till F-tandvård krävs läkarintyg som Innefattar en sjukdomsdiagnos OCH en funktionsbedömning Landstingen/Regionerna administrerar Innefattar en bastandvård

48

49 Intyg om F-tandvård

50 Länk till E-learning – Lär mer om F-tandvård https://tandvardsenheten
Menyn har 5 olika ingångar som alla kort beskriver olika delar av stödet. Det finns även länkar till ställen för vidare information.   Välj din yrkesroll i listan och börja utbildningen.  Tandläkare   Kuratorer   Tillhör en Patientförening  

51

52 Allt om tandvården - Tandvårdsenheten VGR
1177.se/vastra-gotaland


Ladda ner ppt "Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Lena Kronvall"

Liknande presentationer


Google-annonser