Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tandvårdsreform Steg ett: Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) för alla vuxna införs 30 – 74 år =150 kr/år 20–29 år samt 75 år och äldre = 300 kr/år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tandvårdsreform Steg ett: Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) för alla vuxna införs 30 – 74 år =150 kr/år 20–29 år samt 75 år och äldre = 300 kr/år."— Presentationens avskrift:

1 Tandvård för personer med vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar

2 Tandvårdsreform Steg ett: Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) för alla vuxna införs 30 – 74 år =150 kr/år 20–29 år samt 75 år och äldre = 300 kr/år Steg två: Införande av ett högkostnadsskydd vid kostnader över kr räknat på referenspris

3 SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG
Nytt tandvårdsstöd - tredje steget januari 2013 SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift 1) Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling 2) Muntorrhet pga strålbehandling (öron-, näs-, mun- el. halsregionen) 3) Sjögrens syndrom 4) Kronisk obstruktiv lungsjukdom 5) Cystisk fibros 6) Ulcerös colit 7) Crohns sjukdom 8) Tarmsvikt 9) Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom 10) Svårinställd diabetes 11) Dialysbehandling 12) Immunosuppression pga läkemedel 13) Organtransplantation 1) Svår psykisk funktionsnedsättning 2) Parkinsons sjukdom 3) Multipel skleros 4) Cerebral pares 5) Reumatoid artrit 6) Systemisk lupus erythematosus 7) Sklerodermi 8) Amyotrofisk lateralskleros 9) Orofacial funktionsnedsättning 10) Symtom som kvarstår sex månader efter att personen fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) 11) Sällsynta diagnoser med orofaciala symptom. STB-grupp 2-8 gäller tills vidare, övriga 4 år fr första STB

4 SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB)
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB) Förebyggande insatser till personer med sjukdom eller funktionsersättning, som medför risk för försämrad tandhälsa. 600 kronor/halvår som elektronisk check används till undersökande och förebyggande åtgärder kan inte sparas – men kan delas upp baseras på läkarintyg Åtgärder som kan komma att ingå i STB: 101, 102, 103, 105, 161, 162, , 204, 205, 206, 311, 312, 321, 341, 342, 343

5 SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB)
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB) Erbjuds personer med/som är: Muntorra efter långvarig läkemedelsbehandling Strålbehandlade huvud/hals Sjögrens syndrom KOL + syrgas el. näringsdryck Cystisk fibros Tarmsvikt Ulcerös colit För kursiva diagnoser behöver läkarintygen ej förnyas Crohns sjukdom Frätskador på tänder pga. ätstörning eller refluxsjukdom Svårinställd diabetes Genomgår dialysbehandling Nedsatt immunförsvar av läkemedel Genomgått organtransplantation

6

7 Var skickas intyget för STB?
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ Var skickas intyget för STB? Intyget/bedömningen lämnas till patienten Patienten uppvisar intyget för legitimerad tandvårdspersonal Intyget journalförs av tandvården

8 Bedömning av rätt till STB
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ Bedömning av rätt till STB TANDLÄKARE/TANDHYGIENIST BEDÖMER OM STB utgår För patienter som är muntorra på grund av läkemedelsbehandling gäller även utdrag ur läkemedelsförteckningen (de senaste 15 månaderna) som verifikation. Salivprov krävs! Vid särskilda skäl kan, om patienten sedan länge är känd av vårdgivaren och uppgift finns sedan länge om kronisk sjukdom i hälsodeklarationen, detta räcka som verifikation

9 Forts - Bedömning av rätt till STB
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ Forts - Bedömning av rätt till STB TANDLÄKARE/TANDHYGIENIST BEDÖMER OM STB utgår Begäran om ersättning skickas via journalsystemet. Grund för STB ska anges FK kan inte kräva tillbaka pengar om vårdgivare haft skälig anledning att tro att patienten var berättigad till STB Möjlighet för patient och/eller tandläkare att FHP till FK om rätt till STB

10 Frätskador p.g.a anorexi, bulemi, refluxsjukdom
Patienten kan erhålla STB för förebyggande tandvård, om diagnosen är ställd, även om inte frätskador har hunnit uppstå

11 TANDVÅRD TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTAVGIFT
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ TANDVÅRD TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTAVGIFT Tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

12 Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgifter
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgifter Administreras av landstinget Innehåll Bastandvård och avtagbar protetik (ej åtgärd 825) ej krona, bro eller implantat Inlemmas i högkostnadsskyddet Utesluter statligt tandvårdsstöd när det utförts till besöksavgift Dessa patienter kan bli aktuella för ex. nödvändig tandvård istället

13 Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Erbjuds till personer med: Svårt psykiskt funktionshinder Parkinsons sjukdom Multipel skleros (MS) Cerebral pares (CP) Reumatoid artrit (RA) SLE Sklerodermi ALS Ett orofacialt funktionshinder Bestående men efter infarkt/stroke Sällsynt diagnos utan/med orofaciala symptom (två grupper)

14 Orofaciala funktionshinder
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ HS-avg Orofaciala funktionshinder Personer som ingår i denna grupp kan ha följande funktionshinder: Kraftig inskränkt gapförmåga <=25mm Kvarstående facialispares med påverkan på oral motorik och sensorik, oavsett orsak. Fibrotiserad orofacial vävnad som vid t ex brännskador Förlust av delar av mandibeln eller maxillan efter behandling av orofaciala tumörer Medfödda defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar Förvärvade defekter i ansikte/käkområdet efter t ex trauma

15 Sällsynta diagnoser – 1pers/10.000 inv
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ HS-avg Sällsynta diagnoser – 1pers/ inv Sällsynta diagnoser utan orofaciala symtom Där patienten bedöms ha en svår till fullständig funktionsnedsättning som leder till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling Sällsynta diagnoser med orofaciala symtom Definitionen på orofaciala symtom beskrivs i Socialstyrelsens allmänna råd, t ex tal- ät- svälj-svårigheter

16 F-tandvård regelverk Personer som i hälsodeklarationen uppger att de har någon av de diagnoser som ingår i F- tandvård, ska hänvisas till sin läkare som bekräftar diagnosen och bedömer personens funktionsnedsättning.   All tandvård som utförs, innan patienten erhållit sitt läkarintyg, debiteras enligt normal tandvårdstaxa

17 Ny tandvårdsreform – ’tredje steget HS-Avg
Hur få ta del av stödet? Bedömning ska göras av läkare utifrån fastställda kriterier. Bedömning avser diagnos och funktions- nedsättning (ICF-kod) Utlåtande lämnas genom fastställt intyg

18 Läkarintyg Angivna diagnoser ska styrkas av läkarintyget
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ HS-avg Landstinget Läkarintyg Angivna diagnoser ska styrkas av läkarintyget Läkarintyget utfärdas på särskild blankett, där även bedömning av funktionstillstånd ska dokumenteras För diagnos ALS behövs ingen funktionsbedömning

19 Bedömning (ICF-kodning)
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ hs-avg Bedömning (ICF-kodning) Bedömningen av funktionsnedsättningen sker enligt ICF klassifikation Syfte att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder som hänger samman med hälsoförhållanden ICF används som kliniskt verktyg – vid bedömning av t.ex. behov, arbetsbedömning, rehabilitering

20 Vad bedömer läkaren Läkaren bedömer inte
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ HS-Avg Vad bedömer läkaren Om personen har en svår till fullständig funktionsnedsättning på grund av sin sjukdom har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling Läkaren bedömer inte Om och hur personen sköter sin munhygien!!!!

21 Var skickas läkarintyget för F-tandvård?
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ Var skickas läkarintyget för F-tandvård? Läkarintyget/bedömningen skickas till Bedömningstandvård, Landstinget Västernorrland ID handling utfärdas av Bedömningstandvård - skickas till patienten

22 Identifiering av berättigade personer
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ HS-Avg HSA Identifiering av berättigade personer ID-kort med blå lay-outfärg (nationellt) Unikt löpnummer på kortet – anges vid kommunikation Diagnosgrupp anges i 11 kategorier (F1-11) Giltighetstid anges för respektive grupp

23 Vid tandvårdsbesök Patient tar med utfärdat ID-kort för identifiering
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ HS-avg Vid tandvårdsbesök Patient tar med utfärdat ID-kort för identifiering Bastandvård och avtagbar protetik ingår (ej fast protetik) För bastandvård över kr skall tandläkare/tandhygienist inkomma med förhandsbedömning till landstinget Hälso- och sjukvårdsavgift gäller

24 Administration Samma garantiregler för de tillkommande grupperna F1-11
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ hs-avg H Administration Samma garantiregler för de tillkommande grupperna F1-11 som för nödvändig tandvård Ersättning utgår enligt gällande prislista för folktandvården i Västernorrland. Enbart åtgärder från denna prislista accepteras Om annan terapi än den av landstinget godkänd utförs utgår ingen ersättning till den valda terapin i form av ”delbetalning” Betalas då enligt statliga tandvårdsstödets regler.

25 Statlig finansiering och gruppernas storlek
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ Statlig finansiering och gruppernas storlek Gruppernas storlek STB personer varav < 8000 i Lvn Tandvård till hälso och sjukvårdsavgift personer varav < 1400 i Lvn EEkonomi STB = drygt 300 milj kr HoS-taxa 202 milj kr (för Lvn 4.9milj. kr ) Finansieringsprincipen gäller landstingen kompenseras av staten

26 Ny grupp i tandvård som ett led i sjukdomsbehandling
Tandvårdsstödet S 15 frätskador patienter som fått frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom. Bettrehabilitering erhålls efter att patienten är medicinskt färdigbehandlad. Vad ingår???

27 Socialstyrelsens tandhälsoregister
Ny tandvårdsreform – ’tredje steget’ I januari 2013 Socialstyrelsens tandhälsoregister Alla åtgärder registreras som utförs inom N - nödvändig tandvård F - personer med stora behov pga funktionsnedsättning Skickas via journalsystemet med Åtgärdskod Tillståndskod Grupptillhörighet inom F 1-11 och N 1-4


Ladda ner ppt "Tandvårdsreform Steg ett: Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) för alla vuxna införs 30 – 74 år =150 kr/år 20–29 år samt 75 år och äldre = 300 kr/år."

Liknande presentationer


Google-annonser