Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges Tandvårdsstöd 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges Tandvårdsstöd 2013"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges Tandvårdsstöd 2013
Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år Administreras av Försäkringskassan Barn- och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Modifierat efter Göran Friman 2013

2 för de med stort och långvarigt omvårdnadsbehov
Allmänt tandvårdsbidrag ATB Särskilt tandvårdsbidrag STB Högkostnadsskydd Tandvård för personer med grava funk- tionsnedsätt- ningar Barn- och Ungdomstand-vård Tandvård som led i kortvarig sjukdoms- behandling Käkkirurgi Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för de med stort och långvarigt omvårdnadsbehov Modifierat efter Göran Friman 2013

3 Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan
Högkostnadsskydd Inom tandvården råder fri prissättning. Folktandvårdens taxor beslutas av landstingsfullmäktige. Vid vuxentandvård finns ett högkostnads- skydd baserat på en statligt fastlagd referensprislista Högkostnadsskyddet börjar gälla när man får tandvårdsåtgärder utförda som sammanlagt har ett referenspris som överstiger 3000 kr Efter detta får man ersättning för 50 % av kostnader med ett referenspris mellan 3000 och kr 85 % av kostnader med ett referenspris som överstiger kr Modifierat efter Göran Friman 2013

4 Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan
Allmänt tandvårdsbidrag Allmänt tandvårdsbidrag, ATB utgår till alla vuxna varje år. Bidragets storlek beror på åldern: 150 kr per år till personer år 300 kr per år till personer år och >75 år Bidraget kan sparas i högst två år och man väljer själv när man vill använda bidraget. När man använder sitt ATB gör tandläkaren eller tandhygienisten avdrag från räkningen ATB Modifierat efter Göran Friman 2013

5 Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan
Särskilt tandvårdsbidrag Särskilt tandvårdsbidrag, STB, riktar sig till den som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa Bidraget är 2x600 kr per år och gäller enbart för förebyggande vård eller undersökning. Kan ej sparas. I de flesta fall krävs ett läkarintyg som anger att man tillhör någon av de grupper som har rätt till ersättning. Intyget uppvisas för tandläkaren eller tandhygienisten som ibland måste ta ett salivprov. STB Modifierat efter Göran Friman 2013

6 Kriterier för rätt till STB
Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller halsregionen Sjögrens syndrom (primärt) Sjögrens syndrom (sekundärt) KOL, med ordinerad syrgas eller näringsdryck Cystisk fibros Ulcerös kolit Crohns sjukdom Tarmsvikt Frätskador på tänderna och anorexi eller bulimi Frätskador på tänderna och gastroesofageal refluxsjukdom Svårinställd diabetes Dialysbehandling Immunosuppression Organtransplantation Modifierat efter Göran Friman 2013

7 Landstingets tandvårdsstöd
Barn- och ungdomstandvård Alla barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 19 år Vården omfattar all tandvård, även specialisttandvård såsom tandreglering om detta bedöms nödvändigt Man kan välja vårdgivare fritt inom allmäntandvården, Folktandvård eller privat tandläkare Modifierat efter Göran Friman 2013

8 Landstingets tandvårdsstöd
Käkkirurgi För viss tandvård vid käkkirurgisk klinik är avgifterna desamma som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Exempel på detta är vård orsakad av tumörer, käkfrakturer och operation av svåra missbildningar För annan tandvård gäller Folktandvårdens tandvårds- taxa, bland annat borttagande av visdomständer Modifierat efter Göran Friman 2013

9 Landstingets tandvårdsstöd
Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för de med stort och långvarigt omvårdnadsbehov N1 Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (särskilt boende) N2 Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) N3 Personer som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Modifierat efter Göran Friman 2013

10 Landstingets tandvårdsstöd
Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för de med stort och långvarigt omvårdnadsbehov N4 Personer som är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård, omsorg eller service som personer som omfattas av punkterna 1-3 Personer med psykossjukdom eller psykisk störning som varat längre än ett år och medfört ett omfattande funktionshinder som gör att de inte av egen kraft förmår uppsöka tandvården eller inser sitt behov av tandvård Modifierat efter Göran Friman 2013

11 Landstingets tandvårdsstöd
Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för de med stort och långvarigt omvårdnadsbehov För att få rätt till N-tandvård krävs ett underlag av någon som kan intyga omvårdnadsbehovet, vanligtvis en biståndshandläggare eller sjuksköterska. När underlaget godkänts av landstinget får man ett tandvårdsstödsintyg Modifierat efter Göran Friman 2013

12 Landstingets tandvårdsstöd
Uppsökande verksamhet Denna består av munhälsobedömning och utbildning av omvårdnadspersonal. Den uppsökande verksamheten upphandlas av landstinget Munhälsobedömningen är avgiftsfri och utförs av en tandhygienist. Syftet är att ge individuella munvårdsråd med vårdpersonal närvarande och bedöma om det finns behov av tandvård. Modifierat efter Göran Friman 2013

13 Landstingets tandvårdsstöd
Nödvändig tandvård All N-tandvård sker till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet Fritt val av tandläkare gäller. Förhandsbedömning krävs vid större behandlingar Modifierat efter Göran Friman 2013

14 Landstingets tandvårdsstöd
Tandvård som led i kortvarig sjukdoms-behandling Det finns olika tillstånd/grupper då man kan få S- tandvård med avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet Vilken tandvård som kan ingå är olika inom de olika grupperna Modifierat efter Göran Friman 2013

15 Landstingets tandvårdsstöd
Tandvård som led i kortvarig sjukdoms-behandling S1 … till följd av medfödd missbildning S2 ... till följd av defekt som orsakats av sjukdom S3 ... till följd av tandskada vid epileptiskt anfall S4 ... på patienter som skall genomgå ingrepp där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav S5 ... på patienter som pga. sjukdom mm. fått förändringar i munslemhinnan Modifierat efter Göran Friman 2013

16 Landstingets tandvårdsstöd
Tandvård som led i kortvarig sjukdoms-behandling S6 ... på patienter som genomgår utredning om odonto- logiskt samband med patientens grundsjukdom S7 … på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen S8 ... på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen S9 ...på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné Modifierat efter Göran Friman 2013

17 Landstingets tandvårdsstöd
Tandvård som led i kortvarig sjukdoms-behandling S för extremt tandvårdsrädda personer S11 … till patienter som får fyllningar utbytta pga avvikande reaktioner mot dentala material S till patienter som får fyllningar utbytta som led i medicinsk rehabilitering S till patienter som fått frätskador på tänderna pga. anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom Modifierat efter öran Friman 2013

18 S13 & S14 STB => Muntorrhet Särskilt tandvårdsbidrag
Tandvård som led i kortvarig sjukdoms-behandling Särskilt tandvårdsbidrag S13 & S14 => STB ... till patienter med Sjögrens syndrom ... till patienter som är muntorra efter strålbehandling Modifierat efter Göran Friman 2013

19 Landstingets tandvårdsstöd
F Tandvård för de som har grava funktionsnedsättningar F- tandvård sker till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Fast protetik ingår ej Fritt val av tandläkare gäller. Förhandsbedömning krävs vid större behandlingar Modifierat efter Göran Friman 2013

20 Landstingets tandvårdsstöd
F Tandvård för de som har grava funktionsnedsättningar F1 svår psykisk funktionsnedsättning F2 Parkinsons sjukdom, F3 multipel skleros, MS F4 cerebral pares, CP F5 reumatoid artrit, RA F6 systemisk lupus erythematosus, SLE Modifierat efter Göran Friman 2013

21 Landstingets tandvårdsstöd
F Tandvård för de som har grava funktionsnedsättningar F7 sklerodermi, F8 amyotrofisk lateral skleros, ALS F9 orofacial funktionsnedsättning F10 symtom som kvarstår sex månader efter stroke F11 sällsynt diagnos Modifierat efter Göran Friman 2013 21

22 Landstingets tandvårdsstöd
F Tandvård för de som har grava funktionsnedsättningar Personerna ska − ha stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling pga sjukdom eller funktionsnedsättning Modifierat efter Göran Friman 2013

23 Jag hjälper gärna till – svarar snabbast på mail: inger.wardh@ki.se
Lycka till! Jag hjälper gärna till – svarar snabbast på mail: Modifierat efter Göran Friman 2013


Ladda ner ppt "Sveriges Tandvårdsstöd 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser