Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tredje steget Medicinska kommittén 20121016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tredje steget Medicinska kommittén 20121016."— Presentationens avskrift:

1 Tredje steget Medicinska kommittén

2 Den 1 juli 2008 trädde en ny tandvårdsreform i kraft (första och andra steget)

3 Steg tre i tandvårdsreformen
Ett särskilt stöd för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har fått ökade behov av tandvård Träder i kraft den 1 januari 2013

4 Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
600 kronor var sjätte månad till förebyggande behandling Utgår vid diagnos. Ingen ställning tas till om sjukdomen har eller riskerar att skada tänderna. Försäkringskassan är huvudman

5 Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
1) Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling 2) Muntorrhet pga strålbehandling (öron-, näs-, mun- el. halsregionen) 3) Sjögrens syndrom 4) Kronisk obstruktiv lungsjukdom 5) Cystisk fibros 6) Ulcerös colit 7) Crohns sjukdom 8) Tarmsvikt 9) Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom 10) Svårinställd diabetes 11) Dialysbehandling 12) Immunosuppression pga läkemedel 13) Organtransplantation Personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa och där förebyggande tandvårdsbehandling kan minska denna risk

6 Socialstyrelsen har i föreskrift beslutat om läkarintygets utformning

7 Utkast Intyg STB 3.1 Ange läkemedel
3.2 Bedömningen att patienten har svårinställd diabetes har gjorts inom specialiserad diabetesvård.

8 Läkarintyget vid STB Behöver inte förnyas Sjögrens syndrom
Strålad mot ansiktsregionen KOL Cystisk fibros Ulcerös kolit Crohns sjukdom Tarmsvikt Behöver förnyas var fjärde år Frätskador på tänderna och anorexia nervosa,bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom Svårinställd diabetes Dialysbehandling Är immunsupprimerad p.g.a läkemedelsbehandling Organtransplanterad

9 Hur kan mängden läkarintyg minskas vid STB?
Särskilda skäl gäller enligt propositionen om det är en känd patient där det i journalen framgår att de kriterier som krävs är uppfyllda. Då krävs inget läkarintyg. Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling. Läkemedelsförteckning från apoteket.

10 När krävs alltid läkarintyg vid STB?
Vid svårinställd diabetes. Under 6 månader ett genomsnitt av tre påföljande värden på HbA1c >73 mmol/mol och följsamhet till behandling Där det inte framgår av tidigare anamnes att patienten har någon av diagnoserna.

11 När krävs alltid läkarintyg vid STB?
Vid immunsuppresion pga läkemedels-behandling. Läkarintyget ska styrka att läkemedlet tillhör gruppen L01 respektive L04 i ATC-systemet. Vid KOL. Läkarintyget ska styrka diagnos och att syrgas eller näringsdryck har ordinerats

12 Patienten betalar sjukvårdsavgift Fastställda diagnoser
Tandvård för personer med stora behov av tandvård pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Patienten betalar sjukvårdsavgift Fastställda diagnoser Svår till fullständig funktionsnedsättning Läkarintyg krävs alltid Läkarintygen gäller tillsvidare utom vid svår psykisk funktionsnedsättning Beslut om berättigad fastställs av landstinget Landstinget huvudman

13 Tandvård till hälso-och sjukvårdsavgift
1) Svår psykisk funktionsnedsättning 2) Parkinsons sjukdom 3) Multipel skleros 4) Cerebral pares 5) Reumatoid artrit 6) Systemisk lupus erythematosus 7) Sklerodermi 8) Amyotrofisk lateralskleros 9) Orofacial funktionsnedsättning 10) Symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) 11) Sällsynta diagnoser med orofaciala symptom. Tandvård för personer som har stora behov av tandvård pga en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Med sådan tandvård avses tandvårdsbehandling på personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling pga sjukdom eller funktionsnedsättning

14 Orofacial funktionsnedsättning
Kraftigt inskränkt gapförmåga >= 25 mm Kvarstående facialispares med påverkan på oral motorik och sensorik, oavsett orsak Fibrotiserad orofacial vävnad som vid t.ex brännskador

15 Orofacial funktionsnedsättning
Förlust av delar av mandibeln eller maxillan efter behandling av orofaciala tumörer Medfödda defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar Förvärvade defekter i ansikte/käkområdet efter t.ex trauma

16 Socialstyrelsen har i föreskrift beslutat om läkarintygets utformning.

17 ICF klassifikation Utvecklat av WHO ICF funktionstillstånd
Syfte beskriva funktionstillstånd och funktionshinder som sammanhänger med hälsoförhållanden Tillämpning kliniskt verktyg – vid bedömning av tex behov, arbetsbedömning, rehabilitering

18 Utkast intyg tandvård till Hälso-och sjukvårdsavgift

19 Exempel ur utkast intyg 3. 3
Exempel ur utkast intyg 3.3. Multipel skleros MS (fyll i samtliga rutor) ICF- Kod Har patienten en svår till fullständig funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning eller strukturavvikelse av nedanstående funktionstillstånd? Ja Nej b510 5 Att svälja b730 1 Kraft i armmuskler b735 1 Muskeltonus i armmuskler b765 1 Tremor b760 Kontroll av viljemässiga rörelser b730 8 Pares i ansiktsmuskulatur d210 2 Att företa en enstaka uppgift självständigt d230 Att klara daglig rutin Efter en sammantagen bedömning av de redovisade funktionstillstånden bedöms patientens funktionstillstånd leda till stora svårigheter att sköta munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling.

20 Vilken tandvård ingår Bastandvård med förebyggande behandling, lagningar, rotfyllningar, kirurgisk behandling och bettfysiologisk behandling Avtagbar protetik Fastsittande protetik omfattas inte

21 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Tredje steget Medicinska kommittén 20121016."

Liknande presentationer


Google-annonser