Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkaren och sjukintyget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkaren och sjukintyget"— Presentationens avskrift:

1 Läkaren och sjukintyget
Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2013

2 Dagordning Ramar och regelverk Klinisk tillämpning Plats för frågor
Seminarium med patientfall

3 Sjukskrivningsuppdraget är komplext
Historisk utveckling Politiska beslut Medicinsk utveckling Ett lapptäcke

4 Statistik Innevånare i Sverige 9 500 000 Ålder 19-64 år ca 5 200 000
Sjuk- och aktivitetsersättning (sjukpension) Prisbasbelopp 2009 Från och med 1 januari 2009 är prisbasbeloppet 42 800 kronor. Höjningen av prisbasbeloppet innebär att det nya taket för bland annat sjukpenning, rehabiliteringspenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning blir (7,5 prisbasbelopp). För föräldrapenning ligger taket på (10 prisbasbelopp) Arblöshet ,3% Antal innevånare i Sverige vid årsskiftet Före årsskiftet hade ännu ej förtidspension o sjukbidrag bytts ut mot sjukersättning (SE) och aktivitetsersättning (SA), varför antalet med pensionsförmån skall ses mot åldersgruppen mellan år. Efter årsskiftet gäller istället för SA år och för SE år. För sjukpenning kvarstår den nere åldersgränsen på 16 år, varur sjukpenningförsäkrade är alla svenska och utländska medborgare som är bosatta i Sverige och beräknas tjäna minst 9300 kr/år. För september 2003 gäller SA personer och SS över 1år är nu 060820

5 Sjukpenningtalet

6 SS- talet varierar geografiskt

7 Grundläggande termer Sjuklön från arbetsgivaren
Sjukpenning från försäkringskassan Aktivitetsersättning rehabiliteringsstöd års ålder Sjukersättning >30 år, f.d. förtidspension

8 Regler… Dag 1: Karensdag Dag 8: ”Läkarintyg” till arbetsgivaren
Dag 2-14: Sjuklöneperiod för anställda Sjukpenning om arbetslös Dag 15: Sjukpenning från Fk, ”Läkarintyg” till Fk

9 Ersättning och omfattning
Sjukskrivning kan ske på 25, 50, 75 eller 100% 80% utbetalt om inkomst under maxtaket, dvs 7,5 x prisbasbeloppet (idag kr) Ger max kr per månad som ska beskattas

10 Läkaren skriver utlåtandet– FK bestämmer
FK fattar beslut om sjukpenning FK ber ibland om kompletteringar Ca 3% av sjukintygen ”underkänns” Det går att överklaga Sjukskrivning är en del av vård och behandling Läkaren är aldrig tvungen att skriva ett sjukintyg

11 Sjukskrivning innebär att
Värdera Arbetsoförmåga p g a SJUKDOM Sjukförsäkringen är en inkomstbortfallsförsäkring vid arbetsoförmåga, där grundkravet för att en person skall kunna erhålla ersättning är att det föreligger sjukdom!

12 Sjukdom och arbetsförmåga
Ej entydiga begrepp Läkarens ord väger tungt

13 Socialvårdskommitten 1944 – definition av sjukdom.
Vad som enligt vanligt språkbruk o gängse läkarvetenskaplig uppfattning vore att anse som sjukdom Varje onormalt kropps- eller själstillstånd, vilket icke sammanhängde med den normala livsprocessen Störningar o fysiologiska förändringar som sammanhängde med det naturliga åldrandet eller med havandeskap, barnsbörd, vore icke att betrakta som sjukdom

14 Fler försäkringsmedicinska begrepp
Förstadagsintyg Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknas på årliga arbetsinkomst Avstämningsmöte

15 Rehabiliteringskedjan
Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Rehabiliteringskedjan För att råda bot på passiviteten i sjukskrivningsprocessen beslutade regeringen att fr om juli 2008 ska försäkringskassan bedöma rätten till sjukpenning utifrån en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för bedömningen. Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för den som har en anställning. När det gäller arbetslösa bedöms arbetsförmågan i förhållande till arbeten på hela den reguljära arbetsmarknaden redan från början i sjukperioden. Möjlighet att skjuta upp bedömningen vid 180:e dagen , dock längst till den 364:e dagen Om det finns en hållbar plan för återgång i arbete inom året Väntar på operation eller med behandling som gör att den sjukskrivne kan vara tillbaka inom året Det försäkringsmedicinska beslutsstödet anger längre sjukskrivning än 6 månader Rehabgarantin Kommer inledningsvis att satsa på ortopedi och lättare psykiska sjukdomar OBS Sjukskrivningsperioder läggs samman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 månader *** * Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader.

16 Försäkrings- medicinskt beslutsstöd…

17 Försäkringsmedicinskt beslutstöd - en vägledning vid sjukskrivning.
För närvarande de 120 vanligaste diagnoserna. Revideras fortlöpande. 17

18 Rekommenderade sjukskrivningstider enligt beslutsstödet – några exempel.
Pneumoni - upp till 2 veckor. Lumbago - vid fysiskt lätta arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 3 veckor. Hjärtinfarkt - helt nedsatt i alla former av arbeten i upp till 4 veckor. Depression - kan vara nedsatt i 1-3 månader efter insatt behandling. Sjukskrivning på deltid bör övervägas. Stressreaktion /krisreaktion – vid allvarliga tillstånd, med påtagliga sömnstörningar och viss kognitiv svikt, kan sjukskrivning, 2-6 veckor, gärna på deltid, övervägas.

19 Läkarintyg (nu elektroniskt)

20 Viktigast att ta ställning till
Diagnos Anamnes Funktionsnedsättning (status, undersökningar) Aktivitetsbegränsning Längd och grad

21 Viktigaste fältet på läkarintyget
Hur begränsar sjukdomen patientens förmåga till aktivitet? Beskriv på vilket sätt patienten inte kan göra vissa arbetsuppgifter

22 Sjukskrivningar är en klinisk utmaning!
Monika Engblom


Ladda ner ppt "Läkaren och sjukintyget"

Liknande presentationer


Google-annonser